* Jak se bránit proti psychickému, nebo třeba i EMP útoku, směrovaného někým či něčím na vás, nebo na vaši elektroniku Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Léčivá síla čaker: Těla
22. května 2013 v 22:54 |  Doteky Nového Života


ÉTERICKÉ TĚLO
Hlavní funkcí éterického těla je předávat fyzickému tělu energie z astrálního a mentálního těla a z vyššího já.
O těchto zdrojích se někdy hovoří jako o "životní síle", protože ovlivňují veškerý život, ať už lidský, rostlinný nebo planetární.
K zásobování fyzického těla energií z éterického těla dochází přes centrální nervový systém a především autonomní nervový systém. Éterické tělo se skládá ze složité sítě přenosových drah označovaných jako "nadi", kterými je fyzické tělo protkáno podobně jako třeba nervovými vlákny nebo vlásečnicemi a ty vedou do každé buňky a přenášejí tam energii.
Tímto způsobem slouží éterické tělo také jako program pro stavbu fyzického těla; množství energie a typ jejich vibrací určuje vznik určitých buněk potřebných pro vytvoření orgánů a systémů.
Analogie
Představte si, že rozsvítím v temné místnosti světlo, za chvíli okolo něj začnou poletovat můry a nakonec nebude vidět nic jiného než spousta můr. Někdo si může myslet, že tam vlastně žádné světlo není, jenom hejno můr. A kdy zase zhasneme, můry zmizí a nic nezůstane.
Tato analogie je symbolem toho, jak éterické tělo slouží fyzickému tělu. Když je energie přítomna, označujeme to jako život. Když energie zmizí, považujeme to za smrt.
Jak už bylo řečeno, éterické tělo zprostředkovává spoje-ní jedince s elektromagnetickou energií, a ta vychází z éterických těl všech forem života. Dohromady tvoří síť, která spojuje i planety a dokonce celý vesmír.
Lze říct, že éterická těla spojují veškerou hmotu, zatímco těla duše spojují ducha. V posledních letech došlo k prudkému rozmachu techniky, což vede k rozšíření elektrických spotřebičů a výpočetní techniky v našich domácnostech a na pracovištích. U někoho může tato elektromagnetická energie s kladnými ionty způsobit na úrovni éterického těla disharmonii, což vede k nemocím zvláště nervové soustavy.
K. přecitlivělosti na elektromagnetické pole dochází v závislosti na současném stavu ostatních těl. Přesto si myslím, že by se mělo věnovat víc pozornosti tomu, aby se energie s pozitivními ionty rozptýlila a předešlo se tak vzrůstajícímu počtu nemocí postihujících nervový systém.
FYZICKÉ TĚLO
Rozštěpením atomu se odhalilo, že za zdánlivě pevnou strukturou je dynamické vzájemné působení elektrických částic, které představují a vyjadřují různé aspekty energetického pole.
S tímto poznáním už nemůžeme dál nahlížet ani na lidské tělo jako na pevnou, statickou formu, ale je třeba na něj pohlížet jako na synchronizovaný komplex pohybujících se energetických částic, které přinášejí do struktury těla svůj tvar a formu, což nachází svůj výraz v různé podobě buněk a orgánů.
Z duchovního pohledu je fyzické tělo výtvorem a nositelem spojené energie ostatních typů těl. To mu dává množství vynikajících schopností jako je pružnost, pohyblivost, tvořivost, regenerace, přetváření, vysoká citlivost a velmi efektivní systém komunikace. Výsledný stav závisí na optimální výživě, což neznamená jen jídlo, které jíme a vzduch, který vdechujeme, ale také "inteligentní" vstupy z úrovně nižší i vyšší mysli.
Když se ve fyzickém těle objeví nemoc, znamená to většinou, že k disharmonii došlo na hlubší úrovni. Ideální je znovu nastolit harmonii na co možná nejhlubší úrovni, a tak vykořenit nemoc i z fyzického těla. Někdy jsou však změny na fyzické úrovni nevratné a je nutné se s tím vyrovnat na hlubších úrovních.
Analogie
Fungování auta není závislé na jeho vnějším designu, ale na vnitřní práci motoru a na aktivitě člověka na sedadle pro řidiče. Jestliže se vypojí elektrický kabel a přestane svítit přední světlo, moudrý majitel vyhledá pomoc odborníka, který najde, v čem je chyba a kabel znovu zapojí. Pokud však nebude žádná pomoc v dosahu, nemůže řidič jezdit v noci bezpečně, a to ho omezí v jeho aktivitách.
Pokud nevěnujeme pozornost výstražným upozorněním na začátku, může to vést k podstatně závažnějším upozorněním, které mají získat naši pozornost.
Fyzické tělo vysílá elektromagnetické pole, které lze měřit a použít ho při hodnocení jeho funkční kapacity. Tato síla je známá jako Kirlianův efekt a lze jí využít k vyhledání dis-harmonických oblastí těla. Na fotografii zachycující tento jev lze také vidět jemné vzájemné působení mezi dvěma jedinci, kteří jsou v blízkém fyzickém kontaktu. To je zvlášť podstatné při léčitelství, kdy energie terapeuta pozitivně ovlivňuje zdravotní stav klienta.
Mnoho výzkumů se nyní zaměřuje na to, jak umožnit lékařům zaznamenat energie přicházející z jiných typů těl.
Fyzické tělo je posvátný chrám duše; bez něj je naše pouť po této zemi u konce. Mělo by se s ním tedy zacházet s úctou, kterou si coby posvátný předmět zasluhuje. Srdce má prý kapacitu žít 400 let - člověk je schopen jej zničit za čtyřicet.
Mrzí mne, že používáme tělo nejen jako nositele všeho dobrého v životě, ale musí nést také naši nenávist, hořkost, smutek a zranění. Takové formy znečištění ohrožují náš chrám daleko dříve než vnější znečištění. Milovat tento prostředek je prvním stupněm na cestě k naprosté lásce a tedy k celistvosti.
KAUZÁLNÍ (PŘÍČINNÉ) TĚLO
Před smrtí podněty z vyšší a nižší mysli ustanou, a to způsobí rozpad éterického těla, což vede k tomu, že fyzické tělo není schopno přežít.
Pozitivní složky astrálního a mentálního těla získané během tohoto života vytvoří příčinné tělo. Negativnější složky našeho života se přemění v pozitivní energii, která bude jednou využita.
Příčinné tělo se vytváří v průběhu mnoha životů a nakonec se z něj stane chrám duše. Tento obal slouží jako duchovní obdoba osobnosti, vozidlo, které dopravuje duši různými životy na zemi.
AURA
Ačkoli jsme jednotlivá těla popisovali oddělené, je třeba si uvědomit, že jsou propojena v celek a jejich energie se mísí. Tento komplex energií se označuje jako "aura". Jasnovidcům se aura jeví jako barevný pohybující se obal kolem člověka. Jsou tam zastoupeny barvy nejrůznějších odstínů a liší se vzdáleností od fyzické formy. Čím je mezi těly větší harmonie, tím větší je aura.
Před smrtí, kdy životní síla z fyzického těla odchází, se aura podstatně zmenší. Všichni si na podvědomé úrovni auru
druhých lidí uvědomujeme. Když si vybíráme, kam si sednout nebo se postavit, bývá naše volba ovlivněna pocitem že určitá osoba má "zářivější" auru, zatímco někdo jiný je "tmavší" a tím pádem působí méně příjemně.
Když víme, že energie léčitelovy aury ovlivňuje jeho léčitelské schopnosti, je životně důležité, aby každý, kdo pečuje o druhé, nejprve pracoval na rozšíření svého vědomí a pak se teprve snažil pomáhat druhým.
Čtyři funkce a těla
Psycholog C. G. Jung hovořil o čtyřech psychologických funkcích, které představují základní charakteristiky mysli: smyslové vnímání neboli čití, cítění, myšlení a intuici. Můžeme je spojit se čtyřmi základními elementy: zemí, vodou, vzduchem a ohněm a s čtyřmi typy těl takto:
Většina lidí se vyjadřuje prostřednictvím jedné nebo dvou mentálních charakteristik, např. cítěním a vnímáním nebo intuicí a myšlením.
Měli bychom pracovat se všemi čtyřmi funkcemi, protože potlačení jakékoli z nich vede k projevu nemoci na úrovni fyzického těla.
Cvičení
1) Napište 3-4 rodinné zásady, které si pamatujete z dětství.
Příklad
"Jen ať se to nedozvědí sousedi!"
"Nemluv, pokud se tě někdo nezeptá."
"Vždycky si ber čisté prádlo, co kdybys měl nehodu!"
a) Jsou tyto zásady pro váš život stále potřebné?
b) Předáváte je dále svým dětem?
c) Nejsou některé z nich už zbytečné?
Od rodičů i jiných osob, které se o nás starají, dostáváme mnoho rozumných a praktických rad, ale některé, které se hodily v době našeho dětství, už prostě neplatí. Kamenem úrazu je často strach. Stojí za to se však rozhodnout najít odvahu a opustit zastaralý hodnotový systém. Velmi často rozhodně odmítáme rady, které jsme slýchali v dětství a najednou slyšíme, jak je opakujeme svým dětem. Prověřujme, zda jsou naše rady na místě!
2) Zaposlouchejte se do toho, co sami říkáte. Jak často používáte "měl bych, musím, mělo by se?" Ptejte se sami sebe, kdo určuje, co se smí a nesmí. Vaše vyšší já nebo osobnost, která je ještě stále pod vládou minulosti?
3) Podívejte se na barvy, které vás obklopují doma a které si oblékáte. Co říkají těm, se kterými se potkáváte? Jste spokojení s tím, co vypovídají? Pokud ne, je možná čas to změnit. Žádné náhlé, ukvapené akce, prostě se vydejte jiným směrem.
4) Opět naslouchejte vlastní řeči a všímejte si, jaké obraty používáte: "Cítím", "Myslím", "Vidím" nebo "Vím". Kterými dvěma z nich zahajujete většinou hovor?
Příklad
"Myslím" a "Vidím".
jak už jsme dříve uvedli, potlačení dalších funkcí vede zadržování energie, což se projeví jako tělesná nemoc.
Zkuste vyjadřovat tyto latentní funkce tím, že budete zahajovat svá tvrzení slovy "Cítím" a "Vím".
Je udivující, jak se změní obsah hovoru jen tím, když jej uvedeme jiným slovem.
Čakry
Ve všech šesti jemných tělech se nachází sedm hlavních energetických center neboli čaker, které jsou - řečeno anatomicky - seřazeny podél dráhy mozkového kmene a míchy. Energie uvnitř čaker rotuje ve spirále, podobně jako u kruhového ohňostroje.
V následujícím přehledu uvádíme jména hlavních čaker a jejich umístění.
Další menší centra jsou rozmístěna po celém těle, např. v kolenou, v rukách, v chodidlech a kolem uší. Jsou to místa, která lze využít v terapii k napojeni se na systém čaker.
Názory na umístění osmé čakry se liší. Někde se uvádí, že je to energie umístěná nad hlavou, představující spojení s vyšším já - často se jí říká "starchild".
Čakry si můžeme také představit jako květy s mnoha okvětními lístky, kde se ve středu nachází energie duše spojená s vyšším já. Od středu k vnějšímu okraji z ní vycházejí okvětní lístky představující mentální, astrální a éterické tělo.
ČAKRY
Čím je květ, tedy čakra, rozevřenější, tím více je člověk ve spojení s energií duše a s duchovními vlastnostmi, které jsou pro určitou čakru typické. To, do jaké míry je čakra otevřená a tedy aktivní, závisí na úrovni vědomí duše člověka a lidstva jako celku. V současné době přichází do čaker nejvíce energie z astrálního a éterického těla.
V minulosti neměli lidé většinou aktivní všechny čakry a využívali tedy především energie čakry základní, křížové, solar plexu a krční, t. j. center umístěných pod bránicí, a korunní a srdeční čakry byly většinou neaktivní.
Příchod vodnářského věku, který přináší do našeho slunečního systému svou vlastní energii, však mění vědomí člověka právě tím, že aktivuje jeho srdeční a korunní centra.
Na fyzické úrovni se to projevuje nárůstem nemocí souvisejících s brzlíkem, který je srdeční čakrou úzce ovlivněn. Jedná se o nemoci jako je AIDS, alergie, rakovina a poruchy imunitního systému.
Do sféry srdeční čakry náležejí také další nemoci jako např. schizofrenie, Parkinsonova nemoc, maniodepresivita a jiné depresivní poruchy, u kterých současná medicína odhaluje jejich souvislost s hormony epifyzy.
Tyto nemoci často propuknou v období, kdy člověk zažívá nějaké změny. Tato zjištění povzbudila.další výzkumy epifyzy, o které se donedávna předpokládalo, že její činnost po pubertě ustává. V současnosti se ukazuje, že epifýza uvolňuje určité hormony i v době dospělosti.
Jak procházejí čakrou podněty
Energie vstupující do čakry z různých těl se smísí a prochází pak společně do éterického těla. Toto tělo je tvořeno systémem "pohyblivé" energie neboli nadi a slouží jako spojnice mezi energií vycházející z čakry a fyzickým tělem. Takto je aktivován mozek a autonomní nervový systém, který pak předává podněty endokrinním žlázám a dochází tak k produkci hormonů. Hormony se rozvádějí po těle krevním oběhem do různých míst a tam podněty, původně pocházející z jemných těl, vyvolají určitou aktivitu.
V následující tabulce uvádíme přehled toho, jaké žlázy
Výsledky působení hormonů na člověka se pak přenášejí zpět cévním oběhem k příslušné žláze. Odtud jde informace nervovým systémem do éterického těla, kde se porovná s původním podnětem, který byl vyslán z jemných těl. Výsledný stav se projeví jako nervová a hormonální regulace s cílem zachovat rovnováhu mezi podnětem a odpovědí.
Tímto způsobem jsou funkce fyzického těla neustále závislé na aktivitě čaker, které závisí zase na energii jemných těl.
DUCHOVNÍ VLASTNOSTI A ČAKRY
Každá čakra také souvisí s určitou duchovní vlastností, která ve vzájemném celku vyjadřuje určité snahy a cíle celistvé lidské bytosti.
Dokonalého vyjádření těchto sedmi duchovních vlastností je dosaženo sjednocením a harmonizací jejich bipolární povahy. Znamená to, že oba jejich póly vyjadřujeme, prožíváme, vnímáme, chápeme a přijímáme ve všech situacích. Přijetí obou pólů reality ve jménu lásky nás vede k jednotě.
příklad
Co se týče uvědomění vlastní ceny, prožívala jsem napřed období, kdy jsem se cítila naprosto neschopná, a pak dobu, kdy jsem byla velmi sebejistá, dalo by se říct egoistická nebo dokonce sobecká.
Když to vezmeme od začátku, tak člověk, který se cítí bezcenný a není schopen si uvědomit vlastní hodnotu, často přijímá roli pomocníka nebo utěšovatele, který je tu jen pro druhé, a to mu dává pocit vlastní identity... má potřebu, aby ho druzí potřebovali. Vyžaduje pochvalu, i když to může mít zpočátku nenápadnou formu:
"Bylo všechno v pořádku?"
"Máš vše, co potřebuješ?"
"Chceš, abych..."
Sebevětší množství pochvaly však nevytvoří vědomí vlastní hodnoty, dokud člověk nezačne sám důvěřovat ve vlastní síly.
Po nějaké době stálá potřeba uznání a její nedostatek ze strany okolí vede ke stavu "sebestřednosti", což je to poslední, co by si takový člověk myslel, že se mu může stát.
Na druhé straně egoista, který si přeje být centrem pozornosti, často také cítí nedostatek vlastní hodnoty, dokud neovládne své místo ve společnosti. Nebo může mít ve zvyku si zvednout sebedůvěru nějakou sklenkou, po které se stane hvězdou společnosti.
Tento příklad ukazuje, že podle principu jin-jang není žádný stav bytí statický a může se tedy přeměnit v opačný pól. V souladu se zákonem rovnováhy musí prostě dojít k přeměně, aby se zabránilo setrvávání v krajních polohách. Schopnost ocenit sama sebe na úrovni vlastní vnitřní bytosti způsobí, že už nebudeme dále závislí na vnějších názorech.
Transformace energií
Čakra základní, křížová a solar plexu se vztahuje k osobnosti; srdeční, krční a korunní se vztahuje k duši. Třetí oko slouží jako prostředník mezi duší a osobností.
Osobnost je nositelem duše na této zemi. Proto je rozvoj nižších tří čaker životně důležitý, jelikož umožňuje úplné vyjádření energií duše.
Božské aspekty
Dříve, než může nějaký podnět vyústit v aktivitu, musí být splněny tři hlavní podmínky: vůle jednat, schopnost vytvořit plán a schopnost získat potřebné materiální prostředky.
Příklad
Přemýšlím, že upeču koláč... podnět
Mám vůli to provést... síla vůle
Vyberu nebo vymyslím recept... síla tvořivosti
Shromáždím potraviny... síla přitažlivosti
Peču koláč... projev, materializace podnětu
Vůle
Základní čakra přijímá vůli osobnosti. Korunní čakra přijímá vůli duše.
Tvořivost
Křížová čakra přijímá a vyjadřuje vůli osobnosti. Krční čakra přijímá a vyjadřuje vůli duše.
přitažlivost
Čakra solar plexu přitahuje to, co je třeba k uspokojení přání osobnosti. Srdeční čakra přitahuje to, co je třeba k u-spokojení přání duše.
Síla přitažlivosti je silou lásky.
Když se duše hlouběji inkarnuje do fyzické formy, přijímají tři nižší čakry jim odpovídající (analogickou) vyšší energii a tyto dvě energie, t. j. energie osobnosti a duše se spojují následujícím způsobem:
ENERGIE ZÁKLADNÍ ČAKRY VSTUPUJE...
DO KORUNNÍ ČAKRY
Uvědomění si sebe sama jako součásti života na zemi se transformuje do Vědomí nebo Vědění sebe sama jako součásti Vesmírného Zdroje Stvoření. Vůle osobnosti se pak stává vůlí duše.
ENERGIE KŘÍŽOVÉ ČAKRY VSTUPUJE...
DO KRČNÍ ČAKRY
Tvořivost a její projevy přecházejí ze sféry osobnosti do sféry duchovní bytosti, vnitřního Já.
ENERGIE SOLAR PLEXU VSTUPUJE...
DO SRDEČNÍ ČAKRY
Přání nižšího já neboli osobnosti, která jsou často pod. míněná, se přeměňují v nepodmíněná přání vyššího Já.
Třetí oko působí jako smyslová a aktivizující síla zaručující integraci energií ze všech čaker. Na úrovni bipolárni aktivity to lze vyjádřit tak, že splyne v jedno (viz obrázek na další stránce nahoře).
Na buněčné úrovni je sjednocení znázorněno dvěma řetězci DNK, které vytvářejí jeden chromozom. V chromozomu je uložen základní plán pro strukturu a funkci jedince a odráží duchovní projekt obsažený v informacích čaker.
Spojení mezi řetězci, což na úrovni čaker symbolizuje jednotu, na úrovni fyzického těla představuje atom vodíku s atomovou váhou jedna (viz obrázek na další stránce dole). Nové poznatky o genetické příčině nemocí dávají za pravdu představě, že odstranění nerovnováhy na úrovni chromozomů povede k dokonalému zdraví.
Jsme však ještě příliš vzdáleni od pochopení skrytého mechanismu, který řídí funkci genů. Z ezoterického pohledu se domnívám, že tato regulační síla přichází z úrovně čaker a že v nich dochází k přeměně energie z jemných těl.
Skutečné genové inženýrství musí tedy brát v potaz aspekty mysli i ducha a dokud se tak nestane, bude nerovnováha přetrvávat.
V transformační fázi, kdy energie přechází z jedné čakry do druhé, dochází často v životě jedince ke kritickému zlomu, kdy upadá do zmatků, frustrace a úzkosti. Může se to projevovat také jako citová nebo fyzická nerovnováha nebo nemoc, zvláště pokud se člověk takové změně brání.
Jsem přesvědčena, že rozšiřující se chápání těchto přirozených procesů pomůže předcházet krizím a může průchod energií usnadnit.
Christine R. Page
Léčivá síla čaker
Pokračování příště...


Zdroj: http://www.slunecnikvet-anna.blog.cz/1305/leciva-sila-caker-tela(Není třepa čekat na nějaké příště, neboť více a snad i pokračování naleznete když si do google vyhledávače https://www.google.cz/ zadáte Léčivá síla čaker: Nemoci z pohledu čaker) Naleznete tam hned několik článku, např, článek s názvem: "Léčivá síla čaker: Nemoci z pohledu čaker 2", který je uveden ZDE.


.

Zobrazení: 533

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 4.Září.2013 v 0:02

Obáváte se nemocí, obzvláště těch tzv. smrtelných? Tak se už nebojte, shlédněte fakta a začněte se léčit sami! :-) Uvedeno ZDE.

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE. ❤ ❤ ❤

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí - ZDE.

* Jak koronavirus pro Čechy změnil režim na hranicích evropských států Podrobnosti ZDE.

Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDEZDE & ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Chcete nadále být jen loutkou prohnilého zotročujícího systému a nemít na nic čas, nebo se raději trochu uskromníte a začnete konečně být pánem svého času a svých unikátních tvůrčích schopností? ZDE.

* Nejlevnější státy světa kde se dá žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Média nechtějí ukázat uživatele Ina Obr
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Protest v Bratislavě uživatele Ina Obr
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Michael Jackson. Vyslechněte ho. uživatele Ina Obr
včera
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele dědaVašík v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš přidal komentář k příspěvku do blogu DŮLEŽITÁ POSELSTVÍ GEORGE KAVASSILASE PRO NADCHÁZEJÍCÍ ČAS uživatele dědaVašík.
"Zaujímavý pohľad človeka na vesmírne scenáre ale ako sa hovorí: človek mieni a pán boh mení. Ja mam tiež podobne pocity po prekonani mozgovej prihody v roku 2007 kedˇsom vo veku 43 skolaboval v…"
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu DŮLEŽITÁ POSELSTVÍ GEORGE KAVASSILASE PRO NADCHÁZEJÍCÍ ČAS uživatele dědaVašík
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš přidal komentář k příspěvku do blogu TERAZ PRIJMU p Po bZAKON O OBMEDZOVANI... uživatele Ina Obr.
"Možno si myslia že ešte môžu zastaviť evolučný vzostup zeme a ľudstva ale neuvedomujú si že už bolo vyššou mocou rozhodnuté a že svet už nepotrebuje žiadnych skorumpovaných politikov ktory len…"
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš přidal komentář k příspěvku do blogu Něco v tomto směru připravuje. uživatele Ina Obr.
"Tato informácia mi pripomína obdobie na konci druhej svetovej vojny kedˇfašisti videli že sa blíži ich koniec a že nikdy neovládnu svet tak sa tiež snažili za sebou nechať čo najviac škody. Chce to len…"
čtvrtek
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
středa
Příspěvek do blogu uživatele dědaVašík

DŮLEŽITÁ POSELSTVÍ GEORGE KAVASSILASE PRO NADCHÁZEJÍCÍ ČAS

Postupem času a hodnocením událostí jsem si vzpomněl na George Kavassilase, jehož článek na stránkách Staré zlaté časy (které již nenajdete) nebo Poutníci časem (taktéž) mne velice zaujal. Inu posuďte sami. Vzhledem na časovost dějů a délku průběhu…Zobrazit další
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Odkazy na články, videa, audia a různé zajímavosti z titulní strany jsou a budou postupně přesouvány sem uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Co se ve skutečnosti DOOPRAVDY děje a proč se to vlastně děje Vám objasní video: Planetární lockdown Video ZDE. * Plándemie 1 a 2 Uvedeno ve videu i v textové podobě ZDE. (trvá…"
pondělí
Uživatel dědaVašík přidal komentář k příspěvku do blogu Dobro nebo zlo? uživatele dědaVašík.
"DŮLEŽITÁ POSELSTVÍ GEORGE KAVASSILASE PRO NADCHÁZEJÍCÍ ČAS (2011-2012), část druhá VAROVÁNÍ PŘED PRAKTIKAMI ZÁSTUPCŮ NEGATIVNÍCH MIMOZEMSKÝCH CIVILIZACÍ tzv.…"
pondělí

© 2021   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby