* Holistic Remote Healing - Holistické léčení na dálku - Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Jeshua - Strážci brány

Jeshua ben Joseph prostřednictvím Pamely Kribbe

Drazí přátelé, dnes jsem zde s radostí a potěšením a zahrnuji svým vřelým uvítáním vás všechny. Naše setkání je důležité. Nejde pouze o výklad, kde budete naslouchat slovům, ale má zdejší přítomnost prolínající se s vaší vytváří energetický prostor, jenž napomáhá ukotvení Světla v Zemi.

Vy jste strážci brány ke SvětluVy jste na Zemi těmi, kteří otevřou bránu k většímu množství Světla, ke Světlu Nové éry. Starý svět postupně umírá. Staré struktury moci a vědomí založeného na egu ztratily svou sílu a pozvolna se potápí na dno oceánu. Povstane nová společnost, nový způsob bytí založený na lásce a na hodnotách srdce.

Všichni jste významnou částí této transformace. Někdy si ani dost neuvědomujete, jak úzce jste propojeni s tímto transformačním procesem. Forma vašeho přispění se taktéž liší od toho, co si často pod tím pojmem představujete. Během tohoto přechodu od starého k novému jste to vy sami, vaše vlastní energetické tělo, co se mění. K fyzickému tělu, v němž pobýváte, jste navíc též sbírkou energie, z části znatelnou a z části nepostřehnutelnou. Jste samotným chodícím zdrojem energie. Každý z vás osobně vyzařuje určitou vibraci, energetické pole, které má vliv na okolní prostředí, často si toho ani nejste vědomiPrávě toto vyzařování či energetické pole je určujícím faktorem ve všem, co se okolo vás děje, ve všech věcech, jež přitahujete do svého života. Můžete tomu též říkat “stav bytí“. A zrovna tento stav bytí umožňuje, aby došlo ke změnám Země. Protože, pokud mnoho skupin či jednotlivců změní a zdokonalí své energetické pole, přivábí tím k Zemi jinou energetickou realitu. To je globální přechod, ke kterému dochází nyní a který začíná v jednotlivci.

Samozřejmě je kolem Země mnoho sfér - astrální a duchovní říše - jež jsou ochotné vám pomoci uskutečnit tuto transformaci, toto osvícení. Ale vy jste strážci brányVy jste těmi, kdo na Zemi otevře bránu ke Světlu. Pokud se tato brána neotevře, Světlo nemůže být zakotveno na Zemi. Proto je tak důležité v sebe věřit, vědět a vnitřně cítit, že odvádíte přesně tu práci, kvůli které jste na Zemi přišli.

Všichni z vás pracují na vnitřní úrovni, aby dosáhli duchovní transformace ve svém bytí. A právě proto jste sem přišlivnitřně pracovat na zvýšení své vibrace ve světě, který není vždy ve shodě s vašimi nejčistšími záměry, a někdy jim přímo vzdoruje. Jste pracovníky Světla, jste pionýry Nové éry. Z lásky a harmonie dáte život Nové éře ve svém vlastním srdci. Touto cestou, prostřednictvím oné vnitřní práce přivábíte hmotnou realitu, jež je mnohem krásnější a láskyplnější, než byla po dlouhé věky.

Není tak důležité, co děláte ve svém každodenním životě či jakou profesi máte. Ať jste tesař či terapeut, hospodyňka či profesor, nezáleží na tom. Opravdu záleží pouze na vašem “stavu bytí“, energii, již vysíláte, energii, jíž jste. Oním zdrojem transformace tedy není to, co děláte, ale kdo jste.

Nyní bych vás chtěl požádat, abyste na chvíli procítili energii zde v místnosti, abyste procítili onu kolektivní energii nás všech dohromady. Já tu mohu být pouze vaším prostřednictvím. Teprve když mě přijmete do svých srdcí, může zde na Zemi má energie proudit do vás a skrze vás ven. Kdykoliv mi otevřete svá srdce, vejdu a nechám svítit své Světlo. Ale vy jste těmi, kdož otevře bránu, a já vám za to děkuji. Děláte práci, kvůli níž jste sem přišli. Země se mění. Z popela starých časů povstane nový svět.

Rád bych něco řekl o tom, jak je tato Nová éra vnímána uvnitř. Nechci se až tak věnovat příznakům vnějším, spíše těm vnitřním. Ve vašem emocionálním těle dochází k velké přeměněEmocionální tělo je velice citlivé vůči strachu, hněvu a agresi, a vůči všem silným citům, které vás snadno vytáhnou z vašeho středu. Všichni pracujete na zjemnění svého emocionálního těla. Činíte tak prostřednictvím metody “internalizace“: přijímáte odpovědnost za emoce, jež cítíte, zkoumáte je a sledujete je zpět k jejich zdroji/zdrojům. V tomto procesu internalizace nehledáte již příčinu/y svých problémů ve vnějším světě, nýbrž uvnitř sebeTudíž přijímáte zodpovědnost za svou vlastní energii, a to je velký krok kupředu. Jakmile přijmete zodpovědnost za vše, co ve vás existuje, můžete si začít uvědomovat zablokované emoce a transformovat je. Přesně na tomto pracujete v této době.

V Nové éře se emocionální tělo usadí. Budete žít mnohem intuitivnějším způsobem, než jste zvyklí. Vaše okolí se též přizpůsobí tomuto intuitivnímu způsobu života. Ve vašem srdci bude mír a klid. Cítíte, jak moc po tom toužíte? Cítím a vidím, jak prahnete po stavu vědomí, kdy může energie mezi vámi a ostatními plynout svobodně, kdy můžete otevřeně projevit svou lásku, kdy můžete spoléhat na bezpečnost světa a na lidi okolo sebe. Toužíte po tomto stavu vědomí, v němž víte, že je vše v pořádku a můžete být tím, kým jste.

Je to pocit svobody a bezpečí, po čem toužíte. A já vám znovu opakuji, že tato energie je vám zcela dostupná. Ale vy jste těmi, kdo musí otevřít bránu, abyste mohli přijmout onu Boží energii do své duše. Já a mnoho dalších z druhé strany jsme hned vedle vás, abychom vám pomohli a podpořili vás. Prosím vás, abyste zde a nyní pocítili mou energii, abyste pocítili, že má energie je dostupná pro vás všechny. Vskutku pracujete na novém zrození. Vnímejte ono ticho ve svém srdci, vnímejte onen vnitřní vesmír, jenž vám umožňuje uvolnit staré energie a udělat místo pro ty nové. Svoboda, po níž všichni toužíte, je blízko.

Těsně před příchodem nového vždy přichází obtížné stádium: smrtelný zápas toho starého. Těsně před úsvitem nastane nejtemnější hodina, kdy se vynoří na povrch všechny staré strachy, všechen žal a zlost, jež jste nashromáždili za tento svůj život a mnoho minulých životů, kdy na Zemi panovala temnota. Všechno přichází na povrch, aby to bylo integrováno. Nenechte se oklamat, když k tomu dojde. Je to dobré znamení, znamení pokroku, když všechna tato negativní energie vstoupí do vašeho vědomí. Znamená to, že jste dost silní, abyste onu zkoušku zvládli.

Vy všichni pracujete na dokončení cyklu životů, jimž dominoval vnitřní boj mezi Světlem a temnotou, mezi sebeuvědoměním a iluzemi moci, strachu a ignorance. Jste žádáni, abyste pohlédli do hloubek své duše a abyste znovu objevili Světlo, onen plamen Božského Světla tam uvnitř.

Nyní bych rád zdůraznil tři nástrahy, s nimiž se můžete setkat při uvolňování toho starého. Všechny mají co do činění s emocionálním tělem a též mají hlubokou souvislost se skutečností, že jste pracovníky Světla.

1. Duchovní hněv

První překážkou je hněv. Zde mluvím o tom typu hněvu, jenž je opravdu motivován touhou po harmonii a spravedlnosti. To je to, co byste mohli nazvat duchovním hněvem. Vysvětlím vám, odkud pochází.

Když jste zahájili svůj cyklus životů na Zemi, vy všichni jste měli božské vnuknutí. Toto vnuknutí je silně provázáno s Kristovskou energií. Můj příchod na Zemi, příchod Jeshui /nebo Ježíše/ byl pro vás majákem, zdrojem inspirace. Poznali jste ve mně energii, již všichni máte uvnitř sebe. V minulosti jste všichni učinili rozhodnutí zakotvit tuto energii na Zemi. Ale během cyklu životů, v nichž jste se o to pokoušeli, jste zakusili spoustu odporu. A toto uškodilo emocionálnímu tělu. Emocionální tělo není ničím jiným, než dítětem uvnitř vásVaše vnitřní dítě je onou čilou, svobodnou částí vás samých, jež jedná a reaguje spontánně na základě svých emocí. Toto dítě hodně trpělo během životů, v nichž jste se snažili splnit své vnitřní poslání osít Zemi Kristovskou energií.

Část vás je stále inspirována kosmem, a na úrovni svého Vyššího Já nebo duše znáte a cítíte význam všeho, co se vám přihodí. Můžete věci vidět z pohledu Světla a vědomostí. Ale existuje další část vás samých, a tou je vaše pozemská osobnost. Toto je to vnitřní dítě či vaše ego; je to vaše lidství, jakkoliv to můžete nazývat. Na této úrovni vás samých může existovat hodně strachu a nedostatečné pochopení toho, co se vám dějei když vaše duše ví, že “je všechno v pořádku“ a že to slouží vyššímu účelu.

Během svého života na Zemi jste byli často podněcováni, abyste zasazovali semínka Světla v podobě nových myšlenek nebo přístupů, ale byli jste svým okolím často špatně pochopeni. Byli jste odmítnuti, přehlíženi či dokonce sprovozeni ze světa. Z těchto zážitků toho, že nejste vítáni, vzniklo mnohé emocionální trauma. Dítě ve vás nechápalo, čím si zasloužilo nesouhlas. Vaše duše to chápala, ale vaše pozemské Já, vaše emocionální tělo, se muselo vypořádat s dalekosáhlými traumatickými zkušenostmi, pocházejícími z pronásledování, násilí a nelibosti. Všichni z vás nesou tato traumata v sobě v podobě jizev na své duši.

Všichni jste přišli na Zemi, abyste přinesli Světlo do této reality, a začalo to již v dávné historii, což je dost komplikované. /Celý příběh naleznete v Seriálu pro Pracovníky Světla, v první části./ Jen zmíním, že - když jste se rozhodli zahájit svůj cyklus životů na Zemi - šlo o druh osobní karmy. Byly časy, v nichž jste vy sami byli potopeni v temnotě, žili pro získání moci a nadvlády nad pozemskými dušemi, mimo jiné. Vaším posláním na Zemi bylo napravit ony dřívější životy, přinést lidstvu zpět lásku a spravedlnost.

Zatímco toto vnuknutí, tato světelná pochodeň, plápolala ve vašich srdcích, zároveň ono vaše vnitřní dítě nic nechápalo. Proto došlo k takové věci jako je duchovní hněv. Dětská část uvnitř vás nerozuměla vašemu vlastnímu karmickému přispění temnotě a promítla ono zlo vně sebe. Dětská část uvnitř vás chtěla bojovat za to dobré a správné jen z emocionálních pohnutek. Ona dětská část měla málo shovívavosti pro odpor a pomalost pozemské reality a byla netrpělivá. S počátkem u této dětské části, zrodil se duchovní hněv.

Duchovní hněv znamená, že můžete být nesmírně zasaženi světským zlem, utrpením nevinných, ničením Země, ničením rostlin, stromů a světa zvířat. Toto všechno - politická a společenská nerovnost, zcela zjevně zbytečné umírání tolika dětí, války, násilí - vzbuzují váš hněv. Jde o záležitosti, které vás hluboce zasáhnou a které ve vás mohou roznítit hněv, a cítíte se bezmocní.

Je charakteristické pro pracovníky Světla, že se tímto hněvem nechávají unést a že v tomto ohledu překračují své meze. Ztratí se sami sobě ve své touze změnit a zlepšit svět. Může jít o touhu změnit věci na politické či společenské úrovni, nebo se může objevit touha pomáhat lidem na úrovni osobní, profesionálně či v rámci soukromého života.

Touha pomáhat a měnit věci často obsahuje formu duchovního hněvu, ač to nemusí být znát.Koneckonců se zdá, že jen „chcete to nejlepší“ pro někoho dalšího nebo pro společnost. Ale jednoznačně je ve vás hněv, pokud inklinujete k tomu, abyste někoho nutili - bez ohledu na to, jak nenápadně - změnit své chování či své emoce. Často si nevšimnete, že k tomu ještě není ten správný čas.

Pokaždé, když ucítíte intenzivní rozhořčení či enormní touhu věci měnit, nebo když máte pocity bezmoci a hněvu vůči věcem takovým, jaké jsou, upadli jste do pasti duchovního hněvu. Chcete toho příliš mnoho najednou. Nedbáte reality jako takové, neboť se vás zmocnila emoce, emoce hněvu. Žádám vás, abyste si toto uvědomili a nechali ji odejít, jelikož tento druh inspirace, jenž je nabita hněvem, vás vyvádí z vašeho středu.Nenabídne vám opravdové vnuknutí, mír a klid ve vašem emocionálním těle, jenž by vám pomohl ztělesnit vaše Světlo na Zemi.

Stavu skutečného ztělesnění svého Světla na Zemi dosáhnete prostřednictvím toho, že budete zcela soustředěni ve svém vlastním bytí, v čistém a klidném stavu mysli. V tomto stavu můžete vnímat, že jste ve světě, ale nejste z něj. Být ze světa znamená, že přikládáte nějakou hodnotu všemu, čeho si všímáte svými smysly: násilí, válka, nemoc, ničení. Pokud tyto sledujete pouze svými fyzickými smysly, můžete se snadno rozhněvat. Proto vás prosíme, abyste učinili krok zpátky a vnitřně procítili, o jakou vnitřní dynamiku jde u věcí, které vás činí nešťastnými.

V utrpení je utajený určitý význam. Každá duše, každá živoucí bytost na Zemi tu je, aby se rozvinula, aby se vyjádřila a naučila se více o tom, jaké to je být současně člověkem a duchem. Každá duše sleduje svou vlastní stezku rozvoje. A po vás se chce, abyste toto respektovali, abyste ustoupili zpět a soustředili se výhradně na sebe, na své vlastní Světlo. Ona energie, ona pravda, ona vibrace, jež výsledně vyzařujete, zve lidi či zvířata nebo rostliny, aby přišli do vašeho energetického pole a zakusili léčivou vibraci. To je práce, kvůli které jste přišli. Není třeba, abyste stáli na barikádách. Není třeba, abyste kvůli tomuto bojovali.

Vaší skutečnou duchovní prací není něco dělat, ale BÝT. Pokud je vaše duchovní energie v rovnováze, léčivá energie, již vysíláte ostatním, plyne snadno a nenásilně, bez fyzického či mentálního úsilí. Připadá vám to lehké a plynulé, nevyčerpává vás to. Na vaší cestě se spontánně objevují věci a lidé a obracejí se na vás kvůli léčení.

Pokaždé, když se uzamknete do pobouření a zloby, dokonce i když se to týká nespravedlnosti nebo utrpení, jež je pro vás nesnesitelné sledovat, prosím vás, abyste ustoupili a vešli do svého středu.Vstupte do ticha a přijměte věci takové, jaké jsou. Přijměte, že všechno dokončuje svůj vlastní cyklus a má svůj vlastní vývoj, včetně lidí vám nejdražších. I jim dejte svobodu. Stačí, když tu pro ně budete, nic víc a nic míň.

2. Duchovní deprese

Druhou pastí, kterou bych rád zmínil, je deprese či melancholie. Právě jsem široce vykreslil příběh, v němž jste vy všichni, jako pracovníci Světla, padli za oběť odporu, pronásledování a násilí. Zanechalo to jizvy na vaší duši. Mohlo vás to zranit tak hluboce, že jste ztratili odvahu nechat znovu své Světlo zářit do tohoto světa. Možná se často cítíte skleslí a život ve vašich očích ztrácí smysl. Může se vám zdát, že v tomto světě nejste vítáni, že se do něj váš druh energie nehodí. Cítíte, že jste jiní.

Pocity skleslosti či bezútěšnosti jsou důsledkem nedostatku sebedůvěry. Na jednu stranu možná velmi dobře víte, že v sobě nesete duchovní Světlo, že jste citlivým, soucitným a moudrým člověkem. Ale na druhou stranu je ve vás ublížené dítě, které chce od vnějšího světa uznání a ocenění. Existuje část vás, jež touží po vnější pozornosti a jistotě. Ale zdá se, že se vám tohoto nikdy nedostává v dostatečné míře či že nemůžete nalézt onen druh uznání, po němž skutečně toužíte, jelikož jste odlišní. Často vás vaše okolí doopravdy nevidí takové, jací jste, a proto vás nemůže uznat a podporovat.

Vaše zraněné vnitřní dítě nebude nikdy uzdraveno něčím z vnějšku, nýbrž pouze vámi samotnými, vaší vlastní silou a moudrostí. A právě tím, že se postaráte o svou vlastní bolest a žal a o to, abyste v sebe měli důvěru v dobách, kdy ji nemá nikdo jiný, doopravdy dosáhnete sebedůvěry. Jakmile jednou otevřete tento zdroj síly, budete přitahovat hmotné a společenské životní podmínky, které podpoří vás a vaše nejhlubší usilování.

Každý, kdo trpí duchovní melancholií či depresí, pociťuje silnou touhu překonat pozemskou realitu a vrátit se do říše harmonie a Světla, v němž vládne mír a bezpečí. Všechny vás žádám, modlím se k vašim duším, abyste důvěřovali a znovu pevně setrvávali ve svém vnitřním Světle. Světlo poskytující lásku a bezpečí je vám k dispozici tady a teď. Hoří ve vašem vlastním srdci a prosí vás jedině o to, abyste na něj zase zaměřili svou pozornost. My z druhé strany vám s dychtivostí ulehčujeme vaše břemeno, ale nikdo vám nemůže pomoci, dokud vy neuvěříte ve své vlastní Světlo a sami ho neroznítíte.

Je obzvlášť důležité, abyste se nenechali stahovat dolů pocity malomyslnosti či skleslosti. Je to nebezpečná past, v níž byste svou cestu mohli ztratit docela, jelikož ztratíte kontakt s tím, kým opravdu jste: andělem, stvořením Světla, jenž dlí uvnitř vás. V okamžicích deprese či nostalgie může pomoci se zklidnit a jen dýchat. Buďte si vědomi pohybu dechu vaším tělem a s každým nádechem a výdechem si můžete říci nahlas či potichu: “Já Jsem tím, kým jsem. Jsem dobrý takový, jaký jsem.

Obklopím vás svým Světlem. Jakmile jste jednou pootevřeli bránu většímu sebevědomí, pocitu sebeúcty, jenž vskutku úplně pochází z vašeho vnitřního Já, rozzáří se uvnitř Světlo: Světlo vašeho vlastního Vyššího Já, Světlo Kristovské energie a Světlo všech jeho pomocníků, průvodců a andělů, kteří vás z říší okolo Země podporují a milují.

Nastal čas transformace. Právě nyní, když je doba obtížná, vás prosím, abyste pokračovali s hlavami hrdě vztyčenými a zaměřili se na horizont Nové éry. Očekává vás realita harmonie a lásky; je vaším dědictvím a mnozí z vás ji ochutnají dokonce ještě v tomto životě. Klíčem je důvěra v sebe a důvěra v to, že vám bude dáno vše, co potřebujete.Nebojte se temnoty, neboť Světlo uvnitř vás je silnější. Vaše Světlo nebude nikdy poraženo. Světelná realita čeká v lásce a trpělivosti, než natáhnete ruku a otevřete onu bránu.

3. Strach z vlastní síly

A nakonec chci zmínit další překážku, která působí ve vašem emocionálním těle hodně pozdvižení. Stále mluvím o energiích, jež vám zabraňují v dosažení vnitřního míru a jasnosti. Může to být hněv, může to být deprese, ale též to může být strach, a to je ta třetí překážka.

Strach je spojen především s nedostatkem důvěry ve svá vlastní vnuknutí, pocity a intuici. Pokud pochybujete o svých vlastních pocitech, děláte si hodně starostí a vyvoláváte celou sérii emocí, které vás odvádějí dále a dále od vašeho středu. Pokud jste plni strachu, vaše intuice je zablokována. Intelekt a emoce získají převahu a následně vytvoří stavy paniky a zmatku. Intelekt a emoce potřebují intuici, srdce, jako základ. Jen tehdy vám mohou užitečným způsobem sloužit.

Pokud srdce vynecháte, intelekt bude pracovat přesčas a emoce nebudou mít ani chvilku klidu. Pak se vás může zmocnit strach a bude se manifestovat ve všech možných situacích. Můžete pochybovat o své schopnosti dělat věci, které normálně schopni dělat jste. Můžete začít zpochybňovat samozřejmosti a dělat ze všeho problém. Je ve vás nervozita, jež vám znemožňuje být sám se sebou v klidu a míru.

Zde je podstatné se uvolnit od všech starostí a vrátit se zpět do svého srdce, do svých pocitů. Co skutečně vnímáte pod všemi těmi neklidnými myšlenkami a zmatenými emocemi? Klidným dýcháním do břicha jste schopni se vrátit ke svým základům. Poté můžete v sobě ucítit úlevu, bod ticha, jenž se nachází daleko za vašimi myšlenkami a emocemi. Tehdy můžete pocítit ony své myšlenky a emoce jako oblak, jenž vás obklopuje, oblak, na nějž můžete svou pozornost zaměřit anebo ne. V tom okamžiku jste obnovili svůj pocit svobody, svou schopnost si vybrat určitou myšlenku či emoci.

Jestli věříte, že vaše myšlenky jsou pravdivé nebo že vaše emoce jsou pravdivé, budete jimi zcela pohlceni a budete stopu těchto myšlenek či emocí neustále následovat. Ale je možné učinit krok zpět a říci: “Stop, nechávám tyto myšlenky a emoce být, tak jak jsou, a vracím se zpět. Ponořím se do sebe hlouběji a ucítím, co se skutečně děje, proč nyní těmto myšlenkám a emocím poskytuji útočiště.“ Jakmile učiníte tento krok nazpět, znovu objevíte svou vlastní sílu. Vaše sebedůvěra bude zase volně proudit. Temné oblaky se rozpustí a navrátí se mír a jasnost. Tento krok je třeba opakovat často, neboť se vám ještě nestala samozřejmou intuitivní přirozenost, ono žití ze srdce. Proto tedy zakoušíte mnoho strachu.

Zbavujete se starých jistot. Již více nespoléháte bezpodmínečně na to, co vám říkali vaši rodiče, co vás učili vaši učitelé nebo na pravidla předepsaná vašimi nadřízenými. Nevěříte již slepě závěrům rozumu či vědy. A taktéž víte, jak nestabilní mohou být vaše emoce a že ani ty nejsou měřítkem pravdy. Protože jste propustili všechny tyto jistoty - a to je důkazem síly - může dojít ke vzedmutí strachů a vy si můžete připadat jako byste byli neseni proudem, sami v bouřlivém oceánu. Nicméně, je to přesně tato situace, jenž vás nutí jít do nitra a pocítit z velké hloubky, od samých vašich jedinečných základů: “Kdo jsem? Jaké je mé místo v tomto světě? Nenechám se vést vnějším světem, ale jen svým vnitřním kompasem.“ A právě skrze tento kompas vstoupíte na Novou Zemi.

Pokaždé, když navážete spojení s tímto vnitřním středem a o krok ustoupíte, naleznete ve své duši obnovenou jasnost. Odtud můžete sledovat své emoce, aniž byste jimi byli pohlceni. Můžete sledovat svůj hněv a posílat mu lásku. Můžete pozorovat svou depresi a podat si pomocnou ruku. Můžete pohlédnout na svůj strach a poslat mu energii osvobození.

Jste svým vlastním Mesiášem.

Neexistuje žádný Mesiáš mimo vásJsou tisíce Mesiášů, kteří by k vám rádi dosáhli, ale pouze vy můžete otevřít onu bránu svého srdce a přijmout Světlo. Což je v zásadě to, oč jde při příchodu Nové éry: vy otevíráte svá srdce. Vy jste těmi, kteří skutečně na Zemi žijí, my jen pomáháme. Vy jste těmi, kteří jednají, a za to vám jen můžeme vyjádřit nejhlubší úctu. Jsme vám vždy k dispozici, abychom vás nechali sdílet naši lásku a naše Světlo.

Jste stateční, jste odvážní. Jste bojovníky Nové éryŽádám vás, abyste věřili v sebe a své poslání. A pokaždé, když se cítíte přemoženi silnými emocemi či temnými myšlenkami, udělejte si chvilku klidu a spojte se se svým vnitřním Já, oním vnitřním místem ticha. Ono je kotvou Nové éry. Ta kotva již byla spuštěna. Ve vašich srdcích již sídlí mír. Nyní potřebujete jen jediné, totiž vracet se k němu, znovu a znovu, abyste sami sebe opětovně ukotvovali v onom ohnisku míru a čistoty.

Neuvízněte v dramatech a bouříchEmocionální vřava není přítelem pravdy. Ale spoléhejte na onen tichý, mírumilovný a jasný hlas svého srdce, a buďte si vědomi, že nejste sami. My stojíme vedle vás při každém vašem kroku na této cestě. Miluji vás a prosím vás, abyste mezi sebe přijali mé energie lásky. Je mým horoucím přáním vám v tomto historickém okamžiku pomáhat a podpořit vás při vaší, někdy složité, cestě ke Světlu.

Přijměte mou lásku.

© Pamela Kribbe 2006
www.jeshua.net

Překlad: Denisa Vaňková
www.jeshua.cz

zdroj: http://www.jeshua.cz/strazci-brany/

zdroj: www.transformace.info

Zobrazení: 216

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE.

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Aktuální teploty kdekoliv ve světe - ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Nejlevnější státy světa kde se dá žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse The Secret Hidden from Mankind Mind Science Kept Hidden Documentary (excellent video) + related articles and videos uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Budete-li pozorně sledovat videa, tak vám toho velice mnoho napoví. * meditacion_del_cosmonauta noosferico.avi Zobrazení ZDE. * Illuminati - Ancient Secret of the Flower of Life Zobrazení ZDE."
před 41 minutami
Příspěvek do blogu uživatele Orst

Posolstvo z 25.5.2020

Nastal nový svet. Svetlo prináša nové šťastie.Pravdou sa nastavila Zem.Pravdou svet v novej pravde žiari.Stalo sa tak,…Zobrazit další
před 1 hodinou
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Chcete být zdraví, vitální a začít mládnout?! uživatele Lumír Živé Světlo SvětelnáTantra.
"* Co s námi udělá absence sexu? (prožívání orgasmu) Video ZDE.* Nedostatek sexu může způsobit zdravotní problémy Článek ZDE.* Nejzákeřnější zabiják…"
před 5 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Erotika a harmonie nejen mezi partnery. uživatele Lumír Živé Světlo SvětelnáTantra.
"* Co s námi udělá absence sexu? (prožívání orgasmu) Video ZDE.* Nedostatek sexu může způsobit zdravotní problémy Článek ZDE.* Nejzákeřnější zabiják…"
před 5 hodinami
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
před 22 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse The Secret Hidden from Mankind Mind Science Kept Hidden Documentary (excellent video) + related articles and videos uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Sonic Geometry: The Language of Frequency and Form - Here."
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Jak se stát přáteli a spolupracovníky Přírodních Bytostí uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Tohle je opravdu VELICE zajímavé a inspirativní* Jak na škůdce po šamansku - ZAHRADA PROSTOR HARMONIE, LÉČENÍ A LÁSKY - šamanka Namu Video ZDE.* Rostliny jsou nejen živé, ale i…"
sobota
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Rostliny jsou nejen živé, ale i pěkně zní. Není proto divu, že pobyt v přírodě mezi vegetací nejen uklidňuje a povznáší na duši, ale i léčí uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Tohle je opravdu VELICE zajímavé a inspirativní* Jak na škůdce po šamansku - ZAHRADA PROSTOR HARMONIE, LÉČENÍ A LÁSKY - šamanka Namu Video ZDE.* Jak se stát přáteli a…"
sobota
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

Féwa - Info 22.5.2020

Pripravme sa na časy, ktoré rezonujú s živou energiou. Neumelou - skutočnou.Nalaďujeme sa na tóny KVETU ŽIVOTA. To sa deje. To je tým čo zažívame - s čím sa zžívame - čo cítime - čo svojím spôsobom vnímame. Sú to skúsenosti na vlastných…Zobrazit další
pátek
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
čtvrtek
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Roušky a zdraví, aneb proč je nenosit, obzvláště pokud je teplo uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Velice zajímavé a poučné video: CO JE VIRUS A CO NENÍ - jak je to doopravdy? ZDE.Vynikající následující video si ve vlastním zájmu též co nejdříve…"
středa
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Roušky a zdraví, aneb proč je nenosit, obzvláště pokud je teplo uživatele Zlaté Živé Světlo.
"... Podobně jako rostliny nemohou prospívat bez CO2, daří se stejně lidem bez kyslíku. Podle Warburgova efektu vede nedostatek kyslíku k překyselení, které transformuje organismus na optimální…"
středa
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Vědecky dokázána souvislost mezi koronavirem a 5G. Dejme proto v ČR a SR stop 5G, jelikož jde nejen o Vaše zdraví, ale i o Vaši fyzickou a duševní svobodu uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Soňa Peková: Nový koronavirus považuju za uměle vytvořený - ZDE. - - - * Coronavirus a souvislost s 5G sítí video ZDE. * Záhadná nemoc na školách. Nebezpečí WiFi a 5G…"
středa
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Otevřete svou mysl, je potřeba být v obraze, neboť informovaný člověk se již nedá tak snadno ohlupovat, manipulovat a ovládat! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Všechny nejděsivější epidemie v Kongu, na Filipínách a v Afghánistánu jsou spojeny s Gatesovými vakcínami. Do roku 2018 byly ¾ případů obrny ve světě z Gatesových…"
středa
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Otevřete svou mysl, je potřeba být v obraze, neboť informovaný člověk se již nedá tak snadno ohlupovat, manipulovat a ovládat! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"NIZOZEMSKO – pobřeží nizozemskaProstě obyčejný den na západním pobřeží Nizozemska. Všichni ptáci stojící na stromech v parku města, všichni padnou na zem a…"
středa
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Otevřete svou mysl, je potřeba být v obraze, neboť informovaný člověk se již nedá tak snadno ohlupovat, manipulovat a ovládat! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"... Podobně jako rostliny nemohou prospívat bez CO2, daří se stejně lidem bez kyslíku. Podle Warburgova efektu vede nedostatek kyslíku k překyselení, které transformuje organismus na optimální…"
středa
Příspěvek do blogu uživatele Zlaté Živé Světlo

Otevřete svou mysl, je potřeba být v obraze, neboť informovaný člověk se již nedá tak snadno ohlupovat, manipulovat a ovládat!

Otevřete svou mysl, je potřeba být v obraze, neboť informovaný člověk se již nedá tak snadno ohlupovat, manipulovat a ovládat! Dr. Buttar odhaluje, kam směřuje šíření…Zobrazit další
středa
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Operace “Bouře” a ZMĚNA SOCIÁLNÍHO ŘÁDU NA PLANETĚ ZEMI uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Operace Bouře, probíhající celosvětově, již dorazila i do států bývalého East bloku. Slovákům se povedlo rozbít obrovskou síť politiků, mafiánů, zkorumpovaných soudců…"
středa
Uživatel Zlaté Živé Světlo zveřejnil diskusi.

Operace “Bouře” a ZMĚNA SOCIÁLNÍHO ŘÁDU NA PLANETĚ ZEMI

Z důvodu pochopení souvislostí je prvé řadě třeba si poslechnout celé video: Boj o planétu Zem a plán na jej záchranu od chazarskej satanistickej mafii Video s cz titulky…Zobrazit další
středa
Pedrogoso je nyní členem Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.
středa

© 2020   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby