* Jak se bránit proti psychickému, nebo třeba i EMP útoku, směrovaného někým či něčím na vás, nebo na vaši elektroniku Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Bashar (což je bytost z budoucnosti) nám na jednom svém videu sděluje, že jakmile bez jakýchkoliv pochyb uznáme něco jiného jako svou novou osobní pravdu (i dokonce např. to, že jsme si kupříkladu NEufikli prst), tak si tím vytvoříme nejen jinou současnost, ale i budoucnost i minulost, ve které se nic takového nestalo. Čili v přítomném okamžiku (ze kterého lze stvořit cokoliv co si jen pomyslíme) si tímto způsobem můžeme do současnosti vytvoříme prst nový, jako kdybychom o něj nikdy předtím nepřišli. To znamená, že takto si lze nejen přepsat - přetvořit původní realitu, ale i si ji kdykoliv jakkoliv dle libosti přetvořit a mít v ní pouze a jen to, co si přejeme v ní mít.

Vím, že to tak skutečně je, neboť jsme především vědomí energie, ze které je tvořeno - krystalizuje hmotné tělo dle momentálního osobního přesvědčení, které zadává program toho co se má vytvořit. Více podrobností v článku: Změníš-li své smýšlení a z toho se rodící přesvědčení, tvořící osobní program, změníš tím nejen svou osobní, ale i kolektivní realitu. Návod jak se stát šťastným člověkem a přitom vytvořit Ráj na Zemi Uvedeno ZDE.

Dokonce už i vědci začínají přicházet na to, že to tak skutečně je. Podrobnosti jsou uvedeny na TOMTO vynikajícím videu v češtině, s názvem: elektromagnetické vlny srdce, ve kterém se hovoří o okamžitém spontánním vyléčení.

Uvědomte si, že naprosto vše než začalo a začne existovat v tzv. hmotném projevu existence jsou nejdříve jen pouhé mentálními pochody stvořené vnitřní představy (existující ve vnitřních - mentálních, tzn. vně neprojevených světech), které snížením frekvencí krystalizují do fyzického projevu existence. Tato krystalizace mentálních představ do hmotného projevu existence funguje na stejném principu jako když se přehřátá a tudíž okem neviditelná pára snižováním teploty (čili snižováním vnitřních frekvencí) nejdříve stane párou viditelnou, pak vodou a dalším snižováním frekvencí pod bod mrazu začne nakonec krystalizovat do pevného projevu existence. No a s veškerou tzv. hmotou to bylo je a vždy bude zrovna tak. Čili vejce, slepice i kohout, :-) existovali nejdříve pouze jako mentální představy bytostí existujících ve vně neprojevených projevech existencí. Teprve až po snížení frekvence těchto mentálních představ došlo k tzv. velkému třesku, čímž se tyto představy existující ve vnitřní, vně neprojevených světech promítly navenek a vytvořily tak tzv. hmotu prostor a čas v něm plynoucí.

Už jsem někde jinde uvedl, že každá osobní realita (a z nich tvořené osobní nebo kolektivní světy a jejich reality) je stvořena z jednotlivých, velice rychle po sobě jdoucích holografických obrázků, které jsou ve vnitřních světech vytvářeny jednotlivými mentálními představami. Těch mentálními představami předstvořených obrázků je v těchto vně neprojevených světech tolik, kolik je mentálních představ. My si z nich ale vybíráme jen ty, které odpovídají našemu momentálnímu osobnímu přesvědčení a z těch si svým osobním zaměřením, vůlí přáním a záměrem vytváříme hmotu, prostor a čas v něm plynoucí. To znamená, že čemu uvěříme, nebo a na co upneme svou pozornost, to si tvoříme, takže co si ve svém osobním či kolektivním světě stvoříme to máme a naopak, co si v něm nestvoříme to nemáme a mít nebudeme, dokud se na to fokusem své pozornosti a svým záměrem nezaměříme. Z toho jasně vyplývá, že pomocí svého záměru a fokusu své pozornosti si můžeme kdykoliv stvořit cokoliv co si jen přejeme. Úzce související článek s názvem: Návod jak zharmonizovat a tím od základu zcela přetvořit tento disharmonický svět je uveden ZDE.

Proces tvoření veškerých vnějších, tj. tzv. hmotných projevů existencí probíhá tak, že se vně projevená realita nesčíslněkrát za sekundu rozplyne na pouhou duchovní - vnitřní, vně neprojevenou energii (spirituální podstatu obsahující osobní vědomí bytosti či zadaný program nějaké věci) a následně se opět dle zadaného vnitřního programu (vytvořeného osobním přesvědčením nebo vloženým programem) promítneme - problikne do vně projeveného projevu existence. Tento proces mizení a znovu se objevování veškerých tzv. hmotných projevů existencí probíhá tak rychle, že se nedá postřehnout, že veškerá vně projevená realita je vlastně pouhý mentálními procesy tvořený osobní a kolektivní hologram tvořící zdání existence pevné hmoty, prostoru a času v něm plynoucím. Každý z těchto hologramů (tedy jak ten tvořící osobní realitu, tak ten kolektivní, který tvoří společný svět) nesčíslněkrát během každé milisekundy zmizí a znovu se obnoví (dle zadání či programu které je uložené v osobním programu věci či bytosti) a to na tom místě a v tom projevu existence, který odpovídá momentálnímu osobnímu přesvědčení, či zadanému programu, který každá bytost či věc ve svém osobním energetickém poli obsahuje.

Z toho naprosto jasně vyplývá, že pouhou změnou osobního přesvědčení (programu) můžeme kdykoliv jakkoliv změnit svou osobní i kolektivní realitu, čili že z ní můžeme kdykoliv vymazat cokoliv co v ní mít nechceme! Na tomto principu funguje spontání, nebo-li okamžité vyléčené jakékoliv nemoci či defektu, odhmotňování, teleportace a opětovné zhmotňování, a to do libovolných věcí, bytostí, tvarů, vzhledu či projevů existencí. Při tréninku zhmotňování vašich nových představ nebuďte ale nedočkaví, neboť ve 3.D světě má proces zhmotnění nových zadání (a s tím spojená nutnost přeprogramování původního programu) zpoždění. To znamená, že ve 3.D je pro požadovanou změnu programu (a s tím spojenou následnou změnu vnější reality) zapotřebí udržet novou představu dostatečně dlouho a bez jakýchkoliv pochyb věřit v její uskutečnění, neboť pokud v realizaci nové představy přestaneme věřit, tak se nezhmotní, neboť se nepřeprogramujeme a pojedete nadále dle starého - původního osobního programu. Ve vyšší 4.D se představy již ale projevují - zhmotňují velice rychle (z důvodu mnohem vyšších frekvencí tohoto světa) a v 5.D (do které se transformujeme) se mentální představy projevují do vnějšího projevu existence prakticky okamžitě. 

Právě dochází k přeměně - transmutaci do světelného projevu existence, čili do úrovně páté a vyšších dimenzí. Uvedeno ZDE. Jakým způsobem jsou v tomto vesmíru pomocí černých/bílých děr (v jejíchž jádru je aktivní osobní Merkaba) tvořeny všechny jednotlivé světy a jejich reality je uvedeno ZDE. Jak si do své osobní i kolektivní reality přitáhnout nebo zhmotnit cokoliv co si jen přejete a jak si začít tvořit Ráj na Zemi již hned teď je uvedeno ZDE. Rekonektivita - väzba času a priestoru cez bránu ľudského, ako i kozmického priestoročasu. Uvedeno ZDE. Jak si v páté dimenzi každý tvoří svůj vlastní svět a jeho reality je uvedeno ZDE.

Pokud se vám do vědomí vloudí nějaká nepěkná či nedobrá představa, tak ji jednoduše smažte, např. světelnou houbou, kterou si ve své představě pro tyto účely stvořte. Nebo ji nechtě rozsypat a zhroutit, jako když se sype sklo a střípky proměňte v pouhý prach. Anebo použijte jakoukoliv jinou představu, která se vám bude zamlouvat a se kterou budete bytostně souznít. Mějte ale na paměti, že při tvoření čehokoliv musí být síla - mužský princip a láska - ženský princip (vytvářející dohromady moudrost) vždy ve vyváženém stavu, jinak byste začali tvořit disharmonii, která vede k sebe destrukci! Proto dbejte na to, aby tyto dvě polarity byly stále v rovnovážném, vyváženém stavu, to znamená vše co si přeje si přejte tak aby to bylo pro nejvyšší dobro všech zúčastněných. Právě z důvodu nevyváženosti těchto dvou polarit jsme se ocitli ve světě ovládaném negativními bytostmi, které jsou ovládány ještěřími klony, jež jsou oblečeny do lidské podoby. Tato realita ale již velice brzy zcela zanikne, jelikož harmonizující a transformující světelná vlna (pramenící z galaktického středu a obsahující podstatně vyšší frekvence než které v tomto světě jsou) začíná už na všechny a všechno stále více působit a transformovat na podstatně vyšší úroveň vědomí. Tím dojde k transmutaci hmotných projevů existencí do vyšších, světelných úrovní existencí a jejich harmonických, čili láskyplných světů (ve kterých jsou jen dobrotivé bytosti), které poskytují všem nekonečné možnosti. Takže zachovejte klid a udržujte se pokud možno v pohodě a harmonii.

Uvědomte si též, že tvořivá konstruktivní síla kolektivního vědomí těch kteří jsou ve spojení se svým vyšším Já (čili těch bytostí, které mají své duchovní srdce a jsou již napojeni na své vyšší, světelné - duchovní Já) je nesčíslněkrát mocnější než všechny bezduché bytosti i s 
veškerou jejich nejdokonalejší technikou dohromady! Probuzených je již více než dost, takže dnes je již naprosto jisté a nezvratné, že dny bezcitných krutých bytostí (které vládly a tyranizovaly obyvatele tohoto světa) jsou již sečteny. Proto zachovejte klid a začněte si tvořit nový, harmonický svět, ve kterém je pro všechny zúčastněné radost pobývat a žít.

Co je to tzv. hmota a jakým způsobem je tvořena je uvedeno ZDE(po kliknutí je třeba chvíli počkat na to, až se stránka ustálí na požadovaném textu) Co je to tzv mistická svatba (neboli spojení hmoty s antihmotou), ke které při protnutí galaktického nulového bodu dojde, je uvedeno ZDE. (po kliknutí je třeba chvíli počkat na to, až se stránka ustálí na požadovaném textu) Další podrovnosti o tom co je to tzv. hmota a jak je tvořena je uvedeno v článku s názvem: Živé Představy, uvedeném ZDE. Podrobnosti o tom jakým způsobem a z čeho je veškerá tzv. hmota
tvořena naleznete v článku s názvem: "Návod jak zharmonizovat a tím od základu zcela přetvořit tento disharmonický svět". Uvedeno ZDE.

Mnohem více podrobností o tom jak je tvořena veškerá tzv. hmota a o tom k čemu právě dochází a proč je uvedeno v článku s názvem: "Právě dochází k přeměně - transmutaci do světelného projevu existence, čili do páté a vyšších dimenzí", který je uveden ZDE a v článku s názvem: "My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho co je - existuje", který je uveden ZDE a v článku s názvem: "Vy jste tvůrci Nové Doby!", který je ZDE. a v článku s názvem:"Co je to pátá dimenze, na jakém principu funguje, jaké nekonečné možnosti poskytuje a proč", který je uveden ZDE.

Život by neměl být o hledání sama sebe, ale o tvoření sama sebe, neboť my jsme tvůrci všeho, co je - existuje. Takže se učme a začněme přetvářet a harmonizovat realitu nejen pro sebe, ale i pro všechny ostatní, aby zde byl tzv. ráj na Zemi, ve kterém je radost pobývat a žít pro všechny zúčastněné. Rozhodnete-li se spojit se svým vyšším já (čili se svou duchovní podstatou), nebudete už nikdy ani umírat. Jak se propojit se svými vyššími já a obnovit si tím spojení se svým multidimenzionálním já je uvedeno ZDE. Postup jak si lze mentálně stvořit ochrannou & komunikační pyramidu a propojit se se svým multidimenzionálním já je uveden ZDE. Život by neměl být o hledání sama sebe, ale o tvoření sama sebe, neboť my jsme tvůrci všeho, co je - existuje. Podrobnosti jsou uvedeny ZDE.

Opakuji, při protnutí galaktického nulového bodu - času dojde k zásahu světlem pramenícím z galaktického středu - srdce (které je nosičem 12té, čili nesčíslněkrát vyšší úrovně vědomí tohoto vesmíru) se v bytostech, tedy i v člověku obnoví spojení s tímto a všemi nižšími úrovněmi vědomí a existencí tohoto vesmíru, čím se v bytostech obnoví 12ti vláknové DNA a přístup k informacím a inteligenci těchto úrovní vědomí. Tím ale neříkám, že se to obnoví u všech, neboť ti, kteří si to nepřejí, ti to budou úspěšně sabotovat a přes galaktický nulový bod se promítnou do takových úrovní vědomí a existencí a jejich světů ve kterém si přejí být. Zkrátka a dobře, kdo chce kam pomozme mu tam. :-)

Více je uvedeno v článku s názvem: "Proč a z jakého důvodu dojde u všeho a všech k transmutaci - přerodu do podstatně vyšší, světelné úrovně projevu existencí.", který je uveden ZDE.

Dotyčný, který na níže uvedených videích zprostředkovává chanelling mi sice moc nesedí, ale mnohé jím zprostředkované informace jsou velice dobré a inspirující.

Kryon - March 18 2012 - The Recalibration of Gaia 1/2
https://www.youtube.com/watch?v=zAKrCKn69WU&feature=relmfu

Kryon - March 18 2012 - Recalibration of Gaia 2/2 Dual Channelling
https://www.youtube.com/watch?v=gP917xbv1AU&feature=relmfu

Kryon - Recalibration of the Human Being
https://www.youtube.com/watch?v=yMol4Lnc_pc&feature=related

Kryon - Questions and Answers
https://www.youtube.com/watch?v=058hXRccxAY&feature=endscreen
Prázdné "plátno" osobní 5. D reality (stvořené z tvořivého vědomí, čili z frekvencí světla), na kterém si každý bude svými představami malovat svůj vlastní svět a jeho reality. Čili co si kdo představí, takový svět se mu na jeho osobním 5. D plátnu nejenom zobrazí, ale to bude i prožívat. Proto si začněte již dnes představovat jen to co je příjemné, krásné a povznášející, a to co je nepříjemné, to okamžitě hned v zárodu ze svého vědomí vymazávejte, dříve než se to stačí promítnout navenek do vaší vnější osobní reality. Podrobnosti o tom "Co je to tzv. tmavá trhlina, neboli puklina (čili dark rift) a co se při jejím protnutí bude dít a proč." je uvedeno ZDE a v článku s názvem: "Co to znamená dualitní projevy existencí a proč dojde 21. 12. 2012, v 11 hodin 11 minut, k jejich zániku", který je uveden ZDE. Úzce související video od Pane Andova, pojednávající o blížící se světelné VLNĚ putující z galaktického středu, je uvedeno ZDE a nějaká část překladu ZDE a ZDETo katastrofické co je uvedeno na tom videu, to se jedná o 3.D, my (čili planeta a zhruba 90% lidské populace) v té době ale již budeme v 5.D, čili ve světelním projevu existence (které dle svého přání krystalizuje do libovolných věcí, bytostí, tvarů, vzhledu či projevů existencí) a světlo světlu nijak neublíží, ale naopak ho posílí. Takže pokud nejste bezohledný, škodolibý padouch škodící druhým, což jistě nejste, neboť jinak byste tohle nečetli, tak se nemáte čeho obávat.


* Jak si do své osobní i kolektivní reality přitáhnout nebo zhmotnit cokoliv co si jen přejete a jak si začít tvořit Ráj na Zemi již hned teď je uvedeno ZDE.

Zobrazení: 22223

Odpovědět

Odpovědi do této diskuse

Seznam nějakých videí jsem již uvedl pod názvem: "Velice zajímavá a inspirativní videa." Je to uvedeno ZDE.

A to by bolo dobre dat niekde na lahko viditelne miesto a vedla toho zoznam najlepsich clankov.

Je to zde: http://inner-light.ning.com/ na hlavní stránce a to dokonce na dvou místech. Jednou je to nalevo pod "U P O Z O R N Ě N Í" a podruhé napravo pod "doporučujeme".

Uz to vidim. 

Číslo TŘI: Nepřemýšlejte jako ČLOVĚK. Znamená to, že musíte začít pracovat s nástroji, které nefungují na bázi LOGIKY. Jednomu z nich se říká INTUICE. Nejdřív se naučte důvěřovat intuici. Mějte světlo, které je v první řadě ovládáno intuicí. A očekávejte to, čemu říkáme synchronicita. Když ta nastane, začnou se dít věci zdánlivě náhodně bez jakéhokoli plánu a vy netušíte jak. A na tom závisíte! To je kvantové myšlení. Není pro to žádné pravidlo a já vám k tomu nemůžu dát popis. Když se dostanete do Středu - na místo, kde jste spokojeni se sebou a cítíte lásku sami k sobě jako k části Boha… Milujete Boha? Pak musíte milovat i sebe, protože jste jeho částí. Prostě musíte! Pokud se dostanete na toto místo, kde je vám dobře, pak nezáleží na tom, co se děje kolem vás, protože si řeknete, že je to dobré pro vaší duši. Může se stát cokoli. Intuice se stane králem. Už se nedíváte na 3D harmonogram. Už nikdy. A lidé kolem vás to nebudou chápat. Budou říkat, že jste divní. Nevíte, co budete dělat zítra - jak můžete žít tímhle způsobem? A vy se usmějete a řeknete: "Ty to ještě nevíš, ale tohle je JEDINÝ způsob, jak žít. Mám radost ve svém srdci. A ty?" Tohle jim můžete říct. Když Izraelité putovali čtyřicet let pouští, Bůh jim dal jídlo vždy jen na jeden den. Docela brzy si na to zvykli. Nebáli se zítřka. Protože každý den byly jejich potřeby naplněny. Každičký den. Zdánlivě zázračné, ale nebyl v tom zázrak. Je za tím věda. Samozřejmě. Největším mistrem vědy je Stvořitel. Oni si na to zvykli - můžete taky? Co když váš plán (mapa) dosahuje jen k okamžiku než půjdete spát? A zítra dostanete další. Jste na to připraveni? Nemůžete myslet jako člověk - ten chce vymyslet všechno, co se odehraje v jeho životě. "Jakým směrem půjdu? Co budu dělat, až se tam dostanu? Co se stane až umřu? Bude někdo, kdo mě pohřbí?" Všechno to chcete vědět. Co když vám povím, že není žádný čas? Ne opravdový. Můžete vzít koloběh času a zmenšit ho do velikosti molekuly a tam jste teď. Stojíte v něm, na něm a s ním. To je to, co vidíme my. Není to divné. Neběží jednou rychlostí.

Nesmíte myslet jako člověk. Zbavte se strachu. Spolupracujte s Gaiou. Podívejte se na to, co dělali vaši předkové. - Třeba i v této oblasti. - Už jsem to říkal. První, co udělali ráno, když vstali, bylo, že uctili Sever, Jih, Východ a Západ, dary a spojenectví s Gaiou. Věděli. Neztraťte ho (ten dar). Znovu přichází. Budete ho mít. Je to součástí toho, co budete dělat. Jako součást Plánu 2012.

Celý článek je uveden ZDE.

Kvantové myšlení se obnovuje tím, že se napojíte na své vyšší, světelné já, přičemž když s ním splynete, tak se vám obnoví funkce osobní merkaby, čímž se opět stanete bytostí nezávislou na hmotě čase a prostoru. To znamená, že nebudete již umírat a budete se moci např. odhmotňovat, teleportovat a opětovné zhmotňovat, a to do libovolných věcí, bytostí, tvarů, vzhledu či projevů existencí. Více je uveden v článku s názvem: "Návrat do jednoty, naprosté svobody a harmonie, čili opravdové lásky", který je uveden ZDE.

Little Grandmother - Musíme začít žít ze srdce CZ titulky 2/2
http://www.youtube.com/watch?v=91obE_VwfRQ&NR=1&feature=end...

Pokud chcete harmonizovat nejen sebe, ale i ostatní a planetu, můžete použít např. tohle:

Já jsem harmonizující světlo (centrálního slunce) já jsem láska (bezpodmínečná), já jsem extatická blaženost (vyvolávající pocity radosti, krásy a povznešení), která se promítá do všeho a všech, na co jen pomyslím, co dělám a všude tam, kde jsem. Též si můžete představovat, že za sebou zanecháváte světelnou cestičku tohoto regenerujícího, ozdravujícího, omlazujícího, harmonizujícího, láskyplného světla, která se šíří a vsakuje do všeho a všech.

Vše, co uznáte za svou osobní pravdu, se stává vaší skutečností, neboť jsme především vědomí, čili energie (po kliknutí nutno chvíli počkat), ve které se na základě našeho osobního přesvědčení ukládají všechny námi stvořené programy. Takže pokud to uznáte za svou osobní pravdu, tak už není třeba si to opakovat, neboť je to uloženo jako program do vaší energetické podstaty. Proto není třeba říkat to, co je v závorkách. Stačí jen uznat za svou pravdu, že to nyní tak už skutečně je.

Související článek s názvem: "Sumarizace Keishina semináře, který proběhl 5.8.2012 v Praze. (obdrženo mailem)" je uveden ZDE.

Little Grandmother - Musíme začít žít ze srdce CZ titulky 2/2
http://www.youtube.com/watch?v=91obE_VwfRQ&NR=1&feature=end...

Konečně. díky ti a servru. :-)

V očakávaní tohoto dátumu je aj p. Karpeta po najnovšom svojom kontakte  s  bytosťami svetla. Uvádza, že boli spatrené po 1. krát v slávnostnom rúchu, v očakávaní niečoho mimoriadneho. http://www.matrix-2001.cz/clanek-detail/6340-zivot-a-my-aneb-uvahy-...

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE. ❤ ❤ ❤

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí - ZDE.

* Jak koronavirus pro Čechy změnil režim na hranicích evropských států Podrobnosti ZDE.

Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDEZDE & ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Chcete nadále být jen loutkou prohnilého zotročujícího systému a nemít na nic čas, nebo se raději trochu uskromníte a začnete konečně být pánem svého času a svých unikátních tvůrčích schopností? ZDE.

* Nejlevnější státy světa kde se dá žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
před 7 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
před 7 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Média nechtějí ukázat uživatele Ina Obr
před 7 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
před 7 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Protest v Bratislavě uživatele Ina Obr
před 7 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
před 7 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Michael Jackson. Vyslechněte ho. uživatele Ina Obr
před 7 hodinami
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
před 22 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele dědaVašík v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš přidal komentář k příspěvku do blogu DŮLEŽITÁ POSELSTVÍ GEORGE KAVASSILASE PRO NADCHÁZEJÍCÍ ČAS uživatele dědaVašík.
"Zaujímavý pohľad človeka na vesmírne scenáre ale ako sa hovorí: človek mieni a pán boh mení. Ja mam tiež podobne pocity po prekonani mozgovej prihody v roku 2007 kedˇsom vo veku 43 skolaboval v…"
včera
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu DŮLEŽITÁ POSELSTVÍ GEORGE KAVASSILASE PRO NADCHÁZEJÍCÍ ČAS uživatele dědaVašík
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš přidal komentář k příspěvku do blogu TERAZ PRIJMU p Po bZAKON O OBMEDZOVANI... uživatele Ina Obr.
"Možno si myslia že ešte môžu zastaviť evolučný vzostup zeme a ľudstva ale neuvedomujú si že už bolo vyššou mocou rozhodnuté a že svet už nepotrebuje žiadnych skorumpovaných politikov ktory len…"
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš přidal komentář k příspěvku do blogu Něco v tomto směru připravuje. uživatele Ina Obr.
"Tato informácia mi pripomína obdobie na konci druhej svetovej vojny kedˇfašisti videli že sa blíži ich koniec a že nikdy neovládnu svet tak sa tiež snažili za sebou nechať čo najviac škody. Chce to len…"
včera
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
včera
Příspěvek do blogu uživatele dědaVašík

DŮLEŽITÁ POSELSTVÍ GEORGE KAVASSILASE PRO NADCHÁZEJÍCÍ ČAS

Postupem času a hodnocením událostí jsem si vzpomněl na George Kavassilase, jehož článek na stránkách Staré zlaté časy (které již nenajdete) nebo Poutníci časem (taktéž) mne velice zaujal. Inu posuďte sami. Vzhledem na časovost dějů a délku průběhu…Zobrazit další
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Odkazy na články, videa, audia a různé zajímavosti z titulní strany jsou a budou postupně přesouvány sem uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Co se ve skutečnosti DOOPRAVDY děje a proč se to vlastně děje Vám objasní video: Planetární lockdown Video ZDE. * Plándemie 1 a 2 Uvedeno ve videu i v textové podobě ZDE. (trvá…"
pondělí
Uživatel dědaVašík přidal komentář k příspěvku do blogu Dobro nebo zlo? uživatele dědaVašík.
"DŮLEŽITÁ POSELSTVÍ GEORGE KAVASSILASE PRO NADCHÁZEJÍCÍ ČAS (2011-2012), část druhá VAROVÁNÍ PŘED PRAKTIKAMI ZÁSTUPCŮ NEGATIVNÍCH MIMOZEMSKÝCH CIVILIZACÍ tzv.…"
pondělí

© 2021   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby