* Jak se bránit proti psychickému, nebo třeba i EMP útoku, směrovaného někým či něčím na vás, nebo na vaši elektroniku Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Transmutace je způsobena stále větším přílivem nepolarizovaného světa pramenícího z galaktického středu - srdce. Že k transmutaci již dochází je zřejmé z článku: * Potvrzeno! Lidská tkáň nyní mutuje! Vědci s Nobelovou cenou mluvili Uvedeno ZDE. Nepolarizované světlo způsobuje, že se osobní vědomí přesouvá z mozku do osobního nulového bodu, čili do osobní černé/bílé díry (která je v jádru - středu osobního hologramu, ve kterém je osobní Merkaba), která tvoří osobní centrální slunce - osobní nulový bod, fungující jako osobní duchovní srdce.


Cesta do vyšších dimenzí se otevírá, neboť uhlík 6-6-6 brzy skončí. Proto transformace do světů jednoty a harmonie začíná nabírat stále více na obrátkách. Podrobnosti jsou uvedeny na vynikajícím videu s českými titulky, s názvem: Uhlík 6-6-6 končí, které je uvedeno ZDE. Související video s českými titulky s názvem: Dutá Země! Dutá Země? (Hollow Earth Theory czech sub.) je uvedeno ZDE. Jakým způsobem tato transmutace vyvrcholí je znázorněno na videu s názvem: "Světelné tělo, merkabah, merkavah, merkaba, 2012 vzestup duše", které je uvedeno ZDE.

Pro mnohem lepší pochopení toho, co je uvedeno v textech pod obrázky, bude dobré nejdříve shlédnout všechna výše uvedená videa a to v uvedeném pořadí.

Než začnete číst níže uvedený text, bude pro mnohem lepší pochopení prospěšné, když si nejdříve přečtete článek s názvem: "Vesmír jako HOLOGRAM! Science fiction?", uvedený ZDE
a taktéž bude velice dobré nejdříve shlédnout níže uvedená videa.

Dokonce už i vědci začínají přicházet na to, že naprosto vše v existenci je stvořeno z vědomí, čili z vnitřní, duchovní energie. Podrobnosti jsou na videu s názvem: Holografický vesmír (české titulky).

* Osvietené čakry - vizionárska cesta do vnútorného světa (SK titulky)

* V anglickém originálu se to samé video jmenuje: Process Probuzení Kundalini

Tajemství všech tajemství - uhlík (CZ titulky)

Fibonacci's Fractals

* Z čeho a jakým způsobem je tvořena veškerá tzv. hmota, včetně toho jak vzniká vně projevené světlo, je velice pěkně vyobrazeno na níže uvedeném videu. Není třeba znát anglicky, neboť vyobrazení, která začínají od třicáté vteřiny, mluví sama za sebe. PROBUĎTE SE POMOCÍ TAJNÉ GEOMETRIE! / AWAKEN WITH SACRED GEOMETRY!

Překlad anglických slov uvedených v první části videa s názvem Probuďte se prosím ....

Příběh tvoření: the word = slovo (čili vibrace), the light = vně projevené světlo (polarizované na Jin a Jang), genesis = zrod, egg of life = vejce života, flower of life = květ života, fruit of life = ovoce života (čili tzv. hmotný projev existence), creation = tvoření,

Z tohoto základu jsou zrozeny elementy: earth = zem, fire = oheň, air = vzduch, water = voda, spirit = spirituální - duchovní podstata.

Tvoření expanduje a nekonečně tvoří. My všichni jsme tvoření, my všichni jsme spolutvůrci. Připravte se na probuzení do velkolepé duchovnosti (Božskosti) - TEĎ !!!

holografická sít a centrální slunce - osobní vědomí        holografický obraz - zobrazený na světelné síti
Každá realita je tvořena tím způsobem, že si každé osobní vědomí (které je v jádru, čili v Merkabě osobního holohramu) vytváří kolem sebe světelnou holografickou síť, na které si zobrazuje jednotlivé, mentálními představami předstvořené obrázky, které jsou vytvářeny v mentálních, čili vnitřních, duchovních, vně neprojevených světech. Tak jako člověk nepostřehne, že u zářivky dochází k tomu, že každou sekundu 50x zhasne a znovu se rozsvítí, tak zrovna tak člověk nepostřehne, že vně projevený svět nesčíslněkrát za sekundu zmizí a znovu se objeví a jejikož je každý obrázek jiný, proto mají bytosti pocit pohybu v prostoru a plynoucího času. Rychlost změny z jednoho obrázku na další následující je nesčíslněkrát za sekundu, takže si bytosti neuvědomují, že svět a jeho jednotlivé reality jsou ve své podstatě pouhá iluze, sestavená z jednotlivých mentálními představami stvořených obrázků, které jsou bytostmi vybírány na základě jejich osobního přesvědčení. Pokud máte na počítači prográmek, kterým lze kolečkem umístěným na myši přeskakovat z obrázku na obrázek, tak si tyto dva obrázky stáhněte a zkuste si přeskakovat z jednoho obrázku na druhý, abyste si dovedli představit, jak to funguje.


Každá živá bytost (kromě uměle vytvořených věcí a bytostí, jako jsou např. klony) včetně rostlin a nerostů, či hvězdných těles, je živá bytost, mající své vlastní vědomí, které se dočasně individualizovalo do nějakého specifického JSEM to či ono. Každá takováto bytost (kromě uměle stvořených věcí a inteligencí) má svůj vlastní osobní nulový bod, neboli své duchovní srdce, fungující jako černá/bílá díra (s osobní Merkabou tvořící centrální slunce), která je v centru jejího osobního hologramu, který si pomocí své vůle (mužský princip, projekce, Jang) a přání (ženský princip - gravitace, Jin) vytváří. Přes toto duchovní srdce proudí pomocí vůle (Jang - projekce) spirituální energie z vnitřních, vně neprojevených světů navenek a to v podobě frekvencí vně projeveného světla polarizovaného na Jang (tvoříc přitom frekvence spirál času), které se pomocí přání opět vrací nazpět do svého osobního centrálního slunce, tvoříc přitom částice spirál prostoru, které jsou párovým dvojčetem spirál času.


Tvoření tzv. hmoty, prostoru a času v něm plynoucím funguje na stejném principu jako je tomu např. u atomu, ve kterém neutron (neutrální částice) tvoří masu jádra atomu, čili masu centrálního slunce v jeho jádru (které zprostředkovává spojení mezi vně neprojeveným a vně projeveným světem), přičemž vůlí se neutron polarizuje na (–) a stává se z něj elektron (mužský princip, projekce, Jang), což je projekční odstředivá síla a přáním se neutron polarizuje na (+) a stává se z něj proton (ženský princip - gravitace, Jin), což je naopak gravitační, čili dostředivá síla. Při návratu elektronu nazpět do neutronu (čili při protnutí nulového bodu) dochází buď k přepólování (to znamená, že z ­– se stává + a z + se stává –), nebo se obě polarity navrací do nulového stavu, čímž vnější projev existence atomu zaniká, jelikož se jeho existence navrací nazpět do vnitřních, vně neprojevených světů.

Díky těmto dvěma odstředivým a dostředivým energiím jsou pomocí vůle - projekce a přání - gravitace tvořeny tzv. Anu, což jsou nosné holografické, časo-prostorové a prostoro-časové světelné spirály (tvořící nosné holografické mřížky), na nichž se z jednoho úhlu pohledu zobrazuje prostor, a čas v něm plynoucí, a z druhého úhlu pohledu se na nich zobrazuje čas, a v něm se v závislosti na čase měnící prostor, ve kterém lze cestovat jak do tzv. budoucnosti, tak do tzv. minulosti. Toto je možné z toho důvodu, že minulost ani budoucnost např. planetární, ve skutečnosti vůbec neexistuje, neboť hmota prostor a čas, např. planetární, je holografická nahrávka existující v nekonečném nyní (skládající se z jednotlivých, mentálními představami již předvytvořených holografických obrázků), z nichž si každá bytost dle svého osobního přesvědčení vybírá pouze takové, které odpovídají jejímu momentálnímu osobnímu přesvědčení.

Z těchto vybraných holografických obrázků si pak každá bytost dle svého osobního přesvědčení vytvoří příběh, který si promítá na svůj osobní hologram v takovém sledu, aby děj (zobrazující se na jejím osobním hologramu) vytvářel takový osobní a kolektivní příběh a probíhající události, které odpovídají jejímu osobnímu přesvědčení. Naprosto vše, než se odehraje na tzv. hmotné úrovni existence, se nejdříve odehraje nanečisto, tzn. v mentálních úrovních existencí, čili ve vnitřních, vně neprojevených světech. Z toho si pak každá bytost vybírá (ať již vědomě či podvědomě) to, co si přeje, nebo co musí (pokud např. někomu ublížila) prožít i na hmotné úrovni existence.

Výběr některých mentálních obrázků (ze kterých si bytosti tvoří svůj osobní příběh) se většinou děje během spánku, nebo při denním rozjímání. Takže když máte tzv. Dejavu, tak to nemusí nutně znamenat, že jste to již prožili v nějakém jiném životě, neboť to nejspíše je něco, co jste si před několika dny v mentální úrovni existencí naplánovali, že to chcete či "musíte" prožít i na hmotné úrovni existence. Z tohoto důvodu si k sobě na základě svého osobního přesvědčení (vytvářejícího osobní program) přitahujete takové věci, bytosti a události, které odpovídají vašemu scénáři a které se chtějí zúčastnit hry, kterou jste si vybrali prožít i na hmotné úrovni existence. Čili to, co se vám děje a co prožíváte, není někým předurčený osud, ale vámi ZVOLENÝ sled událostí, který lze pouhou změnou osobního přesvědčení kdykoliv jakkoliv změnit.


Dualitní vnímání času a prostoru je způsobeno tím, že je bytost svým osobním vědomím naladěna buď jen na hmotu (logika), čili jen na spirály prostoru, nebo jen na antihmotu (snění), čili jen na spirály času, což je způsobeno tím, že bytost používá převážně pravou, nebo naopak levou hemisféru svého mozku. Jakmile ale bytost přesune své vědomí do svého osobního nulového bodu, čímž v sobě vyváží energie Jin a Jang a současně propojí a sjednotí pravou a levou hemisféru mozku (což při protnutí galaktického nulového bodu u převážné většiny lidí nastane), tak se ukotví ve svém osobním nulovém bodě, čímž si sjednotí všech svých 12, či dokonce všech 13 úrovní vědomí a existencí tohoto vesmíru do jednoho tady a teď. Tím si plně uvědomí nejen svou duchovní podstatu, ale i to, že je tvůrcem svého osobního světa a událostí v něm probíhajících, to znamená, že i její osud je následkem toho jak smýšlí, chová se a jedná.

Mnohem více podrobností je uvedeno v článku s názvem: "Lidičky proberte se, je na čase vědět jakým způsobem jsou konstruovány naše tzv. hmotné světy a jejich reality", který je uveden ZDE a v článku s názvem: "Jak si do své osobní i kolektivní reality přitáhnout nebo zhmotnit cokoliv co si jen přejete a jak si začít tvořit Ráj na Zemi již hned teď, který je uveden ZDE a v článku s názvem: "My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho co je - existuje", který je uveden ZDE a v článku s názvem: "Vy jste tvůrci Nové Doby!", který je ZDE.

Jakmile protneme galaktický nulový bod (čili galaktický rovník), ve kterém dostaneme přímý zásah NEPOLARIROVANÝM světlem, čili neutrony pramenícími z galaktického srdce (galaktické černé/bílé díry), obsahujícími v sobě galaktickou moudrost, dojde prakticky okamžitě k transmutaci - přeměně veškerých hmotných projevů existencí hmoty z báze uhlíku, do podoby tekutého světla, které dle osobního přání (programu) krystalizuje do libovolných věcí, bytostí, tvarů, vzhledu či projevů existencí. Mnohem více podrobností je uvedeno v článku s názvem: "Názorné vysvětlení proč po zásahu světlem dojde k okamžité proměně dosavadního DNA a následnému vzestupu do podstatně vyšší úrovně vědomí a existencí", který je uveden ZDE. a v článku s názvem: "Proč a z jakého důvodu dojde u všeho a všech k transmutaci - přerodu do podstatně vyšší, světelné úrovně projevu existence", který je uveden ZDE.


Úryvek článku s názvem: "Co to znamená dualitní projevy existencí a proč dojde 21. 12. 2012, v 11 hodin 11 minut, k jejich zániku.": Při protnutí galaktického rovníku dojde k tomu, že dostaneme přímý zásah NEPOLARIZOVANÝM světlem (pramenícím z galaktického středu - srdce), obsahujícím v sobě dvanáctou úroveň vědomí tohoto vesmíru. To v bytostech obnoví 12ti vláknové DNA, jelikož se tato úroveň vědomí překopíruje do naprosto všeho, co zasáhne. Tím dojde nejenom k okamžitému přepsání dosavadního dvou vláknového DNA nazpět na původní 12ti vláknové DNA (čímž se v  bytostech obnoví 100%ní mozková kapacita), ale i k opětovnému spojení a sjednocení dvou Jin&Jang ohnisek tvořivého dvou-plamene (Merkaby) nazpět do jednoho SPOLEČNÉHO ohniska. To zároveň způsobí, že u bytostí dojde k zažehnutí osobní Merkaby (neboli tvořivého dvou-plamene) a obnovení její funkce a vše se tak opět navrátí nazpět do jednoty a harmonie, čímž v tomto světě veškeré dualitní projevy existencí zaniknou nadobro. Celý článek je uveden ZDE.V tomto našem vesmíru je 13 úrovní vědomí a jejich existencí, přičemž každá úroveň funguje na jiné, stále vyšší frekvenci - kmitočtu a to dle Fibonacciho číselné postoupnosti, což je  číselné vyjádření tzv. zlatého řezu. Vyšší číslo je vždy součet dvou předešlých čísel, čili jedná se o čísla: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, atd. (0+1=1, 1+1=2, 1+2=3, 2+3=5, 3+5=8, 5+8=13, 8+13=21 atd.) Všezahrnující OM Tajná Geometrie / Global OM Sacred Geometry. Video s nádhernými obrazci, aktivující kódy 12ti vláknového DNA, s 13tým, středovým vláknem uprostřed. Uvedeno ZDE.

Pulsy srdce Merkaby vesmírného centrálního slunce (které má frekvenci nejvyšší) předává pulsy do jednotlivých galaktických centrálních sluncí - srdcí, tvořící hypergalaxie, neboli galaktické soustavy (fungující již na nižší frekvenci) a ty předávají puls srdcím Merkaby jednotlivých galaktických sluncí - srdcí (fungující opět na nižší frekvenci), a ty předávají puls srdcím Merkaby sluncí jednotlivých slunečních soustav (fungující opět na nižší frekvenci) a ty předávají puls srdcím Merkaby planet a ty předávají puls srdcím Merkaby jejich obyvatelům, čili stále nižším a nižším projevům existencí, a to od duchovních bytostí různých projevů přírody, přes člověka a následně přes království říše živočišné a následně, rostlinné, až po království nerostů fungující na nejnižší frekvenci.

Mnohem více podrobností o těchto 13ti úrovních vědomí a jejich existencí, mající každá své vlastní centrální slunce (čili srdce systému který si vytváří), které svou frekvencí odpovídá té úrovní vědomí a existencí kterou si tvoří, naleznete v článku s názvem: "Letos vyvrcholí sjednocení všech časoprostorů, čili všech našich existencí (které jsou v multidimenzionálním projevu existence) do jednoho nekonečného nyní!", který je uveden ZDE.Tvoření osobního hologramu z aktivní Merkaby     *     Jang (vůle - projekce) vysílá energii vně, do
(tvořivého dvou-plamenu), která je v osobním        *     holohramu a Jin (prání - gravitace) energii z
nulovém bodu, čili v osobním duchovním sedci.    *     hologramu přijímá a vrací nazpět do 0 bodu.


Merkaba, čili tvořivý dvou-plamen. Je-li funkční    *    Metatronova kostka spojující všech 13 úrovní 
pak čtyřstěny rotovoaly vůči sobě v protisměru.   *    vědomí a existencí do jednoty a harmonie.


A teď to nejdůležitější co vysvětluje proč při protnutí galaktického rovníku (nulového bodu - času) dojde k překopírování 12té úrovně vědomí do všeho a všech co toto světlo zasáhne. Představte si 12 (nebo v hypergalaktickém případě 11) soustředných stále menších kruhů, představujících 12 úrovní vědomí a existencí tohoto vesmíru, s jedním bodem
uprostřed, což je 13tá úroveň vědomí a existence tohoto vesmíru, což je vše-Vědomí tohoto vsmíru. Teď si představte, že každý větší a větší kroužek je nižší a nižší úroveň vědomí (i frekvence) a jejich existencí ve vesmíru, přičemž pulsy vysílané z vesmírného centrálního slunce (v případě hypergalaktickém z galaktického CENTRÁLNÍHO slunce) se šíří do vně projeveného prostoru v kruzích.

Jelikož ale tentokrát nekončí pouze hypargalaktický vývojový cyklus (ve kterém dochází k zarovnání všech jednotlivých hypargalaktických úrovní vědomí), ale i vesmírný vývojivý cyklus, takže při protnutí rovníku dojde k tomu, že světlo pramenící z vesmírného centrálního slunce zasáhne centrální slunce nižší úrovně vědomí a jeho existencí (čili hypergalaktické centrální slunce) a to zasáhne centrální slunce opět nižší úrovně vědomí a jeho existencí (čili galaktické centrální slunce), a to zasáhne centrální slunce opět nižší úrovně vědomí a jeho existencí (čili centrální slunce slunečních soustav) atd., a takto to bude pokračuje dál, až do té nejnižší úrovně existencí. To způsobí, že se nejvyšší úroveň vědomí překopíruje do naprosto všeho co zasáhne. Tím dojde ke kvantovému vývojovému skoku dosavadních projevů existencí, neboť zmutuje z báze uhlíku na nový, světelný projev existence, který je na bázi tekuté světlé platmy.

Tím se z planety stane hvězda, obsahujícího v sobě osobní vědomí všech jednotlivých bytostí, které dle svého osobního přání mohou kdykoliv kdekoliv zkrystalizovat (tzn. zhmotnit se) a to nejen do původního projevu existence, ale do libovolných věcí, bytostí, tvarů, vzhledu či projevů existencí. To znamená, že dokončením svého vývojového cyklu si připravení budou moci (budou-li chtít) dokonce stvořit svůj vlastní, zcela nový, mnohem dokonalejší vesmír a v něm mít pouze a jen to, co si přejí v něm mít. Takže se toho nebojte, ale naopak se na to těšte! :-)

Nastává transformace a vzestup hmotné struktury do projevu tekutých světelných krystalů, čili z naší planety (a všeho co na ní a uvnitř ní je) se stává hvězda. Článek je uveden ZDE.


Další úzce související texty jsou uvedeny ZDE. (po kliknutí je třeba chvíli počkat na to, až se stránka ustálí na požadovaném textu)
Všichni a všechno jsou částečky vesmírného světelného fraktálu, tvořící si v něm osobní hologram, na kterém si každý svou mentální projekcí zobrazuje to, co přijme za svou osobní pravdu. Tyto jednotlivé části fraktálu obsahující osobní hologramy se pak na základě souznících frekvencí skládají dohromady s jinými frekvenčně souznícími částmi fraktálu, obsahujícími další osobní hologramy a vytvářejícímí si tak společný - kolektivní hologram v němž si zobrazují takový společný svět, který odpovídá jejich momentálnímu přesvědčení a frekvenční úrovni jejich kolektivního vědomí. Co je na tom ale krásné je to, že každý se vždy pouhou změnou osobního přesvědčení přesouvá do nějakého jiného kolektivního vědomí (se kterým svým novým, změněným přesvědčením souzní) a ocitnete se tím v jiné realitě či dokonce v jiném světě.

To znamená, že když se vám nelíbí to, kde jste či to co prožíváte, tak se můžete pouhou změnou svého přesvědčení a fokusu své pozornosti kdykoliv přesunout do takové reality či dokonce takového světa, ve které/m si přejete být. Toto je možné z toho důvodu, že se nejedná o jeden vesmír, ale o multi-vesmír, který má tolik paralelních existencí, kolik je mentálních představ, což je více než dost na to, aby si člověk mohl vybrat takový, se kterým svou osobní energetickou podstatou souzní. Názorné zobrazení toho, jak to funguje najdete na videu s názvem: "My žijeme ve Fraktálním hologramu / We are living in a Fractal HOLOGRAM!", které je uvedeno ZDE.

PS: Přesun z jednoho světa do jiného (čili z jednoho fraktálu do druhého) může být dokonce okamžitý, neboť jsme především vědomí, které je nezávislé na hmotě čase a prostoru a proto se může přemisťovat z místa na místo rychlostí myšlenky, zrovna tak, jako se ve svých mentálních představách můžete kdykoliv pouhou změnou představy přesunout kamkoliv se vám jen zachce. Uvědomte si, že na čím vyšší frekvenci fungujete, tím méně jste pevnou hmotou a tím více jste pouhým vědomím, čili duchovní energií, která je nejen nezávislá na hmotě, čase a prostoru, ale může kdykoliv kdekoliv zkrystalizovat - zhmotnit se do čehokoliv si jen přeje. Televizní pořad Star truck (Hvězdná vozidla) a v něm zobrazené teleportace (odhmotňování, přesun v prostoru a čase a opětovné zhmotňování) a různé jiné zdánlivé scifi nejsou žádné fantazie, ale realita ve vyšších úrovních projevů existencí.

Nový sen (CZ titulky) https://www.youtube.com/watch?v=smafZFMCkZ0

Zde je ten text i napsaný: http://www.inner-light.ning.com/profiles/blogs/p-epis-videa-nov-sen

Související článek s názvem: "JE NÁŠ SVĚT REÁLNÝ? A CO JE VŮBEC REALITA?" je ZDE.

Další související článek s názvem: "Návrat do jednoty a harmonie, nebo-li návrat do páté a vyšších dimenzí, je o sjednocení pravých párových existencí. Uvedeno ZDE.


Zvyklo být to tak, že třetí dimenze byla ve vaší přítomnosti a pátá dimenze byla ve vaší budoucnosti. Nyní, stále více, zažíváte, že realita, kterou jste znali jako třetí rozměr se pohybuje do minulosti, zatímco pátá dimenze se pohybuje do vaší přítomnosti. Budoucnost neexistuje, protože když vaše vědomí přejde do páté dimenze, je tu jen TEĎ, čili jedno nekonečné nyní. Celý článek s názvem: "Žijeme ve dvou světech" je uveden ZDE.


Jak si v páté dimenzi každý tvoří svůj vlastní svět a jeho reality. je uvedeno ZDE.


Návrat do jednoty a harmonie, nebo-li návrat do páté a vyšších dimenzí, je o sjednocení pravých párových existencí, čili o spojení jedné poloviny duše, která je v projevu ČÁSTIC hmoty (mající polaritou Jin, čili ženský princip) s druhou polovinou jedné a té samé - párové duše, která je v projevu FREKVENCÍ světla, ovšem polarizovaného světla (mající opačnou polaritu Jing, čili mužský princip).
Uvedeno ZDE..

Zobrazení: 15469

Odpovědět

Odpovědi do této diskuse

Vesmíry nižšího jsoucna a vyššího jsoucna

Koncepce pohledů na možné varianty ukončení pobytu obyvatel na Zemi je z pohledu George Kavassilase vědomí vesmíru, pro který jsem v tomto článku zvolila název Vesmír D.

Již asi před měsícem jsem si při svém vhledu do procesu půlení buňky viz článek Půlení buňky na Aktuálně uvědomila, že může nastat situace, kdy v našem lidském prostoru nastane tma a chaos před tím, než se dva, po nějakou dobu vedle sebe fungující světy, „ustálí“. Při této příležitosti jsem si vzpomněla, že několikrát v životě, naposledy v roce 2000, jsem měla podobnou vizi: najednou jsem viděla lidstvo ve tmě, strachu a chaosu - bez orientace - a viděla jsem sama sebe, jak lidi a děti, které na mne mají vazbu, volám a vyvádím je ven z tohoto chaosu.  Zvenku Země  lze zajisté vidět a pozorovat to, co se na ní děje, a  rovněž lze odhadovat možné alternativy konce Země a osudu jejích obyvatel. Bytosti D vesmíru ale nejsou uvědoměny o programu Krista a o záchranných pomocných akcích andělů – v tzv. last minute on the Earth ( v posledním okamžiku Země) Oni samy žijí v prostoru, který  funguje na  „bázi zrcadel“, takže samy  nevidí za tento vesmír, i když „báze zrcadel“ může vyvolávat  dojem „multivesmíru“.

Kristus Spasitel

Pro duchovního člověka, který je křesťan,  je podstatné, že Georgem Kavassilasem  popisovaný vesmír 13 dimenzí je ukázán  bez vědomí si spásného programu Krista, bez vědomí Kristovy pomoci Zemi  a  bez vědomí záchranných akcí andělů a civilizací Vyšší Galaxie, což jsou vyspělé  vesmírné  bytosti. Tím je tento vesmír  podle mojí zkušenosti identifikován jako vesmír, který ezoterikové a mágové vnímají jako vesmír dimenzí 3D - XD, nazývám ho tedy vesmírem D. Vesmír D je  vesmír v němž se nachází Země   a dimenze  kruhovitě ji obemykající.  Vesmír Vyššiho jsoucna a vesmír D, to jsou různé pojmy. Již dříve mi bylo ukázáno, že všechny tyto pojmy 3D,  5 D –  XD jsou pojmy nižšího vesmíru, který má odstupňované vibrace.

Vesmír vyššího jsoucna je vesmír nad hmotou nikoliv za hmotou. Je to již vesmír, jehož „schodiště“ propojují vyšší sféry jsoucna. Spása ve jménu Kristus znamená pro člověka výstup v nesmrtelném těle do dimenzí Vyššího Jsoucna, nikoli do odstupňovaných dimenzí vesmíru D, pro které je v budoucnosti mise Krista také určena.

Vzhledem k tomu že bytosti dimenzí  vesmíru D samy neznají pojem Bůh, protože  k nim ještě nepřišla Kristova mise, jejich „definice Boha“, jak nám ji George Kavassilase předkládá,  není  dostatečná pro naše srovnávání. Nemá smysl srovnávat; bytosti dimenzí  4D –  XD jsou podle mojí zkušenosti a vnímání  bytosti, které na poznání Boha Všemohoucího, který je Absolutní PRAVDOU  a Láskou,  teprve čekají.

Dimenze vesmíru D obtáčejí Zemi v kruzích, jako když hodíte kámen do vody a kolem vhozeného místa se objeví kruhy, a to od nejbližších po nejvzdálenější. Vesmír vyššího jsoucna je vesmír nad hmotou, ale o tomto vesmíru se v komentovaných poselstvích nemluví.

Vesmír nad hmotou je již vesmír, jehož „schodiště“ propojují vyšší sféry jsoucna. Spása Ježíše Krista znamená pro člověka výstup do dimenzí vyššího jsoucna, nikoli do dimenzí D vesmíru.

Struktura různých mřížkových propojování s člověkem a jeho  centrem ve středu hrudi může být i v rámci pomoci, ale jelikož se na ni může napojit kdokoliv, tak je riziková,  a navíc nevyvádí člověka ven z bludného kruhu dimenzí Vesmíru D a může být ještě nebezpečnější než práce s čakrami.  V tomto komentáři však rozhodně neříkám, že všechny bytosti vesmíru D jsou nepřátelské.

Poselství dává v podstatě tuto  výzvu: Nepřijímejte žádná světla nebo krystaly zvenku od mimozemšťanů.  Souhlasím, neboť George Kavassilase  mluví o vesmíru D.

A kde jsou podle George Kavassilase Ježíš Kristus a archandělé? Oni nic pro člověka nedělají? A všichni jsme se ve vesmírech prostě nějak záhadně ocitli, ale ať vás ani nenapadne myslet si, že z Boha.

Během svojí zkušenosti z minulých let jsem pochopila, že bytosti astrálu a „nižších vesmírů“ pojmu „Bůh“ ještě vůbec nerozumí. Je to pro ně otázka terminologie a mise Ježíše Krista, která začala zjevně pro bytosti hrubohmotného vesmíru Jeho Golgotou zde na Zemi,  byla prvním krokem pro uvědomování bytostí nižších sfér, včetně tzv. Vesmíru D o Bohu a o Kristově misi. Vzhledem k tomu, že  již Božence Cibulkové bylo ukázáno, že hrubohmotný vesmír, a tudíž i astrální sféru a meziplanetární dimenze, stvořil První Anděl, který jako první stvořená bytost nebeského jsoucna měl obrovský potenciál, pak se toto chápání vesmíru jako „prostorově omezeného Boha“ z pozice těchto vesmírných bytostí dá pochopit.

S tímto ohledně vesmírů 3 – X D, jak to vysvětluje L.Kozáčková, lze souhlasit. Tyto vesmíry jsou tzv. „fantomovým Matrixem“. Co se týká mě, přeji si vzestoupit až nad celkovou Hmotnost, tj. opustit kolo reinkarnací v tomto vězení duší… Proto tento web již definitivně opouštím, a Tebe Lumíre,  prosím, abys vymazal veškeré mé příspěvky tak, jak se to děje i u jiných uživatelů, kteří již tento web opustili. Už se opětně nikdy nepřihlásím. Mějte se všichni krásně, přeji Vám všem jen a jen to nejlepší. Míla

 

Ja som to nepochopila, ze v com to neladi s touto strankou.

Ale s tymto suhlasim:

Poselství dává v podstatě tuto  výzvu: Nepřijímejte žádná světla nebo krystaly zvenku od mimozemšťanů.

Myslim si tak preto, lebo prave pred chvilou som citala od Iwet, ze nou po tuzbe s Basharom presla energeticka vlna, z coho usudila, ze sa s nim spojila a zalial ju pokoj. Toto som zazila velakrat a zistila som, ze toto teda dokazu navodit aj velmi pochybne energie. Asi tak, ako ked niekto povie - opil som sa a bolo mi krasne. Z toho usudzujem, ze alkohol nie je skodlivy.

Zdravím Mílo,
tím že se z těchto stránek odhlásíš, tím dojde k tomu, že z těchto stránek zmizí vše co jsi sem kdy vložila, tedy i tento tvůj výše uvedený text.
Měj se krásně a hlavně v labyrintu nižších, tzn. dualitních světů nezabluď, neboť scestných informací, včetně těch o Kristu spasiteli, je všude více než dost.
S pozdravem a přáním všeho nejlepšího, Lu-mír.

Děkuji Ti Lumíre za hezké rozloučení. S několika lidmi jsem zde nepřímo navázala hezký vztah. Ty jsi mezi ně rozhodně patřil.

Dnes jsem už jen kontrolovala, zda po mém odhlášení zmizí veškeré mé příspěvky a fotografie, jak uvádíš, ale nestalo se to. Proto jsem se znovu přihlásila, abych Tě o to opětně požádala.

Při té příležitosti ještě odpovím i na Tvůj dotaz Grétko. Souhlasím s L.K. v té její výše uvedené reakci na G.Kavassilase, že veškeré vesmíry 3D - XD jsou v zásadě tzv. fantomové vesmíry. Já si ale přeji vzestoupit až nad celkovou Hmotnost, Vy zde se však všichni  u p í n á t e  k 5D či vyšším dimenzím...

Palec hore !!!

Světy až do nejvyšší 4.D jsou dualitní světy ve kterých existuje hierarchie a egoistické kastování, čili nadřazenost a podřazenost a proto jsou v dualitních světech často všemožné šarvátky, které mnohdy končí válkami, násilím, krveprolitím, podrobováním a zotročováním. Úzce související článek s názvem: "Nenechejte se vlákat do 4.D, neboť tato transformace je o vzestupu do 5.D, ve které se tvoří pomocí aktivní osobní Merkaby a ne pomocí nějaké techniky" je uveden ZDE.

Proč nevěřit bytostem v projevu 4.D a proč se takovýmto úrovním existencí vyhýbat na 100 honů je objasněno na videu s názvem: "Stewart Swerdlow Modrá krev", které je uvedeno ZDE. Nevěřte ovšem všemu co kdo kde uvádí, neboť tento Matrix je prošpikován falešnými a scestnými informacemi, z důvodu že se snaží za každou cenu udržel v existenci.

Ilumi-hnátům, :-) vyznavačům a ctitelům řádu kostí a lebek se však jejich mocenská struktura již nezadržitelně hroutí pod rukama. Související článek: 10 příznaků, že globální elita ztrácí kontrolu je uveden ZDE. Související, velice povzbuzující článek s názvem: Nulový bod - Vysoká rada Plejád 9.9.2013 je uveden ZDE.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE. ❤ ❤ ❤

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí - ZDE.

* Jak koronavirus pro Čechy změnil režim na hranicích evropských států Podrobnosti ZDE.

Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDEZDE & ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Chcete nadále být jen loutkou prohnilého zotročujícího systému a nemít na nic čas, nebo se raději trochu uskromníte a začnete konečně být pánem svého času a svých unikátních tvůrčích schopností? ZDE.

* Nejlevnější státy světa kde se dá žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
před 20 minutami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Uprchlická krize je podle Akhula organizovanou, připravovanou ISIS na převezení armád ISIS do Evropy. uživatele A.Z..
"* Názor hlavy státu na uprchlickou krizi, aneb co si o Miloši Zemanovi myslí Britové? Více v článku: Zeman hvězdou britských zpráv: Co si myslí Britové o našem…"
včera
Metatronka je nyní členem Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu 12 000 let stará síť tunelů uživatele Ina Obr
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu "Protiepidemická opatření uživatele Ina Obr
čtvrtek
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

"Protiepidemická opatření

BOMBA !!!"Protiepidemická opatření píšeme na politic. zakazku..QANON CZ SK 15.9.2021 PROSÍME O SDÍLENÍZobrazit další
středa
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
úterý
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
13.9.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel diskusi uživatele Zlaté Živé Světlo v komunitě Facebook.
13.9.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel diskusi uživatele Zlaté Živé Světlo v komunitě Facebook.
13.9.
Tibor Lapoš si oblíbil(a) diskusi Jak, čím a z čeho jsou tvořeny světy páté a vyšších dimenzí, čili světy, které jsou tvořeny z energie tvořivého vědomí, tzn. ze světla uživatele Zlaté Živé Světlo
13.9.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Uno Universus v komunitě Facebook.
13.9.
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu v celém vesmíru není nikdo jiný, jako jste vy. Jste jedineční a mocní a vaše energetické vibrace jsou tak vysoké, že mohou uzdravit Zemi i vesmír uživatele Uno Universus
13.9.

© 2021   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby