* Jak se bránit proti psychickému, nebo třeba i EMP útoku, směrovaného někým či něčím na vás, nebo na vaši elektroniku Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Navštivte chrám jakýchkoliv přání a tužeb, tedy i erotických, aneb jak se dostat k nadvědomí a jeho moudrosti a dosáhnout tím tzv. osvícení.

Tento chrám obsahuje třináct duhových barev, korespondujících s 13ti úrovněmi vědomí a jejich specifickými frekvencemi, neboli dimenzemi tohoto vesmíru a existuje v mentálních, to znamená vnitřních - duchovních, vně neprojevených úrovních existencí. Přístup k němu mají (po vesmírné multidimenzionální světelné síti kosmického vědomí) naprosto všechny bytosti tohoto vesmíru, jejichž záměry, myšlenky a rozhodnutí v době před vstupem a během přítomnosti v tomto chrámu jsou a zůstávají natolik čisté, že u ostatních návštěvníků, se kterými se tam setkávají, nevytvářejí vůbec žádné disharmonické pocity. Chrám je stvořen z duchovní pra-podstaty, čili z vysokofrekvenčního harmonizujícího a tudíž láskyplného světla (které je hmotným okem neviditelné), obsahujícího v sobě souhrn harmonických frekvencí naprosto všeho, co je radostné, překrásné a povznášející. Tyto harmonizující láskyplné frekvence každého návštěvníka nejen uzdravují a regenerují, ale i omlazují a umožňují obnovit si věčné mládí i krásu s tím spojenou. Chrám je ve tvaru obrovité průhledné, všemožně tvarovatelné multidimenzionální světelné "bubliny", mající uvnitř menší a menší "bubliny", poskytující naprosté soukromí pro všechny, kteří soukromí požadují. Tato "bublina", i jednotlivé "bubliny" a "bublinky" (existující uvnitř té velké, mateřské) se díky své pružnosti mohou libovolně zvětšovat i vzájemně se prolínat, čímž je tento světelný chrám schopen pojmout nekonečné množství účastníků.

V tomto vesmírném chrámu (fungujícím jako živý multidimenzionální vesmírný internet), se všichni scházejí na živo, neboť se tam po světelných vláknech (kterými je v Univerzu naprosto vše se vším propojeno) fokusem své pozornosti promítne energetická, čili duchovní podstata bytostí. V této energetické podstatě každé bytosti se díky určitým frekvencím (které v těle vyvolávají specifické rezonance) vytvářejí a odehrávají veškeré pocity a prožitky. Z tohoto důvodu mohou tamější události vyvolávat pocity a prožitky i v energetické podstatě vašeho hmotného těla, čímž můžete prožívat (pokud jste tedy propojeni a na příjmu) to samé, co pociťujete a prožíváte tam. Sdružovat se tam můžete za jakýmikoliv účely, které vás napadnou, tedy ať už za účelem komunikace, regenerace, výměny informací nebo pocitů, ovšem jen za těch podmínek, že vaše záměry, myšlenky a rozhodnutí nejsou disharmonické, například sobecké, naléhající či nějak jinak někoho obtěžující a svou frekvenční podstatou jsou v souladu s harmonickými frekvencemi chrámu i s frekvencemi všech těch návštěvníků, se kterými se v tomto chrámu chcete sejít. Můžete tam klidně být i zcela sami a čerpat odtud nashromážděné informace, nebo si vychutnávat pocity prožitků vyvolané z tamějších harmonizujících a povznášejících frekvencí, které jsou zde již uloženy (díky prožitkům vytvořených ostatními návštěvníky), anebo se můžete libovolně sdružovat s těmi, kteří mají stejná přání, záměry a cíle.

Máte-li tedy zájem se tam s někým sejít, nebo chcete-li se seznámit s někým, koho osobně znáte, ale na hmotné úrovni si netroufáte ho oslovit, tak si jednoduše vytvořte záměr, s kým se tam chcete sejít, za jakým účelem, čili o čem se chcete bavit, nebo co chcete společně sdílet anebo prožívat a pouhou svou představou, že tam už jste, se tam mentálně promítněte. Uvědomte si, že jednotlivá vědomí (neboli energetická čili duchovní podstata všeho a všech) nejsou závislá na hmotě, čase a prostoru a mohou se rychlostí myšlenky kdykoliv přesouvat kamkoliv si jen vzpomenou a protože je v Univerzu naprosto vše se vším vzájemně propojeno světelnými vlákny, tak se přes ně dají přijímat do své hmotné existence nejen informace, ale i prožitky. Takže pokud chcete, tak si vytvořte specifický záměr, svou vůlí (projekcí) se tam ve své představě přeneste a svým přáním (gravitací) si tam k sobě přivolejte ty bytosti, se kterými svými osobními frekvencemi souzníte a přejete si se s nimi sejít. Tím jim do jejich pod-vědomí dáte najevo, že máte zájem se tam s nimi sejít, přičemž váš záměr určuje, za jakým účelem se tam chcete sejít. Budou-li mít zájem se tam s vámi setkat a přání s vámi sdílet to, co je ve vašem záměru, tak vás tyto vaše souznící frekvence k sobě přitáhnou, neboť stejnorodé frekvence (obsahující podobné záměry) se k sobě naprosto vždy přitahovaly, přitahují a přitahovat budou.

Takže si přejte se sejít s takovou bytostí či bytostmi, které odpovídají vašemu záměru, který však nesmí být proti svobodné vůli těch, se kterými se tam chcete setkat. Všechno, co si přejete, tedy musí vždy být založeno na zcela dobrovolné účasti všech zúčastněných, neboť jakékoliv třeba jen pouhé naléhání v něčem, či na někoho, vytváří disharmonie, které by vás okamžitě vytěsnily za brány tohoto chrámu a mohli byste se tak maximálně zúčastnit pouze jako pozorovatelé z venčí (ale pouze pokud by to těm dotyčným, které pozorujete, nevadilo) a to do té doby, dokud byste se opět ve vašich záměrech a úmyslech nezharmonizovali. Zharmonizováním se všemi a vším by vám byl opět umožněn přístup zpět do chrámu a tamějšího dění. Nikdy tedy nikomu nic nevnucujte a to samozřejmě ani ve hmotné úrovni existence!!! To totiž vytváří disharmonie a ty se k člověku následně vždycky vracejí zpět jako bumerang ve formě dalších disharmonií, vytvářejících nepříjemné prožitky. V tomto chrámu tak jako tak nejde být v disharmonii s chrámem či jeho účastníky, neboť v jeho frekvenční podstatě je zakódováno, že každý, kdo svým smýšlením, chováním či jednáním, nebo-li záměrem, či činem vytváří nějakou disharmonii, tak se těmito svými osobními disharmoniemi okamžitě vytěsní z jakékoliv účasti a je případně promítnut i ven, za brány tohoto chrámu, aby nemohl nijak, ničemu a nikomu škodit.

Chcete- li tedy chrám navštívit, tak se svou vůlí a přáním (vytvářejícím projekční a gravitační silová pole) do tohoto chrámu promítněte a svým přáním si k sobě přitáhněte takové bytosti, které s vámi chtějí sdílet a prožívat to, co si přejete i vy. Můžete si tímto způsobem najít i svého vysněného životního partnera (podle osobních frekvencí které obsahuje), kterého si přejete pro pozemský život nalézt a přivolat si ho i do hmotné reality. Pokud se s ním energeticky propojíte a navážete s ním kontakt, tak to není vůbec nijak složité! Omezení zde nejsou vůbec žádná, dokonce ani v tom, co se erotiky týká a naprosto vše, co chcete prožívat, je zde nejen možné, ale i dovolené. Vše vždy záleží jen a jen na vzájemné dohodě a svobodné vůli těch, se kterými se chcete sejít a něco s nimi sdílet, či prožívat. Čili budete-li se chtít například s některými ze zúčastněných pomilovat a to ať už bez přítomnosti ostatních, s více páry nebo jako skupina, anebo si jen dělat sami sobě dobře, či cokoliv jiného, co chcete prožívat a ostatní zúčastnění budou bez jakýchkoliv výhrad souhlasit s tím, jakým způsobem se chcete zúčastnit či zapojit, tak je vše dovoleno a v naprostém pořádku. Toto vše a mnohem, mnohem více ve spánku děláte totiž tak jako tak, jen si to většinou po probuzení nepamatujete kvůli osobnímu přesvědčení (o morálce, studu a tabu) převzatého výchovou a od společnosti.

No a vy, co si myslíte, že takovéto erotické příběhy nemáte a neprožíváte, jste na obrovském omylu! To, že o tom vědomě nevíte, je pouze známka toho, že máte ohledně erotiky nějaký blok, který vám tyto prožitky (prováděné např. ve spánku) nevpustí z vašeho podvědomí do vašeho vědomí, z důvodu, že se to např. neslučuje s vaším osobním přesvědčením o morálce a proto se to pro vás jeví jako zdánlivé tabu. Mnohým asi právě prolétla hlavou myšlenka So-do-ma Go-mo-ra, ale musím Vás ujistit, že tomu tak vůbec není, neboť to, co ve svých představách vidíte, nejsou vůbec Vaše osobní představy, které byste si vy sami stvořili, ale skutečnosti již někde existující!!! Dokud totiž nejste energeticky propojeni a sjednoceni se svým pravým párovým dvojčetem (sídlícím ve světle - antihmotě) do jedné společné a aktivní merkaby, tak nejste schopni tvořit nic nového, doposud neexistujícího, jelikož nemáte sjednocený a aktivní svůj tvořivý dvoj-plamen. Nejste-li propojeni se svým božským dvoj-paprskem, tak naprosto vše, co si dovedete představit, není vaším osobním výtvorem, ale již existující skutečností a to buď v některé z paralelních existencí anebo přinejmenším v mentálních, vně neprojevených světech a jejich realitách. Je tomu tak z toho důvodu, že veškerá naše přání, tedy i ta tajná (která jsou třeba jen na podvědomé či nevědomé úrovni existence), jsou tvořena naším vyšším vědomím (sídlícím v nějakém centrálním slunci) a proto již existují v nějaké dimenzi, světě či realitě, kterých je tolik, kolik je našich myšlenek!

Na sexualitě či různých erotických praktikách není vůbec nic, nad čím by se člověk měl pohoršovat, či se za to stydět. Je to totiž naprosto přirozený přírodní jev, neboť erotická přání (a s ním spojené prožívání extáze neboli orgasmu) jsou způsobena vzájemnou přitažlivostí energií Jing (ženský, gravitační princip) a Jang (mužský, projekční princip) a jejich vzájemným působením jedné polarity na druhou. Nebýt těchto dvou přitažlivých sil opačných polarit (vytvářejících extatické pocity při vzájemném propojení), tak neexistuje nejen veškerý pohyb i soudržnost Univerza, ale ani vůbec žádné projevy života, neboť vzájemné působení těchto stejných, avšak opačně polarizovaných sil nejenže vdechuje do naprosto všeho pohyb a život, ale volný průchod a cirkulace těchto dvou polarit zároveň i regeneruje, ozdravuje a omlazuje naprosto všechno, tedy i organismus, kudy tyto dvě polarity volně proudí. Též je třeba si uvědomit, že dokonce i v energetické podstatě lidského těla dochází k erotickým procesům a prožitkům. Kdyby tomu tak totiž nebylo, tak by se ani buňky v těle nemohly regenerovat a obnovovat se.

Všimli jste si někdy lidí, kteří již orgasmus neprožívali kdoví jak dlouho, jak jsou vyschlí, scvrklí a nemocní a naopak jak jsou ti, co mají rádi erotiku stále vitální, mladého vzhledu a zdraví? Pokud ne a nebo pokud máte sami nějaký blok, co se erotiky týká, tak se na tohle schválně zaměřte a posuďte to sami. Jednou jsem viděl interview, kde se ptali jednoho pána (který žije již roky sám), jak to, že stále vypadá tak dobře, mladě a vitálně a on na to odpověděl, že pravidelně masturbuje. Muži většinou ohledně erotiky ani autoerotiky žádné velké bloky nemají, ale mnohé ženy ano a to je ten největší problém, proč je tento svět takový pochmurný. Je-li totiž člověk obzvláště žena, která je nositelkou frekvencí citu a lásky, šťastná (a to při prožívání orgasmu je), tak přímo září. Takovýmito a jinými euforickými prožitky v sobě vytváříme frekvence štěstí, radosti a harmonie, které se projevují v projevech čisté lásky, která otevírá naše duchovní srdce a tím ze sebe, ze svého duchovního srdce tyto frekvence vyzařujeme, čímž harmonizujeme naprosto vše, na co jen pomyslíme, co děláme a všude tam, kde jsme.

Takže se snažte odložit veškerá svá tabu a klidně se pravidelně oddávejte naprosto všemu, co byste rádi prožívali, tedy klidně i erotice a s ní spojenému prožívaní orgasmu, neboť potlačováním projevu erotických potřeb se vytváří především agresivita (hlavně u mužů), která může vystupňovat až do potřeby válčit anebo naopak pocity sebelítosti (především u žen), které mohou vyvrcholit až destruktivními depresemi. Mužský princip (síla - tvořivost) bez nedostatku ženského principu je příliš hrubý a ženský princip (láska - po-cit) bez nedostatku mužského principu je příliš přecitlivělý a sebe lítostivý. Teprve až když jsou oba dva principy vyváženy, tak teprve potom se mohou tyto dvě polarity vzájemně doplňovat a být spolu v harmonii.

Jakmile začnete prožívat orgasmus v celém svém energetickém i hmotném těle a to tím, že uvolněná sexuální a tvořivá energie (Kundaliny) začala proudit tělem vzhůru až do hlavy a odtud ven do prostoru, tak si tím současně aktivujete i své čakry, které fungují jako dimenzionální brány do beztvarého bytí. Jakmile si své čakry v těle otevřete a aktivujete, tak se vám zároveň začne obnovovat i vaše dvanácti vláknové DNA. Tato vlákna (ze kterých krystalizují veškeré hmotné existence), jsou tvořena ze světelných vláken (obsahujících specifické frekvence), která se ovíjí kolem třináctého středového, centrálního vlákna, které vede z jádra centrálního slunce tohoto vesmíru do jádra (vědomí) Země. Jakmile máte své čakry aktivované, tak můžete fokusem své pozornosti po tomto středovém vláknu (které spojuje všech 13 čaker do jednoho celku - nyní) libovolně přesouvat své osobní vědomí od jádra Země (kolektivní vědomí první dimenze) až do kolektivního vědomí třinácté dimenze tohoto vesmíru (tvořícího centrální slunce), které obsahuje informace (včetně souhrnu pocitů) o celém tomto vesmíru a "číst" odtud informace (nebo prožívat pocity), které jsou uloženy v jednotlivých patrech, jejichž kolektivní vědomí tvoří centrální slunce jednotlivých dimenzí, čili úrovní vědomí, ve kterém jsou.

Tím, že své vědomí ukotvíte v centrálním slunci tohoto vesmíru (13tá duchovní čakra) a propojíte se s jádrem Země (první duchovní čakra), tak začnete čím dál tím více a častěji spontánně prožívat pocity blaženosti, čili tzv. kosmický orgasmus, který může být nesčíslněkrát intenzivnější než pozemský, neboť v takovémto případě nemáte k dispozici pouze energii svého vlastního těla, ale máte k dispozici hmotnou - ženskou energii Jing - Šakti celé této planety a antihmotnou - mužskou energii světla polarizovaného na Jang - Šiva. Tím, že se bytost napojí na vyšší, harmonické úrovně existencí, tak skrze ní začíná proudit harmonizující duchovní podstata (z vyšších úrovní vědomí existencí) do všeho, na co jen pomyslí, co dělá i do veškerého prostoru, kde se momentálně nachází, takže tím vše harmonizuje.

Chcete-li opět v tomto multivesmíru fungovat jako multi-dimenzionální bytost (která je nezávislá na hmotě, času a prostoru), tak si ve své vizi představte, že se vaše pozemská polovina Vašeho já (ve formě částic hmoty polarizovaných na Jing) propojuje s vaší antihmotnou polovinou vašeho já (ve formě frekvencí světla polarizovaného na Jang). Tím se ve vás začne propojovat jedna (hmotná) polovina tvořivého dvojplamene s druhou (antihmotnou) polovinou tvořivého dvojplamene, tvořící jednu společnou Jing a Jang hvězdici nazývanou Mer-Ka-Ba, která má jedno společné ohnisko, viz obrázek Davidovy hvězdy. Potom si představte, že s tohoto ohniska vede zlaté vlákno do vašeho duchovního srdce (které vás spojuje s vše-vědomím Univerza a jeho moudrostí) a že z horního vrcholu této merkaby vede světelné vlákno bílé barvy do jádra centrálního slunce (vše-vědomí) tohoto Vesmíru a že toto bílé světelné vlákno pokračuje z dolního vrcholu merkaby do jádra (vše-vědomí) planety Země, přičemž toto vlákno spojuje všech 13 dimenzí (centrálních sluncí jednotlivých dimenzí), čili úrovní existencí tohoto vesmíru, do jednoho společného nyní, jelikož funguje jako hyperprostor nebo-li páteř kosmického DNA.

Dále si představte, že kolem tohoto středového, čili třináctého centrálního světelného vlákna stoupá z jádra (merkaby) Země spirálovitě vzhůru 12 barevných vláken ženského principu Jing (každé z nich korespondující s barvou čarky 12+1 dimenze, úrovně vědomí tohoto vesmíru) a že v protisměru klesá z jádra (merkaby) centrálního slunce spirálovitě dolu dalších 12 barevných vláken mužského principu Jang a že tam, kde se tato vlákna kříží jsou čakry, neboli centrální slunce, fungující jako vstupy do té dimenze (či úrovně kolektivního vědomí vesmíru), která odpovídá vnitřní frekvenci (čili barvě) vlákna, korespondujícího s frekvencí dimenze (úrovně existence), do které vede. Též si představte, že po těchto světelných vláknech z centrálního slunce (přes bílou díru) proudí a klesá energie boha Šivi - Jang (vůle - projekce) do naprosto všech existencí ve svých nižších 12ti úrovních existencí a přes černé díry v jednotlivých patrech se opět vrací zpět do centrálního slunce a naopak, že z centrálního slunce (přes černou díru) proudí energie bohyně Šakti - Jing (touha - gravitace) do jádra Země a odtud ve formě kundaliny stoupá do naprosto všech existencí ve svých vyšších 12ti úrovních existencí a přes bílé díry v jednotlivých patrech se opět vrací zpět do centrálního slunce, čili třinácté úrovně vědomí a jeho existence.

Na tomto principu proudění tvořivé energie Jing a Jang (vytvářející i sexuální přitažlivost a s tím spojené euforické prožitky) je založeno VEŠKERÉ tvoření tzv. hmoty (ve formě částic hmoty polarizované na Jing) a antihmoty (ve formě frekvencí světla polarizovaného na Jang), přičemž jakmile se tyto polarity spojí nakrátko (do zktratu), tak vznikne třesk a vše vně projevené se opět navrací zpět do jednoty, čili světelné, energetické esence ve formě nepolarizovaného, vně neprojeveného světla, obsahujícího osobní vědomí. Tímto zaniká pouze vně zobrazený projev existencí, ve formě částic hmoty, polarizovaných na Jing a frekvencí světla, polarizovaných na Jang, kdežto osobní vědomí nadále setrvává v existenci, neboť je uložené v tomto nepolarizovaném světle (duchovní podstatě všeho a všech), které se svou vůlí a touhami opět může kdykoliv promítnout do libovolných vně projevených časoprostorových existencí a to do takových, které odpovídají osobní vůli a přání či touze. Z tohoto důvodu se tzv. na nebe vzatí mistři dovedou odhmotňovat a opět zhmotňovat a to nejen do původního projevu existence, ale do libovolných věcí, bytostí, tvarů, vzhledu a projevů existencí. No a právě o tomhle je pátá dimenze, kde budete moci být nejen naprosto zdraví, krásní a vitální, ale i neustále mladého vzhledu a dobré nálady, neboť cokoliv, co si v nulovém čase představíte, se okamžitě stane vaší osobní pravdou a vně projevenou skutečností.

Jakmile se přes světelná vlákna napojíte přes svou srdeční čakru na své duchovní srdce, (čakru která je kousek nad čakrou srdeční) čili na kosmické vše-vědomí a začnete se přes ostatní vlákna vesmírného DNA napojovat i na všechny ostatní jednotlivé dimenze, úrovně vědomí tohoto vesmíru, tak se stanete opět tvořivými bohy (jako tomu kdysi bývalo), kteří si pomocí své vůle a přání začnou tvořit paralelní existence vesmíru existující v tomto multi-vesmíru. To znamená, že tím se vaše duchovní srdce stane 13tou čakrou (úrovní vědomí), přičemž 6 čaker povede do šesti úrovní existencí hmoty Jing (čímž jsou všechny hmotné a jejich paralelní existence ve formě elementů vzduchu, ohně, vody, země, veškeré fauny&flóry a vědomí všech paralelních Zemí) a 6 čaker povede do šesti úrovní frekvencí světla Jang (čímž jsou všechny světelné a jejich paralelní existence vašich osobních já, této planety, této sluneční soustavy, této galaxie, této hyper-galaxie a tohoto vesmíru).

Tím se budete moci přesouvat do libovolného časoprostoru a projevu existence, ale protože budete ukotveni ve svém duchovním srdci, čili nulovém bodě svého tvoření a zrodu svých existencí (které si svými vůlemi a přáními sami tvoříte), tak budete znát svůj duchovní původ a zdroj své existence, do kterého se budete moci opět kdykoliv vrátit. To znamená, že již nebudete uvězněni v nějakém časoprostoru (jako např. v tomto), ze kterého nebudete znát cestu ven, nazpět do nulového bodu tvoření své existence a odtud si dle potřeb a libosti vše upravit či přetvořit tak, aby funkce a projev existencí byl co možná nejoptimálnější a tudíž všechno a všichni zúčastnění mohli prožívat co možná nejkrásnější a tudíž harmonizující pocity, které v Univerzu existují.

Nemáte partnera/partnerku? Tak si ho/ji k sobě pomocí mentálních představ jednoduše přivolejte - audio: Petr Chobot - Netělesná tantra Uvedeno ZDE.


Třetí oko neboli šišinka, což je vejcovité zakončení páteře uprostřed mozku (fungující jako anténa do kosmu) lze aktivovat např. rozprouděním energie Kundaliny, čili sexem (ale s někým, s kým opravdu velice dobře souzníte), nebo masturbací anebo vizualizací. Čím více je tato vaše šišinka aktivní, tím více se stanete supravodičem duchovního světla (které je nosičem vědomí), čímž přes sebe začnete propojovat vědomí centrálního slunce tohoto vesmíru s jádrem Země. Tím začnete nejen ukotvovat vyšší, harmonické úrovně vědomí do této planety a všeho, co na ni a uvnitř ní je, existuje, ale zároveň začnete i spontánně prožívat pocity blaženosti, které mohou vyvrcholit až tzv. kosmickým orgasmem. Tyto pocity jsou vyvolávané průchodem duchovních energií a jejich frekvencí vaším tělem a to z toho důvodu, že tyto energie v sobě obsahují souhrn naprosto všeho příjemného, překrásného a povznášejícího, co kdy kde existovalo, existuje a může v nejrůznějších kombinacích existovat.

Ti, co mají Kundaliny již alespoň trochu probuzenou mohou při sledování níže uvedených videí začít prožívat pocity blaženosti, které mohou vyvrcholit až tzv. kosmickým orgasmem.
Takto vypadá probuzená Kundalini
https://www.youtube.com/watch?v=6cwdMOxIB2g
Takovýmto supravodičem duchovních energií se staneme.
https://www.youtube.com/watch?v=wMxLg6uvCcY
A takto z tohoto světa zmizíme, až se rozhodneme tak učinit.
https://www.youtube.com/watch?v=AB7v_0IURm4

Na vyšší úrovně vědomí se lze taktéž napojit opačných způsobem a to tím, že se napojíte na paprsek světla, pramenící z centrálního slunce tohoto vesmíru (fungující jako středové vlákno kosmického DNA), který přes stále nižší a nižší centrální slunce (úrovně vědomí vesmíru) vstupuje do vaší korunní čakry a z ní do šišinky (třetího oka které tím aktivuje) a z ní do vašich nižších a nižších čaker až následně vystupuje z vaší kořenové čakry ven a pokračuje dále až do jádra planety Země.
THE PINEAL GLAND IS A STARGATE BY ShaktipatSeer
https://www.youtube.com/watch?v=NcvtNdTDnJ0&feature=related
Golden Galaxy Shaktipat Meditation [1&2]
https://www.youtube.com/watch?v=jcxg_5RKweU
https://www.youtube.com/watch?v=dCMQ1IJ_OCQ

The Chakras Illuminated pt.1-3.
https://www.youtube.com/watch?v=0vZvmN_3MdI&feature=related
https://www.youtube.com/watch?v=5Vtk8w3-Trs&feature=related
https://www.youtube.com/watch?v=IUYLNWfBTMg&feature=related

AWAKEN WITH SACRED GEOMETRY!
https://www.youtube.com/watch?v=QrvpqmIWSAI&feature=related


Další upřesnění:

Tento chrám má 13 ochranných světelných bytostí, přičemž každá koresponduje s jednou z 13 dimenzí (a její úrovní vědomí a jejích existencí) tohoto vesmíru, přičemž tou 13tou úrovní vědomí tohoto vesmíru je centrální slunce tohoto vesmíru, obsahující vše-vědomí tohoto vesmíru, které funguje jako prvotní stvořitel tohoto vesmíru. Tyto ochranné bytosti přes světelná vlákna, na jejichž koncích jsou čakry, spojují tento chrám se všemi 13ti dimenzemi tohoto vesmíru, přičemž každá z těchto bytostí současně funguje jako super-vodič specifických frekvencí (korespondujících s jednou určitou barvou) té úrovně kolektivního vědomí a její dimenze, do které její světelné vlákno vede. Barva každé čakry určuje vnitřní frekvenci té dimenze, nebo-li úrovně kolektivního vědomí, tvořícího svou aktivitou centrální slunce, čili srdce systému, kam každá z jednotlivých čaker vede.

Jelikož přes těchto 13 bytostí proudí harmonizující energie z tohoto chrámu do každé ze 13ti dimenzí (úrovní kolektivního vědomí a jejich existencí) tohoto vesmíru, tak mohou veškeré bytosti z kterékoliv dimenze tohoto vesmíru (pokud se na tento chrám napojí) odtud přijímat jakékoliv informace a prožívat cokoliv z toho (nebo naprosto vše), co prožívají návštěvníci tohoto chrámu a to z toho důvodu, že světelné frekvence jsou nosiče informací, jejichž specifický obsah vyvolává odpovídající pocity v těle všech těch, kteří jsou na tyto frekvence napojeni. No a protože co prožíváme, to taky ze sebe vyzařujeme a ukotvujeme do všeho, na co jen pomyslíte, co děláme všude tam kde jsme, tak prožíváním těchto příjemných, radostných a povznášejících pocitů pomáháme této planetě (i všem bytostem kteří na ni a uvnitř ní existují) v transformaci do páté, pozitivně polarizované dimenze (i vyšších), kde je pro všechny zúčastněné radost pobývat a žít.

V centru každé dimenze je centrální slunce (které je tvořeno svou vlastní aktivní merkabou), jenž je takové barvy, která odpovídá úrovni kolektivního vědomí, které obsahuje. Přes tato centrální slunce jednotlivých dimenzí a světelná vlákna (kterými je vše se vším vzájemně propojeno) se lze napojit na libovolné úrovně vědomí Univerza a přijímat odtamtud nejen informace, které jsou obsaženy v těchto jednotlivých úrovních existencí, ale vstřebávat do sebe i všemožné harmonické frekvence, vyvolávající v těle pocity a prožitky odpovídající frekvenci prožitku který v sobě obsahují.

No a protože se čím dál tím více bytostí napojuje na tyto harmonizující úrovně existencí, tak ukotvují vyšší úroveň vědomí nejen do sebe a do jádra této planety, ale odtud i do celé sluneční soustavy a jejího matrixu, ve kterém v různých projevech existencí existujeme. Z tohoto důvodu dochází k transformaci této planety do páté pozitivně polarizované dimenze a stává se z ní modrá hvězda. Světle modrá je barva frekvencí vědomí páté čakry, čili dimenze, což je úroveň vědomí a existence něco napůl mezi světlem a hmotou. Proto je hmota v této úrovni velice snadno tvárná do jakýchkoliv tvarů a projevů existencí, neboť se skládá z tekutých světelných krystalů, umožňujících všem prozatím nepředstavitelné možnosti ve svobodě osobního a kolektivního projevu.

V tomto chrámu můžete existovat buď jen jako pouhé frekvence světla osobního vědomí, což je pravá podstata vašeho hmotného těla a jeho zdánlivě hmotné existence. To znamená, že tam můžete existovat např. jen jako světelné klubíčko, obsahující frekvence osobní individuality (jenž umožňují prožívání prožitků ve hmotném těle), anebo tam můžete být v projevu jakýchkoliv bytostí, tvarů a existencí (např. květů, motýlů, delfínů, či čehokoliv jiného, co vás jen napadne) a to v projevu takových barev, tvarů, velikosti i věku, jaký se vám jen zlíbí. Tam totiž jste v mentálních úrovních existencí, kde je možné naprosto vše, jelikož si v této úrovni existence naprosto vše svými představami spoluvytváříte anebo si do své osobní reality svými přáními přitahujete.

Tato mentální úroveň existence je tvořena pomocí jednotlivých a kolektivních představ všech zúčastněných bytostí (za účasti vyššího vědomí, sídlícího v centrálním slunci neboli srdci svého systému, který si tvoří. Naprosto vše je tvořeno na základě vůle a přání jednotlivých bytostí existujících v tomto svém společném systému tvoření, přičemž naprosto vše, co je tvořeno a promítáno do nižších dimenzí - úrovní existencí, jsou nižší já tohoto společného kolektivního vědomí sídlícího v centrálním slunci. Jednotlivé bytosti, které jsou se svými párovými dušemi energeticky propojeny si tím obnovily přímé spojení s tímto vyšším vědomím a tak jsou schopny si tvořit pomocí svých vlastních představ. Vy, co zatím nejste energeticky propojeni se svou párovou duší, tak si vize, které vidíte, zatím sami netvoříte, ale jen si svými touhami a přáními k sobě přitahujete již nějaké stvořené představy (stvořené s pomocí vašeho vyššího já), které odpovídají vašim osobním přáním.

Veškeré existence jsou tvořeny a udržovány v existenci tím, že markaba (neboli srdce tvořící centrální slunce dimenze svého systému, který si tvoří) vysílá přes bílou díru světelnou energii ve formě frekvencí Jang a ta při snížení vnitřních frekvencí krystalizuje do hmotného projevu existence ve formě částic Jing. Tato přijatá světelná energie se z bytostí a věcí díky pohybu a emocí postupně zase vyzařuje a přes černou díru se opět vrací zpět do centrálního slunce. Světlo každého centrálního slunce, ze kterého je naprosto vše stvořeno, totiž obsahuje veškeré kódy, čili plány tvoření veškerých existencí v té dimenzi, kterou si svými mentálními představami tvoří.

PS: tak co, jste zklamáni ze zjištění, že jste pouhé světlo obsahující vaše specifické frekvence vašeho osobního vědomí a projevu existence? Tyto specifické frekvence vašeho vědomí určují vaši osobnost! Nebo z toho máte radost, neboť v tomto zjištění vidíte naprostou svobodu a nekonečné možnosti projevu své existence? Hlavní a největší přání kosmického vše-vědomí, neboli Boha, chcete-li, (jehož je naprosto vše nedílnou součástí), je to, abychom dělali cokoliv, co považujeme za krásné, je nám a všem ostatním zúčastněným příjemné a dělá nám to radost (ale samozřejmě, aby to zároveň nijak neubližovalo nikomu ze zúčastněných), neboť to, co prožíváme my, to prožívá i on. Samozřejmě že jen tehdy pokud se rozhodne, že to prožívat chce.



Související články:

Nastává transformace a vzestup hmotné struktury do projevu tekutých světelných krystalů, čili z naší planety (a všeho co na ní je), se stává hvězda.
http://www.inner-light.ning.com/forum/topics/nastava-transformace-a...

Rukopis Máří Magdalény odhalující jak probudit energii kundaliny a aktivovat šišinku fungující jako anténa do beztvarého Bytí.
http://www.inner-light.ning.com/forum/topics/rukopis-mari-magdaleny

Erotika a harmonie nejen mezi partnery.
http://www.inner-light.ning.com/profiles/blogs/erotika-a-harmonie-mezi

Orgasmus jako všelék, aneb jak se stát nejen zdravým, ale i vitálním, moudrým, všestranně úspěšným, dobře naladěným optimistou
http://www.inner-light.ning.com/forum/topics/orgasmus-jako-vselek-a...

Chcete být zdraví, vitální a začít mládnout?!
http://www.inner-light.ning.com/forum/topics/chcete-byt-zdravi-vita...

Rozdíl mezi samotou a osamělostí aneb Osho o lásce.
http://www.novazeme.ning.com/profiles/blogs/osho-o-lasce

Matka Země - jak mohou ženy změnit svět.
http://www.inner-light.ning.com/forum/topics/matka-zeme-jak-mohou-zeny

Jen Nekonečná Láska je skutečná: Biologický DNA internet.
http://www.novazeme.ning.com/profiles/blogs/jen-nekonecna-laska-je

Co je to řízené dýchaní, aneb jak docílit trvalého zdraví a duševní pohody.
http://www.inner-light.ning.com/forum/topics/co-je-to-rizene-dychan...

Víte, kdo je vaše pravá párová duše a pokud ne, tak jakým způsobem ji najít?
http://www.inner-light.ning.com/forum/topics/vite-kdo-je-vase-prava...

Náš Božský doplněk, neboli dvoj-plamen.
http://www.inner-light.ning.com/forum/topics/nas-bozsky-doplnek-neboli

Návrat do jednoty, naprosté svobody a harmonie, čili opravdové lásky.
http://www.inner-light.ning.com/forum/topics/navrat-do-jednoty-napr...

Pár slov o lásce a s ní spojenou transformací a vzestupem.
http://www.inner-light.ning.com/forum/topics/par-slov-o-lasce-a-s-ni

Od 26.6.2010 do 21.12.2012 vstupujeme do prenádhernej poslednej fázy, budú sa diať zázraky.
http://www.inner-light.ning.com/forum/topics/od-2662010-do-21122012

Kuthumi - 4:4 Slavnost Smaragdového paprsku.
http://www.inner-light.ning.com/forum/topics/kuthumi-44-slavnost



DODATKY:

Ke sjednocení ženského principu (ve formě částic hmoty - Jing), s mužským principem (ve formě antihmoty - Jang, neboli frekvencí světla polarizovaných na Jang), dochází u mnohých bytostí již nyní a nejpozději 21. 12. 2012 (kdy dojde k protnutí osy galaktického nulového středu - času) k tomu dojde u naprosto všeho a všech, tedy i u planety Země a všeho, co na ni a uvnitř ní existuje. Tímto sjednocením hmoty s antihmotou dochází u bytostí nejen k prozáření světlem a sjednocení obou dvou tvořivých plamenů (a tím i k obnovení a aktivaci osobní Merkaby - tvořivého dvojplamene), ale i k obnovení funkce PLNÉHO vědomí (propojeného se svým duchovním srdcem), čímž se obnoví tvořivý trojplamen! Touto transformací se bytosti opět stávají tvořivými a zcela svobodnými bohy, se kterými již nemůže nikdo nijak a ničím manipulovat a to i kdyby se mocipáni světa stavěli třeba na hlavu :-) a používali k tomu svou zdánlivě nejdokonalejší :-) techniku. Takže zachovejte klid prosím, neboť na každého se podle zásluhy dostane!!! :-)
Poznámka: výše frekvencí osobního vědomí jednotlivých bytostí je nesčíslněkrát vyšší a tudíž i mocnější, než frekvence kterýchkoliv technických pomůcek, takže pouhé toto uvědomění vás činí odolnými a imunními proti jakékoliv, tedy i té nejdokonalejší ovládací technice.

The Melchizedek Metod
https://www.youtube.com/watch?v=hOhKXTAsQmY&feature=related

You Are The Light of the World
https://www.youtube.com/watch?v=5zcJf3OOo5g&feature=related

The Meaning of Life by Story Waters
https://www.youtube.com/watch?v=8x95ElxZY1k&feature=related



Všechny cesty vedou nejen do Říma, ale i zpět do duchovních úrovní existencí.
Dvě nejrychlejší, nejpřímější a nejpříjemnější z nich jsou uvedené níže a je zcela jedno kterou z nich si zvolíte, neboť obě cesty a jejich způsoby aktivují čakry v těle, které slouží jako dimenzionální brány do spirituální podstaty veškeré existence.

Pokud si zvolíte cestu "Dikshy" což je cesta propojením se s duchovním srdcem, tak začnete prožívat pocity blaženosti z bezpodmínečné lásky.

Jsme nejenom vnitřním pra-světlem, se kterým se můžeme přes svou duchovní čakru opět propojit a prožívat tím pocity nesmírného blaha, z důvodu, že toto prasvětlo ve svých frekvencích obsahuje souhrn naprosto všeho překrásného, radostného a povznášejícího, co kdy kde existovalo, existuje a může v nejrůznějších kombinacích existovat.

Dolphin Deeksha -- Moola Mantra-- Blue Diamondtech.com
https://www.youtube.com/watch?v=KUhosRC5pX4&feature=related
Prema Deeksha
https://www.youtube.com/watch?v=ur5lRYD9xdA&feature=related
Anette Carlstrom shares the ONENESS BLESSING (Diksha)
https://www.youtube.com/watch?v=WHL1ae7GfVI&feature=related


Pokud si zvolíte cestu Taoistických erotických praktik, které aktivují energii Kundaliny a otevírají korunní čakru, tak můžete prožívat pocity blaženosti taktéž.

Jsme totiž také tvořivá elektro (Jang - projekční) magnetická (Jing - gravitační) pole, která při splývání a sjednocení svých dvou tvořivých Jing a Jang protipólů (do jednoho harmonického celku ve formě dvojitého tvořivého plamene) taktéž prožívají extatické pocity, neboť v tomto Jing a Jang dvoj-plameni jsou obsaženy frekvence veškerých radostí z procesu tvoření (která jsou překrásná) a i z dosažení svých vytčených radostných cílů. Při dosažení svého cíle dochází ke splývání těchto dvou opačných polarit, což vytváří pocity štěstí. Jakákoliv tvořivost je určitá forma sexuality, která je základním tvořivým principem veškerého dění v Univerzu, přičemž extáze je prožitek z dosaženého cíle a opětovného sloučení těchto dvou polarit v jeden harmonický celek.
Jsme takováto elektromagnetická pole, která v případě volného proudění energie prožívající vnitřní extázi. Viz toto video: https://www.youtube.com/watch?v=_C5IdfqV7R4&feature=related

Female Taoist sexual practices with Saida
https://www.youtube.com/watch?v=F1nn-PHA0pg&feature=related
Women's Taoist Sexual Practice with Sarina Stone
https://www.youtube.com/watch?v=URFtlxVDvGs
Tantra, Sex and Enlightenment, Audiobook Preview by Yogani
https://www.youtube.com/watch?v=EWWJ92T-2EY



DOKUMENT: ORGASMUS
http://www.magika-celebrita.estranky.cz/clanky/sex---erotika/dokume...

DOKUMENT:KAMASUTRA.
http://www.magika-celebrita.estranky.cz/clanky/sex---erotika/-dokum...

O sexu konečně slušně. (profesionální web stránky)
www.sexus.cz



Z této tajné světelné geometrie, stvořené z živého světla a jeho specifických frekvencí (obsahujících vědomí), krystalizuje veškerá tzv. hmota.
Morphing Platonic Solids (Sacred Geometry by ieoie)
https://www.youtube.com/watch?v=5NJ-iqC6DMc

Magical Dreams - Visionary Art by Josephine Wall
https://www.youtube.com/watch?v=uiBEUBt9Ymg&feature=player_embe...

~♥~ The Power of Ⓛⓞⓥⓔ ~♥~
https://www.youtube.com/watch?v=KL0r097SHOk&feature=related

Dream of Fairies and Angels
https://www.youtube.com/watch?v=mlQACWikafs&feature=related

GAIA KITARO
https://www.youtube.com/watch?v=39jntYJap6Q

The true nature of sexuality.
https://www.youtube.com/watch?v=7lPpm58r_wQ&feature=related

BASHAR, BEYOND THE SECRET
https://www.youtube.com/watch?v=qlLjEMHIhic&feature=related

Bashar - Transformation & Integration
https://www.youtube.com/watch?v=OABSbRAs1jU&feature=related

We are a Nation of Magicians
https://www.youtube.com/watch?v=qKn-638o350&feature=related

Bashar- 3rd 4th 5th Dimension, Choosing Future & Past Lives Consciously
https://www.youtube.com/watch?v=xu0EN7S5fUo&feature=related

Part 3 Galactic Federation Of Light Archangel Metatron February 01 2010
https://www.youtube.com/watch?v=2ULWraRqGPw

The Star of Solomon and Energy vortex https://www.youtube.com/watch?v=CL_c9pm-dfE

2012: Evolutionary Paradigm Shift
https://www.youtube.com/watch?v=cqeEpczcv2A&feature=related

Zobrazení: 7888

Odpovědět

Odpovědi do této diskuse

Davidova hvězda neboli Mer-Ka-Bah jsou dva opačně směrované světlené čtyřstěny posvátné geometrie (vytvářející tvarovou vysokofrekvenční anténu&zářič), fungující jako nosič osobního vědomí.

Naším vyšším já je živé tvořivé nepolarizované vnitřní světlo, které svými mentálními aktivitami tvoří centrální slunce, čili nulové body počátku veškerých vně projevených existencí určité dimenze, neboli úrovně kosmického vědomí a veškerých jejích existencí, přičemž každá dimenze (v jejímž jádru je centrální slunce) je tím vyšší a větší, čím vyšší jsou její vnitřní frekvence. Každé jednotlivé centrální slunce (neboli vyšší já) je tedy nejen tvůrcem všech světů a jejich realit naprosto všeho a všech, co ve svém systému tvoření obsahuje, ale zároveň funguje i jako srdce (pumpa), které do veškerého svého stvoření vdechuje část svého aktivního, čili tvořivého vědomí. Tímto jsou tedy tvořeny veškeré projevy existencí, jelikož všichni a všechno jsou nižšími já těchto vyšších já, které je ve svých představách vytváří. Naprosto vše, co se v tomto tvoření odehrává, se navíc odehrává v přítomném okamžiku (tedy jak minulost tak budoucnost a veškeré jejich paralelní existence), jelikož v mentálních, čili duchovních světech čas a prostor neexistuje a ani existovat nemůže.

Naprosto vše než se ale odehraje na hmotné, vně projevené úrovni existence jsou tedy nejprve pouhé vnitřní mentální představy, tvořené naším vyšším já, které jsou vytvářeny na základě jednotlivých osobních přání, požadavků a přesvědčení svých nižších já, přičemž paralelních světů, realit i existencí je tolik, kolik je všech jednotlivých myšlenek. To znamená, že naprosto vše, tedy i my a tato planeta má své paralelní existence, neboť vše, co si dovedeme představit, je již stvořeno a tedy již existuje přinejmenším ve vnitřních mentálních světech. No a jelikož veškeré vně projevené světy a jejich reality jsou pouhé jednotlivé vnější holografické obrázky našich jednotlivých i společných vnitřních představ (které se navzájem všemožně prolínají), tak má každá bytost možnost si změnou svého přesvědčení či fokusu své pozornosti k sobě, do své reality přitáhnout takovou realitu, která se jí líbí, nebo se z tohoto světa promítnout do takového světa a reality, která se jí líbí (čímž by z tohoto světa zcela zmizela) anebo se prolnout s takovou realitou, která se jí líbí a vytvořit tím zcela novou realitu, která je paralelní odnoží nějaké původní.

Je na čase si již uvědomit, že my i planeta a jednotlivé události, tedy my i prostor, čas a události v něm probíhající (a to v kterémkoliv světě či realitě) jsou ve své podstatě jen pouhé jednotlivé osobní a kolektivní mentální představy skládající se z jednotlivých mentálních obrázků (jež se každou vteřinu nesčíslněkrát mění), ze kterých je tvořena pouhá iluze projevu prostoru a plynoucího času. Z tohoto jasně vyplývá, že si každá bytost z těchto stvořených obrazů může dle svého přání libovolně vybírat jednotlivé obrázky a skládat a tvořit si z nich svůj vlastní svět a jeho realitu. Vše, co si dovedeme představit, jsou tedy již existující stvořené obrázky, ze kterých si můžeme vybrat jen ty, které se nám líbí a jsou nám příjemné (a ty ostatní vynechat) a poskládat si z nich ve hmotné úrovni existence takový děj, neboli sled událostí, které si přejeme prožívat.

Klíčem ke schopnosti tvořit si vlastní svět a jeho reality je ukotvit se svým osobním vědomím v přítomném okamžiku (v tady a teď), čímž se spojíme nejen s naším vyšším vědomím (sídlícím v centrálním slunci) a jeho nulovým časem, odkud veškeré tvoření existencí pramení, ale zároveň se nám tím otevře i přístup do veškerých našich paralelních existencí. No a přesně o tomhle je pátá dimenze, neboť v 5. D se bytosti učí svým osobním přesvědčením nebo fokusem své pozornosti vybírat si takové obrázky, které se jim líbí a vědomě si z nich tvořit takové světy a reality, které si přejí prožívat. Takže se spojte přes svou srdeční čakru se svou duchovní čakrou, svým osobním nulovým bodem tvoření své existence, čímž se napojíte na harmonizující frekvence prasvětla, obsahující vědomí bezčasové všemocné inteligence, moudrosti a bezpodmínečné lásky Univerza.
Vše v existenci je stvořeno ze světla (aktivního vědomí), jeho vnitřních frekvencí, tajné geometrie a matematické posloupnosti. Ze světla (aktivního vědomí), pomocí frekvencí, posvátné geometrie a posloupnosti je vytvořeno 5 základních elementů, ze kterých následně krystalizuje naprosto vše tzv. hmotné:
* hexahedron = element země,
* icisahedron = element vody,
* tetrahedron = element ohně - polovina dvojplamene (pokud je tato trojúhelníková pyramida s trojúhelníkovou základnou špičkou vzhůru, reprezentuje jednu polaritu, špičkou dolu reprezentuje opačnou polaritu),
* octahedron = element vzduchu (dvě pyramidy, spojeny čtvercovými základnami proti sobě),
* dodecahedron = pátý element - spirituální podstata - kosmického vědomí (prvotní stvořitel - "Bůh") promítnuté vně - do prostoru a času (událostí)
PS: pokud neumíte anglicky tak to nevadí, neboť sledování obrazců Vám přesto mnohé napoví.
Flower Of Life Act01 (Sacred Geometry by ieoie)
http://www.youtube.com/watch?v=RNqbNJmox88&feature=related
Sacred Geometry 101C: Sacred Languages
http://www.youtube.com/watch?v=64NR8gIcaD0&feature=related
Sacred Geometry 101D: Concentric Circles
http://www.youtube.com/watch?v=D39eGrx3a_A&feature=related
Sacred Geometry 101E: Metatron's Cube
http://www.youtube.com/watch?v=ZOqg5bPZ0HE&feature=related
The FLOWER OF LIFE
http://www.youtube.com/watch?v=_pt-5LLP6dM&feature=related
wwwMandala.tv - flower of life
http://www.youtube.com/watch?v=PwRqIAK1tu8
Sacred Geometry: Healing Animation #11
http://www.youtube.com/watch?v=K7iMG_WxT_I&feature=related

Na čem je založena podstata sexuality, co je to tzv. kosmický orgasmus, co ho vyvolává a jak jej dosáhnout je uvedeno ZDE.

* Skutečná podstata sexuality. Uvedeno ZDE.

* Co je to tzv. kosmický orgasmus, aneb jak aktivovat své čakry, aby energie Kundaliny mohla tělem volně proudit je uvedeno ZDE.

* KUNDALINI - HADÍ OHEŇ (hadí síla) Uvedeno ZDE.

* Orgasmus jako všelék, aneb jak se stát nejen zdravým, ale i vitálním, moudrým, všestranně úspěšným, dobře naladěným optimistou Uvedeno ZDE.

* Chcete být zdraví, vitální a začít mládnout?! Uvedeno ZDE.

* Erotika a harmonie nejen mezi partnery. Uvedeno ZDE.

* Navštivte chrám jakýchkoliv přání a tužeb, tedy i erotických, aneb jak se dostat k nadvědomí a jeho moudrosti a dosáhnout tím tzv. osvícení. Uvedeno ZDE.

* RUKOPIS MÁŘÍ MAGDALENY (co je to sexuální magie vedoucí k tzv. osvícení a pozvednutí vibrací) Uvedeno ZDE.

* Láska ne manželství Uvedeno ZDE.

" Sexualita totiž není nic jiného než touha po opětovném spojení a sjednocení těchto dvou opačných polarit (čili touha po sjednocení a návratu do jednoty)......... "

A take jinymi slovy : dite je jako fyzicky manifestujici se dusledek one touhy po spojeni dvou polarit. Iluzorni vysledek touhy po sjednoceni polarit. Iluzorni sjednoceni a pokus o navrat do Jednoty dle 3D. Avsak ve skutecnosti Falesne a marne snazeni o skutecne sjednoceni polarit- navratu do Jednoty.

A to přes to, že je erotika označena jako zakázané ovoce. Že by to bylo z důvodu, že orgasmus otevírá brány do beztvarého bytí a osvíceného člověka již nelze nijak a ničím ovládat? Související článek s názvem: "Niburus a vliv erotiky (prožívání orgasmu) na zajištění Vaší svobody." je uveden ZDE.

Chcete být zdraví, vitální a začít mládnout?! Uvedeno ZDE.

Buňky v těle, které žijí jen 7 let, si od narození vzájemně předávají informace, takže přesně vědí jak jsme vypadali když nám bylo třeba 20. Tyto informace lze znovu zaktivovat a použít, takže proč stárnout, být nemocní a umírat, když se můžeme donekonečna regenerovat. Až vás to tady přestane bavit, tak dáte svému tělu příkaz, aby se navrátilo zpět do své energetické podstaty. Tím vaše tělo udělá "puf" a rozplynule se, čímž se stanete opět pouhým vědomí, čili nepolarizovaným pra-Světlem, ze kterého je naprosto vše stvořena a ve kterém naprosto vše i existuje - plave. Více ve shora uvedeném článku.

* Astral Sex is the Latest Thing in Out of Body Experiences - Here.
* Astral Projection: Sex - Here.
* How To Astral Project - Here.
* Erotic Dream Inducer 2.0 - Lucid Dreaming - No Headphones Required - Brainwave Entrainment Music - Here.

Používáte-li sexuální magii pro vytvoření energetického náboje, na zesílení a urychlení uskutečnění Vašeho záměru (např. pro ozdravení omlazení a revitalizaci svého těla), tak ji v žádném případě nepoužívejte na manipulaci s něčí svobodnou vůlí, nebo se Vám to vymstí. Stejnorodé frekvence se totiž naprosto vždy vzájemně přitahují, a proto každý dříve či později sklidí, co sám zasel. Podrobnosti o vzájemné přitažlivosti stejnorodých frekvencí najdete v článku: NEVIDITELNÝ SVĚT, aneb co je tak asi pravda a co ne., který je uveden ZDE.

Proč je třeba v životě prožívat pocity blaženosti? Protože prožívání blaha, ať již takového či makového, :-) vytváří v bytosti příjemné pocity, které v těle vytváří harmonické frekvence, jež regenerují, ozdravují a omlazují. Proto je třeba přestat sledovat masmédia (neboť ty vás programují negativně) a začít dělat a prožívat to, co ve vás vytváří pocity příjemné. Je sice dobré být informovaný, neboť pravda osvobozuje a je dobré vědět např. i to,i kdo je nepřítelem lidstva, abyste věděli před kým a čím se máte mít na pozoru. Není ale dobré se v tom co zjistíte nijak hnípat a emocionálně to prožívat a to především z toho důvodu, že disharmonické energie spoutávají, zotročují, ubíjí a proto způsobují stárnutí a následně i smrt. Berte taktéž na vědomí, že na co svou pozornost zaostříte, tam vaše energie teče! Související článek: Chcete být zdraví, vitální a začít mládnout?! Uvedeno ZDE. (Když si bytost, tedy i člověk uvědomí, že je především vědomí, čili nestárnoucí, nesmrtelná, věčná kosmická energie, která si své hmotné tělo neustále vytváří a přetváří dle toho čemu momentálně u-věří, tak člověku dojde, že je možné nejen tohle, ale cokoliv čemu je bytost ochotna uvěřit.)

* Experiments Proving Astral Projection is Real - Here.
* How to Astral Travel - Everything about Astral Projection - Here.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE. ❤ ❤ ❤

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí - ZDE.

* Jak koronavirus pro Čechy změnil režim na hranicích evropských států Podrobnosti ZDE.

Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDEZDE & ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Chcete nadále být jen loutkou prohnilého zotročujícího systému a nemít na nic čas, nebo se raději trochu uskromníte a začnete konečně být pánem svého času a svých unikátních tvůrčích schopností? ZDE.

* Nejlevnější státy světa kde se dá žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Monitorujeme situáciu na hraničných priechodoch. Zaisťujeme dodržiavanie základných ľudských práv a slobôd. Stojíme na strane občanov, pretože slúžime národu uživatele Ina Obr
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu nfo o piatkovom proteste: uživatele Ina Obr
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš přidal komentář k příspěvku do blogu PROČ PLK. KADDÁFÍ BYL ZABIT uživatele Ina Obr.
"Zaujímavý popis pravdy a o tom že ako sa da ľahko vyrobiť diktátor z človeka ktory žije pre národ a pre jeho blaho. Už starogrécky filozof Aristoteles povedal že tyrania a demokracia su dve najhoršie formy…"
včera
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu PROČ PLK. KADDÁFÍ BYL ZABIT uživatele Ina Obr
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu VZNIKLO HNUTIE ARCHA uživatele Ina Obr
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Kubánci volají o pomoc uživatele Ina Obr
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Kissingerův citát ...... uživatele Ina Obr
včera
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
včera
Maggienka je nyní členem Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pondělí
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pondělí
Uživatel Tibor Lapoš přidal komentář k příspěvku do blogu Pomohli slovenské radary zosilniť búrku v Českej republike? uživatele Ina Obr.
"Ja ako Slovak dlhoročne pracujúci v českej republike a na Morave môžem smelo vyhlásiť že obyčajny slovensky ľudia by to nikdy nedopustili lebo stále považujeme Čechov za našich najbližších bratov ale…"
pondělí
Uživatel Tibor Lapoš přidal komentář k příspěvku do blogu Policie položila přilby a vzdala se lidem !!! uživatele Ina Obr.
"Krásne! Je to začiatok vlády ľudu a koniec otrockého fašizmu. Kedˇsom pred 14-timi rokmi vo veku 43 rokov dostal mozgovu prihodu tak mi došla jedna myšlienka: Človek pomocou viery vytrvalosti a silov…"
pondělí
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Policie položila přilby a vzdala se lidem !!! uživatele Ina Obr
pondělí

© 2021   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby