* Jak se bránit proti psychickému, nebo třeba i EMP útoku, směrovaného někým či něčím na vás, nebo na vaši elektroniku Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Právě dochází čím dál tím více a rychleji k transformaci naprosto všeho hmotného a to nejen na této planetě ale i v celé této sluneční soustavě. Je tomu tak z toho důvodu, že veškerá hmota je neustále více a více prozařovaná světlem z centrálního slunce, čímž dochází k transmutaci - přerodu veškeré hmoty z báze uhlíku na bázi tekutých světelných krystalů. To znamená, že se z veškeré hmoty v této sluneční soustavě, čili jak z planet, tak i z nás, stanou zářivé světelné bytosti (zářící jako miniaturní sluníčka), jejichž souhrnný svit začne vytvářet zlatavou sluneční záři. Tím se z planet stanou hvězdy - slunce a z měsíců planety, přičemž slunce této sluneční soustavy se pro tyto nově zrozené hvězdy stane sluncem centrálním. Takže není divu, že se zde slétají "Ufouni" nejen z tohoto, ale i z jiných vesmírů, aby se mohli stát svědky této velkolepé podívané.

Slunce je horké pouze v jeho atmosféře. Je to záře kolektivního vědomí všech bytostí (tedy i veškeré hmoty), které v takovémto projevu existence žijí. Veškerá hmota (v projevu Jing - ženský princip), která je propojená do jednoty se svým antihmotným, čili frekvenčním dvojčetem (jenž je v projevu světla polarizovaného na Jang - mužský princip) totiž září jako miniaturní sluníčko. Proto v takovýchto projevech existencí září naprosto vše, tedy i veškerá flóra a fauna jako malá sluníčka, jejichž souhrn vytváří záři sluneční. Takže se nebojte, bude tam naprosto VŠE co je krásné, radostné a povznášející, jen to již nebude rozdělené do duality v podobě ČÁSTIC hmoty a FREKVENCÍ světla.

Protnutím galaktického nulového bodu (21. 12. 2012) totiž dojde k tomuto propojení částic hmoty s frekvencemi světla. Tím se u všeho a všech obnoví 12ti vláknové DNA, čímž se obnoví plná 100%ní funkce mozkové kapacity.

Přímým zásahem fotonů
pramenících z galaktického centrálního slunce (jež jsou nosičem vědomí galakticé úrovně vědomí a jejích existencí) totiž dojde k tomu, že se slunce této sluneční soustavy změní ze slunce polarizovaného na mužský princip - Jin (jehož protipolem jsou planety Jang - ženský princip) naslunce NEPOLARIZOVANÉ, čili na slunce centrální a z planet se stanou hvězdy (což jsou světy jednoty páté a vyšších dimenzí), čímž v celé této sluneční soustavě veškeré dualitní světy a jejich reality zcela vymizí.

Ti, kteří projdou transmutací, si svá těla ponechají, ale veškeré hmotné projevy existencí (čili nejen těla - schránky bytostí, ale i věcí) se přetransformují - promění z báze uhlíku na bázi tekutých světelných krystalů, což je světelná sluneční plazma, zkrystalizovaná do polo-hmotného polo-světelného projevu své existence, takže svítí, podobně jako slunce. Čili veškeré hmotné formy v této sluneční soustavě se pouze přemění z jedné formy své existence do jiné, vyšší formy existence (ve frekvenčně vyšší oktávě), něco jako když se housenka zakuklí a stane se z motýlem.

Z důvodu, že dojde k přímému zásahu fotony pramenícími z galaktického středu - srdce galaxie (jež v sobě nesou GALAKTICKOU úroveň vědomí) má možnost navrátit se nazpět do jednoty naprosto každá bytost (dokonce i ti kteří jsou temné), ale na to, aby byl člověk (bytost) schopen se dostat nazpět do jednoty, se bude muset nejen dostatečně zharmonizovat, ale i si přát přejít nazpět do světů jednoty, ve kterých každý smýšlí jedná a tvoří tak, aby to bylo pro prospěch VŠECH zúčastněných.

Pokud si toto některé bytosti ale nepřejí a chtějí nadále zůstat bezohlednými bytostmi, kterým jde především o jejich VLASTNÍ dobro (a ne o dobro všech zúčastněných), tak takovéto bytosti se do světů jednoty samozřejmě dostat nebudou moci a tak se nejpozději přes galaktický nulový bod (což je vstup do hyperprostoru spojující naprosto vše se vším) budou muset přemístit do nějakého paralelního vesmíru, ve které stále ještě existují dualitní světy a jejich reality.

To, co rozhoduje o tom, kdo se do jakého světa dostane, jsou vnitřní osobní frekvence, neboť ty vytváří projekční a gravitační pole, která každou bytost promítnou do takového světa a takové reality, do které svými osobními frekvencemi skutečně patří. Ve světech jednoty, čili v páté a vyšších dimenzích totiž již nemůže existovat "dobro" i "zlo" současně v jednom a tom samém prostoru (jako je tomu ve světech duality), to znamená, že sobecké bytosti již nebudou moci být ve stejném prostoru, ve kterém jsou bytosti dobrotivé.

Je třeba si konečně uvědomit, že všichni a všechno ve své podstatě není žádná tzv. hmota (čili existence jednotlivých věcí a bytostí), ale že všichni a všechno jsou především kosmické vědomí JÁ, dočasně individualizované do projevů všemožných JSEM to či ono, čili že je to všechno energie světla, nebo-li aktivního vědomí, které se pouze domnívá, že je to či ono.

V nulovém bodě (což je bod zrodu a zániku vně projevené existence) se ale vše rozloží z tzv. hmotných projevů existencí na pouhou tuto kosmickou energii vědomí (pamatující si čím v hmotném projevu byla), přičemž po opuštění nulového bodu tato jednotlivá vědomí opět zkrystalizují nazpět do vně projevené existence.

Jelikož si ale v nulovém bodě naprosto vše se vším navzájem vymění informace (čímž se všichni a všechno obohatí o zkušenosti a moudrosti ostatních existencí), proto se všichni a všechno bude moci promítnout do podstatně vyšších a dokonalejších úrovní a projevů existencí, než ve které byly původně.

PS: Naprosto vše je možné (a to nejen pouze to, co si dovedeme představit), neboť naprosto vše jsou jen pouhé mentální představy (čili vědomí, nebo-li živé tvořivé světlo), které snížením svých vnitřních frekvencí krystalizijí do tzv. hmotného projevu existence, přičmž plán tvoření jejich hmotného projevu existence je (u tzv. neživých věcí) uložen v krystalických mřížkách (nebo u tzv. živých věcí) ve vláknech DNA. Že tomu tak je se lidstvo již velice brzy přesvědčí.


Velice úzce související článek, s názvem: "Nastává transformace a vzestup hmotné struktury do projevu tekutých světelných krystalů, čili z naší planety (a všeho co na ní a uvnitř ní je) se stává hvězda", je uvedený ZDE.

Mnohem více dalších podrobností je v článku s názvem "Slunce provede zavěrečnou proměnu chemické struktury lidi"
(tajemství karbonu - uhlíku 666), který je uvedený ZDE.

Nejsme člověk, který má spirituální zkušenosti, ale jsme především spirituální podstata individualizovaná do všemožných věcí, bytostí a projevů existencí, tedy např. i do lidí, majících hmotné, pozemské zkušenosti. Na co upnete svou pozornost, to budete nejen prožívat, ale tam se i ocitnete.
Takže pokud se chcete naladit na harmonizující frekvence vedoucí do jednoty a harmonie, tak si přečtěte jak na to v článku s názvem: "Vizuální meditace - Cesta do Šambaly, hudba Oliver Shanti a přátelé", který je uvedený ZDE.


Navracíme se zpět do jednoty, čili do multidimenzionálního projevu své xistence. Podrobnosti jsou uvedeny v článku s názvem: "A JE TO TADY !!! Náš multi-dimenzionální projev existence se opět obnovuje a to jak u lidí, tak u planety a všeho co na ní a uvnitř ní je - existuje.", který je uveden ZDE.

Protnutím galaktického nulového bodu dojde k sjednocení ČÁSTIC hmoty (Jin - ženský princip) s FREKVENCEMI světla (Jang - mužský princip), čili s antihmotou (což je tzv. mystická svatba pravých párových existencí) a to způsobí u veškerých hmotných projevů existenci TRANSMUTACI z báze uhlíku na bázi tekutých světelných krystalů. Podrobnosti jsou v článku s názvem: "Letos vyvrcholí sjednocení všech časoprostorů, čili všech našich existencí (které jsou v multidimenzionálním projevu existence) do jednoho nekonečného nyní", který je uveden ZDE.

Mnohem více o tom co se bude dít a proč je uvedeno v článku s názvem: "Co je to tzv. tmavá trhlina, neboli puklina (čili dark rift - ophiuchus) a co se při jejím protnutí bude dít a proč", který je uvedený ZDE.


Dodatek:

Slunce svítí stále více bíle z toho důvodu, že se přibližujeme k protnutí galaktického nulového rovníku (bodu - času) ophiuchus. Z toho důvodu je nejen slunce, ale celá tato sluneční soustava stále více prozařováno nepolarizovaným světlem pramenícím z galaktického středu - srdce, obsahující 12tou úroveň vědomí tohoto vesmíru. Proto je sluneční svit stále více bílý.

Z důvodu, že tentokrát se negativním bytostem nepodaří vyhnout se protnutí galaktického nulového bodu, např. vytvořením umělé černé - červí díry (o což se pokoušeli pokusy s urychlovačem částic), proto tentokrát dojde k protnutí galaktického nulového bodu, ve kterém dostaneme přímí zásah nepolarizovaný světlem, pramenícím z galaktického středu.

Tím dojde k téměř okamžité transmutaci veškerých hmotných projevů (neboť se tato úroveň vědomí překopíruje do všeho co zasáhne), což způsobí nejen to, že veškeré hmotné projevy existencí se přetransformují promění do podoby tekutého světla, které dle osobního přání krystalizuje do libovolných věci, bytostí, podob, tvarů a projevů existencí (takže již nebude třeba peněz), ale navíc dojde i k tomu, že se ze slunce stane slunce centrální (s nepolarizovaným světlem) a z planet se stanou slunce, čímž se zrodí zcela nová galaxie.

Mnohem více podrobností je uvedeno v článku s názvem: "Co to znamená dualitní projevy existencí a proč dojde 21. 12. 2012, v 11 hodin 11 minut, k jejich zániku", který je uveden ZDE.


Další související články:

My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho co je - existuje. http://www.inner-light.ning.com/forum/topics/my-jsme-tvurci-svych-s...


Nastává transformace a vzestup hmotné struktury do projevu tekutých světelných krystalů, čili z naší planety (a všeho co na ní a uvnitř ní je) se stává hvězda.
http://www.inner-light.ning.com/forum/topics/nastava-transformace-a...

ARKTURIÁNSKÝ KORIDOR 2011: http://www.inner-light.ning.com/forum/topics/arkturiansky-koridor-2011


Podrobnosti o tom k čemu v pátek 21. 12. 2012, při protnutí galaktického nulového bodu - času dojdenalezdete zde: http://www.inner-light.ning.com/forum/topics/k-cemu-v-patek-21-12-2...

Mnohem více podrobností o tom, kdo se do jakého světa a jaké reality zařadí a proč je uvedeno zde: http://www.inner-light.ning.com/profiles/blogs/archand-l-michael-pr...


Více podrobností o tom jak funguje přitažlivost stejnorodých frekvencí naleznete zde: www.trefy.cz/elektromagnetSouvisející videa:

Holografický vesmír. (video s českými titulky)
https://www.youtube.com/watch?v=_H0mPzBtbjE


2012 - Poselství Naděje (část 1 /2)
https://www.youtube.com/watch?v=DiXgbm04gfA

2012 - Poselství Naděje (část 2 /2)
https://www.youtube.com/watch?v=rtIwgeUBYZo

UVOD DO TRANSFORMACE
https://www.youtube.com/watch?v=Xwmncb02aok&feature=player_embe...

Lightbody, merkabah, merkavah, merkaba, 2012ascension, soul
https://www.youtube.com/watch?v=QBYXIXZhZrg&feature=related
Zobrazení: 19650

Odpovědět

Odpovědi do této diskuse

V této 3. a 4. D, což jsou světy duality, je pouze polovina duše, neboť tím, že bytost - duše vstoupí do duality, se duše rozštěpí na hmotu - Jing a antihmotu - Jang. Čím více se ale přibližujeme ke galaktickému nulovému bodu, tím více dochází k tomu, že se tyto dvě poloviny duše začínají zase propojovat a vytvářet opět jednotu. Tím, že se u všeho a všech propojuje tento mužský a ženský princip, dochází k tomu, že se obnovuje funkce merkaby, což je tvořivý dvojplamen, který se stává ve spolupráci s vyšším Já tvořivým trojplamenem, čili "Boží" tvořivou podstatou - vševědomím, jež v Univerzu tvoří veškeré existence. V galaktickém nulovém bodě dostanou všichni a všechno přímý zásah nepolarizovaným světlem (fotony), které pramení z centrálního slunce, což je vědomí vyššího já všeho a všech existujících v této sluneční soustavě. Tím dojde k definitivnímu sjednocení hmoty a antihmoty, čili k sjednocení obou polovin duše - polarit a u mnohých dojde současně navíc i k sjednocení se svým vyšším Já (s Boží podstatou), čímž se tyto bytosti opět stanou tvořivými bohy, jako tomu kdysi bývalo.

Mer-Ka-Ba - tvořivý Jin/Jang dvoj-plamen je nosičem osobního vědomí.

Tvořivý troj-plamen = síla (mužský princip - Jang) + láska (ženský princip - Jin) + nad-vědomí (vyšší já - kosmické vědomí).

rad by som vedel ktora cast dvojplamena sa inkarnuje na zem zenska ci muzska alebo sa striedaju?

v poslednej dobe citim na sebe ako by vo mne nastalo doplnanie mužskej časti...tym sa dostavam do nejakeho uplnejšieho celku....

Níže uvedená  (a mnohá další) videa od Févy úzce souvisejí s výše uvedeným článkem.

Féva 27.12.2011 http://www.youtube.com/watch?v=dPMORYoPYq8&feature=related

Féva 28.12.201 http://www.youtube.com/watch?v=yy6RK6MP2C4

Další videa od Févy a texty související s výše uvedeným článkem, jsou uvedyny ZDE.

skvele spravy.....dakujemmm

Přerod nazpět do jednoty proběhne tak, že protnutím galaktického nulového bodu se vše na okamžik rozloží - rozpadne na pouhé osobní vědomí (čili na energii obsahující v sobě program tvoření své osobní existence) a po opuštění nulového bodu se tato jednotlivá osobní vědomí znovu seskupí do hmotného projevu existence a opět se promítnou navenek do prostoru. Bude to takový malý "velký třesk", ale pouze v miniaturním - galaktickém měřítku.
Jelikož ale v nulovém bodě dojde k tomu, že se hmota propojí se svou světelnou - antihmotnou, čili párovou existencí, tak tím zároveň dojde i k tomu, že se veškeré hmotné projevy existencí přetransformují - přerodí z báze uhlíku (podstata světů duality) na bázi tekutých světelných krystalů (podstata světů jednoty) a po opuštění nulového bodu se vše opět promítne vně do prostoru, ovšem do podstatně vyšší oktávy - frekvence projevu své původní existence.
PS: Je to něco jako když se nemotorná housenka přerodí do projevu nádherného, s lehkostí se poletujícího motýla.Související články:

ARKTURIÁNSKÝ KORIDOR 2011
http://www.inner-light.ning.com/forum/topics/arkturiansky-koridor-2011

AA Michael - Harmonické spojení: Vstříc velkému vývojovému skoku
http://www.inner-light.ning.com/forum/topics/aa-michael-harmonicke-...

AA Michael - Světelné frekvence pro rok 2011
http://www.inner-light.ning.com/forum/topics/aa-michael-svetelne-fr...

Brána do Zlatého Věku se čím dál tím více otevírá.
http://www.inner-light.ning.com/forum/topics/brana-do-zlateho-veku-...

Jak do páté dimenze.
http://www.inner-light.ning.com/profiles/blogs/jak-do-pate-dimenze

Prorokované obrovské katastrofické scénáře se již konat nebudou !!!
http://www.inner-light.ning.com/profiles/blogs/prorokovane-obrovske

K čemu 21. 12. 2012 doopravdy dojde.
http://www.inner-light.ning.com/profiles/blogs/k-cemu-21-12-2012-do...

Nastává transformace a vzestup hmotné struktury do projevu tekutých světelných krystalů, čili z naší planety (a všeho co na ní a uvnitř ní je) se stává hvězda.
http://iwww.nner-light.ning.com/forum/topics/nastava-transformace-a...

Návrat do jednoty, naprosté svobody a harmonie, čili opravdové lásky.
http://www.inner-light.ning.com/forum/topics/navrat-do-jednoty-napr...

Pyramida sloužící jako obří výrobce energie nulového bodu (který otevírá dimenzionální bránu), aneb tajemství funkce pyramid v Sakkáře konečně odhaleno.
http://www.inner-light.ning.com/forum/topics/pyramida-slouzici-jako...

TĚLESNÁ SCHRÁNKA JE ZÁZRAČNÉ STVOŘENÍ - ARCHANDĚL MICHAEL - 11/2010
http://www.inner-light.ning.com/profiles/blogs/telesna-schranka-je-...

Ve vlastním zájmu byste si měli přečíst tato velice důležitá poselství pro rok 2011-2012.
http://www.inner-light.ning.com/forum/topics/ve-vlastnim-zajmu-byst...

Velice zajímavá a inspirativní videa.
http://www.inner-light.ning.com/forum/topics/velice-zajimava-a-insp...

Ve vlastním zájmu byste si měli přečíst tato velice důležitá poselství pro rok 2011-2012.
http://www.inner-light.ning.com/forum/topics/ve-vlastnim-zajmu-byst...
:-))) Živé i zlaté světlo je jedna a ta samá "osoba", čili Lumír. Rozdíl je pouze v tom, že Zlaté Světlo měl být pouze admin těchto stránek a Živé světlo řadový člen. Ze začátku jsem to chtěl rozdělovat, ale vždy jsem zapomněl pod čím jsem na těchto stránkách právě přihlášený (zda jako Živé či Zlaté světlo) a napsal jsem příspěvek pod opačným přihlášením než jsem původně chtěl. Pak už mne to přestalo bavit hlídat si kdo právě jsem a tak si zvykněte, že jsem obojetný hermafrodit. :-)
:-) Skusím si se sebou povídat. :-)
Ne, jsem samotář. :-)
To jsi ty? Milá versus načuřená! :-)
Ta tomto níže uvedeném videu je znázorněno k čemu 21. 12. 2012 dojde (čili to jak a proč dojde k protnutí galaktického nulového bodu - času) a protože v tomto galaktickém nulovém bodě dostane všechno (celá tato sluneční soustava) přímí zásah fotonama pramenícíma z galaktického centrálního slunce, které je nositelem vědomí galaktického (nikoliv pouze planetárního, jako je tomu nyní zde na planete), tak z toho důvodu dojde u všeho a všech v celé této sluneční soustavě k okamžité transmutaci - přerodu projevu své původní existence (obsahující nižší úroveň vědomí) na podstatně vyšší, multidimenzionální úroveň vědomí a projevů existencí. Zkrátka a dobře, z planet se stanou slunce a ze slunce této sluneční soustavy se stane slunce centrální.

Aktuální astronomie roku 2012 / The Actual Astronomy of 2012 - Absolutely Amazing!
http://www.youtube.com/watch?v=cGPcjMe6Qlw&feature=related

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE. ❤ ❤ ❤

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí - ZDE.

* Jak koronavirus pro Čechy změnil režim na hranicích evropských států Podrobnosti ZDE.

Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDEZDE & ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Chcete nadále být jen loutkou prohnilého zotročujícího systému a nemít na nic čas, nebo se raději trochu uskromníte a začnete konečně být pánem svého času a svých unikátních tvůrčích schopností? ZDE.

* Nejlevnější státy světa kde se dá žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
včera
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
pátek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pátek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pátek
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Plejádská vesmírná lod uživatele Ina Obr
pátek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pátek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pátek
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Tohle je naprosto EPICKÉ. uživatele Ina Obr
pátek
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu 33 000 lekárov a zamestnancov v Kanade odmietlo jedovatú vaccs. uživatele Ina Obr.
"Jak z těla odstranit Oxid Grafenu, který je do těla vpravován nejen vakcinací. “Zde je český přepis hlavního protokolu: Detoxikační protokol proti oxidu grafenu a magnetismu těla KONEČNĚ !!…"
pátek
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Kanadský profesor teologie Pierre Gilbert varoval před vakcínami uživatele Ina Obr.
"Jak z těla odstranit Oxid Grafenu, který je do těla vpravován nejen vakcinací. “Zde je český přepis hlavního protokolu: Detoxikační protokol proti oxidu grafenu a magnetismu těla KONEČNĚ !!…"
pátek
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Tohle je naprosto EPICKÉ. uživatele Ina Obr.
"Jak z těla odstranit Oxid Grafenu, který je do těla vpravován nejen vakcinací.“Zde je český přepis hlavního protokolu: Detoxikační protokol proti oxidu grafenu a magnetismu těla KONEČNĚ !!…"
pátek
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
čtvrtek
Příspěvek do blogu uživatele Uno Universus

Nadhorlivost je horsi nez fasismus

              Ubírání je zásadní pro život.Ubírat všechno a všude. Minimalizovat. A život bude velký a nádherný. Nedostatek je zdravý, protože může být něčím doplněn. Přesyt je jako choroba, na kterou není lék a přináší jen další nemoce a smrt.…Zobrazit další
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Silná myšlienka. uživatele Ina Obr
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Chorvátsky prezident končí v krajine s očkovaním !!! uživatele Ina Obr
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
čtvrtek

© 2021   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby