* Jak se bránit proti psychickému, nebo třeba i EMP útoku, směrovaného někým či něčím na vás, nebo na vaši elektroniku Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Co vytváří dualitu, čili protiklady, jako je kupř. dobro a zlo a jakým způsobem dualitu vyrušit a tím vše navrátit nazpět do jednoty a harmonie

V 5. a vyšších dimenzích tvořivý dvou-plamen (nebo-li Merkaba) není roztržen na dva na sobě nezávislé tvořivé ohně, takže oba tvořivé ohně mají jen JEDNO společné ohnisko a proto nevytváří dualitu, neboť oba tvořivé ohně tvoří společně.


Nejdříve je třeba objasnit, že dualita a s ní spojené protiklady jsou způsobeny tím, že osobní Merkaba (zobrazená výše) z níž je tvořen osobní hologram vně projevené existence je roztržená, takže tvořivý dvou-plamen (který je uvnitř každé Merkaby) nemá jen jedno SPOLEČNĚ ohnisko, ale má ohniska DVĚ. Čili rozdělení jednoho tvořivého principu na DVA principy je způsobeno tím, že mužský tvořivý oheň a ženský tvořivý oheň již nemá jen jedno SPOLEČNÉ ohnisko, ale mají ohniska DVĚ. Proto takováto Merkaba rozdělaná na mužský tvořivý princip (čtyřstěn špičkou nahoru) a na ženský tvořivý princip (čtyřstěn špičkou dolu) vytváří dvě opačné, čili protikladné reality. * Vesmír kolem nás je prý jen gigantický hologram (vědci prý získali důkaz) Uvedeno ZDE.

Tvořivý oheň JANG = BŮH (Shiva)                      Tvořivý oheň JIN = BOHYNĚ (Shakti)
Světy z frekvencí tvořící 4.D časo-prostory, kde se mění prostor v závislosti na plynoucím čase.
Světy z částic tvořící 3.D prostoro-časy, kde se mění čas v závislosti na pohybu prostorem.

Vše co sestoupí do nižšího projevu existence než je 5. D (pátá dimenze) se z důvodu roztržené Merkaby rozdělí na dvě opačné polarity (čili na dvě pravá párová dvojčata), přičemž jedna polovina existence je v projevu ČÁSTIC hmoty polarizovaných na JIN - tvořících 3.D a druhá polovina existence je v projevu FREKVENCÍ světla polarizovaných na JANG - tvořících 4.D. Vždy při protnutí galaktického rovníku, nebo-li nulového pásu (což se za necelých 26.000 let děje 2x) ovšem dochází k tomu, že u většiny párových dvojčat dojde k přepólování, to znamená, že se z dvojčete které je v projevu 3.D (nebo-li v projevu Jin) stává 4.D (Jang) a z dvojčete které je v projevu 4.D (nebo-li v projevu Jang) se stává 3.D (Jin). (Jak k tomu přepólování dochází je znázorněno na tomto videu, čas počátku znázornění je 1:42:53.)


Pokud ovšem u párových dvojčat dojde k vyrovnání a harmonizaci mezi Jin&Jang polaritami, tak tím jejich dualitní projev existence mizí (neboť se párové dvojčata spojí nazpět do jednoty) a takovýto sjednocený pár se posouvá do 5. či ještě vyšší dimenze. Čili pokud bytost není úplný zloduch (s nízkými osobními frekvencemi), tak se při protnutí galaktického rovníku přehoupne přes galaktický rovník taktéž, čímž se z 3.D automaticky dostane do 4.D. Jelikož ale nyní dochází k tomu, že se tato planeta v projevu Jin spojuje se svým párovým dvojčetem který je v projevu Jang (které je schované za sluncem a proto není vidět), tak dojde k tomu, že do 5 a vyšší dimenze může vzestoupit všechno a všichni co na této planete a uvnitř ní je, existuje.


Propojením pravé Jin a levé Jang hemisféry mozku a ukotvení jejich opačně polarizovaných energií v třetím oku, nebo-li v jednom z mnoha nulových bodů
dochází k tomu, že se polarity mezi energiemi Jin a Jang vyrovnají, což má za následek, že u takovéto bytosti dualita mizí. Třetí oko je ve své podstatě Vesica Piscis (fungující jako Boží "oko"), která slouží jako vstup do hyperprostoru - bezčasovosti (a odtud do Absolutna) a výstup z něj. Tento svět je tvořen pomocí tzv. posvátné geometrie a matematických vztahů, přičemž nulové body slouží jako vstupy a výstup z a do vně projevených světů a jejich realit. Jakým způsobem je vše vně projevené tvořeno vám napoví vyobrazení ve videu s názvem: Sacred Geometry and The Phi Ratio Uvedeno ZDE, My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho co je - existuje. Uvedeno ZDE.


V dualitě, nebo-li ve světech protikladů lze naprosto VŠE použít jak negativně, tak i pozitivně, přičemž záměr vždy určuje zda je výsledek či následek negativní, nebo naopak pozitivní. To znamená, že naprosto vše, tedy např. i 9/11, nebo 666 anebo cokoliv jiného, lze taktéž použít jak negativně, tak i pozitivně.

Kupř. Merkaba, nebo-li nosič osobního vědomí (což jsou dvou opačně směrované, do sebe vsazené čtyřstěny), je sestrojena z 8mi rovnoramenných trojúhelníků, které svírají úhel 60°. To znamená, že v každém rovnostranném trojúhelníku jsou 3 úhly mající 60°, čili 666.

Uvědomte si, že rovnostranný trojúhelník (s třemi úhly 60°) vytváří dimenzionální bránu (proto je Merkaba z rovnoramenných trojúhelníků sestrojena), která může vést jak do nižších, disharmonických frekvencí a jejich světů, tak i do vyšších, harmonických frekvencí a jejich světů.

Z toho jasně vyplývá, že nezáleží na tom s čím kdo zachází, ale záleží vždy na záměru, neboť záměr určujete jak s čím kdo naloží, zda negativně, nebo naopak pozitivně. Též je třeba si uvědomit, že v dualitních, čili protikladných projevech existencí může být jeden projev jedné a té samé bytosti např. v projevu zlo-ducha a druhý kupř. v projevu jako Ježíš-ek. :-)

Pokud nejste vyložený padouch, tak si s tím nelamte hlavu, neboť ne nadarmo se říká, že kdo s čím zachází, s tím také schází, nebo naopak vzkvétá (záleží vždy na vloženém záměru) a vrána k vráně sedá rovný rovného, nebo naopak křivý křivého si hledá,

Poslední "soud" nad každým dělají vnitřní osobní frekvence, neboť stejnorodé frekvence se naprosto vždy přitahují. To je to, co každého směruje do takového světa a takových realit, se kterým souzní. Ne nadarmo se říká: vrána k vráně sedá, rovný rovného, nebo křivý křivého si hledá.

Mnohem více o vzájemné přitažlivosti stejnorodých frekvencí najdete v článku elektro-magnetismus. Uvedeno ZDE.
Související video s CZ titulky: * Graham Hancock - The War on Consciousness BANNED TED TALK Uvedeno ZDE.
Související článek: * Zakázané snění [Válka o vědomí 2] Uvedeno ZDE.


Dualitní matrix ovšem sahá jen do nejvyšší 4.D a to z toho důvodu, že vše co je pod 5.D je z důvodu roztrženého tvořivého ohně, nebo-li Merkaby rozděleno na protiklady, čili na dvě protikladné reality, ve smyslu dobro zlo. To znamená, že žádná z bytostí (tedy ani tato planeta) se nedostane do 5.D do té doby, dokud v sobě nevyrovná mužský a ženský princip do jednoty a harmonie. Tím se dvě ohniska roztržené Merkaby, nebo-li tvořivého ohně (mužského tvořivého ohne a ženského tvořivého ohně) spojí do jednoho ohniska a to je to co bytost pustí z 3.D prostoro-času a 4.D časo-prostoru nazpět do jednoty a harmonie, čili do 5. a vyšších dimenzí, ve kterých čas již není lineární, neboť čas i prostor je propojen do jednoty, to znamená do jednoho nekonečného tady a teď. V 5. a vyšších dimenzích (do kterých se lze dostat přes dimenzionální brány) je stále ještě polarita, ovšem již tam není protikladná dualita.


Níže uvedený obrázek vyobrazuje tzv. Vesica piscis, která spojuje mužský tvořivý oheň (nebo-li energii Jang) s ženským tvořivým ohněm (nebo-li energií Jin) do jednoty a harmonie (tedy i do jednoho tady a teď), což obnovuje funkci tvořivého dvou-plamene, nebo-li Merkaby.


                  částice hmoty polarizovaná na Jin versus frekvence světla polarizované na Jang

Vesica Piscis v sobě taktéž obsahuje posvátnou geometrii. Těch koleček ale má být celkem 12 + 1 společný střed. Čili chybí jedno kolečko až dole na špici a jedno až nahoře na vrcholu.


         světle modrá = energii Jang + zlatá = vše-Vědomí Absolutna+ růžová = energie Jin


* Návrat do jednoty a harmonie, nebo-li návrat do páté a vyšších dimenzí, je o sjednocení pravých párových existencí. Uvedeno ZDE.


Vesica Piscis je energie Jin & Jang v rovnovážném souznění. (Je to ten žlutý střed mezi mužským a ženským principem zobrazený výše.) Toto sjednocení opačných polarit umožňuje obnovit si funkci své Merkaby, vytvořit si mono atomickou strukturu svého projevu existence a tím se vrátit nazpět do jednoty a harmonie. * Metatron – Monoatomické Kryštalické Tělo. Uvedeno ZDE.
Bez spojení pravých párových dvojčat nazpět do jednoty, čili bez spojení jednoho párového dvojčete (které je v projevu energie Jin) s druhým párovým dvojčetem (které je v projevu energie Jang) nelze ani jedno z párových dvojčat ukotvit v nulovém bodě, nebo-li v Duchovním srdci, ve kterém je tvořivý troj-plamen. Toto sjednocení opačných polarit lze uskutečnit jedině přes jejich jedno společné ohnisko, které je v jejich jedné společné Merkabě, nebo-li v jednom ohnisku tvořivého dvou-plamene. V každém průsečíku energie Jin a Jank (který je v každé čakře) vzniká při vyrovnání energií Jin a Jang nulový bod, ve kterém je tvořivý troj-plamen. * Transformace a vzestup do 5. a vyšších dimenzí je o propojení a sjednocení částic hmoty Jin (ženský princip gravitace) s frekvencemi světla polarizovaného na Jang (mužský princip - projekce) Uvedeno ZDE.


* Kundaliny je troj-plamen, ovšem rozprostřen do jednotlivých úrovní existencí, tvořící sloupu světla, kolem nějž se ovíjí dvě opačně polarizované Jin Jang energie, které se v každé čakře kříží, čímž v jednotlivých úrovních existencí vytváří nulové body, fungující jako duchovní srdce dané úrovně existence. * KUNDALINI - HADÍ OHEŇ (hadí síla) Uvedeno ZDE.


Pro zrušení duality a jejich protikladů, které jsou tvořeny protikladným - dualistním způsobu smýšlení, je třeba propojit pravou a levou hemisféru svého mozku ve svém třetím oku, neboť tím se dostanou energie Jin a Jang do jednoty a harmonie. Pro zrušení závislosti na čase a prostoru je ještě třeba tyto sjednocené Jin&Jang polarity osobního vědomí ukotvit ve svém osobním duchovním srdci, nebo-li v osobní miniaturní černé/bílé díře, ze které si každá bytost (ať je již v projevu např. člověka, planety či hvězdy) vytváří svůj osobní hologram, na kterém si zobrazuje svůj vně projevený projev existence, který vždy odpovídá tomu, čemu bytost v hloubi své duše u-věří že je. * Jak se propojit se svou pravou párovou duší (což obnoví funkci osobní Merkaby) a vrátit se nazpět do světů jednoty a harmonie, čili do 5. a vyšších D. Uvedeno ZDE.


Jakmile bytost toto udělá, tak již nemá 12 + 1 čaker (ani 15, či kdo ví kolik), ale má pouze jednu jedinou čakru (která koresponduje s čakrou 13), čímž je osobní nulový bod (což je černá/bílá díra), ze kterého si bytost pomocí své vůle (projekční síla Jang) a svého přání (gravitační síla Jin) vytváří svůj osobní hologram, na kterém si bytost zobrazuje vně projevenou existenci sama sebe. Úzce související článek: TVOŘENÍ Z POSVÁTNÉHO SRDCE – Vaši hojnost ve všech oblastech máte na dosah ruky. Uvedeno ZDE.


Sjednocením pravých párových dvojčat (čili sjednocením FREKVENCÍ Světla polarizovaného na Jang s ČÁSTICEMI hmoty polarizovaných na Jin) dojde k transmutaci - přerodu veškerých hmotných projevů existencí, které na Zemi existují a chtějí na ni nadále setrvat. To způsobí, že se veškerá hmota (tedy i všechny nerosty, rostliny a živočichové, včetně lidských těl) z báze uhlíku 12 (obsahující u živých bytostí DNA a u tzv. neživých věcí krystalické mřížky) přemění na bázi tekutého světla, které dle osobního přání či vloženého programu krystalizuje do libovolných projevů existencí. Tím se z naší planety stane hvězda - slunce a z jejích bytostí se stanou slunečňané, čímž všichni a všechno začne zářit jako miniaturní sluníčka. Úzce související video s názvem: "Uhlík 6-6-6 končí" najdete v článku: Tajemství uhlíku 7. Uvedeno ZDE. (Jedná se o trans-mutaci, nebo-li přeměnu hmoty z dualitního - dvojitého projevu existence na hmotu mono - jedno atomickou, což je hmota, ve které jsou částicemi hmoty prosyceny frekvence světla, čímž jsou tyto dva opačné projevy existencí propojeny nazpět do jednoty.)


MYSTICKÁ  SVATBA znamená propojení a sjednocení mužského principu Jang a ženského principu Jin. To obnovuje funkci osobní MerKaBy, nebo-li tvořivého dvou-plamene - ohně. Více podrobností najdete v článku: Mistr Kuthumi - Energie brány - naše Božské dvojče, který je uveden ZDE.


K takovémuto zrychlenému sjednocení pravých párových existencí dojde během třídenního zarovnání nebeských těles do přímé linie s centrálním sluncem. Dojde k tomu ovšem pouze u těch bytostí, které si již přejí navrátit se zpět do jednoty a harmonie. Co se při tom zarovnání bude dít a z jakého důvodu se to bude dít je vysvětleno v článku s názvem: Právě probíhající vzestup do vyšší dimenze a projevu existence by podle tajemství Amenti měl probíhat takto: Uvedeno ZDE.


Takže ještě jednou a podrobněji. D
ualita a v ní existující protiklady (jako je např. dobro a zlo) je způsobena tím, že v dualitě je každá osobní Merkaba roztržená (což znamená, že nemá jen JEDNO společné ohnisko) a proto vytváří dva nezávislé, od sebe ODDĚLENÉ tvořivé principy. Tímto rozštěpením Jin&Jang tvořivého principu (nebo-li Merkaby) na principy dva došlo k tomu, že mužský, ODSTŘEDIVÝ princip (v projevu FREKVENCÍ světla polarizovaných na JANG) je oddělený od ženského, DOSTŘEDIVÉHO principu (v projevu ČÁSTIC hmoty polarizovaných na JIN) a to je to, co vytváří dualitu, nebo-li protiklady. V dualitě je vše rozděleno na čakry, nebo-li díry bílé (čili mužský, projekční princip), která energii pouze vyzařují ven a na vortexy, nebo-li díry černé (čili ženský, gravitační princi), která energii pouze nasávají. To znamená, že v dualitním hologramu (který si bytost rozdělená na částice a frekvence vytváří) je na jižní straně hologramu energie přes bílou díru vyzařována ven a na severní straně hologramu se energie přes černou díru opět navrací dovnitř.


Jakmile se ale propojí ohnisko mužského tvořivého ohně s ohniskem ženského tvořivého ohně nazpět do jednoho ohniska (což nastává při tzv. Mystické svatbě, nebo-li při propojení pravých párových dvojčat nazpět do jednoty), tak dochází k tomu, že se černá i bílá díra sjednotí a vystředí, takže fungují jako černá/bílá díra v JEDNOM, a ne pouze jako černá nebo pouze jako bílá díra tvořící dualitu. Propojení a vyvážení mužského a ženského principu bytost v sobě nejenže ruší dualitu a navrací ji nazpět do JEDNOTY, ale i ji přes nulový bod, nebo-li duchovní srdce spojuje s MOUDROSTÍ - inteligencí celého Univerza (která je ve Vesice Piscis), což společně s energií Jin&Jang vytváří tvořivý troj-plamen. Skrze pravý nulový bod (který vzniká POUZE pokud je energie Jin a energie Jang vyvážená a tím i propojená do jednoty) proudí energie skrze nulový bod jak dovnitř, do Absolutna, tak i ven, z Absolutna a ne jen dovnitř, nebo jen ven, jako je tomu v 
dualitních projevech existencí. To znamená, že černá díra je zároveň i dírou bílou a naopak, bílá díra je zároveň i dírou černou!


Na to, aby mohla energie proudit jak ven tak dovnitř, na to je třeba aby byl šestistěn vycentrován do společného ohniska s osmistěnem (k čemuž při tzv. Mystické svatbě dochází), neboť 8mi stěn svými 6ti vrcholy (6čaker nad 7mou čarou ) energii vyzařuje a 6ti stěn (6 čaker pod 7mou čakrou) vyslanou energii opět nasává zpět. V tomto případě je
7má čakra jejich sjednocujícím nulovým bodem, který spojuje horní úrovně vědomí a jejich existencí (které jsou v projevu frekvencí - čakra 8 - 13 ), s dolními úrovněmi vědomí a jejich existencí (které jsou v projevu částic - čakra 1 - 6nazpět do jednoty, čili do jednoho nekonečného tady a teď. (6+1+ 6=13) Světy tohoto vesmíru, založeného na 6 + 1 + 6 úrovní vědomí a jejich existencí, tvořících 6 + 6 vláknové DNA + 1 sloup světla funguje na proudění energií mezi šestistěnem (element Země) a osmistěnu (element vzduchu, nebo-li plynného éteru, přičemž 6 vláken DNA je v projevu Jin - Ida, 6 vláken DNA je v projevu Jang - Pingala + jeden středový sloup světla (nebo-li Sušimna), která/který prochází středem páteře.


Světy jednoty (což je svět v projevu frekvencí a svět v projevu částic propojen nazpět do jednoty) fungují na principu aktivní organické Merkaby, což jsou dva opačně směrované čtyřstěny, které jsou do sebe vsazeny tak, aby měli JEDNO společné ohnisko. Do světů jednoty se ovšem nelze dostat bez toho, aby bytost v sobě vyvážila a sjednotila energie Jin s energiemi Jang, neboť dokud tyto energie v sobě nevyváží a nespojí je do jednoty (což vytváří nulový bod), tak její projev existence zůstává rozštěpen na projevy dva, čili na existenci v projevu ČÁSTIC hmoty polarizovaných na Jin a na existenci v projevu FREKVENCÍ světla polarizovaného na Jang. To, že se barva našeho slunce mění z barvy žluté (mužská princip Jang) na barvu bílou, je z důvodu, že se ze slunce pomalu ale jistě stává centrální, čili nepolarizované slunce (které má černou a bílou díru v jednom), přičemž z planet se stanou sluníčka.


Pro návrat do jednoty a harmonie je třeba aby u bytosti došlo k tzv. Mystické svatbě, což znamená aby propojila
nazpět do jednoty svou hmotnou podstatu, která je v projevu ČÁSTIC hmoty polarizovaných na Jin (ženský princip) korespondující se spodními 6 čakrami (tvořící 6 vláken DNA), se svou éterickou podstatou, která je v projevu FREKVENCÍ světla polarizovaných na Jang (mužský princip) korespondující s horními 6 čakrami (tvořící dalších 6 vláken DNA). Tímto propojením se bytost po sloupu světla (čili po své Sušimně) může volně pohybovat po všech 13ti (6+6=12+1=13) úrovních vědomí a existencí svého multidimenzionálního projevu své existence (který v tomto vesmíru máme), čili od první úrovně vědomí a jeho existencí (což jsou minerály) až do centrálního slunce tohoto vesmíru, čili až do vše-Vědomí tohoto vesmíru. Pro vsup do 5.D ovšem stačí propojit do nulového bodu - stavu (čili nazpět do jednoty) jen 3 vlákna DNA pramenících z vaší čakry 1 - 3 (které korespondují s ČÁSTICEMI hmoty - ženský princip), s 3mi vlákny DNA pramenících z vaší čakry 8 - 10 (které jsou v projevu FREKVENCÍ světla - mužský princip). Tímto sjednocením 6ti Jin&Jang vláken našeho původního 12ti vláknového DNA se z bytosti stane slunečňan, nebo-li bytost, která se může volně pohybovat po celé této sluneční soustavě.


Má-li bytost propojených 8 vláken, může se volně pohybovat po celá naší galaxii, má-li propojeno 10 vláken, může se pohybovat až do centrálního slunce ve kterém se rodí jednotlivé galaxie, má-li propojených všech 12 vláken může se pohybovat až do centrálního slunce tohoto vesmíru, čili nejen ve všech 12+1 úrovních vědomí a existencí tohoto vesmíru, ale může se přes centrální slunce tohoto vesmíru dostat i za - nad tento vesmír, čili do světů které fungují na principu výměny energií mezi 12ti stěnem a 20ti stěnem. Multi-vesmír pracuje na principu 12 + 20 + 1 (jeden společný nulový bod) = 33 úrovní vědomí a existencí. Co je zatím to nevím a ani mne prozatím to nezajímá. :-) V každém z 13ti čaker tohoto pod-vesmíru (i v dalších 20ti čarách multi-vesmír) je též tvořivý troj-plamen. K tomuto tvořivému troj-plameni se ovšem můžeme dostat jedině pokud v té úrovni existence máme energie Jin a Jang v rovnovážném souznění. Pokud ano, tak si pomocí tvořivého troj-plamenu můžeme vytvořit paralelní odnož toho světa té úrovně vědomí a existencí, se kterou vyvážené Jin&Jang energie korespondují. Čili máme v rovnováze Jin&Jang energie korespondující např. se úrovní 4.D (čtvrté dimenze), tak si z nulového bodu 4.D (ve kterém je též tvořivý troj-plamen) vytváříme svou vlastní planetu, která je paralelní planetou ke všem ostatním planetám. Z nulového bodu 5. D (ve kterém je též tvořivý troj-plamen), si tvoříme svou vlastní sluneční soustavu, z nulového bodu 6. D (ve kterém je též tvořivý troj-plamen), si tvoříme svou vlastní galaxii atd.


Toto energetické propojení lze velice SNADNO uskutečnit v době kdy budou nebeská tělesa zarovnána do jedné přímky s galaktickým centrálním sluncem, ve kterém jsou energie Jin a Jang v rovnováze, což znamená, že je jedna s druhou v harmonickém souznění. Během této doby, která bude trvat celé 3 dny (čili mnohem déle než je na propojení třeba) se lze svým záměrem rychlostí myšlenky napojit nejen na všechna světelná vlákna spojující nás s celou touto sluneční soustavou, ale i se světelnými vlákny (tvořící naše 12ti vláknové DNA) obou našich párových galaxií, tzn. jak s vlákny DNA galaxie mléčné dráhy, tak s vlákny DNA galaxie Andromédy, což je párové dvojče galaxie této naší galaxie zvané Mléčná dráha.


Čím více budete v pohodě a harmonii sami se sebou a se vším ostatním, tím snáze se napojíte nejen na světelná vlákna (na DNA) vzájemně propojující tuto sluneční soustavu (čili s vlákny DNA spojující vás s vyššími patry vašeho multidimenzionální Já Jsem projevu existence), ale i na ostatní světelná vlákna (vzájemně propojující i ostatní patra vědomí a existencí tomto vesmíru), vytvářející váš/náš multidimenzionální projev existence. Na co se fokusem své pozornosti zaměříte a s čím se svými osobními frekvencemi ztotožníte (což lze učinit požádáním nějakého ze svých vyšších Já aby tak učinilo), s tolika vlákny DNA se propojíte!


Takže pokud nejste nějaký vyložený zloduch (neboť ti mají nízké osobní frekvence), tak z toho nedělejte žádnou vědu, buďte ve vnitřním klidu a harmonii především sami se sebou a přejte si a představujte si, že se se světy jednoty a harmonie, třeba s pomocí svých vyšších Já Jsem (slunečních či galaktických vyšších Já Jsem) propojujete a tím se dostáváte do takové časové linie, která vede do takového světa, ve kterém si přejete pobývat či žít. Uvědomte si, že světelné světy jsou světy zhmotněných mentálních představ (čili z tekutého světla které krystalizuje do takové podoby jsou si představíte), takže v takovýchto světech je možné naprosto vše co si jen dovedete představit. * Už je na čase začít si tvořit takový svět v projevu 5.D, ve kterém chcete pobývat či žít. Uvedeno ZDE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Jak se v páté dimenzi tvoří naprosto vše, co je potřebné k životu a zábavě.

Jakmile bytost (tedy i člověk) dosáhne dostatečně vysoké frekvence své osobní energetické podstaty, což už nebude dlouho trvat, tak se do svého, svými mentálními představami stvořeného světa (či světů) přemístí nejen mentálně, ale i fyzicky. Uvědomte si, že 5. D světy a jejich reality jsou na stejném místě jako jen tento svět, ovšem protože jsou ve vyšších frekvencích, proto je nelze fyzickýma očima vidět. Je to podobné jako televize, neboť v JEDNÉ a té samé televizi (čili ve stejném prostoru) je taktéž mnoho různých stanic s nejrůznějšími programy, které se navzájem nepomíchají, neboť každá stanice (svět a jeho reality) existuje na jiné frekvenci. Úzce související článek s názvem: "Co je to pátá dimenze, na jakém principu funguje, jaké nekonečné možnosti poskytuje a proč" je uveden ZDE.

V těchto světech není třeba např. uklízet ani vařit a mýt nádobí, neboť pokud v tomto světě budete mít pořád ještě potřebu jíst, tak si jednoduše představíte a zhmotníte již hotové jídlo, připravené už ke konzumaci. Následně si představíte, že je nádobí již umyté a uklizené a ono se tak stane, neboť 5.D světy a jejich reality jsou světy mentálních představ, ve kterých je možné cokoliv, co si jen dovedeme představit. Pouze limit osobní fantazie vytváří omezení toho, co je pro dotyčného/dotyčnou možné a co ne. Úzce související článek s názvem: "Už je na čase začít si tvořit takový svět v projevu 5.D, ve kterém chcete pobývat či žít" je uveden ZDE.

Takže pokud se chcete stát naprosto svobodnou bytostí, kterou již nemůže nikdo nijak a ničím ovládat a využívat jit, tak se držte této planety (neboť ta se transformuje do páté a vyšších dimenzí) a nenechte se s vlákat do žádného technicky založeného či jiného světa, nebo budete muset opět na někoho dělat, abyste si obstarali životní potřeby. Nenechejte se vlákat do 4.D, neboť tato transformace je o vzestupu do 5.D, ve které se tvoří pomocí aktivní osobní Merkaby a ne pomocí nějaké techniky“ je uveden ZDE.

Všem doporučuji shlédnou video s názvem: "Poselství naděje | Sebeřízení.cz " uvedené ZDE. Meditaci můžete nahradit tvořivou vizualizací. Úzce související video s názvem: "Self Love is the Key ! - we are unlimited source of abundance - CZ" je uvedeno ZDE. Úzce související článek s názvem: "VÝZVA, připojte se ke kolektivní tvořivé vizualizaci, ve které pomáháme naší planetě a jejím obyvatelům do páté, pozitivně polarizované dimenze" je uveden ZDE.

Úzce související články:
* Aspekty vyššího dimenzionálního života v naší DNA byly aktivovány. Uvedeno ZDE.
* Nenechte se kde kým a kde čím ohlupovat, neboť čemu uvěříte, to k sobě nejen přitahujete, ale to i tvoříte a následně prožíváte. Uvedeno ZDE.
* Všimli jste si toho, že naše slunce má jiné zbarvení? Víte proč tomu tak je? Nevíte, oni vám to ve zprávách neřekli? To je divné“ :-) Ucedeno ZDE.
* VÝZVA, připojte se ke kolektivní tvořivé vizualizaci, ve které pomáháme naší planetě a jejím obyvatelům do páté, pozitivně polarizované dimenze. Uvedeno ZDE.
* HVĚZDNÉ sdělení. Uvedeno ZDE.
* Metatron – Monoatomické Kryštalické Tělo. Uvedeno ZDE.
* Co znamená transmutace hmoty do podoby zkrystalizovaného světla a kdy jak a proč k tomu dojde. Uvedeno ZDE.


 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Vně projevené světy jsou tvořeny pomocí posvátné geometrie, která je obsažena v tzv. Metatronově kostce, v jejímž středu - jádru je nulový bod, nebo-li černá/bílá díra, ze které jsou pomocí vůle Jang a přání Jin tvořeny veškeré vně projevené světy a jejich reality. Merkaba nemá jen těch 6 vrcholů zobrazených na dvourozměrném obrázku. V třírozměrném zobrazení má ještě jeden vrchol ze středu směrem dopředu a jeden ze středu směrem dozadu, což znamená, že má celkem 8 vrcholů. (6ti stěn, nebo-li krychle má 8 vrcholů, zrovna tak jako Merkaba a pokud postavíte 6ti stěn na jeden z jeho 8mi hrotů, tak do nich Merkaba svými 8 hroty zapadne, čímž se tyto dvě posvátné geometrie sesynchronizují nazpět do jednoty.) Tento svět je tvořen pomocí tzv. posvátné geometrie a matematických vztahů. Jakým způsobem je vše vně projevené tvořeno vám napoví vyobrazení ve videu s názvem: Sacred Geometry and The Phi Ratio Uvedeno ZDE, Cesta ven ze světů tvořených posvátnou geometrií je přes nulový bod, nebo-li přes duchovní srdce, což je bod uprostřed prostředního kolečka, :-) který je uprostřed Metatronovi kostky.


Pravý nulový bod je duchovní srdce, ve kterém je POUZE tvořivý troj-plamen. Kolem tohoto nulového bodu je ovšem Metatronava kostka (ze které je pomocí posvátné geometrie tvořen tento svět) jejíž střed když se vystředí s Duchovním srdcem, nebo-li s nulovým bodem, tak se vám otevře cesta ven, pryč z tohoto disharmonického metrixu a jeho světů.

Jak je tvořen tento svět vám píšu z toho důvodu, že když znáte princip tvoření tohoto Metrixu a jeho světů, který je založen na vyzařování a přijímání energie z tvarových zářičů, tak zjistíte princip toho jak je tento Matrix tvořen, čímž samozřejmě najdete i cestu jak se z něho můžete dostat ven.

Labyrint je labyrintem jen do té doby, dokud neznáte plán jeho tvoření.


Propojení pravých párových dvojčat dochází přes 6ti stěn a přes 8mi stěn, ktaré jsou v Metatronově kostce (ve které je taktéž i Merkaba), které jsou v našem duchovním srdci.


* Transmutace (názorné video) / Transmuteo Uvedeno ZDE.
* Rozdíly mezi dvou-plamenem (twin flame), párovou duší - dvojčetem duše (twin soul) a spřízněnou duší (soul mate) a související informace + jak se lze vymanit z dualitních, čili z disharmonických světů Uvedeno ZDE.
* Princip způsobu vytváření struktury veškeré hmoty, aneb jak se můžete stát VĚDOMÝM tvůrcem své reality a tím pádem i pánem svého osudu (pravda Vás osvobodí) Uvedeno ZDE.
* Neuvěřitelné, avšak vědecky podložené skutečnosti Uvedeno ZDE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -... Svatá Jednota: Aktivování vaší šablony Nového Pozemského Pětidimenzionálního Těla

Milovaní, v tomto procesu zarovnání a sladění energií Ráje s Galaktickými energiemi s cílem zrodit Novou Zemi, probíhá také podobný proces s vaším Multidimenzionálním Tělesným Systémem.

Vaše Andělské Srdce a vaše Srdce Země se zarovnávají, slaďují, aby se vytvořila Vesica Pisces, nebo-li Hvězdná Brána ve vašem vlastním Centru Svatého Srdce. A v tomto okamžiku Světelné Kódy vyrábí Novou Šablonu pro vaše Fyzické Tělo 5D.

Chtěli bychom vám to vysvětlit. Představte si, že vaše Tělo Multidimenzionální Energie se skládá ze dvou koulí nebo Energetických Srdcí, která budeme nazývat Nebeskou a Pozemskou Koulí, nebo-li Rájem a Zemí. V centru, kde dochází ke spojení těchto Koulí, je vaše vlastní krásné Svaté Srdce.

Nyní, když jsou tyto Koule silně aktivovány Galaktickými Světelnými Kódy a Frekvenčními přenosy,začíná vaše Svaté Srdce vysílat nové pokyny pro váš život na Zemi a pro vaše fyzické tělo.

V tuto dobu vydávají Kódy Diamantového Světla nové pokyny z Andělského Srdce pro Aktivaci nové šablony Fyzického Těla Páté dimenze. Toto fyzické tělo je "lehčí/světlejší" a méně husté než Tělo 3D, a tak mnozí z vás mohou cítit nějaké symptomy této aktivace a přeměny, transformace.

Za prvé se může objevit mnoho symptomů jako je stres, zvláště v oblasti Srdce. Vaše Srdeční Centrum přejímá nesmírně mocné energie, jak se slaďuje s Andělským Světlem, a můžete mít bušení srdce nebo se zadýchávat, nebo zažívat lehký stres v oblasti hrudníku. Také můžete trpět nespavostí a přerušovaným spánkem nebo mít neobvyklé sny, jak se vaše vlastní hluboké vnitřní procesy slaďují s procesy pocházejícími z Transformace Vědomí Planety. ...

Celý článek s názvem: Archanděl Michael prostřednictvím Celie Fenn, Listopad 2015 - ZDE.


 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


* Sacred Geometry Tool to Connect with Higher Dimensions - Here.
* The Math of God: Sacred Geometry - Here.


.

Zobrazení: 3988

Odpovědět

Odpovědi do této diskuse

Obrázek uvedený níže je strom života fantomového Matrixu, jelikož NEMÁ jen jeden společný střed, spojující vše se vším do jednoty a harmonie, nebo-li do jednoho nekonečného tady a teď. * Co vytváří dualitu, čili protiklady, jako je kupř. dobro a zlo a jakým způsobem dualitu vyrušit a tím vše navrátit nazpět do jednoty a harmonie Uvedeno ZDE.


Pravý strom života je ten, který je uvedeno níže, neboť ten má jeden společný střed, který vyvažuje energie vertikální (směry dolu a nahoru) a horizontální (směry doprava a doleva) do JEDNOHO společného nulového bodu, nebo-li do jednoho ohniska. (Má celkem 13 úrovní a ne pouze 12, jako je zobrazeno na obrázku uvedeném výše).


Pokud jsou energie Jin a Jang (z nichž jsou stvořeny časo-prostoro, čili vně projevené světy) vyváženy a tím vystředěny do JEDNOHO společného STŘEDU, tak se setkávají v jednom SPOLEČNÉM středu, nebo-li v nulovém bodě, který funguje jako duchovní srdce, ve kterém je tzv. tvořivý troj-plamen.


Tvořivý troj-plamen je Jin&Jang vyvážený do nulového stavu a propojený s moudrostí celého Univerza, což je ten žlutý střed, který ve vně projevených světech funguje jako sloup světla (procházející Sušimnou) mající v tomto vesmíru 13 úrovní vědomí a jeho existencí, které se v nulovém bodě spojují do JEDNOHO nekonečného tady a teď.


Na to, aby tzv. posvátná geometrie tvořila jednotu a ne dualitu, na to je třeba aby byly energie Jin a Jang vyváženy a tím jejich průsečík vytvářel tzv. Vesica Piscis.


Propojení ohniska Jin s ohniskem Jang nazpět do jednoho ohniska dochází k tomu, že se Merkaba roztržená na dva kusy (čímž má 2 ohniska) spojuje nazpět do jednoty, čímž vytváří harmonii mezi energiemi jin a Jang.


Vyvážením energie Jin a Jang do nulového stavu způsobuje, že v tzv. Metatronově kostce je jen JEDEN společný střed, nikoliv dva (jeden pro energii Jin a druhý pro energii Jang), čím fantomový matrix zaniká a jeho dualistní projevy existencí mizí.


Bytost, která přesune své vědomí z hlavy (čili z ega) od svého duchovního srdce, nebo-li do svého osobního nulového bodu (ve kterém neexistuje čas ani prostor) se stává nejen bytostí nezávislou na hmotě času a prostoru, ale stává se i vědomým tvůrce svého vlastního vesmíru a jeho realit. Takováto bytost se přes svůj osobní nulový bod může odhmotňovat (tzn. stát se pouhým vědomým, nebo-li energií), rychlostí myšlenky může své vědomí telepotrovat někam jinam a tam se z všudypřítomné kosmické energie opět může zhmotnit a to nejen do svého původního projevu existence, ale klidně i do několika projevů existencí současně.


* TVOŘENÍ Z POSVÁTNÉHO SRDCE – Vaši hojnost ve všech oblastech máte na dosah ruky. Uvedeno ZDE.


* Osobní nulový bod, neboli duchovní srdce, je dimenzionální brána do nekonečna, přes kterou se můžete protáhnout kamkoliv si jen přejete a stát se tak opět svobodnými. Uvedeno ZDE.


* Tajemství uhlíku 7. (monoatomický) Uvedeno ZDE.
* Metatron – Monoatomické Kryštalické Tělo. Uvedeno ZDE.
* Transformace a vzestup do 5. a vyšších dimenzí je o propojení a sjednocení částic hmoty Jin (ženský princip gravitace) s frekvencemi světla polarizovaného na Jang (mužský princip - projekce) Uvedeno ZDE.


Mono-atomický, čili krystalický projev hmotných projevů existencí se stává tím, že částice hmoty, čili frekvence Jin jsou propojeny s frekvencemi světla polarizovaného na Jang do JEDNOHO společného bodu. Tímto sjednocením hmoty Jin s frekvencemi Jang dochází k tomu, že se částice prozáří světlem a tím se z nich stává tekuté světlo, které krystalizuje do hmotných projevů existencí. * Návrat do jednoty a harmonie, nebo-li návrat do páté a vyšších dimenzí, je o sjednocení pravých párových existencí. Uvedeno ZDE.


Na níže uvedeném obrázku vlevo dole je uvedeno "Aetheric Mother Sun" (čili éterické ženské slunce - Jin) a vpravo dole je uvedeno "Aetheric Fathe Sun" (čili éterické mužské slunce - Jang). Tím, že se tyto dvě opačně polarizovaná slunce propojují do jednoty, proto se jeho barva našeho slunce mění z barvy žluté na barvu bílou, neboť se z něj stává slunce NEPOLARIZOVANÉ. Sluneční svit tedy již vysílá světlo nepolarizované, které veškerou strukturu zdejší hmoty mění též na hmotu nepolarizovanou, čili na hmotu, ve které je Jin a Jang již v rovnovážném souznění. * Z čeho je tvořena 3.D hmota Jin a 4.D astrál Jang (tvořící dualitní světy) a jak a proč se propojením částic Jin s frekvencemi Jang vracíme zpět do jednoty a harmonie, čili do 5. a vyšších D - dimenzí Uvedeno ZDE


Další úzce související články.
* Víte, že zvyšující se frekvence jádra Země způsobují metamorfózu, čili trans-mutaci veškeré hmoty do jiného, vyššího projevu existence? Je potvrzeno, že nyní dochází k mutaci i u lidské tkáně. Uvedeno ZDE.
* Názorné vysvětlení proč již velice brzy dojde k vzestupu do vyšší dimenze, čili k transmutaci - převibrování do vyššího projevu existence. Uvedeno ZDE.
* Potvrzeno! Lidská tkáň nyní mutuje! Vědci s Nobelovou cenou mluvili Uvedeno ZDE.
* HVĚZDNÉ sdělení. Uvedeno ZDE.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE. ❤ ❤ ❤

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí - ZDE.

* Jak koronavirus pro Čechy změnil režim na hranicích evropských států Podrobnosti ZDE.

Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDEZDE & ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Chcete nadále být jen loutkou prohnilého zotročujícího systému a nemít na nic čas, nebo se raději trochu uskromníte a začnete konečně být pánem svého času a svých unikátních tvůrčích schopností? ZDE.

* Nejlevnější státy světa kde se dá žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
před 3 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
před 3 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Média nechtějí ukázat uživatele Ina Obr
před 3 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
před 3 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Protest v Bratislavě uživatele Ina Obr
před 3 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
před 3 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Michael Jackson. Vyslechněte ho. uživatele Ina Obr
před 3 hodinami
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
před 18 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele dědaVašík v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš přidal komentář k příspěvku do blogu DŮLEŽITÁ POSELSTVÍ GEORGE KAVASSILASE PRO NADCHÁZEJÍCÍ ČAS uživatele dědaVašík.
"Zaujímavý pohľad človeka na vesmírne scenáre ale ako sa hovorí: človek mieni a pán boh mení. Ja mam tiež podobne pocity po prekonani mozgovej prihody v roku 2007 kedˇsom vo veku 43 skolaboval v…"
včera
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu DŮLEŽITÁ POSELSTVÍ GEORGE KAVASSILASE PRO NADCHÁZEJÍCÍ ČAS uživatele dědaVašík
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš přidal komentář k příspěvku do blogu TERAZ PRIJMU p Po bZAKON O OBMEDZOVANI... uživatele Ina Obr.
"Možno si myslia že ešte môžu zastaviť evolučný vzostup zeme a ľudstva ale neuvedomujú si že už bolo vyššou mocou rozhodnuté a že svet už nepotrebuje žiadnych skorumpovaných politikov ktory len…"
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš přidal komentář k příspěvku do blogu Něco v tomto směru připravuje. uživatele Ina Obr.
"Tato informácia mi pripomína obdobie na konci druhej svetovej vojny kedˇfašisti videli že sa blíži ich koniec a že nikdy neovládnu svet tak sa tiež snažili za sebou nechať čo najviac škody. Chce to len…"
včera
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
včera
Příspěvek do blogu uživatele dědaVašík

DŮLEŽITÁ POSELSTVÍ GEORGE KAVASSILASE PRO NADCHÁZEJÍCÍ ČAS

Postupem času a hodnocením událostí jsem si vzpomněl na George Kavassilase, jehož článek na stránkách Staré zlaté časy (které již nenajdete) nebo Poutníci časem (taktéž) mne velice zaujal. Inu posuďte sami. Vzhledem na časovost dějů a délku průběhu…Zobrazit další
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Odkazy na články, videa, audia a různé zajímavosti z titulní strany jsou a budou postupně přesouvány sem uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Co se ve skutečnosti DOOPRAVDY děje a proč se to vlastně děje Vám objasní video: Planetární lockdown Video ZDE. * Plándemie 1 a 2 Uvedeno ve videu i v textové podobě ZDE. (trvá…"
pondělí
Uživatel dědaVašík přidal komentář k příspěvku do blogu Dobro nebo zlo? uživatele dědaVašík.
"DŮLEŽITÁ POSELSTVÍ GEORGE KAVASSILASE PRO NADCHÁZEJÍCÍ ČAS (2011-2012), část druhá VAROVÁNÍ PŘED PRAKTIKAMI ZÁSTUPCŮ NEGATIVNÍCH MIMOZEMSKÝCH CIVILIZACÍ tzv.…"
pondělí

© 2021   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby