* Jak se bránit proti psychickému, nebo třeba i EMP útoku, směrovaného někým či něčím na vás, nebo na vaši elektroniku Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Z čeho je tvořena 3.D hmota Jin a 4.D astrál Jang (tvořící dualitní světy) a jak a proč se propojením částic Jin s frekvencemi Jang vracíme zpět do jednoty a harmonie, čili do 5. a vyšších D - dimenzí

V prvé řadě je třeba si uvědomit, že veškeré vně projevené projevy existencí (ať jsou již v projevu nerostů - 1.D, rostlin - 2.D, zvířat či lidí - 3.D, měsíců či planet - 4.D, sluncí slunečních soustav - 5.D, galaktických sluncí - 6.D, nebo centrálního slunce celého vesmíru - 7.D), jsou jednotlivé holografické projekce, čili jednotlivé hologramy, které se vzájemně prolínají (ovšem jen pokud frekvenčně souzní), čímž vytváří jednotlivé, frekvenčně od sebe oddělené světy a jejich specifické reality. Funguje to tak, že v hologramu duality je na jedné straně hologramu díra bílá - projekční, která energii vysílá ven ve tvaru Fibermnaciho vzestupné spirály (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 atd.) a na opačné straně hologramu je díra černá - gravitační, která energii přijímá dovnitř ve tvaru Fibermnaciho sestupné spirály (viz vyobrazení na obrázku), přičemž na rovníku dochází k přepólování energie Jang na energii Jin a obráceně. V hologramu jednoty jsou ovšem ty spirály dvě a ne jen jedna jak je vyobrazeno. Jedna vede od shora dolu a ta druhá se točí od zdola nahoru, ale v protisměru a to z toho důvodu, že v hologramu jednoty je černá i bílá díra v jednom na obou stranách, takže hologram jednoty má dvě bílé díry a dvě černé díry a ne jen jednu, jako je tomu v hologramu duality. Úzce související článek: Vesmír kolem nás je prý jen gigantický hologram (vědci prý získali důkaz) Uvedeno ZDE.


Každý hologram je projektován zevnitř, z vně neprojevených projevů existencí navenek přes tzv. Merkabu a to tím způsobem, že frekvence polarizované na Jang (projekce - mužský princip) vytváří spirály na nichž se zobrazuje čas, přičemž částice polarizované na Jin (gravitace - ženský princip) vytváří spirály na nichž se zobrazuje prostor. Pokud se jedná o hologram jednoty, tak je vytvářen vědomě, z osobního nulového bodu, nebo-li z duchovního srdce, které obsahuje osobní Merkabu, která projekčními a gravitačními silami vytváří černou/bílou díru, která je pro tvoření vně projevených existencí nezbytná. Úzce související článek: * Jakým způsobem jsou v tomto vesmíru pomocí černých/bílých děr, čili duchovního srdce (v jehož jádru je aktivní osobní Merkaba) vytvářeny hologramy jednotlivých existencí, světů a jejich realit Uvedeno ZDE.


Též je třeba si uvědomit, že každé osobní vědomí každého organického, čili živého projevu existence (což jsou např. i zdánlivě neživé nerosty, jednotlivá nebeská tělesa, či celé galaxie nebo vesmíry) je uloženo v osobní Merkabě, nebo-li ve dvou opačně směrovaných, do sebe vklíněných čtyřstěnech (což jsou 2 pyramidy s trojúhelníkovými základnami), ve kterých je Jin & Jang v jednotě a harmonii, ovšem pouze pokud mají oba čtyřstěny JEDNO společné ohnisko. Úzce související článek: * Jsme především vědomí, jehož aktivita vytváří zvukovou - vibrační, nebo-li frekvenční složku světla, jež může dělat všemožné zázraky. Uvedeno ZDE.


Taktéž je třeba si uvědomit, že pokud mají čtyřstěny v Merkabě jedno společné ohnisko, tak vytváří světy v projevu jednoty, ve kterém jsou Jin spirály hologramu propojeny s Jang spirálami hologramu. Tím spirály holagramu zobrazující čas a spirály holagramu zobrazující prostor vytváří jeden společný časo-prostorový/prostoro-časový hologram, na kterém se zobrazují světy jednoty, což jsou světy, které jsou v projevu od 5.D výše. Proto se v hologramech jednoty dá pohybovat jak v prostoru, tak i v čase. Těch hologramů jednoty je ovšem též nekonečné množství, neboť z důvodu nekonečného množství mentálních představ je vytvářeno nekonečné množství hologramů bytostí, světů a celých vesmírů, na kterých se zobrazují jednotlivé paralelní světy a jejich reality. Úzce související článek: * Co je to pátá dimenze, na jakém principu funguje, jaké nekonečné možnosti poskytuje a proč je podrobně vysvětleno ZDE.


Dualitní projevy existencí vznikly tím, že jednotlivé Merkaby, z nichž jsou tvořeny osobní hologramy, nemají jedno společné ohnisko, ale mají ohniska dvě. Tímto oddělením ohniska Jin od ohniska Jang dochází k tomu, že jeden společný hologram, na kterém se zobrazuje čas a prostor, je roztržen na
hologramy dva, přičemž jeden je vůči tomu druhému v převrácené, zrcadlové podobě. Proto se na jednom hologramu zobrazuje jen prostor (ve kterém se mění čas v závislosti na probíhajícím pohybu) a na druhém hologramu se zobrazuje jen čas (ve kterém se mění vzhled původního prostoru, v závislosti na uplynulém času). Úzce související článek: * Co je to Matrix kterým je lidstvo ovládáno a zotročováno, čím je tvořen a udržován v existenci, jak se od něj odpojit a co je třeba udělat aby zkolaboval a nadobro zanikl Uvedeno ZDE.

Světy z frekvencí tvořící 4.D časo-prostory, kde se mění prostor v závislosti na plynoucím čase.
Světy z částic tvořící 3.D prostoro-časy, kde se mění čas v závislosti na pohybu prostorem.

Čím více se pohybujeme v blízkosti galaktického rovníku, čili na dělící linii ve které je nulová polarita (neboť je v něm Jin a Jang v rovnováze), tím je pro každou bytost mnohem snazší své osobní, opačně polarizované Jin a Jeng energie sjednotit a dostat je v sobě do vzájemné rovnováhy a harmonie, aby mezi sebou tyto opačné polarity již nebojovaly, ale aby se naopak vzájemně podporovaly a doplňovaly. Rovnováha mezi energiemi Jin a Jang bytostem umožňuje dostat se nazpět do světů jednoty a harmonie, čili nazpět do 5. a vyšších dimenzí, ve kterých se (z důvodu rovnováhy mezi energiemi Jin a Jang) již nehraje na akce a reakce tvořící příčiny a následky, nebo-li tzv. karmu. Proto ve světech jednoty již není žádné utrpení, jako je tomu ve světech duality. Úzce související článek: * TVOŘENÍ Z POSVÁTNÉHO SRDCE – Vaši hojnost ve všech oblastech máte na dosah ruky. Uvedeno ZDE.


Čím blíže je bytost od rovníku směrem dovnitř ke středu vesmírného hologramu, čili k Merkabě tvořící hologram celého vesmíru, tím ve vyšší dimenzi se ocitá. Jelikož ale postupuje do dimenze páté a ještě výš (čili dovnitř ke středu) jak
celá naše sluneční soustava, tak i tato planeta, tak stačí se s frekvencemi matičky Země sladit a držet se jí jak přisátí. :-) Toho lze docílit tím, že ji nebudete záměrně ubližovat a ničit, ale budete se snažit o to, aby mohla všestranně vzkvétat. V 5. D je totiž planeta již vámi a vy jste planetou (která je v tomto projevu existence ale již sluncem), neboť v 5.D jsou všechna vědomí jednotlivých bytostí (obsahující ovšem stále svou vlastní individualitu) propojena do jednoho společného tvořivého vědomí, vytvářející si svými představami své vlastní světy a jejich reality, V páté a vyšších úrovních existencí již ale naprosto vše září jako miniaturní sluníčka (jejichž souhrn vytváří záři sluneční), neboť polarita Jin propojená s polaritou Jang v bytostech vytváří tzv. tvořivý dvoj-plamen, vytvářející duchovní oheň vyzařující světelnou zář. Úzce související článek: * Jak si v páté dimenzi každý tvoří svůj vlastní svět a jeho reality je uvedeno ZDE. Úzce související video: * MATKA PŘÍRODA - Julia Roberts mluví za přírodu... Uvedeno ZDE.


Naše planeta obíhá kolem galaktického středu (Merkaby tvořící hologram galaxie) necelých 26.000let, přičemž 2x za tu dobu (čili 1x za necelých 13.000let) protíná galaktický rovník, ve kterém je Jin a Jang v rovnováze. Při překročení rovníku většinou dochází pouze k přepólování, což znamená, že z hmoty Jin v projevu 3.D se stávají frekvence Jang v projevu 4.D a z Jang frekvencí v projevu 4.D se stává Jin hmota v projevu 3.D a to z toho důvodu, že projekční energie Jang se přehoupnutím přes rovník dostává do působení gravitace Jang a obráceně. Viz vyobrazení na obrázku který je až nahoře. Vždy při protínání galaktického rovníku (čili 2x za necelých 26.000 let) ovšem dochází k vyvážení energií Jin a Jang do nulového stavu. Proto je v tomto období vždy možnost přejít do vyšší dimenze (čili do vyššího, více světelného projevu existence) pomocí tzv. trans-mutace, čili bez potřeby umírání a znovuzrození, ovšem v takovémto případě zrození do vyšší úrovně vědomí a jeho existencí. Úzce související článek: * Co znamená transmutace hmoty do podoby zkrystalizovaného světla a kdy jak a proč k tomu dojde. Uvedeno ZDE.


21. 12. 2012 jsme sice dimenzionální branou neprošli, ovšem do koridoru (
obsahujícího dimenzionální brány) vedoucího nazpět do jednoty a harmonie, se již dostala celá tato sluneční soustava i s naší planetou. Takže nyní je na každém jednotlivci na jaké frekvence, čili dimenze se naladí a do které dimenze se tím přes některou z 12ti + jedné z dimenzionálních brán dostane. Tou 13tou bránou je centrální slunce celého vesmíru, přes kterou se dá dostat jak do paralelních vesmírů, tak do vnitřních, vně neprojevených existencí, čili před vznik tzv. velkého třesku, který díky projekčním silám Jang (výdech tvořící bílé díry) vytvořil vně projevený vesmír, který se díky gravitačním silám Jin (nádech tvořící černé díry) navrací nazpět do nepolarizovaných a tudíž vnitřních, vně neprojevených projevů existencí. Úzce související článek: * Transformace a vzestup do 5. a vyšších dimenzí je o propojení a sjednocení částic hmoty Jin (ženský princip gravitace) s frekvencemi světla polarizovaného na Jang (mužský princip - projekce) Uvedeno ZDE.


Důkazem toho, že jsme v koridoru "světelném tunelu" vedoucího ke středu galaktického hologramu je to, že při protnutí galaktického rovníku nedošlo k přepólování. To znamená, že se z 3.D Jin nestalo 4.D Jang a že se ze 4.D Jang nestalo 3.D Jin, ale že se tyto dva světy naopak propojují a vrací nazpět do jednoty a harmonie. Že se dualitní
hologram v projevu 3.D hroutí, neboť se spojuje se svým zrcadlovým holograme v projevu 4.D (čímž se navrací zpět do bezčasové jednoty) potvrzují všemožné podivné jevy jak na obloze, tak v osobním a planetárním dění. Možná, že mimo jiných všemožných podivností máte např. někdy pocit, že čas zrychluje, nebo zpomaluje, anebo, že již kolabuje do bezčasovosti, čili do nekonečného nyní, čili do tady a teď, ve kterém lze v čase libovolně přeskakovat. Úzce související články: * Osobní nulový bod, neboli duchovní srdce, je dimenzionální brána do nekonečna, přes kterou se můžete protáhnout kamkoliv si jen přejete a stát se tak opět svobodnými. Uvedeno ZDE. * Nyní je mnohem snadnější se dostat do podstatně vyšší, méně hmotné, více světelné dimenze a jejích projevů existencí. Víte proč? Uvedeno ZDE. * Co je to naše PRAVÁ párová duše, proč nemůže existovat v tom samém dualitním světě, ve kterém jsme my a kde a kdy se s ní můžeme spojit Uvedeno ZDE.


Spojením a vyvážením svých Jin a Jang energií a změnami osobní frekvence se následně lze pohybovat ve všech 13ti patrech svého multidimenzionálního já jsem projevu existence (které korespondují s 13ti čakrami našeho multidimenzionálního projevu existence) a to nejen v představě, ale změnou osobní frekvence i se všemi svými nehmotnými a hmotným tělem. Ty lze rozložit na kosmickou energii obsahující osobní vědomí (obsahující informace o osobní existenci), toto vědomí po světelných vláknech (kterými je vše se vším navzájem propojeno a jehož frekvence tvoří vesmírné DNA) se rychlostí myšlenky teleportovat někam jinam a tam se opět zhmotnit do svého původního, či do libovolného jiného projevu existence a to klidně i do několika projevů existencí současně. Úzce související články: * Čím rychleji pochopíte že jste především vědomí a teprve potom fyzický projev existence, tím rychleji budete moci začít dělat zdánlivě nemožné. Uvedeno ZDE.


* Pochopení principu tvoření veškeré tzv. hmoty, prostoru a událostí tvořících zdání plynoucího času vám umožní stát se vědomým tvůrcem svého světa i jeho realit a pánem svého osudu. Uvedeno ZDE.
* Z čeho a jakým způsobem jsou stvořeny veškeré vně projevené světy, čili veškerá tzv. hmota prostor a čas v něm plynoucí Uvedeno ZDE.
* Žijeme ve fraktálním hologramu Uvedeno ZDE.
* FRAKTÁLY - HON NA SKRYTOU DIMENZI (CZ  titulky) - ZDE.
* Jak se propojit se svým vyšším Já a s Gaiou, obnovit si spojení se svým multidimenzionálním Já a stát se opět vědomým tvůrcem svého světa a jeho realit. Uvedeno ZDE.


* Změníš-li své smýšlení a z toho se rodící přesvědčení, tvořící osobní program, změníš tím nejen svou osobní, ale i kolektivní realitu. Návod jak se stát šťastným člověkem a přitom vytvářet Ráj na Zemi Uvedeno ZDE.
* My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho co je - existuje. Uvedeno ZDE.
* Vy jste tvůrci Nové Doby! Uvedeno ZDE.
* Už je na čase začít si tvořit takový svět v projevu 5.D, ve kterém chcete pobývat či žít. - ZDE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Světy které jsou v projevu duality, tzn. světy ve kterých není funkční Merkaba jsou světy tvořené jedním čtyřstěnem a ne dvěma. Proto je v takovýchto světech na jedné straně hologramu díra černá (což je spodní straně čtyřstěnu), která energii nasává (čímž tvoří gravitaci vytvářející prostor – Jin) a na protilehlém "straně" je díra bílá (což je horní hrot čtyřstěnu), který nasátou energii opět vyzařuje ven (čímž tvoří projekci vytvářející čas – Jang). Ve světech stvořených takovýmto jednosměrně funkčním hologramem (tvořeným jen jedním čtyřstěnem a ne dvěma) vše stárne, umírá a časem se rozpadá.


Ve světech, které jsou v jednotě a harmonii, čili ve světech které jsou tvořeny dvěma opačně směrovanými v sobě vsazenými čtyřstěny (čili funkční Merkabou), jsou na obou stranách hologramu jak díry černé, tak i díry bílé, které jsou jedna v druhé. Takovéto hologramy vytvářené tvořivým dvou-plamenem, nebo-li funkční Merkabou (nikoliv pouze jedním tvořivým ohněm, neboli jen jedním čtyřstěnem) se mohou donekonečna udržovat v existenci, neboť v takovýchto hologramech se lze do nekonečna udržovat v nulovém, čili libovolném bezčasovém časo-prostorovém, či prostoro-časovém pásmu, ve kterém lineární čas neexistuje, z důvodu protisměrného pohybu opačně polarizovaných energi.


Takže ještě jednou zopakuju, světy duality jsou tvořeny jen jedním čtyřstěnem, kde na spodní straně čtyřstěnu je ženský princip - Jin, (tvořící černou díru) a na protilehlém hrotu je mužský princip - Jang (tvořící bílou díru), Kdežto světy jednoty a harmonie jsou tvořeny dvěma do sebe vloženými čtyřstěny, nebo-li funkční Merkabou (vytvářející tvořivý dvou-plamen), čímž vytváří na obou stranách jak černé, dostředivé - gravitační díry (které energii nasávají), tak bíle, odstředivé - projekční díry (které energii vyzařují) Tento oboustranný průtok vyvážených, opačných Jin&Jang polarit vytváří hologramy jednoty, na kterých se zobrazují coso-prostorové, z opačného pohledu prostoro-časové světy a jejich reality, které jsou v projevu jednoty a harmonie.


Lineární čas je tvořen tím způsobem, že vůle - Jang a přání Jin štěpí vnitřní, vně neprojevené, nepolarizované pra-světlo, čili pra-podstatu Absolutna na energii Jin a Jang, čímž vytváří projekční a gravitační černou/bílou díru, s nulovým bodem ve svém středu. Projekční energie Jang (vytvářená vůlí) proudí z bílé díry ven, přičemž na své pouti vytváří spirály času. Jakmile se ale tato projekční energie Jang zakřiví natolik, že se po spirále dostane po venkovní straně hologramu (který na své vně projevené pouti vytváří) až na rovník, tak z důvodu opačně směrovaných projekčních a gravitačních sil u ní při překročení rovníku dochází k přepólování. Tím se z ní stává gravitační energie Jin, která při návratu zpět do nulového bodu vytváří spirály prostoru. Tato energie přepólovaná z Jang na Jin je přáním (vytvářející gravitaci) vtahována do černou díry a odtud do nulového bodu, který je vstupem zpět do vně neprojeveného Absolutna,

Spirály tvořící čas a prostor vypadají tak jak je vyobrazeno, jen s tím rozdílem, že u dualitních projevů existence se jednotlivé spirály točí jen jedním směrem (směr záleží na tom, zda je to Jinový nebo Jangový hologram), kdežto u světů jednoty, v jejichž jádru hologramu je funkční Merkama (takže jsou v nich energie Jin a Jang ve vyváženém stavu) jsou spirály které se točí oběma směry, tedy jak doprava, tak doleva.


Více o tom z čeho a jak jsou v tomto vesmíru tvořeny veškeré vně projevené světy najdete v článku: Z čeho je tvořena 3.D hmota Jin a 4.D astrál Jang (tvořící dualitní světy) a jak a proč se propojením částic Jin s frekvencemi Jang navrátíme do jednoty a harmonie, čili do 5. a vyšších D - dimenzí Uvedeno ZDE. (Celý tento text jsem přidal do článku na odkazu.)


 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Doporučuji Vám abyste si tento článek a níže uvedené texty raději několikrát přečetli, neboť čím více pochopíte o čem je řeč, tím snadněji projdete celou, již probíhající transformací, vedoucí do vyšší úrovně vědomí a projevů existencí.


Jednou jsem někde četl, že nějaký dotyčný si vzal nějakou drogu a zjistil, že když si pod sebou svým vědomím nestvoří podlahu, tak tam podlaha není. Mně občas na počítači zmizne kurzor a je neviditelný, nebo když na něco klikám, tak to nějakou dobu vůbec nereaguje, nebo mi kurzor bez pohybu myší či stolu sám od sebe cestuje po obrazovce směrem šikmo vzhůru a všemožné jiné podivnosti se mi dějí. Fakt mám dojem, že se tento zdejší dualitní a tudíž disharmonický matrix již hroutí a proto se dějí všemožné prapodivnosti. Související článek: * Žijeme ve velice sofistikované verzi hry s virtuální realitou. Jinými slovy, holografickém internetu vytvářejícím iluzi 3D. Uvedeno ZDE. Více v článku v angličtině s názvem: Illusion and Reality, proof that we are living in the Matrix (computer programed reality) and The Secret Hidden from Mankind Mind Science Kept Hidden - Here.


Tajemství Kompletního Uzdravení a Transformace Odhaleno. Uvedeno ZDE.


* Překlad textu uvedeného na obrázku: Klíč Velkého Solárního Světla (čili nepolarizované harmonizující světlo centrálního slunce vesmíru).
Video:
The Great Solar Light Key™ - Attunement - Here.                   www.worldofhealing.com
* Related articles at: Crystalline Consciousness / Krystalické vědomí - Here.
*
Překlad textů si můžete provést pomocí Googl překladače, který najdete zde.


 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Co je to dualita, jak vznikla, jak se lze vrátit nazpět do jednoty a harmonie, co je to tvořivý dvou-plamen a troj-plamen a jak je v sobě aktivovat a stát se vědomým tvůrcem svého světa a jeho realit.

Tvořivý oheň JANG = BŮH (Shiva)                      Tvořivý oheň JIN = BOHYNĚ (Shakti)

Když jsou tyto dvě opačné Jin&Jang polarity tvořivého ohně v zákrytu (viz obrázek uvedený níže), tak vytváří tzv. Mer-KA-Bu, nebo-li tvořivý dvoj-plamen. Pokud jsou ohniska obou tvořivých ohňů sjednocena do JEDNOHO společného ohniska, tak se tvořivý dvoj-plamen, nebo-li Merkaba stává aktivní a napojuje se zpět na sloup světla, vedoucího z jádra Země do jádra Centrálního slunce Vesmíru. Přes sloup světla (což je náš multidimenzionální projev existence) se změnou osobní frekvence (snižováním či naopak zvyšováním frekvence) lze dostat a pohybovat ve všech 13ti frekvenčně odlišných úrovní vědomí a jejich existencí, které v tomto našem vesmíru existují. Úzce související článek: Jak se propojit se svými vyššími já a obnovit si tím spojení se svým multidimenzionálním já. Uvedeno ZDE.Pokud je tvořivý Jin&Jang dvou-plamen propojen do jednoho SPOLEČNÉHO ohniska a je ukotven v jádru osobní Merkaby (vytvářející osobní hologram), čili v osobním duchovním srdci, nebo-li v osobním nulovém bodě (ve kterém je vytvářena černá/bílá díra), tak společně vytváří tvořivý troj-plamen, neboli troj-JEDINOST, čili jednotu. Osobní nulový bod spojuje do jednoty a harmonie (a do jednoho tady a teď) nejen všechna patra - úrovně vědomí tohoto vesmíru, ale i vědomí existující ve všech ostatních vesmírech. Všichni ti, kteří ukotví své osobní vědomí do svého osobního nulového bodu, přes který se napojují na Vše-Vědomí celého Univerza, se stávají nejen nesmrtelnými, ale i vědomými tvůrci svých světů a jejich realit! Úzce související video s názvem: Vy jste Bůh. Toto video je bohužel už jen v angličtině pod názvem: You are GOD (Bashar & Abraham Remix) Uvedeno ZDE. (Vyobrazení ve videu vám hodně napoví i pokud neumíte anglicky ani trošku.)Okolo každé Merkaby, která je nosičem osobního vědomí, jsou pomocí vůle Jang a pomocí přání Jin vytvářeny spirály tvořící čas - Jang a prostor - Jin, vytvářející společně elektro-magnetickou světelnou síť ve tvaru glóbu. Na Jin spirálách se zobrazují prostoro-časy, čili hmotné světy stvořené z částic tvořící 3.D a na Jang spirálách se zobrazují časo-prostory, čili astrální světy stvořené z frekvencí světla tvořící 4.D. Spojením spirál Jin a Jang do nulového bodu (který je v jádru každé Merkaby) opouštíme dualitu a dostáváme se do bezčasovosti, čili do nekonečného nyní, nebo-li do tady a teď. Nulové body jsou tedy dimenzionální brány, přes které je možno opustit dualitu a vrátit se nazpět do světů jednoty a harmonie. Úzce související článek: Osobní nulový bod, neboli duchovní srdce, je dimenzionální brána do nekonečna, přes kterou se můžete protáhnout kamkoliv si jen přejete a stát se tak opět svobodnými. Uvedeno ZDE.Toto
je hologram jednoty, ve kterém jsou ohniska polarit Jin a Jang vystředěna do JEDNOHO společného středu - ohniska, tvořícího v takovémto případě již světelnou (nikoliv elektro-magnetickou) síť, na které se zobrazují světelné světy, čili světy které jsou v projevu jednoty a harmonie. Takovéto světy jsou v projevu světla, které při snížení frekvence krystalizuje do tekutých světelných krystalů, jež lze pomocí mentálních představ kdykoliv jakkoliv přemodelovat - přetvořit. Úzce související článek: Co znamená transmutace hmoty do podoby zkrystalizovaného světla a kdy jak a proč k tomu dojde. Uvedeno ZDE.Dualita vznikla tím, že
pomocí genetické manipulace je jedno společné ohnisko každé osobní Merkaby roztrženo na ohniska dvě. Tím došlo nejen k tomu, že nekonečné tady a TEĎ bylo rozděleno na čas - Jang a prostor - Jin, ale i k tomu, že se polarity Jin a Jang již vzájemně nepodporují a nedoplňují, ale naopak mezi sebou navzájem soupeří. Níže je zobrazen hologram, ve kterém jsou ohniska polarit Jin a Jang rozštěpena do ohnisek dvou. Tímto rozdělením jednoty na ženský a mužský princip vznikají dualitní, čili zrcadlové projevy existencí, přičemž jeden je v projevu ČÁSTIC hmoty JIN a druhý je v projevu FREKVENCÍ světla polarizovaného na JANG. Úzce související článek: Transformace a vzestup do 5. a vyšších dimenzí je o propojení a sjednocení částic hmoty Jin (ženský princip gravitace) s frekvencemi světla polarizovaného na Jang (mužský princip - projekce) Uvedeno ZDE.

Světy z frekvencí tvořící 4.D časo-prostory, kde se mění prostor v závislosti na plynoucím čase.
Světy z částic tvořící 3.D prostoro-časy, kde se mění čas v závislosti na pohybu prostorem.


Aktivovat svou Merkabu a ukotvit se v bezčasovosti, čili v tady a teď znamená spojit dvě ohniska tvořivého dvoj-plamene (nebo-li Merkaby) nazpět do JEDNOHO společného ohniska (čili propojit pravou a levou hemisféru svého mozku do třetího oka) a toto jedno společné ohnisko ukotvit ve svém duchovním srdci, čili ve svém osobním nulovém bodě. Tím pro takovouto bytost dualitní projevy existencí zcela zmizí a ocitne se ve vědomí jednoty, obsahující naprosto vše, co existuje. Jelikož naprosto vše v existenci jsou zhmotněné mentální představy, proto lze i zmiňované propojení učinit pomocí vizualizace. Úzce související video: DUCHOVNÍ "MOLEKULA - dokument o DMT a převratném vědeckém výzkumu. Uvedeno ZDE. (Zkušenosti popsané ve videu jsou projekce osobního vědomí, které se přes nulový bod šesté čakry dostalo do bezčasovosti obsahující naprosto vše co existuje.)Nyní dochází k propojování Jin a Jang nazpět do jednoty a harmonie u všeho a všech automaticky, neboť v tomto období nás stále více prozařují fotony pramenící z centrálního slunce, nebo-li z nepolarizovaného zdroje energie. To způsobuje, že se v nás nejenže propojuje Jin a Jang nazpět do jednoty, ale současně se v nás i obnovuje 12ti vláknové DNA. Úzce související článek: Právě dochází k přeměně - transmutaci do světelného projevu existence, čili do úrovně páté a vyšších dimenzí. Uvedeno ZDE.Proto
nyní stačí jen ve své představě přesunout své osobní vědomí z hlavy do svého duchovního srdce, nebo-li do svého osobního nulového bodu (ve kterém je černá/bílá díra fungující jako centrální slunce osobního hologramu) a dimenzionální brána do vědomí jednoty a harmonie (nebo-li do hyperprostoru) se vám otevře. Přes osobní nulový bod se lze dematerializovat, teleportovat se na nějaké jiné místo či do nějakého jiného světa a tam se opět materializovat do své původní, nebo libovolné jiné podoby a zhmotnit se třeba i do několika projevů existencí současně. Když si uvědomíte, že jsme především vnitřní, nehmotné vědomí, čili živé tvořivé světlo, které si z všudypřítomné Kosmické energie vytváří svůj vnější, hmotný projev existence pomocí svých mentálních představ, tak vám možná již nebude nic divného na tom, že je možné nejen tohle, ale cokoliv jiného, co si třeba prozatím ani nedovedete představit. Úzce související článek: Vědecký důkaz, že energie Vědomí (čili živého tvořivého světla tvořící veškerou hmotu) je jen nehmotná FREKVENCE světla, která se změní v ČÁSTICE hmoty teprve až na ni zaměříme pozornost Uvedeno ZDE.Přesun svého vědomí z hlavy, čili ze svého Ega do svého duchovního srdce, tzn. do jednoty a harmonie (ve které se již nehraje na akce a reakce, neboť zde jsou energie Jin a Jang v rovnovážném souznění a tudíž jedna s druhou v harmonii), lze učinit tím, že svou pozornost zaměříte na své duchovní srdce (osobní nulový bod) a svá rozhodnutí přestanete dělat z úrovně svého disharmonického egoistického polarizovaného rozumu - hlavy, ale začnete je dělat z úrovně své spirituální podstaty, nebo-li z vědomí jednoty, čili z harmonického nepolarizovaného světla, jehož regenerující, ozdravující a omlazující harmonické frekvence jsou frekvence bezpodmínečné lásky. Úzce související článek: Harmonická rezonance. Uvedeno ZDE.Nulové body jsou vstupy do Kosmického
kolektivního vědomí, čili do hyper-prostoru, ve kterém se veškeré informace přenáší rychlostí myšlenky, čili okamžitě. Takže pokud se bytost teleportuje přes svůj osobní nulový bod, tak dojde k tomu, že si svůj osobní hologram (na kterém si zobrazuje svůj vnější projev existence) rozloží na čistou Kosmickou energii (obsahující informace o tom, co projev existence byl), rychlostí myšlenky se v Kosmu přemístí na kterékoliv místo si jen přeje se dostat a tam si pomocí vůle, Jang - projekce a přání, Jin - gravitace stvoří jiný osobní hologram, na kterém opět zobrazí svůj vnější projev existence. Pokud se domníváte, že není možná dematerializace, teleportace, transmutace (metamorfóza), způsobená přijetím vylepšených dat do vzorce - plánu tvoření veškerých hmotných projevů existencí a mnohé další zdánlivé zázraky a nemožnosti, tak shlédněte celé video s názvem: Za hranicí kosmu - Quantová mechanika - Dokument CZ Uvedeno ZDE.Ve světech jednoty a harmonie si každý jednotlivec ze svého osobního
duchovního srdce, nebo-li ze svého nulového bodu (ve kterém je černá/bílá díra) vytváří takový svůj osobní svět a jeho reality, jaké si jen přeje mít a co si v nich přeje prožívat. Úzce související článek: TVOŘENÍ Z POSVÁTNÉHO SRDCE – Vaši hojnost ve všech oblastech máte na dosah ruky. Uvedeno ZDE.


* Vyobrazení na videu vám velice mnoho napoví o podstatě a principu vytváření hmoty. - ZDE.
* Víte, že zvyšující se frekvence jádra Země způsobují metamorfózu, čili trans-mutaci veškeré hmoty do jiného, vyššího projevu existence? Je potvrzeno, že nyní dochází k mutaci i u lidské tkáně. Uvedeno ZDE.
* Potvrzeno! Lidská tkáň nyní mutuje! Vědci s Nobelovou cenou mluvili Uvedeno ZDE.


Další úzce související články:
* Jakým způsobem jsou v tomto vesmíru pomocí černých/bílých děr, čili duchovního srdce (v jehož jádru je aktivní osobní Merkaba) vytvářeny hologramy jednotlivých existencí, světů a jejich realit je uvedeno ZDE.
* Vesmír kolem nás je prý jen gigantický hologram (vědci prý získali důkaz) Uvedeno ZDE.
* Pochopení principu tvoření veškeré tzv. hmoty, prostoru a událostí tvořících zdání plynoucího času vám umožní stát se vědomým tvůrcem svého světa i jeho realit a pánem svého osudu. Uvedeno ZDE.
* Vědecký důkaz, že energie Vědomí (čili živého tvořivého světla tvořící veškerou hmotu) je jen nehmotná FREKVENCE světla, která se změní v ČÁSTICE hmoty teprve až na ni upneme pozornost Uvedeno ZDE.
* Z čeho a jakým způsobem jsou tvořeny veškeré hmotné projevy existencí, aneb jak si stvořit překrásný svět, ve kterém je pro všechny zúčastněné radost pobývat a žít je uvedeno ZDE.
* Z čeho a jakým způsobem jsou stvořeny veškeré vně projevené světy, čili veškerá tzv. hmota prostor a čas v něm plynoucí Uvedeno ZDE.
* Z čeho a jakým způsobem jsou vytvářeny jednotlivé světy a jejich reality a jak lze náš svět přeprogramovat a vytvořit zde Ráj na Zemi, ve kterém je radost pobývat či žít Uvedeno ZDE.
* Hra na pohybující se obrázky v lineárním čase, považované za hmotu - prostor a události - čas, pomalu ale jistě končí. Uvedeno ZDE.
* Nyní je mnohem snadnější se dostat do podstatně vyšší, méně hmotné, více světelné dimenze a jejích projevů existencí. Víte proč? Uvedeno ZDE.


* Z čeho je tvořena 3.D hmota Jin a 4.D astrál Jang (tvořící dualitní světy) a jak a proč se propojením částic Jin s frekvencemi Jang vracíme zpět do jednoty a harmonie, čili do 5. a vyšších D - dimenzí Uvedeno ZDE.


 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


* Čím rychleji pochopíte že jste především vědomí a teprve potom fyzický projev existence, tím rychleji budete moci začít dělat zdánlivě nemožné. Uvedeno ZDE.
* Život by neměl být o hledání sama sebe, ale o tvoření sama sebe, neboť my jsme tvůrci všeho, co je - existuje. Uvedeno ZDE.
* Jsme především vědomí, jehož aktivita vytváří zvukovou - vibrační, nebo-li frekvenční složku světla, jež může dělat všemožné zázraky. Uvedeno ZDE.


Jak se v páté dimenzi tvoří naprosto vše, co je potřebné k životu a zábavě.

Jakmile bytost (tedy i člověk) dosáhne dostatečně vysoké frekvence své osobní energetické podstaty, což už nebude dlouho trvat, tak se do svého, svými mentálními představami stvořeného světa (či světů) přemístí nejen mentálně, ale i fyzicky. Uvědomte si, že 5. D světy a jejich reality jsou na stejném místě jako jen tento svět, ovšem protože jsou ve vyšších frekvencích, proto je nelze fyzickýma očima vidět. Je to podobné jako televize, neboť v JEDNÉ a té samé televizi (čili ve stejném prostoru) je taktéž mnoho různých stanic s nejrůznějšími programy, které se navzájem nepomíchají, neboť každá stanice (svět a jeho reality) existuje na jiné frekvenci. Úzce související článek s názvem: "Co je to pátá dimenze, na jakém principu funguje, jaké nekonečné možnosti poskytuje a proč" je uveden ZDE.

V těchto světech není třeba např. uklízet ani vařit a mýt nádobí, neboť pokud v tomto světě budete mít pořád ještě potřebu jíst, tak si jednoduše představíte a zhmotníte již hotové jídlo, připravené už ke konzumaci. Následně si představíte, že je nádobí již umyté a uklizené a ono se tak stane, neboť 5.D světy a jejich reality jsou světy mentálních představ, ve kterých je možné cokoliv, co si jen dovedeme představit. Pouze limit osobní fantazie vytváří omezení toho, co je pro dotyčného/dotyčnou možné a co ne. Úzce související článek s názvem: "Už je na čase začít si tvořit takový svět v projevu 5.D, ve kterém chcete pobývat či žít" je uveden ZDE.

Takže pokud se chcete stát naprosto svobodnou bytostí, kterou již nemůže nikdo nijak a ničím ovládat a využívat jit, tak se držte této planety (neboť ta se transformuje do páté a vyšších dimenzí) a nenechte se s vlákat do žádného technicky založeného či jiného světa, nebo budete muset opět na někoho dělat, abyste si obstarali životní potřeby. Nenechejte se vlákat do 4.D, neboť tato transformace je o vzestupu do 5.D, ve které se tvoří pomocí aktivní osobní Merkaby a ne pomocí nějaké techniky“ je uveden ZDE.

Všem doporučuji shlédnou video s názvem: "Poselství naděje | Sebeřízení.cz " uvedené ZDE. Meditaci můžete nahradit tvořivou vizualizací. Úzce související video s názvem: "Self Love is the Key ! - we are unlimited source of abundance - CZ" je uvedeno ZDE. Úzce související článek s názvem: "VÝZVA, připojte se ke kolektivní tvořivé vizualizaci, ve které pomáháme naší planetě a jejím obyvatelům do páté, pozitivně polarizované dimenze" je uveden ZDE.

Úzce související články:
* Aspekty vyššího dimenzionálního života v naší DNA byly aktivovány. Uvedeno ZDE.
* Nenechte se kde kým a kde čím ohlupovat, neboť čemu uvěříte, to k sobě nejen přitahujete, ale to i tvoříte a následně prožíváte. Uvedeno ZDE.
* Všimli jste si toho, že naše slunce má jiné zbarvení? Víte proč tomu tak je? Nevíte, oni vám to ve zprávách neřekli? To je divné“ :-) Ucedeno ZDE.
* VÝZVA, připojte se ke kolektivní tvořivé vizualizaci, ve které pomáháme naší planetě a jejím obyvatelům do páté, pozitivně polarizované dimenze. Uvedeno ZDE.
* HVĚZDNÉ sdělení. Uvedeno ZDE.
* Metatron – Monoatomické Kryštalické Tělo. Uvedeno ZDE.
* Co znamená transmutace hmoty do podoby zkrystalizovaného světla a kdy jak a proč k tomu dojde. Uvedeno ZDE.

Fenomén sté opice:

Zhruba třicet let vědci pozorují japonskou opici druhu Macaca fuscata v jejím přirozeném prostředí. V roce 1952 Imo, osmnáctiměsíční samička opice žijící na japonském ostrově Koshima objevila, že brambory se dají umýt v potoce (opice rády jedí brambory, ale nesnáší když jsou pokryty hlínou). Naučila to svou matku. Její společnice, které si s ní hrály, se rovněž naučily tomuto kousku a předaly ho svým matkám. V letech 1952 až 1958 se všechny mladé opice naučily mýt zablácené brambory. Naučily to také některé dospělé jedince; ty, kteří následovali své děti. Ostatní opice se dál trápily se špinavými brambory.

A pak se stalo něco překvapujícího. Na podzim 1958 jenom malá skupinka opic z Koshimy myla své brambory. Nevíme přesně, kolik jich bylo, dejme tomu, že 99. Další opice, která se to naučila, byla stá. A toho dne se stal 'zázrak' - do večera každá opice stáda myla brambory před jídlem!

Stá opice způsobila zlom, uvedla do pohybu spoustu energie, která zasáhla celé stádo. Ale největším překvapením pro pozorovatele byla skutečnost, že se zvyk umývat brambory okamžitě přenesl na jiné ostrovy i na pevninu. Nová vědomost, po získání určité síly, se šířila přímo z vědomí do vědomí.

Změny již začaly, viz článek s názvem: "Začíná se v nás tvořit čtyř vláknové DNA, což je důkazem toho, že transformace nazpět do jednoty a harmonie je již v plném proudu", který je ZDE. Metatron – Monoatomické Kryštalické Tělo. Uvedeno ZDE. HVĚZDNÉ sdělení. Uvedeno ZDE.

Úzce související článek s názvem: "Uplatněme fenomén sté opice a pojďme společně zharmonizovat nejen tuto planetu, ale všechny a všechno co na ní a uvnitř ní existuje" je uveden ZDE a článek s názvem: "Jak pomoci planetě a jejím obyvatelům do 5.D, pomocí tvořivé vizualizace a souhry s vaším nejvyšším já tohoto multi-vesmíru" je uveden ZDE.

Je třeba si konečně uvědomit nejen to, že naprosto vše je především vědomí (viz video s CZ titulky, s názvem: "Vědomí řídí Vesmír – CZ, které je uvedeno ZDE), čili že je vše mentální energie s nějakým specifickým programem, ale i to, že naprosto vše je součástí kosmického vše-Vědomí, které je všemocné, neboť ve svém vědomí nemá žádná omezení. To znamená, že všichni jsou "jiskry" tohoto všemocného vše-Vědomí, na které když se napojíte, tak s vámi již nemůže nikdo a nic manipulovat, neboť takovéto probuzené vědomí nelze již nijak a ničím ovládat, jelikož pracuje na podstatně vyšších frekvencích než i ta nejdokonalejší technika. Důkaz toho, že jednáme dle programu, je jasně vidět např. na videu s názvem: "Hypnotizér navozuje orgasmus / hypnotist produces orgasms". Uvedeno ZDE. Každý program však lze kdykoliv jakkoliv změnit, takže cokoliv si představíte a uvěříte tomu, to se stane nejen vaším osobním přesvědčením, ale i vaší vně projevenou skutečností. Podrobnosti jsou uvedeny v textu uvedeném níže.

Úzce související články:
* Aspekty vyššího dimenzionálního života v naší DNA byly aktivovány. Uvedeno ZDE.
* Nenechte se kde kým a kde čím ohlupovat, neboť čemu uvěříte, to k sobě nejen přitahujete, ale to i tvoříte a následně prožíváte. Uvedeno ZDE.
* Všimli jste si toho, že naše slunce má jiné zbarvení? Víte proč tomu tak je? Nevíte, oni vám to ve zprávách neřekli? To je divné“ :-) Ucedeno ZDE.
* Názorné vysvětlení proč již velice brzy dojde k vzestupu do vyšší dimenze, čili k transmutaci - převibrování do vyššího projevu existence. Uvedeno ZDE.
* Právě dochází k přeměně - transmutaci do světelného projevu existence, čili do úrovně páté a vyšších dimenzí. Uvedeno ZDE.
* Co znamená transmutace, čili přerod do vyšší dimenze a projevu existence (k čemuž letos dojde) a co se při tom bude dít a proč. Uvedeno ZDE.
* Co znamená transmutace hmoty do podoby zkrystalizovaného světla a kdy jak a proč k tomu dojde. Uvedeno ZDE.
* Co je to pátá dimenze, na jakém principu funguje, jaké nekonečné možnosti poskytuje a proč je podrobně vysvětleno ZDE.
* Aktivace portálu vaší šišinky mozkové (epifýzy) Uvedeno ZDE.
* Jak si v páté dimenzi každý tvoří svůj vlastní svět a jeho reality je uvedeno ZDE.
* VÝZVA, připojte se ke kolektivní tvořivé vizualizaci, ve které pomáháme naší planetě a jejím obyvatelům do páté, pozitivně polarizované dimenze. Uvedeno ZDE.


.

Zobrazení: 2761

Odpovědět

Odpovědi do této diskuse

Dualita a v ní existující Karma, nebo-li zákon příčiny a následku (čili akce a reakce), může existovat pouze tam, kde energie Jin a Jang nejsou v rovnováze. To znamená, že tzv. Karma může přebývat jen tam, kde převažuje buď ženský princip Jin - přecitlivělost, nebo mužský princip Jang - bezcitnost.

Takže pokud se chcete odpoutat od vlivu a zákonitostí Karmy, tak nedělejte žádná rozhodnutí z levé - racionální části svého mozku, ani z pravé - emocionální části svého mozku, ale přesuňte své vědomí (přesunem své pozornosti) do svého nulového bodu, nebo-li do svého duchovního srdce, neboť v osobním středu je Jin&Jang vždy v rovnováze a harmonii.

Přesunutím své pozornosti do svého nulového bodu, nebo-li do svého středu přestanete hrát hru na akce a reakce (tvořící příčiny a následky, nebo-li tzv. Karmu) a stanete se nejen tvůrcem své reality, ale i pánem svého osudu, jelikož tam kde není dualita, tam nejsou ani příčiny a následky.

To znamená, že jakmile má bytost své energie Jin a Jang v rovnovážném souznění, tak s vámi již nemůže nikdo nijak manipulovat, natož vás nějak ovládat a to dokonce ne ani tou nejdokonalejší technikou, neboť z nulového bodu se stáváte tvůrcem svého osobního světa a jeho realit. Více v článku: Co je to tzv. Karma (která určuje Váš osud), co Karmu vytváří a co ji udržuje v existenci a jak ji zrušit a stát se tvůrcem a "pánem" svého osudu Uvedeno ZDE.

Hierarchie skutečně sahá až do 12té čakry, tzn. až do šesté dimenze, čili úrovně, ze které se rodí galaxie, nebo-li pod-vesmíry. Jsou dva druhy pod-vesmírů, jedny jsou negativně polarizované, v nich si bytosti hrají na vlastním písečku (čili každý se zajímá jen o své osobní dobro) a ty druhé jsou pozitivně polarizované a v nich si bytosti vzájemně pomáhají. Proto je vývoj v pozitivně polarizovaných světech nesčíslněkrát rychlejší, neboť sdílené poznání obohacuje naprosto všechny a všechno. Je snad jasné, kde používají syntetické Merkaby vytvářející disharmonický Matrix.

Ve 13té čakře nebo-li v centrálním slunci vesmíru (ze kterého se rodí vesmíry), což koresponduje se 7.D, se ale tyto negativně a pozitivně polarizované paralelní světy již spojují nazpět do jednoty a polarizace zde již zaniká. 8D je pak již kosmické vše-Vědomí (nebo-li vně projevený Bůh/Bohyně) čili skutečná a naprostá jednota. Vesmírné centrální slunce je brána do vnitřních, vně neprojevených světů, to znamená do úrovní vědomí vně neprojeveného Boha/Bohyně. Ti kteří se napojí na energie vesmírného centrálního slunce (13tá čakra) se naučí přemisťovat nejen své vědomí, ale i své tělo ve všech 13 úrovních.

Též je třeba si uvědomit, že počet úrovní existencí (kterých je možná 27 nebo ještě více), někým popisovaných jako struny, nebo-li membrány oddělující od sebe jednotlivé úrovně existencí, nekoresponduje s počtem dimenzí, neboť např. jen v astrálu jsou 3 úrovně existencí. Ve spodním astrálu jsou všemožní pomatenci (toto místo někdo nazývá peklo), střední astrám je podobný tomuto světu a horní astrál (toto místo někdo nazývá nebe) je nejvyšší úroveň světů v projevu 4.D.

A teď to nejdůležitější. Při vzestupu dojde k tomu, že se každá bytost podle toho jak smýšlí, chová se a jedná zařadí buď do negativně polarizované vývojové větve (pokud si chce hrát na vlastním písečku), nebo do pozitivně polarizované vývojové větve (pokud si přeje si s ostatními navzájem pomáhat). to znamená, že se od sebe tyto negativně a pozitivně polarizované světy od sebe oddělí a každý si půjde dál tou vzestupující cestou, kterou si svým způsobem smýšlení, chování a jednání vybere.

Mnohé z toho, co je uvedeno např. v článku The FALSE New Age movement je sice pravda, ale je taktéž pravda, že tato planeta zdržuje pozitivně polarizované bytosti z vyšších úrovních existencí v jejich dalším vývoji. Proto je v jejich vlastním zájmu pomoci této planetě dostat se do páté, pozitivně polarizované dimenze a tím reverznímu matrixu odstřihnout příjem životadárné energie, kterou reverzní matrix získává přes nás. Jak jsem již jinde uvedl, z podzemních základen byly negativní bytosti odstraněny, jejich základny byly předělány a čeká se na 21. 12. 2017, kdy zřejmě dojde k nějaké velké události.

Úzce související články:
* Informace od pozitivních UFOunů, kteří z podzemí vypudili negativní reptoše, kteří tomuto světu z podzem vládli Uvedeno ZDE.
* Překlady stránek Benjamina Fulforda - mluvčího Společnosti Bílého Draka - ZDE.
Úzce související video v angličtině: * Related video: David Wilcock Interviews Ben Fulford - Here.

Já osobně věřím jak Kryonovi (z mahnetické služby), tak Meratronovi, neboť pomocí posvátné geometrie (kterou metatronova kostka v sobě obsahuje), je tvořena veškerá vně projevená realita. Magnetizmus je zase hybnou a tvořivou silou celého vně projeveného Univerza.

Samozřejmě že nevěřím naprosto všemu, neboť do přijatých informací může být zamotáno i osobní pozemské vědomí těch, kteří informace přijímají. Navíc, dnes dělá chanelling kdejaký mamloš, který se dovede napojit maximálně na astrál, ve kterém je kde kdo hrající si na kde co a proto mnohdy přijaté informace, nebo lépe řečeno desinformace podle toho taky vypadají.

Pokud umíte Rusky nebo Anglicky a poslechnete si CELÉ video s názvem: Kryon - devátá vrstva DNA - uvedeno ZDE, tak zjistíte, že jak Kryon, tak Metatron a mnozí další opravdoví "mistři" předávají skutečně vynikající informace. More is at: Kryon ~ Very Important Questions and Answers + more - Here.

Již jsme na "mostě", neboli v koridoru, který tento svět spojuje s vyššími dimenzemi (úrovněmi vědomí a existencí) a je jen a jen na nás, kdy se změnou smýšlení a uvažování (čili změnou paradigmatu) z lineárního na kvantové (nelineární nebo raději zcela bezčasové) na vyšší dimenze naladíme a tím se do nich i dostaneme.
* Čím rychleji pochopíte že jste především vědomí a teprve potom fyzický projev existence, tím rychleji budete moci začít dělat zdánlivě nemožné. Uvedeno ZDE.


* Právě dochází k přeměně - transmutaci do světelného projevu existence, čili do úrovně páté a vyšších dimenzí. Uvedeno ZDE.
* Potvrzeno! Lidská tkáň nyní mutuje! Vědci s Nobelovou cenou mluvili Uvedeno ZDE.
* Slunce provede závěrečnou proměnu chemické struktury lidí. Uvedeno ZDE.
* Jak se propojit se svými vyššími já a obnovit si tím spojení se svým multidimenzionálním já. Uvedeno ZDE.

Pro návrat do jednoty a harmonie a možnost opustit jednou pro vždy tento polarizovaný vesmír (založený na 12+1 čaker) je potřeba propojit všech 13 úrovní svého osobního vědomí a existencí, tvořící multidimenzionální Já Jsem projev existence do svého osobního nulového bodu, čili do svého osobního duchovního srdce. Osobní multidimenzionální projev existence je v tomto vesmíru rozprostřen do 13 úrovní vědomí a existencí, které korespondují s 6+1+6=13ti čakrami, které máme na sloupu světla, který vede z jádra Země, přes Sušimnu v páteři, do jádra centrálního Slunce tohoto vesmíru. Každá z těch 13ti čaker funguje jako vstup do 13ti jednotlivých úrovní vědomí a existencí, nebo-li pater osobního multidimenzionálního projevu existence existujícího v tomto vesmíru založeném na 6+6=12+1=13. Do sloupu světla (obsahující Vaše multidimenzionální vědomí) je třeba vstupovat jedině přes vaše duchovní srdce, nebo přes vaši 7mou, nebo-li korunní čakru, neboť přes ostatní čakry se můžete zamotat a ztratit v labyrintu multidimenzionálních projevů existencí.

Ukotvením svého osobního vědomí ve svém duchovní srdci, nebo-li ve svém nulovém době způsobuje, že dochází k propojení nejen všech 13ti (6+6+1) úrovní osobního multidimenzionálního projevu existence nazpět do jednoty a harmonie, ale i k propojení s naprosto všemi a vším ostatním (tedy i s vesmíry exitujícími na jiném principu než na 12+1), neboť nulové body jsou vstupy do hyperprostoru, nebo-li do jednoty, ve které je vše se vším propojeno a ve které se veškeré informace šíří rychlostí myšlenky. Bytosti které své osobní vědomí ve svém nulovém bodě ukotví, jsou schopny svou tělesnou schránku dematerializovat, čili rozložit ji na pouhou kosmickou energii (obsahující osobní vědomí), rychlostí myšlenky se teleportovat na libovolné místo v Univerzu a tam opět zmaterializovat a to klidně i do několika projevů existencí současně.

Ukotvením svého osobního vědomí ve svém osobním nulovém bodě dochází též k tomu, že se i osobní Metatronova kostka a její posvátná geometrie, kterou v sobě obsahuje (a pomocí které je tento vesmír vytvářen), včetně osobní Merkaby vystředí s osobním nulovým bodem, nebo-li s osobním duchovním srdcem. Jakmile je střed osobní Metatronivy kostky vystředěn s osobním duchovním srdcem, tak se bytost ocitá v jádru (ohnisku tvořivého troj-plamene), ze kterého si každá bytost pomocí posvátné geometrie (kterou Metatronova kostka v sobě obsahuje) vytváří všech 13 hologramů tvořících 13 úrovní vědomí a existencí svého OSOBNÍHO vesmíru, která je paralelním vesmírem ke všem  ostatním vesmírům (fungujících též na principu 12 čaker +jedno centrální slunce vesmíru = 13), přičemž dohromady vytváří jeden multi-vesmír, fungující na principu 12+1.

Tím chci upozornit na to, že dokud bytost neukotví své osobní vědomí do svého osobního duchovního srdce, tak nebude schopna se z tohoto vesmíru vymanit, neboť vstupy a výstupy z tohoto vesmíru jsou POUZE přes jednotlivé nulové body (nebo-li přes jednotlivá osobní duchovní srdce), které fungují jako brány nejen do naprosto všech úrovní vědomí a existencí existující v tomto multivesmíru, i všech ostatních vesmírů (tedy i do těch, které fungují na jiném principu než na 12+1), ale i jako vstupní brána nazpět do vně neprojeveného Absolutna, čili do vně neprojeveného Boha, chcete-li. Do Absolutna se ovšem nedostane nikdo do té doby, dokud bude mít jen sebemenší vůli, přání, či nějakou byť jen sebemenší chuť či potřebu, neboť to okamžitě každou bytost katapultuje do takového světa a takové reality, se kterou její vnitřní osobní frekvence souzní, jelikož stejnorodé frekvence se naprosto vždy přitahovaly, přitahují a přitahovat budou

Nevěšte ale hlavu, neboť není třeba abyste se dostali výše než do 5.D, jelikož disharmonie a s ní spojené utrpení (která sahá pouze do nejvyšší 4.D.) není z důvodu polarity, ale je z důvodu protikladů, čili z důvodu duality, která je způsobena tím, že Jin a Jang (tvořící tvořivý dvou-plamen) není v rovnovážném stavu. Takže pokud se chcete dostat do 5.D či ještě výše, je třeba v sobě vyvážit mužský princip Jang s ženským principem Jin. Ve vyvážení těchto dvou opačných polarit nám pomáhá nepolarizované světlo pramenící z centrálního slunce (ve kterém je Jin&Jang v rovnovážném souznění), kterým je celá naše sluneční soustava (tedy i my) stále více prozařována.

Více podrobností je v článku: Právě probíhající vzestup do vyšší dimenze a projevu existence by podle tajemství Amenti měl probíhat takto: Uvedeno ZDE.

Je dobré vědět, že Fibermnaciho sekvence podle nichž jsou vytvářeny vzestupné spirály (pramenící z díry bílé - projekce Jang), ze kterých je vytvářen hologram a že se z těchto spirál na rovníku stávají spirály sestupné (vracející se zpět do díry černé - gravitace jin) a že Metatronova kostka obsahuje tzv. posvátnou geometrii, ze které jsou vně projevené holografické světy, jak ty disharmonické - dualistní, tak ty harmonické, čili světy jednoty vytvářeny, neboť když člověk pozná na jakém principu jsou vně projevené světy vytvářeny, tak mu to umožní najít cestu ven z tohoto disharmonického světa a jeho matrixu.
 
Nejdůležitější je vědět to, že pokud osobní merkaba (ze které je pomocí projekce a gravitace vytvářen osobní hologram) nemá jedno ohnisko, ale má ohniska dvě, tak vytváří hologram v projevu duality, ve kterém je na jedné straně hologramu díra bílá - projekční a na druhé straně hologramu je díra černá - gravitační. Jeli ale v Merkabě jen jedno společné ohnisko, tak je vytvářen hologram jednoty, ve kterém je na jedné i druhé straně černá i bílá díra (čili dohromady dvě černé a dvě bílé díry), takže energie proudí oběma směry (čímž vytváří hologram jednoty) a ne pouze jedním směrem, jak je tomu v hologramech dualitních.

Na to aby se dvě ohniska v rozštěpené Merkabě spojila do ohniska jednoho, na to je třeba tvořit realitu představami třetího oka (ve kterém jsou pravé - Jin a levé - Jang hemisféry mozku ve vyváženém, čili harmonickém stavu) a tyto představy nabíjet energiemi pocitů svého osobního duchovního srdce, nebo-li osobním nulovým bodem, ve kterém je Merkaba s jedním ohniskem a proto jsou v ní energie jin a Jang ve vyváženém, čili harmonickém stavu.

Jakmile někdo objeví, jakým způsobem jsou světy duality a světy jednoty vytvářeny, tak již není podstatné zda je něco negativné používáno, neboť znalost podstaty a zákonitostí tvoření vně projevených světů člověka osvobodí. Navíc, v dualitě jde naprosto vše, tedy nejen Fibermnaciho sekvence a Metatronovu kostku, ale i např. 666 používat jak k negativním, tak i k pozitivním účelům, neboť dualita toto svou dualistní, čili podvojnou podstatou umožňuje!

* Tajemství jak přeměnit Vaše DNA na krystalickou formu (proměna těla z báze uhlíku na tělo které je na bází krystalů křemíku) a co všechno tato trans-mutace umožňuje Uvedeno ZDE.

Stvořte si ve své mentální představě krychli, nebo-li 6ti stěn (element Země - hexahedron) a v ní vložený osmistěn (element Vzduchu - octahedron) tak, aby byly oba tvarové zářiče v sobě tak jak je vyobrazeno na přiloženém obrázku. (jeden element může být zlatý a druhý stříbrný.) Krychle, neboli šesti stěn je ve své podstatě 6 pyramid (se čtvercovými základnami) spojených svými vrcholy uprostřed 6ti stěnu a osmistěn je ve své podstatě 6 pyramid spojených k sobě svými základnami.


Spodní strany pyramid (6 stěn 6ti stěnu) energii přijímají, takže vytváří černé díry (šroubovice tvořící dostředivé síly - ženský princip Jin) kdežto horní špice pyramid (6 vrcholů osmistěnu) energii vysílají, takže vytváří bílé díry (šroubovice tvořící odstředivé síly - mužský princip Jang). Jelikož jeden tvarový útvar (6ti stěn se šesti stěnami a osmi vrcholy) energii přijímá a druhý (8mi stěn s osmi stěnami a šesti vrcholy) energii vyzařuje, proto těmito dvěma útvary vloženými do sebe, do svého osobního nulového bodu vytvoříte vyvážený stav mezi energiemi Jin a Jang. Tím v jádru těchto dvou tvarových, opačně směrovaných zářičů vytvoříte nulový bod fungující jako černá i bílá díra v jednom, fungující jako duchovní srdce.


Tento dualistní útvar přijímače a zářiče (který ovšem má energie opačných polarit ve vyváženém, čili nulovém stavu) si mentální představou vložte do svého duchovního srdce (které je uprostřed hrudi zhruba v úrovni výšky hmotného srdce, ovšem na středu páteře) a svým záměrem ho naprogramujte aby fungoval jako přijímač a vysílač kosmické vnitřní, čili duchovní energie, ovšem tak, aby přijímané a vysílané energie byly vždy ve rovnovážném, tzn. nulovém stavu. Tím se stanete nejen zářičem duchovního pra-světla, které harmonizuje vše na co jen pomyslíte, co děláte a všechno kde se byť jen v představě ocitáte, ale dá se též použít ke všem možným jiným, zdánlivě nemožným účelům.


Potom si představte, že horní vrchol pyramidy vytváří odstředivou, vysílající Jang šroubovici, která sahá až do centrálního slunce našeho vesmíru a spodní vrchol pyramidy vytváří taktéž odstředivou, vysílající Jang šroubovici, která sahá až do jádra naší Země. Také si představte, že horní strana 6ti stěnu (pyramidy) vytváří dostředivou, přijímající Jin spirálu, která sahá až do centrálního slunce našeho vesmíru a spodní strana 6ti stěnu vytváří taktéž dostředivou, přijímající, Jin šroubovici, která sahá až do jádra naší Země. Nedělejte z toho žádnou vědu, neboť naprosto vše vně projevené bylo nejdříve pouhou vnitřní, vně neprojevenou mentální představou. Jen požádejte své vyšší, nehmotné, duchovní Já aby to vystředilo a naprogramovalo tak jak je potřeba a uznejte za svou osobní pravdu že to co si představujete je již ve vás hotové a plně funkční.


Taktéž si představte. že tyto proti sobě se točící šroubovice se ovíjí kolem sloupu světa a spojují všech 12 + 1 úrovní vědomí a existencí tohoto vesmíru do jednoho tady a teď, které je ve vašem duchovním srdci, čímž si z tohoto svého osobního nulového bodu, nebo-li ze svého duchovního srdce, můžete vytvářet svůj vlastní hologram svého vlastního osobního vesmíru, neboť nulové body fungující jako černé/bílé díry spojující všechny nulové body, tedy i všechny čakry do jednoho nulového bodu - času, čili do jednoho nekonečného tady a teď. * Tajemství jak přeměnit Vaše DNA na krystalickou formu (proměna těla z báze uhlíku na tělo které je na bází krystalů křemíku) a co všechno tato trans-mutace umožňuje Uvedeno ZDE.


Jelikož naprosto vše vně projevené byly nejdříve pouhé vnitřní mentální představy, proto si lze ve své představě stvořit cokoliv co chcete a to pak používat zrovna tak, jako kdyby to existovalo fyzicky. Pokud do toho svým záměrem vložíte co to má dělat a k jakému účelu to má sloužit, tak to funguje zrovna tak dobře, ne-li lépe, jako to, co existuje ve hmotném projevu existence. Jak na to je popsáno v článku: Návod jak zharmonizovat a tím od základu zcela přetvořit tento disharmonický svět. Uvedeno ZDE.


Varuji vás ale, pokud byste chtěli toto odhalené tajemství jakkoliv zneužít, tak si uvědomte, že akce budí re-akce, čili že každý dříve či později sklidí co zasel. Proto Vám v žádném případě nedoporučuji abyste cokoliv jakkoliv zneužili, neboť zákon příčiny a následku je neúprosný, jelikož vše je se vším světelnými vlákny vzájemně propojeno a stejnorodé frekvence se naprosto vždy vzájemně přitahují.


Úzce související články:
* Pochopení principu tvoření veškeré tzv. hmoty, prostoru a událostí tvořících zdání plynoucího času vám umožní stát se vědomým tvůrcem svého světa i jeho realit a pánem svého osudu. Uvedeno ZDE.
* Z čeho a jakým způsobem jsou stvořeny veškeré vně projevené světy, čili veškerá tzv. hmota prostor a čas v něm plynoucí Uvedeno ZDE.
* Změníš-li své smýšlení a z toho se rodící přesvědčení, tvořící osobní program, změníš tím nejen svou osobní, ale i kolektivní realitu. Návod jak se stát šťastným člověkem a přitom vytvářet Ráj na Zemi Uvedeno ZDE.
Úzce související videa: The Platonic Solids (Part 1 & 2) jsou sice v angličtině, ale vyobrazení vydá za tisíce slov. Uvedeno ZDE a ZDE.
* Co je to duchovní srdce, kde se nachází, důvod proč byla papírová padesátikoruna stažena z oběhu, co to je tzv. "hot spot", jak to, že se lze živit jen Pránou a mnohem víc Uvedeno ZDE.


(Ty spirály tvoří ovšem jen JEDEN holagram, to znamená, že oba obrazce jsou v sobě s tím, že jedny spirály se točí doprava a druhé doleva.)


Na níže uvedeném obrázku je vyobrazeno jak vypadá časo-prostorová anténa, pomocí které se přes nulový bod (který svými odstředivými a dostředivými silami vytváří) dá čerpat z vnitřní, čili z duchovní podstaty nekonečné množství životadárné energie, ze které je naprosto vše stvořeno a ve které i naprosto vše "plave" - existuje. Když si uvědomíte, že 6ti stěn obsahuje 6 takovýchto spirál směrovaných svými vrcholy dovnitř, do společného středu (čímž vytváří 6 černých děr) a že osmistěn se svými 6ti vrcholy obsahuje 6 takovýchto spirál směrovaných svými vrcholy ze středu ven (čímž vytváří 6 bílých děr), tak se vám odhaluje podstata tvoření světů založených na 12+1 úrovních vědomí a jejich existencí, nebo-li na 12ti energiích (s nimiž koresponduje 12 čaker) s jedním společným středem, nebo-li nulovým bodem, který je duchovním srdcem celého systému.


Úzce související článek: Stvořte si mentálně harmonizující zářič, kterým můžete harmonizovat, tedy i léčit ozdravovat a omlazovat cokoliv co jen chcete Uvedeno ZDE.


6 černých děr - Jin koresponduje s našimi 6ti spodními čakrami (čakry 1 - 6), čili s tou částí nás která je v projevu ČÁSTIC tvořících hmotu a 6 bílých děr koresponduje s našimi 6ti horními čakrami (čakry 8 - 13), čili s našimi pravými párovými existencemi, tzn. s temí částmi nás, které jsou v projevu FREKVENCÍ světla polarizovaného na Jang, přičemž sedmá čakra, nebo-li korunní čakra spojuje ČÁSTICE hmoty - Jin a FREKVENCE světla polarizovaného na Jang nazpět do nulového bodu, ze kterého si můžeme vytvářet celý svůj vlastní osobní vesmír, neboť spojíme-li spodních 6 čaker a horních 6 čaker přes sedmou čakru, tak se ukotvujeme v nulovém bodu tvořícího osobní vesmír, který se stává paralelním vesmírem k těm ostatním, již existujícím vesmírům.


Náš tělesný nulový bod, nebo-li osobní duchovní srdce, přes které se dá spojit s jakýmkoliv jiným nulovým bodem (neboť nulové body jsou vstupy do hyperprostoru) je taktéž nulovým bodem, ovšem pro hmotné tělo. Odkud si svými emocemi každý tvoří svou osobní, vně projevenou realitu i svůj tzv. osud, který lze kdykoliv jakkoliv změnit. Emoce totiž vytváří gravitaci, čili dostředivé síly, jež vytváří nejen částice tvořící hmotu, ale i osud, jelikož se stejnorodé frekvence naprosto vždy vzájemně přitahují. Proto si každý frekvencemi svých pocitů vytváří a následně i prožívá to, co si svými vlastními pocity stvořil - zasel. V projevu částic jsou 3 spodní čakry (čakra 1 - 3) a 3 horní čakry (čakra 5 - 7) propojovány do jednoty přes srdeční čakru 4 fungující jako duchovní srdce.


Jestliže si přejete zdraví a všestrannou, tedy i materiální hojnost, tak je třeba se svým vědomím zaměřit na hojnost, nikoliv na nedostatek. Pokud např. šetříte, z důvodu, že neradi zbytečně utrácíte a raději si za ušetřené peníze koupíte něco prospěšného, pak to ve vás negativní programování nevytváří, ale pokud šetříte z důvodu, že máte pocit, že máte nedostatek, pak těmi představami a s tím spojenými pocity o nedostatku v sobě vytváříte program nedostatku, který k vám nedostatek přitahuje. Čím více se ztotožníte např. s pocity, tzn. s frekvencemi zdraví, štěstí a všestranné hojnosti, tím více k sobě začnete přitahovat to, s čím se frekvenčně ztotožníte.


Úzce související články a videa: * Síla myšlenky aneb jak správně manifestovat Uvedeno ZDE. (Ve vlastním zájmu byste si všichni měli poslechnout celé toto video.) * Řízená tvorba představ použitelná k čemukoliv, např. k uzdravení vás, přírody i celé planety, se vším co je na ní a uvnitř ní Uvedeno ZDE. * Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu ZDE. * Změníš-li své smýšlení a z toho se rodící přesvědčení, tvořící osobní program, změníš tím nejen svou osobní, ale i kolektivní realitu. Návod jak se stát šťastným člověkem a přitom vytvořit Ráj na Zemi Uvedeno ZDE. * Masturbation and The Law of Attraction - Here. (V tomto anglickém videu se ve své podstatě hovoří o tom, že prožívání orgasmu při masturbaci vás dovede k vnitřní pohodě a že čím lépe se budete při prožívání orgasmu cítit a přitom si současně představovat že již TEĎ máte to co si přejeme mít, získat či docílit je energií prožívaného orgasmu zesíleno a k vám přitahováno.) Toto video jsem přidal do výše uvedeného článku. * 巴夏Bashar perspective on masturbation - Here.


* Bašar v jednom ze svých videí uvedl, že odstranění války nedocílíme tím, že budeme válku nenávidět, ale tím, že budeme milovat mír. Toto lze samozřejmě aplikovat i na vše ostatní. Takže pokud chceme být např. zdraví, tak toho nedosáhneme tím, že budeme nenávidět svou nemoc, ani tím že ji budeme milovat, ale tím, že budeme milovat opak, čili že budeme milovat zdraví. Nebo, pokud chceme mít všeho nadbytek, tak nebudeme nenávidět to čeho máme nedostatek, ani nebudeme milovat svůj nedostatek, ale budeme milovat OPAK, čili budeme milovat nadbytek všeho, co si jen přejeme.


Tělesný nulový bod, nebo-li osobní duchovní srdce, přes které se dá spojit s jakýmkoliv jiným nulovým bodem (neboť nulové body jsou vstupy do hyperprostoru) je nulovým bodem pro hmotné tělo. Odkud si svými emocemi každý tvoří svou osobní, vně projevenou realitu i svůj tzv. osud, který lze kdykoliv jakkoliv změnit. Emoce totiž vytváří gravitaci, čili dostředivé síly, jež vytváří nejen částice tvořící hmotu, ale i osud, z důvodu, že stejnorodé frekvence se naprosto vždy vzájemně přitahují. Proto si každý frekvencemi svých pocitů vytváří a následně i prožívá to, co si svými vlastními pocity stvořil - zasel.


* Kundaliny je troj-plamen, ovšem rozprostřen do jednotlivých úrovní existencí, tvořící sloupu světla, kolem nějž se ovíjí dvě opačně polarizované Jin Jang energie, které se v každé čakře kříží, čímž v jednotlivých úrovních existencí vytváří nulové body, fungující jako duchovní srdce dané úrovně existence. * KUNDALINI - HADÍ OHEŇ (hadí síla) Uvedeno ZDE.


* TVOŘENÍ Z POSVÁTNÉHO SRDCE – Vaši hojnost ve všech oblastech máte na dosah ruky. Uvedeno ZDE.


* Obrovská síla představivosti aneb jak z představ vytvářet příjemné radostné a povznášející věci, události a všeobecnou hojnost - ZDE. (Titulky lze číst i při zastaveném videu, pokud roztáhnete velikost obrazu přes celou obrazovku.)

.

Vidím to tak, že veškerá hmota, která je v projevu 3.D & 4.D (3tí a 4té) dimenze (což jsou světy duality, nebo-li protikladů) je tvořena na principu vzájemné interakce energií vyzařovaných a přijímaných z geometrie krychle (element Země - hexahedron) a z geometrie osmistěnu (element Vzduchu - octahedron). Krychle, nebo-li 6ti stěn má a 6 stěn tvořících 6 přijímačů energie (nebo-li 6 vortexů) a 8 vrcholů, čili 8 vysílačů energie (nebo-li 8 čaker), kdežto 8mi stěn má 8 stěn tvořících 8 přijímačů energie (nebo-li 8 vortexů) a 6 vrcholů, čili 6 vysílačů energie (nebo-li 6 čaker). Světy v projevu 3.D mají 6 čaker, čili 6 úrovní vědomí a existencí od sedmé čakry dolu (což jsou úrovně vědomí tvořící hmotu v projevu částic Jin) a 6 čaker, čili 6 úrovní vědomí a existencí od sedmé čakry nahoru (což jsou úrovně vědomí tvořící antihmotu v projevu frekvencí Jang, což je vně projevené světlo nebeských těles), přičemž sedmá čakra propojuje do jednoty spodní, hmotné úrovně existencí s těmi horními, antihmotnými. Takovéto vesmíry mající své paralelní odnože (čímž dohromady vytváří multivesmír) jsou založeny na 6 čaker (nebo-li odstředivá síla tvořící úrovně vědomí v projevu frekvencí světla polarizovaného na Jang) + 6 vortexů (nebo-li dostředivá síla tvořící úrovně vědomí v projevu částic hmoty Jin) + 1 čakra, což je sedmá čakra, která propojuje spodní úrovně vědomí a existencí s těmi horními. Nepleťte si ale dimenze s úrovněmi vědomí, neboť v takovýchto vesmírech je 6+1 dimenze = 7 dimenzí, ale 2x6+1, čili 13 úrovní vědomí, tvořící dohromady jeden multidimenzionální Já Jsem projev existence.


Veškerá hmota která je v projevu 5.D (zkrystalizované světlo) &6 D (tekuté světlo), nebo-li hmota v projevu tekutého světla krystalizujícího do světelných krystalů, je tvořena na principu vzájemné interakce energií vyzařovaných a přijímaných z geometrie dvacetistěnu (element Vody - icosahedron) a z geometrie dvanáctistěnu (pátý element, neboli Spirit - dodecahedron). 12ti stěn má 12 stěn tvořících 12 přijímačů energie (nebo-li 12 vortexů) a 20 vrcholů, čili 20 vysílačů energie (nebo-li 20 čaker), kdežto 20ti stěn má 20 stěn tvořících 20 přijímačů energie (nebo-li 20 vortexů) a 12 vrcholů, čili 12 vysílačů energie (nebo-li 12 čaker). Tyto světy jsou založeny na 12 čaker + 12 vortexů + 1 společný střed (nebo-li sloup světla spojující všech 13 úrovní do jednoty), přičemž mezi čakrami a vortexy jsou světelná vlákna (jež vytváří 12ti vláknové DNA), která se ovíjí kolem sloupu světla, který propojuje do jednoty všech 12+1 úrovně vědomí a jejich existencí (od první úrovně až po 13tou úroveň) do jednoho společného vědomí, čili do jednoho multidimenzionální Já Jsem projev existence. V páté a šesté dimenzi, čili ve světech polarit (nikoliv však dualit, které sahají jen do nejvyšší 4.D) jsou již alespoň částečně propojeny 3 spodní čakry a 3mi horními čakrami. Tím dochází k tomu, že částice hmoty Jin jsou prozářeny frekvencemi světla Jang. To způsobuje, že se z pevné hmoty v projevu 3.D stává tekuté světlo v projevu 6.D, které snížením frekvence tuhne do zkrystalizovaného světla v projevu 5.D. Čím více jsou ČÁSTICE hmoty prozářeny - nasyceny FREKVENCEMI světla, tím snadněji jsou tvárné pouhým záměrem, čili projekcí ze (7mé D - dimenze) a mentální představou (6tá D), vibrací, např. vysloveným slovem (5tá D) a emocí, neboli pocity (4tá D), které vytváří gravitační silová pole stmelující záměrem vyslané energie, čímž z nich formují částice tvořící strukturu pevné hmoty (3tí D).


Světy v projevu 7.D (světy záměrů) jsou světy ve kterých jsou světy v projevu 3.D & 4.D v zákrytu se světy v projevu 5.D  & 6.D. Tím všechny energie přijímané a vysílané přes posvátnou geometrii Platónských těles dohromady vytváří tzv. Metatronovu kostku (v níž je obsažena i Merkaba), ve které jsou všechny energie vyváženy a vystředěny do JEDNOHO společného středu (duchovního srdce), nebo-li do nulového bodu, který je vstupem do vně neprojeveného hyper-prostoru, čili do vnitřního, vně neprojeveného Absolutna. V posvátné geometrii (kterou Platónská tělesa obsahují) jsou 3 duální projevy existencí. Jedním je 6ti stěn versus osmistěn, druhým je 12ti stěn versus 20ti stěn a třetím je čtyř stěn (čili trojúhelníková pyramida s trojúhelníkovou základnou) hrotem dolu (gravitační energie - Jin) versus čtyřstěn hrotem nahoru (projekční energie - Jang), vytvářející společně Merkabu, nebo-li tvořivý dvou-plamen. Bytosti které ukotvili své vědomí ve svém duchovním srdci, nebo-li nulovém době se mohou volně pohybovat (tedy i odhmotňovat, teleportovat a zhmotňovat) ve všech 7mi dimenzích, čili ve všech 13ti úrovních vědomí a existencí tohoto vesmíru a to pouhým zadáním svého záměru.
8.D jsou již světy spirituální, nebi-li duchovní podstaty, které již vedou za tento vesmír.


Když se bytost přes svou aktivovanou sedmou čakru napojí na sloup světla, který prochází Sušinou v páteři a přes tento sloup světla propojí všechny úrovně svého multidimenzionálního Já Jsem projevu existence, čili všechny své čakry do svého osobního duchovního srdce, nebo-li do svého osobního nulového bodu, který je společný pro všechny úrovně vědomí a jejich existence, (neboť spojuje všechny dimenze do jednoho tady a teď, čili do jednoty), tak se stává středem i tvůrce svého vlastního vesmíru a jeho realit. Propojení všech 13ti úrovní vědomí a jejich existencí a jejich ukotvení v duchovním srdci lze učinit např. pomocí aktivace své energie Kundaliny, která propojuje všechny úrovně vědomí osobního multidimenzionálního Já jsem projevu existence tohoto vesmíru, od jádra Země až po 13tou čakru, která je v projevu centrálního slunce tohoto vesmíru. Ukotvení ve své duchovním srdci lze též učinit tím způsobem, že propojíte levou a pravou hemisféru svého mozku do svého třetího oka, nebo-li do jednoty a své vědomí soustředěné v třetím oku ukotvíte ve svém duchovním srdci. Funkce celého tohoto vesmíru je založena na číslech (6+6=12+1=13+20=33) Ne nadarmo jsou pro Májskou civilizaci čísla 13, 20 a 33 velice důležitá.Pro ukotvení se ve svém duchovním srdci, které funguje jako černá&bílá díra (přes kterou se dá odhmotnit, teleportovat a někde jinde opět zhmotnit), je potřeba v sobě nejdříve vyvážit tvořivý dvou-plamen a následně přesunout své vědomí ze své hlavy (čili z ega) do svého duchovního srdce. Na to je ovšem potřeba být v míru a harmonii se všemi a vším. Toho lze dosáhnout tím, že všechny a všechno slušně požádáte o odpuštění (stačí jen mentálně) a všemu a všem upřímně odpustíte. Též je dobré si představit, že všechny, tedy i nehmotné omezující, svazující, ovládající a všechny ostatní smlouvy, sliby, dohody atd. (které vám berou vaší absolutní volnost a svobodu) pálíte, čímž trháte veškeré disharmonické vazby. Vše čemu uvěříte se stane nejen vaší vnitřní pravdou, ale následně i vně projevenou realitou, neboť v co u-věříte, to se stává vaším vnitřním programem, podle kterého si vytváříte svou osobní, vně projevenou realitu.


Tvoření z posvátného - duchovního srdce, nebo-li ze svého nulového bodu, znamená tvořit z vědomí JEDNOTY, nikoliv z vědomí polarizované duality. V duchovním srdci (které funguje jako černá&bílá díra) je nejen Jin a Jang v rovnovážném souznění, ale je v něm i Vědomí a Moudrost Celého Univerza (která společně s tvořivým dvou-plamenem vytváří tvoří troj-plamen), takže proto bytosti které tvoří ze svého duchovního srdce nedělají v ničem žádné chyby. * TVOŘENÍ Z POSVÁTNÉHO SRDCE – Vaši hojnost ve všech oblastech máte na dosah ruky. Uvedeno ZDE.


* Čím rychleji pochopíte že jste především vědomí a teprve potom fyzický projev existence, tím rychleji budete moci začít dělat zdánlivě nemožné. Uvedeno ZDE.
* Vy jste tvůrci Nové Doby! Uvedeno ZDE.
* Už je na čase začít si tvořit takový svět v projevu 5.D, ve kterém chcete pobývat či žít. Uvedeno ZDE.


* Z čeho a jakým způsobem jsou stvořeny veškeré vně projevené světy, čili veškerá tzv. hmota prostor a čas v něm plynoucí Uvedeno ZDE.

Pro obnovení funkce svého tvořivého troj-plamene (který máme ve svém duchovním srdci, které nedělá chyby) je třeba propojit pravou a levou hemisféru svého mozku do svého třetího oka (6.D - dimenze), ve kterém je mezi polaritami Jin a Jang již rovnovážný, čili nulový stav. Též je třeba své osobní vědomí svým záměrem přesunout a ukotvit ve svém osobním nulovém bodě, nebo-li ve svém duchovním srdci (ve kterém máme tvořivý troj-plamen), ve kterém je jednota a harmonie. Na to je ovšem potřeba být v míru a harmonii se všemi a vším. Toho lze dosáhnout tím, že všechny a všechno slušně požádáte o odpuštění (stačí jen mentálně) a všemu a všem upřímně odpustíte. Též je dobré si představit, že všechny, tedy i nehmotné omezující, svazující, ovládající a všechny ostatní smlouvy, sliby, dohody atd. (které vám berou vaší absolutní volnost a svobodu) pálíte, čímž trháte veškeré disharmonické vazby. Vše čemu uvěříte se stane nejen vaší vnitřní pravdou, ale následně i vně projevenou realitou, neboť v co u-věříte, to se stává vaším vnitřním programem, podle kterého si vytváříte svou osobní, vně projevenou realitu. V duchovním srdci (které funguje jako černá&bílá díra) je nejen Jin a Jang v rovnovážném souznění, ale je v něm i Vědomí a Moudrost Celého Univerza (která společně s tvořivým dvou-plamenem vytváří tvoří troj-plamen), takže proto bytosti které tvoří ze svého duchovního srdce nedělají v ničem žádné chyby. * Harmonická rezonance. Uvedeno ZDE.


Tvoření z posvátného - duchovního srdce, nebo-li ze svého nulového bodu, znamená tvořit z vědomí JEDNOTY, nikoliv z vědomí polarizované duality. * TVOŘENÍ Z POSVÁTNÉHO SRDCE – Vaši hojnost ve všech oblastech máte na dosah ruky. Uvedeno ZDE.


Tzv Hermova Hůl je aktivovaná energie Kundaliny, obsahující v sobě všechny tři tvořivé principy, čili Jin - Idu, Jang - Pingalu a Tvořivý Kosmický Princip - Sušimnu. Zdánlivě nesouvisející článek: * Co je to tzv. kosmický orgasmus, aneb jak aktivovat své čakry, aby energie Kundaliny mohla tělem volně proudit je uvedeno ZDE.


Sloup světla (spojující všech 13 pater, neboli úrovní vědomí tohoto vesmíru) prochází Sušimnou v páteři a spojuje všechny úrovně našeho multidimenzionálního Vědomí (z jádra Země až do jádra centrálního Slunce tohoto vesmíru) do jednoho tady a teď, čili do jednoho nekonečného nyní. Ti kteří nemají své čakry zablokované, ti po tomto sloupu světla dovedou rychlostí myšlenky přesouvat své osobní vědomí do různých úrovní vědomí svého multidimenzionálního projevu existence a odtud "číst" informace, které jsou v té které úrovni Vědomí uloženy. * Osobní nulový bod, neboli duchovní srdce, je dimenzionální brána do nekonečna, přes kterou se můžete protáhnout kamkoliv si jen přejete a stát se tak opět svobodnými. Uvedeno ZDE.


Tzv. hadí síla jsou 3 principy jedné a té samé kosmické Inteligentní energie, přičemž Jin koresponduje s Idou, Jang koresponduje s Pingalou a Tvořivý Kosmický Princip (nebo-li nepolarizované vnitřní světlo) koresponduje se Sušimnou. Každá čakra je ve své podstatě centrální slunce, ale pouze té úrovně Vědomí a jejích existencí, se kterou svými frekvencemi koresponduje. * Osvícené cakry vizionárská cesta do vnitrního sveta - ZDE. * KUNDALINI - HADÍ OHEŇ (hadí síla) Uvedeno ZDE. * Skutečná podstata sexuality. Uvedeno ZDE.


Čakry a vortexy (fungující jako černé/bílé díry, nebo-li časo-prostorové/prostoro-časové brány) jsou vstupy a výstupy do hyperprostoru (kde neexistuje ani čas ani prostor), ve kterém se informace šíří rychlostí myšlenky. To umožňuje přes tyto časo-prostorové brány teleportovat jakékoliv hmotné projevy existencí (tedy např. i hmotné lidské tělo) a to tím způsobem, že v dimenzionální bráně se hmotný projev existence rozloží na čistou kosmickou energii (ze které je naprosto vše stvořeno a ve které naprosto vše existuje - "plave"), která v sobě obsahuje informace svého vnějšího projevu existence (tedy např. i osobní vědomí), záměrem, čili programem rychlostí myšlenky přenést informace o hmotném projevu na jiné "místo" v čase a prostoru a přes "tamější" časoprostorovou bránu (což jsou např. i jednotlivé čakry na Sušimně) daný předmět či tělo opět zkrystalizovat nazpět do hmotného projevu existence a to klidně i do několika různých projevů existencí současně. Jakmile molekulární struktura tohoto světa dosáhne určitou výši frekvencí, tak to bude schopný dělat naprosto každý. Pokud nevěříte tomu, že je něco takového možné, shlédněte celé video s názvem: Za hranicí kosmu - Quantová mechanika - Dokument CZ Uvedeno ZDE.


Na obrázku je vyobrazeno jak Jin a Jang vytváří dvě světelná Jin&Jang ramena, přičemž centrální slunce - srdce vesmíru, nebo-li nulový bod, který je uprostřed (a ze kterého vyvěrá sloup světla, tvořící Sušimnu) funguje jako duchovní srdce, ze kterého je pomocí projekce Jang - mužský princip (Pingala) a gravitace Jin - ženský princip (Ida) vytvářeno vesmírné DNA (což jsou světelná vlákna tvořící světelnou holografickou síť, na které se pomocí mentální projekce zobrazuje vně projevený vesmír se svými světy a jejich realitami. Úzce související článek: * Pochopení principu tvoření veškeré tzv. hmoty, prostoru a událostí tvořících zdání plynoucího času vám umožní stát se vědomým tvůrcem svého světa i jeho realit a pánem svého osudu. Uvedeno ZDE.


* Vědecký důkaz, že energie Vědomí (čili živého tvořivého světla tvořící veškerou hmotu) je jen nehmotná FREKVENCE světla, která se změní v ČÁSTICE hmoty teprve až na ni upneme pozornost Uvedeno ZDE.

Tento svět je v projevu duality, to znamená, že je rozdělen na svět v projevu ČÁSTIC hmoty Jin (polovina Merkaby) tvořících prostor a svět v projevu FREKVENCÍ světla polarizovaných na Jang (druhá polovina Merkaby) tvořících čas.

Návrat do jednoty a harmonie je o propojení těchto dvou světů, čili těchto dvou polovin Merkaby, nazpět do jednoty. Propojením těchto dvou polovin Merkaby se svým osobním nulovým bodem (ve kterém je ve spojení s Merkabou tvořivý troj-plamen) se dostaneme do tady a teď, čili do nekonečného nyní, ve kterém zmizí plynoucí čas.

Když je Merkaba, nebo-li tvořivý dvou-plamen propojen s nulovým bodem (čímž vytváří tvořivý troj-plamen) tak lze vše potřebné k životu a zábavě manifestovat - zhmotňovat pomocí krystalizace vnitřních mentálních představ do vnějšího projevu existence. Hmota v těchto úrovní existencí ovšem není v projevu pevných částic, ale je v projev tekutého živého světla zkrystalizovaného do "hmoty".

V takovýchto světech není třeba nejen žádných továren, ale není v nich třeba jíst ani pít, jelikož se bytosti živí světlem - energií, nebo-li tím, z čeho jsou hmotná těla (i naprosto vše ostatní) stvořena. Proto v takovýchto světech vše září jako miniaturní sluníčka, takže i vy budete svítit jak světluška. Nebude vám ale svítit pouze zadek :-) jako světlušce, ale bude vám zářit celé tělo. Není žádná náhoda, že tzv. svatým se malovala svatozář.


Úzce související články:
* Transformace a vzestup do 5. a vyšších dimenzí je o propojení a sjednocení částic hmoty Jin (ženský princip gravitace) s frekvencemi světla polarizovaného na Jang (mužský princip - projekce) Uvedeno ZDE.
* Co je to dualita, jak vznikla, jak se lze vrátit nazpět do jednoty a harmonie, co je to tvořivý dvou-plamen a troj-plamen a jak je v sobě aktivovat a stát se vědomým tvůrcem svého světa a jeho realit Uvedeno ZDE.
* Z čeho je tvořena 3.D hmota Jin a 4.D astrál Jang (tvořící dualitní světy) a jak a proč se propojením částic Jin s frekvencemi Jang vracíme zpět do jednoty a harmonie, čili do 5. a vyšších D - dimenzí Uvedeno ZDE.
* Tajemství uhlíku 7. Uvedeno ZDE.
* Síla myšlenky aneb jak správně manifestovat Uvedeno ZDE.
* Aktivace portálu vaší šišinky mozkové (epifýzy) Uvedeno ZDE.
* Řízená tvorba představ použitelná k čemukoliv, např. k uzdravení vás, přírody i celé planety, se vším co je na ní a uvnitř ní Uvedeno ZDE.
* Už je na čase začít si tvořit takový svět v projevu 5.D, ve kterém chcete pobývat či žít. Uvedeno ZDE.
* Vy jste tvůrci Nové Doby! Uvedeno ZDE.
* Víte, že zvyšující se frekvence jádra Země způsobují metamorfózu, čili trans-mutaci veškeré hmoty do jiného, vyššího projevu existence? Je potvrzeno, že nyní dochází k mutaci i u lidské tkáně. Uvedeno ZDE.
* Vědecký důkaz, že energie Vědomí (čili živého tvořivého světla tvořící veškerou hmotu) je jen nehmotná FREKVENCE světla, která se změní v ČÁSTICE hmoty teprve až na ni zaměříme pozornost Uvedeno ZDE.

* Náhodou, neexistující :-) (obzvláště neexistující v jednotě, neboť v té je bezčasová synchronicita) jsem právě našel video, kde taktéž hovoří o tom, že 3.D, čili ČÁSTICE a 4.D, čili FREKVENCE se spojuje do jednoty, čímž se OBA světy vrací nazpět do jednoty, čili do páté a vyšších dimenzí.
* Thirty Veils Of Illusion The Arcturians ~ Birthing New Earth Part 1 & Veil #7 - Here.
Související články:
* Transformace a vzestup do 5. a vyšších dimenzí je o propojení a sjednocení částic hmoty Jin (ženský princip gravitace) s frekvencemi světla polarizovaného na Jang (mužský princip - projekce) Uvedeno ZDE.
* Z čeho je tvořena 3.D hmota Jin a 4.D astrál Jang (tvořící dualitní světy) a jak a proč se propojením částic Jin s frekvencemi Jang navrátíme do jednoty a harmonie, čili do 5. a vyšších D - dimenzí Uvedeno ZDE.

Obrázek uvedený níže je strom života fantomového Matrixu, jelikož NEMÁ jen jeden společný střed, spojující vše se vším do jednoty a harmonie, nebo-li do jednoho nekonečného tady a teď. * Co vytváří dualitu, čili protiklady, jako je kupř. dobro a zlo a jakým způsobem dualitu vyrušit a tím vše navrátit nazpět do jednoty a harmonie Uvedeno ZDE.


Pravý strom života je ten, který je uvedeno níže, neboť ten má jeden společný střed, který vyvažuje energie vertikální (směry dolu a nahoru) a horizontální (směry doprava a doleva) do JEDNOHO společného nulového bodu, nebo-li do jednoho ohniska. (Má celkem 13 úrovní a ne pouze 12, jako je zobrazeno na obrázku uvedeném výše).


Pokud jsou energie Jin a Jang (z nichž jsou stvořeny časo-prostoro, čili vně projevené světy) vyváženy a tím vystředěny do JEDNOHO společného STŘEDU, tak se setkávají v jednom SPOLEČNÉM středu, nebo-li v nulovém bodě, který funguje jako duchovní srdce, ve kterém je tzv. tvořivý troj-plamen.


Tvořivý troj-plamen je Jin&Jang vyvážený do nulového stavu a propojený s moudrostí celého Univerza, což je ten žlutý střed, který ve vně projevených světech funguje jako sloup světla (procházející Sušimnou) mající v tomto vesmíru 13 úrovní vědomí a jeho existencí, které se v nulovém bodě spojují do JEDNOHO nekonečného tady a teď.


Na to, aby tzv. posvátná geometrie tvořila jednotu a ne dualitu, na to je třeba aby byly energie Jin a Jang vyváženy a tím jejich průsečík vytvářel tzv. Vesica Piscis.


Propojení ohniska Jin s ohniskem Jang nazpět do jednoho ohniska dochází k tomu, že se Merkaba roztržená na dva kusy (čímž má 2 ohniska) spojuje nazpět do jednoty, čímž vytváří harmonii mezi energiemi jin a Jang.


Vyvážením energie Jin a Jang do nulového stavu způsobuje, že v tzv. Metatronově kostce je jen JEDEN společný střed, nikoliv dva (jeden pro energii Jin a druhý pro energii Jang), čím fantomový matrix zaniká a jeho dualistní projevy existencí mizí.


Bytost, která přesune své vědomí z hlavy (čili z ega) od svého duchovního srdce, nebo-li do svého osobního nulového bodu (ve kterém neexistuje čas ani prostor) se stává nejen bytostí nezávislou na hmotě času a prostoru, ale stává se i vědomým tvůrce svého vlastního vesmíru a jeho realit. Takováto bytost se přes svůj osobní nulový bod může odhmotňovat (tzn. stát se pouhým vědomým, nebo-li energií), rychlostí myšlenky může své vědomí telepotrovat někam jinam a tam se z všudypřítomné kosmické energie opět může zhmotnit a to nejen do svého původního projevu existence, ale klidně i do několika projevů existencí současně.


* TVOŘENÍ Z POSVÁTNÉHO SRDCE – Vaši hojnost ve všech oblastech máte na dosah ruky. Uvedeno ZDE.


* Osobní nulový bod, neboli duchovní srdce, je dimenzionální brána do nekonečna, přes kterou se můžete protáhnout kamkoliv si jen přejete a stát se tak opět svobodnými. Uvedeno ZDE.


* Tajemství uhlíku 7. (monoatomický) Uvedeno ZDE.
* Metatron – Monoatomické Kryštalické Tělo. Uvedeno ZDE.
* Transformace a vzestup do 5. a vyšších dimenzí je o propojení a sjednocení částic hmoty Jin (ženský princip gravitace) s frekvencemi světla polarizovaného na Jang (mužský princip - projekce) Uvedeno ZDE.


Mono-atomický, čili krystalický projev hmotných projevů existencí se stává tím, že částice hmoty, čili frekvence Jin jsou propojeny s frekvencemi světla polarizovaného na Jang do JEDNOHO společného bodu. Tímto sjednocením hmoty Jin s frekvencemi Jang dochází k tomu, že se částice prozáří světlem a tím se z nich stává tekuté světlo, které krystalizuje do hmotných projevů existencí. * Návrat do jednoty a harmonie, nebo-li návrat do páté a vyšších dimenzí, je o sjednocení pravých párových existencí. Uvedeno ZDE.


Na níže uvedeném obrázku vlevo dole je uvedeno "Aetheric Mother Sun" (čili éterické ženské slunce - Jin) a vpravo dole je uvedeno "Aetheric Fathe Sun" (čili éterické mužské slunce - Jang). Tím, že se tyto dvě opačně polarizovaná slunce propojují do jednoty, proto se jeho barva našeho slunce mění z barvy žluté na barvu bílou, neboť se z něj stává slunce NEPOLARIZOVANÉ. Sluneční svit tedy již vysílá světlo nepolarizované, které veškerou strukturu zdejší hmoty mění též na hmotu nepolarizovanou, čili na hmotu, ve které je Jin a Jang již v rovnovážném souznění. * Z čeho je tvořena 3.D hmota Jin a 4.D astrál Jang (tvořící dualitní světy) a jak a proč se propojením částic Jin s frekvencemi Jang vracíme zpět do jednoty a harmonie, čili do 5. a vyšších D - dimenzí Uvedeno ZDE


Další úzce související články.
* Víte, že zvyšující se frekvence jádra Země způsobují metamorfózu, čili trans-mutaci veškeré hmoty do jiného, vyššího projevu existence? Je potvrzeno, že nyní dochází k mutaci i u lidské tkáně. Uvedeno ZDE.
* Názorné vysvětlení proč již velice brzy dojde k vzestupu do vyšší dimenze, čili k transmutaci - převibrování do vyššího projevu existence. Uvedeno ZDE.
* Potvrzeno! Lidská tkáň nyní mutuje! Vědci s Nobelovou cenou mluvili Uvedeno ZDE.
* HVĚZDNÉ sdělení. Uvedeno ZDE.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE. ❤ ❤ ❤

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí - ZDE.

* Jak koronavirus pro Čechy změnil režim na hranicích evropských států Podrobnosti ZDE.

Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDEZDE & ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Chcete nadále být jen loutkou prohnilého zotročujícího systému a nemít na nic čas, nebo se raději trochu uskromníte a začnete konečně být pánem svého času a svých unikátních tvůrčích schopností? ZDE.

* Nejlevnější státy světa kde se dá žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
před 2 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
před 2 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Média nechtějí ukázat uživatele Ina Obr
před 2 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
před 3 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Protest v Bratislavě uživatele Ina Obr
před 3 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
před 3 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Michael Jackson. Vyslechněte ho. uživatele Ina Obr
před 3 hodinami
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
před 17 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele dědaVašík v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš přidal komentář k příspěvku do blogu DŮLEŽITÁ POSELSTVÍ GEORGE KAVASSILASE PRO NADCHÁZEJÍCÍ ČAS uživatele dědaVašík.
"Zaujímavý pohľad človeka na vesmírne scenáre ale ako sa hovorí: človek mieni a pán boh mení. Ja mam tiež podobne pocity po prekonani mozgovej prihody v roku 2007 kedˇsom vo veku 43 skolaboval v…"
včera
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu DŮLEŽITÁ POSELSTVÍ GEORGE KAVASSILASE PRO NADCHÁZEJÍCÍ ČAS uživatele dědaVašík
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš přidal komentář k příspěvku do blogu TERAZ PRIJMU p Po bZAKON O OBMEDZOVANI... uživatele Ina Obr.
"Možno si myslia že ešte môžu zastaviť evolučný vzostup zeme a ľudstva ale neuvedomujú si že už bolo vyššou mocou rozhodnuté a že svet už nepotrebuje žiadnych skorumpovaných politikov ktory len…"
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš přidal komentář k příspěvku do blogu Něco v tomto směru připravuje. uživatele Ina Obr.
"Tato informácia mi pripomína obdobie na konci druhej svetovej vojny kedˇfašisti videli že sa blíži ich koniec a že nikdy neovládnu svet tak sa tiež snažili za sebou nechať čo najviac škody. Chce to len…"
včera
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
včera
Příspěvek do blogu uživatele dědaVašík

DŮLEŽITÁ POSELSTVÍ GEORGE KAVASSILASE PRO NADCHÁZEJÍCÍ ČAS

Postupem času a hodnocením událostí jsem si vzpomněl na George Kavassilase, jehož článek na stránkách Staré zlaté časy (které již nenajdete) nebo Poutníci časem (taktéž) mne velice zaujal. Inu posuďte sami. Vzhledem na časovost dějů a délku průběhu…Zobrazit další
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Odkazy na články, videa, audia a různé zajímavosti z titulní strany jsou a budou postupně přesouvány sem uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Co se ve skutečnosti DOOPRAVDY děje a proč se to vlastně děje Vám objasní video: Planetární lockdown Video ZDE. * Plándemie 1 a 2 Uvedeno ve videu i v textové podobě ZDE. (trvá…"
pondělí
Uživatel dědaVašík přidal komentář k příspěvku do blogu Dobro nebo zlo? uživatele dědaVašík.
"DŮLEŽITÁ POSELSTVÍ GEORGE KAVASSILASE PRO NADCHÁZEJÍCÍ ČAS (2011-2012), část druhá VAROVÁNÍ PŘED PRAKTIKAMI ZÁSTUPCŮ NEGATIVNÍCH MIMOZEMSKÝCH CIVILIZACÍ tzv.…"
pondělí

© 2021   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby