* Jak se bránit proti psychickému, nebo třeba i EMP útoku, směrovaného někým či něčím na vás, nebo na vaši elektroniku Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Každá realita je pouze naše navenek projevená představa.

21. 12. 2012 (v 11 hod. 11 min.) se dostaneme do nulového, čili výchozího, počátečního bodu, odkud je neomezené množství dalších nejrůznějších možností v kontinuálním pokračování individuálního, planetárního i galaktického procesu vývoje. V tento okamžik se tedy všichni jednotlivci, včetně této planety a všech ostatních multidimenzionálních úrovní existencí, MOHOU fokusem svého osobního vědomí spojit a natrvalo zakotvit např. i v jednotném energetickém poli centrálního slunce naší galaxie (v šesté dimenzi), čili v ještě vyšší úrovni vědomí než většina ostatních bytostí učiní, neboť dojde k zákrytu nebeských těles a proto v tento okamžik (trvající jen několik vteřin) pronikne energie z centrálního slunce naší galaxie (čili vyšší úrovně kosmického vědomí) do celé naší sluneční soustavy PŘÍMO. (Nikoliv zprostředkovaně, přes slunce naší sluneční soustavy, čili přes nižší úroveň vědomí, přes pátou a čtvrtou dimenzi). Bytosti, které se dostatečně zharmonizují (tím, že začnou být vyrovnaní, přátelští a ohleduplní k ostatním), se svými frekvencemi přizpůsobí časoprostoru páté dimenze (která je daleko více světelná - éterická a méně hmotná než tato) do které se přesunou, přičemž se současně jejich těla změní z báze uhlíku na bázi tekutých krystalů, čímž se takto uzpůsobená těla i časoprostor stane daleko více a snáze tvárný, než reality v nižších dimenzích.

V galaktickém centrálním slunci, v jeho energetickém poli (čili v úrovni kosmického vědomí) již bytosti nejsou vyhraněné pouze do svého těla se svým individualizovaným a tudíž i vymezeným vědomím. Tam jsou bytosti již jen vesmírnou energií - společným galaktickým energetickým polem tvořeným "jednotlivými" vědomími, která jsou součástí energetického celku této bezčasové úrovně existencí - "Bytí". Zde sídlí naše "jednotlivá" vyšší Já, čili "jednotlivá" duchovní vědomí (uložená ve světelných vláknech vesmírného DNA, se kterým v nulovém bodu některé duchovně pokročilé bytosti opět splynou), která jsou v nižších úrovních tvoření zdánlivě individualizovaná do nejrůznějších nerostů, rostlin, zvířat, lidí a duší. Veškerá vesmírná inteligence, moudrost a i plány tvoření jsou tedy uloženy v květu života tvořící 12ti vláknové DNA, které je zkonstruované a navzájem propojené z frekvenčně různých vláken kosmického pra-světla (jenž je pro lidské oko již neviditelné, jelikož pracuje v daleko vyšších frekvencích než sluneční svit a tudíž je viditelné pouze vnitřním zrakem třetího oka), které obsahuje kódy - plány veškerého tvoření, jehož středovým, třináctým vláknem je energie, čili vědomí pramenící z centrálního slunce tohoto vesmíru, odkud energie potřebná pro veškeré tvoření a projevy existencí v tomto vesmíru pramení. Individualita a oddělenost jednotlivých věcí, projevů a i bytostí je tedy pouhým zdáním, jelikož ve vyšší úrovni existencí je přes světelná vlákna vše se vším navzájem propojené a tvoří tak jeden energetický vortex - hologram obsahující nejrůznější frekvence (to znamená obsahující nejrůznějších zmenšeniny a paralelní odnože původního vortexu a jejich vyšších Já, se svými vlastními realitami a projevy existencí), ve kterém existuje všechno v současném nyní, čili v tady a teď.

Jelikož je každá bytost v centrálním galaktickém slunci (čili nulovém čase této galaxie), již jen pouhé čisté vědomí, tvořící svou mentální činností holografické formy (jenž tvoří pouhé zdání veškeré hmoty času a prostoru), tak se každá bytost může dle libosti nesčíslněkrát zkopírovat. To znamená, že může své mentálně stvořené holografické formy svých představ (čili odštěpky svého osobního Já promítnuté do projevu nejrůznějších věcí, bytosti a událostí) vysílat jak do vnitřního galaktického holografického vortexu společného tvoření (páté dimenze, kde čas není lineární), tak do vnějšího galaktického holografického vortexu společného tvoření (čtvrté a nižších dimenzí, kde čas lineární je) a předávat tam tamějším bytostem, čili svým nižším Já různá duchovně zaměřená poselství. (Z těchto úrovní vědomí však bytosti přichází z důvodu, že si přejí pomáhat ostatním bytostem v jejich vývoji a ne proto aby si pořizovali přepychová auta, jachty a paláce a povyšovali se pak nad ostatní). Možná, že jste takovouto "andělskou" bytost někdy v životě již potkali a pouze tušíte, že byla nějaká jiná, zvláštní. Více o čakrách a dvojitých Jin/Jang šroubovicích, čili mentálně tvořených energetických časoprostorových vortexech (které jsou základní stavební podstatou veškeré navenek projevené existence) najdete níže, v článku o čarách a dvojité Jin/Jang šroubovici, doplněný světelným, pohybujícím se, obrázkem, který znázorňuje vytváření časoprostorového vortexu, z nulového bodu tvoření (jenž též existuje i v srdeční čakře každé bytosti) kde je energie Jin a Jeng v rovnovážném a netečném stavu do té doby, dokud je vůle a touha (vytvářející projekci a gravitaci) neaktivuje.

Naprosto vše je navíc multidimenzionální a to z toho důvodu, že naprosto vše je jen holografická projekce jednotlivých a kolektivních vědomí, které svou mentální aktivitou aktivují a štěpí energii nulového bodu na dvě opačné polarity, ze kterých se touhou a vůlí vytváří dvojité Jin/Jang šroubovice ve tvaru glóbu (které díky tomu, že obsahují opačné polarity, rotují), čili energetické vortexy - tzv. Anu (obsahující ve své vnitřní části červí díry s nelineárním časem a ve své vnější části lineární čas o prostor), což jsou ve své podstatě čakry (projekční - bílé díry a gravitační - černé díry), ze kterých se následně dalšími vzájemnými kombinacemi vytváří veškerá tzv. hmota, prostor a události v něm probíhající, tvořící tak pouhé ZDÁNÍ plynoucího času. Naprosto vše vně projevené (včetně lidských těl) je však jen pouhé zdání, že jde o pevnou hmotu, jelikož naprosto vše (tedy i např. orgány a krev) je stvořeno pouze a jen z frekvencí těchto rotujících Jin/Jang šroubovic. Jakmile vše začnete pozorovat z vnitřního - duchovního úhlu pohledu, tak zjistíte, že se ve veškerém projevu existencí skutečně jedná o pouhé vířivé proudění dvou energií různých frekvencí a opačné polarity (a tudíž protisměrného pohybu vůči sobě), které vzájemným působením jedné energie na druhou vytváří vnější holografické projekce (původně vnitřních představ), ve kterých se mentálními pochody promítaná projekce osobních a kolektivních představ projevuje jako třírozměrná, pevná hmota, prostor a události v něm probíhající. Celý kosmos je ve své podstatě jednou nekonečnou, neustále se proměňující a vyvíjející bytostí, jelikož veškeré sestupné úrovně všech existencí jsou jen nižšími frekvenčními úrovněmi tohoto prapůvodního Kosmického Vše-vědomí (vytvářející svými aktivitami světlo), ze kterého je jednotlivými a kolektivními mentálními aktivitami naprosto vše zkonstruováno.

Podstata projevu všeho v existenci tedy tkví v energetické struktuře, obsahující nejrůznější vnitřní frekvence - vibrace, které se díky specifickým frekvencím formují do nejrůznějších geometrických útvarů, jenž díky odlišným vnitřním kmitočtům (a všemožným matematickým kombinacím archetypu plánu veškerého tvoření) od sebe oddělují všechny zdánlivě jednotlivé, paralelní a multidimenzionální projevy svých dočasně individualizovaných existencí a nejrůznějších forem projevů. Každá bytost je středem svého vlastního tvoření (jelikož si ji svým vnitřním přesvědčením modeluje podle svých vlastních představ) a tudíž i jiné, osobní reality a časoprostoru - planety než té, která existuje pro všechny ostatní bytosti existující ve zdánlivě společném světě. To znamená, že když někdo nepřistoupí na zdánlivě společné podmínky jiných tvůrců tzv. "společné" reality, tak pro něj podmínky, okolnosti a události té jejich reality neplatí, jelikož se fokusem savého vědomí přesouvá do paralelního světa, kterých je tolik, kolik je bytostí a jejich vnitřních, osobních přesvědčení. Podobně jako je v jedné televizi nesčíslné množství TV. stanic (díky nejrůznějším kmitočtům - frekvencím), zrovna tak je v jednom vesmírném prostoru nesčíslné množství časoprostorů i bezčasových dimenzí, úrovní existencí. Více informací na toto téma najdete na: www.trefy.cz/Mayariseiluzi a na: www.trefy.cz/21.12.2012 a na: www.trefy.cz/kristalovelebky Máte-li zájem obdržet nákresy s popisy tvoření veškeré tzv. hmoty, tak mi na zivesvetlo@seznam.cz napište že si přejete zaslat nákresy tvoření tzv. hmoty a já vám to zašlu.

PS: vážení a milí, my nejsme (jakožto i naprosto vše ostatní v existenci, včetně všech realit a časoprostorů), nic víc než pouhým naším vědomím navenek promítaným, snem našich vnitřních, osobních a kolektivních fantazií - představ a tak neberte vše nepříjemné, co se Vám kdy stalo či stane, až tak moc vážně! Vezměte si ze všeho pouze ponaučení a začněte si v životě postupně tvořit jen to příjemné, harmonizující a povznášející. Uvědomte si také, že na co svou mysl upnete, to také vnitřně - mentálně a následně i navenek - hmotně stvoříte a proto se také v takové realitě (kterou jste si vy sami vymysleli), nakonec ocitnete! Vše, co se Vám ve Vašich představách nelíbí, si z tohoto důvodu ze svého vědomí hned vymažte světelnou houbou či prachovkou, kterou si pro tyto účely ve svých mentálních představách jednoduše stvořte. Budete-li různé nepříjemnosti takto likvidovat hned v zárodku, tak zjistíte, že Váš život, realita a prožitky v ní jsou vždy natolik snadné, příjemné a krásné, nakolik si jen ve svém vědomí dovedete představit, že takové skutečně jsou. Pro vytváření harmonie ve Vás a Vašem okolí si též začněte představovat, že do celého svého těla všemi póry a celou svou energetickou podstatou bytí vdechujete duchovní, harmonizující, ozdravující, regenerující a omlazující živé a inteligentní pra-světlo pramenící z centrálního slunce našeho vesmíru (nebo alespoň z naší galaxie) a že toto duchovní světlo - energii (obsahující moudrost věků) pří výdechu šíříte, do svého okolí, přírody a celého tohoto a přilehlých časoprostorů. Pro zesílení účinku si navíc ještě můžete občas opakovat Mantru ve znění: "Já otevírám své srdce lásce a nechávám jej vyplnit křišťálově čistou láskou ".

Více o tom jak tento vortex - dvojité šroubovice ve tvaru globu vypadají, najdete na obrázcích přiložených videí.
Nevadí pokud neumíte anglicky, neboť pouhé shlížení vyobrazení v následujících videích Vám mnohé odhalí.
Podstata hmoty a zvuky pro zvýšení frekvence - https://www.youtube.com/watch?v=fB_XI8HxI00&NR=1
Frekvencemi tvořené geometrické obrazce - https://www.youtube.com/watch?v=fKjt-1Tisqg&NR=1
Cesta skrze tajnou geometrii - https://www.youtube.com/watch?v=rUs4qRL_knU&feature=related
Sacred Geometry - https://www.youtube.com/watch?v=OitLg7QCQPs&feature=related
The Holographic Universe - https://www.youtube.com/watch?v=4B7XVbHYAt4

NÁZORNÉ ZOBRAZENÍ VEŠKERÉHO KOSMICKÉHO TVOŘENÍ.
The Illuminated Chakras by Anodea Pt. 1 - https://www.youtube.com/watch?v=NQuUVnZh3L0
The Illuminated Chakras Pt.2 - https://www.youtube.com/watch?v=y3ttWumNzKE&feature=related
The Illuminated Chakras Pt.3 - https://www.youtube.com/watch?v=3hgVH3qsXGs&feature=related

Ten pohybující se obrázek s čakrami a dvojitou šroubovicí (naleznete v "mém pokojíku") vyobrazuje "nasávání" zemské energie (gravitace - temnoty, plus pól - Jin) a kosmické energie (projekce - světla, mínus pól - Jang), které když se v srdeční čakře propojí a dostanou-li se navzájem do rovnovážného stavu stejné intenzity avšak opačné polarity, tak v bytosti vzniká tzv. nulový energetický bod (zrovna takový jako ten galaktický, ke kterému celý tento časoprostor dojde 21. 12. 2012, se vším co na něm a v něm existuje), Z energie tzv. nulového bodu (obsahující Jin & Jang v rovnovážném a tudíž pasivní stavu) se KAŽDOU jednotlivou touhou a vůlí vytváří tzv. "vortex" - Anu, což je dvojitá Jin/Jang šroubovice ve tvaru globu, která ve svém středu - vnitřku vytváří tzv. červí díru - čakru (s nelineárním časem, spojujícím všechny jednotlivé časoprostory a dimenze tohoto Anu), přičemž se na vnějším obvodu vytváří čas a prostory (s lineárním časem). Tyto Anu, čili Jin/&Jang šroubovice jsou v celém kosmickém dění podstatou veškerého tvoření dění a existencí. Více na: www.trefy.cz/zakonitostitvoreni

Tuto dvojitou šroubovici lze používat k veškerému tvoření, pohybu a změnám, to znamená nejen např. k zhmotňování jednotlivých myšlenkových představ, ale kupříkladu i k odhmotňování, teleportaci a opětovnému zhmotňování se a to do jakýchkoliv tvarů, podob, věcí či všemožných bytostí! Toto bude moci v páté dimenzi provádět každá bytost, která vezme na vědomí, že je to možné! (Máte-li zájem obdržet vyobrazení s popisy, napište na zivesvetlo@seznam.cz že si přejete obdržet nákresy tvoření tzv. hmoty a já Vám to zašlu).

Dodatek: 21. 12. 2012 dojde k vnějšímu nulovému bodu na galaktickém vortexu - Anu, jelikož v ten den (v 11 hodin 11 minut) dojde ke kulminaci galaktické expanze - nádechu (trvající necelých 13.000 let) přičemž se časoprostor páté dimenze opět přehoupne do opačné fáze, čili do fáze smršťování - výdechu, druhé poloviny galaktického cyklu trvající taktéž necelých 13.000 let. (U nižších dimenzí k tomu vývojovému návratu však nemusí dojít, neboť tam může dojít k přepólování a obrácenému chodu po vnější straně Anu v protisměru). Tím se galaktický cyklus páté dimenze (v tomto vnějším nulovém bodě) přehoupne do vnitřní strany cyklu Galaktického vortex - Anu (kde čas již není lineární), přičemž za dalších necelých 13.000 let dosáhne galaktický cyklus největšího smrštění, čili vnitřního nulového bodu, ze kterého pak většina bytostí páté dimenze (po skončení dalšího vývoje své duše) přejde opět do vyšší, 6. dimenze.

Takže kdo se se mnou těší do vyšších a daleko více harmonických dimenzí - světů?! :-) Hodně úspěchů v harmonickém tvoření a v harmonizování tohoto a přilehlých časoprostorů Vám všem přeje Živé Světlo.

Celý článek, doplněný o další informace s různými vyobrazeními, naleznete na: www.trefy.cz/ZivePredstavy


Úzce související články:
* Co bylo dříve, vejce nebo slepice? Uvedeno ZDE.
* PODSTATA TAJEMNÉHO KOSMU. Uvedeno ZDE.
* Podstata veškerého tvoření a existencí. Uvedeno ZDE.
* Z čeho a jakým způsobem jsou tvořeny veškeré hmotné projevy existencí, aneb jak si stvořit překrásný svět, ve kterém je pro všechny zúčastněné radost pobývat a žít je uvedeno ZDE.
* Hra na pohybující se obrázky v lineárním čase, považované za hmotu - prostor a události - čas, pomalu ale jistě končí. Podrobnosti jsou uvedeny ZDE.
* Jak a čím je tvořeno zdání plynoucího času a události v něm probíhající. Uvedeno ZDE.
* Aktivací a harmonizací své srdeční čakry se dostáváme ke zlatému klíči, který odemyká brány umožňující přístup k celému moudrému a všemocnému Univerzu. Uvedeno ZDE.
* Elektromagnetická podstata tzv. osudu aneb jak si svou vůlí, přáními a představami tvoříme a přitahujeme situace a události. Uvedeno ZDE.

* Podstata Univerzálních zákonitosti veškerého tvoření aneb jak se jednou pro vždy osvobodit od disharmonie a s ní souvisejících obav a depresí. Uvedeno ZDE.
* Všichni a všechno je nedílnou součástí jednoho a toho samého - kosmického, tvořivého vědomí. Uvedeno ZDE.
* Jak se stát supravodičem harmonického duchovního pra světla a jeho láskyplných energií - frekvencí. Uvedeno ZDE.
* Jak a z čeho je tvořeno celé Univerzum, tedy veškeré vesmíry, dimenze, světy, reality a naprosto vše ostatní v projevu hmotné i nehmotné - frekvenční podobě existence. Uvedeno ZDE.
* Vše vně projevené jsou pouze mentální projekce aktivních tvořivých vědomí (individualizovaných do jsem to či ono), tvořící dvojité Jin/Jang šroubovice - časoprostorové hologramy. Uvedeno ZDE.
* V Univerzu je vše se vším propojeno světelnými vlákny, neboť naprosto vše je tvořeno fokusem aktivního zaostřeného vědomím, čili světla, které vždy vysílá část svého osobního Já - duši do toho co stvořilo a tvoří. Uvedeno ZDE.

* Poznáním podstaty a zákonitostí tvoření tzv. hmoty a událostí se stanete pány svého i kolektivního osudu (jelikož Vás nebude moci již nikdo nijak programovat), čímž lze začít vytvářet Ráj pro všechny. Uvedeno ZDE.
* Nejsme pouze naše vnější tělesná schránka, v projevu nějaké existence, ale jsme především vědomí, čili elektromagnetická "jiskra", jenž je odnoží moudrého, tvořivého a všemocného VŠE-Vědomí Univerza. Uvedeno ZDE.
* Jakým způsobem si tvoříme "zlo" - disharmonii, či naopak "dobro" - harmonii aneb co je to tzv. "Boží" vůle. Uvedeno ZDE.
* Jsme především vědomí, vytvářející svou aktivitou elektromagnetická pole, (ORBY světelné plazmy, nezávislé na hmotě, čase a prostoru), které jsou schopny vytvářet cokoliv, nejen pouze kruhy v obilí. Uvedeno ZDE.
* Pochopením podstaty tvoření času hmoty a událostí v ní probíhajících můžete pomoci v transformaci do harmonické úrovně vědomí nejen sobě a této planetě, ale i všem světům s touto planetou související. Uvedeno ZDE.
* Jak si stvořit Ráj na Zemi, ve kterém je radost pobývat a žít. Uvedeno ZDE.
* Napojte se na sloup světla - dimenzionální "páteř" našeho multidimenzionálního Já, směřující ze středu naší galaxie (a odtud dále, ze středu našeho vesmíru), do středu naší Země. Uvedeno ZDE.

* Aktualizace: Kryon - Poslední channeling roku 2013 Uvedeno ZDE.


.

Zobrazení: 976

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 14.Prosinec.2013 v 20:18

* Vědci dokázali existenci paralelních světů Uvedeno ZDE.
* Rozlúčte sa so svetom! Vedci začali počítať a objavili tajomstvo vesmíru Uvedeno ZDE.
* Hra na pohybující se obrázky v lineárním čase, považované za hmotu - prostor a události - čas, pomalu ale jistě končí. Uvedeno ZDE.
* Z čeho a jakým způsobem jsou tvořeny veškeré hmotné projevy existencí, aneb jak si stvořit překrásný svět, ve kterém je pro všechny zúčastněné radost pobývat a žít je uvedeno ZDE.
* Z čeho a jakým způsobem jsou stvořeny veškeré vně projevené světy, čili veškerá tzv. hmota prostor a čas v něm plynoucí Uvedeno ZDE.

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE. ❤ ❤ ❤

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí - ZDE.

* Jak koronavirus pro Čechy změnil režim na hranicích evropských států Podrobnosti ZDE.

Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDEZDE & ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Chcete nadále být jen loutkou prohnilého zotročujícího systému a nemít na nic čas, nebo se raději trochu uskromníte a začnete konečně být pánem svého času a svých unikátních tvůrčích schopností? ZDE.

* Nejlevnější státy světa kde se dá žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
před 13 hodinami
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
sobota
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
sobota
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Elita nikdy nedodržuje svá vlastní pravidla uživatele Ina Obr
sobota
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Klaus Schwab: Skvělý reset „povede k fúzi naší fyzické, digitální a biologické identity“ uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Stojí za to si poslechnout hlavně alespoň tu část tohoto audia začínající časem 1:00:55 & 1:16:50 & 1:35:59 & od 1:44:46 až do konce audia a případně i to, co začíná časem…"
pátek
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
pátek
Uživatel markéta nikol ,,ma.ni." uvádí jako oblíbený příspěvek blogu „Vážná diagnóza, nejistá prognóza“. U Václava Havla opakované. A zbavovat ho pravomocí nikdo nechtěl, připomíná zemanovský lékař uživatele Ina Obr
pátek
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Odkazy na články, videa, audia a různé zajímavosti z titulní strany jsou a budou postupně přesouvány sem uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Největší válečný příběh všech dob! Aneb jak to bylo, je a bude. Díl 1/2 Text ZDE. * Největší válečný příběh všech dob! Aneb jak to bylo, je a bude.…"
pátek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pátek
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Systém panikaří.... uživatele Ina Obr
pátek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu REVOLÚCIA, KTORÁ VIE HRAVO UKONČIŤ KORONAVIRUSOVÚ PANDÉMIU ? uživatele Ina Obr
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Zdravý 16-ročný chlapec po druhej dávke Pfizeru zomrel uživatele Ina Obr
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Nenechme si to líbit a ozvěme se! uživatele Ina Obr
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš přidal komentář k příspěvku do blogu Protest v Terstu: My lidé vyhráváme uživatele Ina Obr.
"Krásny dôkaz zjednotenia toho že len spoločne môžeme dosiahnuť víťazstvo bez prejavov nenávisti.  "
čtvrtek

© 2021   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby