MOŽNOST PŘIVÝDĚLKU a tím současně i poskytnutí dotace na provoz těchto stránek i na projekt: Mmáte zájem ... zde

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Přechod lidské mysli od nejistoty k vědění (k zjištění - poznání pravdy)

Přechod lidské mysli od nejistoty k vědění je důležitá cesta sama o sobě. Existuje tolik pravdy pro určité úrovně této konkrétní cesty, která se změní, dokud se nezůstane Jedinou Pravdou, která je přijata v jejich mysli, v jejich těle a plně v jejich Srdci. Co člověk může považovat za mylnou představu, jiný může věřit, že je to konečná pravda, to je všechno součástí cesty, zbavit se toho, co již neslouží a být schopen otevřeně měnit Pohled, jak Vyšší rezonující Pravdy vstupují do svých polí znalostí. Není tam žádná vyvrácení, že existuje hierarchie uvnitř Božství, pro jednoduchost, byste ještě nebyli tady, pokud jste chtěli odejít, a také to, co vytváří tyto obrazy v oblacích, jak se ty pohledné koule Světla objevily před Tebou Opravdu jsi tak marný, že si myslíš, že jsi je zjevil? Samozřejmě že ne, víte, že existuje přinejmenším vyšší síla a že vědění automaticky vytváří hierarchii.

Takže, jste přitahováni k hierarchii a jejímu kouzlu, bylo by pro vás to pravé, abyste se stali součástí něčeho, co je čisté, správné a spravedlivé, něco, které není zbaveno veškerého strachu a založené na lásce. Máte tuto schopnost a příležitost, kousek po kousku, bylo vám ukázáno, jak se přiblížit této hierarchii, hierarchii, kterou se všichni mohou připojit na cestu zpět ke konečnému, konvergentnímu bodu, Bohu / Zdrojem. Mnoho z vás je v současné době součástí této hierarchie nyní, zatímco v humanoidní formě. Znáte jako součást této hierarchie, že existuje nějaký účel, misie. Vaše znalostní a rezonanční funkce vám říkají, že VŠECHNY mohou být součástí této hierarchie za správných podmínek. Ale vidíte také ostatní, kteří tomu nevěří, jiní, kteří se zdají být odpojeni od pocitu a vědomi si takové skvělé blaženosti. Existují důvody pro to.

Když je čas správný, ostatní se probudují v dostatečné míře, aby mohli vybudovat nový časový plán pro Zemi. Vy jste první, kdo vzkřísil, aby vyčistil cestu k Novému, tím, že představil Pravdy. Chcete-li představit Pravdy a potvrdit je v nezvratné pozici, musí být lži odhaleny / odhaleny a to se skutečně děje. Děje se to kvůli hierarchii pracovníků světla, která jsou hluboko v systémech a tlačí všechny podvodníky na povrch. Kdyby byl každý člověk nyní součástí této hierarchie, na planetě by neexistoval žádný podvod, byl by absolutní klid a harmonie. Všechna chudoba a nemoc byly vymazány. Je to záměrné podvod, který tuto planetu zničil a zotročil, čímž ji potlačil z jeho právoplatného místa ve všech rozměrech. Zdravý rozum bude každému člověku říkat, že pokud země může vytisknout peníze z bezvýznamného podkladu bez hmatatelného podložení, že jakákoli částka peněz by mohla být vytištěna tímto způsobem, řešit všechny problémy světa a, oko. Vlády, monarchové, vládci atd. Mají zdravý rozum, nebo ne? Pokud je zdravý rozum, je proč by tito vládci neměli zdravý rozum? Musí mít zdravý rozum, ne? Takže proč tento zdravý rozum nepoužívají a proč úmyslně způsobují toto globální utrpení? Je to proto, že jejich záměr je "špatný". Proč by tak mnoho lidí hlasovalo a podpořilo takovou realitu, která od nich neustále odvádí a vytváří velké lidské utrpení? Jak dlouho budou milióny na planetě umožňovat milionům, aby je neustále udržovali v krabici, kde mohou být použity jako otroci a jejich životy z nich odebrány? Je účel této lidské existence taková, která zbavuje člověka všechnu svou volbu a je a udržuje je v práci, dokud se nestanou příliš nemocnými, a pak zemřou? Nebylo by tak snadné zavést systém, který miluje všechno a umožní všem, aby si zde užívali života hojnosti? Ano to je.

Musíte vědět, že věci přijaté jako duševní kontrakty už nejsou zapsané do kamene. Vaše Soul smlouvy jsou neustále přepsány Tebou v Terminálu. Ty jsou přepsány Vaším každodenním rozhodnutím, už se nemusíte držet a nedodržovat život lekcí a utrpení. Máte dvířka, která povstává nad to, co už pro vás není. Dostali jste znalosti a dary, abyste mohli napsat mnohem příznivější scénář, vyvíjející se Soul smlouvu, zatímco jste zde na planetě. Vezmete zpět svůj vlastní souhlas, neboť je to Váš souhlas, že píšete svou smlouvu o nové duši.

Mše byly zakoupeny a řízeny nižším rozměrovým předmětem peněz, můžete to rozbít. Přerušíte to tím, že vyrovnáte bohatství a to zase rozbíjí kontrolu nad masy.

Láska a světlo

Rick


To samé v angličtině je v první polovině videa: We Will Be Delivering Info and Knowledge Here.

The transition of the Human mind from uncertainty to Knowing, is an important journey in itself. There are so many Truths for certain levels of that particular journey, that will change, until One is left with the one Truth that is accepted in their mind, in their body and fully in their Heart. What One may consider a misconception, another may believe it as an ultimate Truth, this is all part of the journey, weeding out what no longer serves and being able to openly change One's perspective as Higher resonating Truths enter their fields of Knowledge. There is no refuting that there is a hierarchy within Divinity, for simplicity, You would not still be here if You wished to leave, and also, what Creates those images in the clouds, how did those handsome balls of Light appear before You, would You really be so vain as to think YOU MANIFESTED THEM? Of course not, You Know there is at least higher power, and that Knowing, automatically Creates a Hierarchy.

So, You are attracted to the Hierarchy and its magic, it would feel right for You to be part of something that is pure, right and just, something absent of all fear and based on Love. You have this capability and opportunity, bit by bit, You have been shown how to be closer to this Hierarchy, a Hierarchy that ALL can join, on their way back to the ultimate, the convergent point, God/Source. Many of You are currently a part of this Hierarchy Now, while in Humanoid Form. You Know as part of this Hierarchy, that there is a purpose attached, a mission. Your Knowledge and resonation features tell You that ALL are capable of being a part of this Hierarchy, under the right conditions. But, You also see others that do not believe this, others that seem to be shut off from feeling and knowing such a great blissful option for them. There are reasons for that.

When the time is right, the others will Awaken to sufficient degrees to build the New Timelines for Earth. You are the first to Rise, to clear the path towards the New, by presenting the Truths. To present the Truths and validate them in an irrefutable position, the lies must be revealed/disclosed, and this is indeed happening. It is happening because of a Hierarchy of Light Workers that are deep in the systems, pushing all the deceit to the surface. If every Human Now was part of this Hierarchy, there would be no deceit upon the planet, there would be absolute peace and harmony. All poverty and sickness erased. It is the intentional deceit that destroyed and enslaved this planet, suppressing it from its rightful place in all dimensions. Common sense will tell any Human Now that if a country can print money out of thin air with no tangible backing, that any amount of money could be printed this way, solving all of the problems of the world, and, in the blink of an eye. The governments, Monarchs, rulers etc, have common sense, or do they not? If common sense is quite easy to come by, why would those rulers NOT have common sense? They must have common sense, right? So, why do they not employ this common sense and why do they intentionally cause this global suffering? It is because their intent is "ill". Why would so many Humans vote for and support such a reality that constantly takes from them and creates great Human suffering? How long will billions upon the planet allow for a million to constantly keep them in a box, where they can be used as slaves and their lives taken from them? Is the purpose of this Human existence one that robs a Human of all of their choice and being and keeps them working until they become too sick, then die? Would it not be so easy to implement a system that Loves All and allow for ALL to enjoy a life here of abundance? Yes, it is.

You are to Know, that things accepted as Soul Contracts are no more written in stone. Your Soul Contracts are constantly being rewritten by You in the Now. They are being rewritten by Your daily choices, You no longer have to adhere nor comply with a life of lessons and hardship, You have the door to rise above what no longer serves for You. You have been given the knowledge and gifts to enable You to write a much more favorable script, an evolving Soul Contract while here on the planet. You take back and fully own Your consent, for it is Your consent, that You write Your New Soul Contract with.

The Masses were bought and controlled by the lower dimensional object of money, You can break this. You break this by equalizing wealth, and this in turn, breaks the control over the Masses.

Love and Light
Rick


Zdroj: https://www.facebook.com/rickjewers/posts/905228672987535


.

Zobrazení: 131

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 20.Leden.2018 v 18:16

Jste vyjádření zdroje (což znamená, že přes světelná vlákna, tvořící DNA, máte přístup nejen k nekonečné modrosti a lásce Univerza, ale i k nekonečným možnostem a schopnostem zdroje, z jehož Vědomí, čili z jehož živého tvořivého světla je celé Univerzum stvořeno). 9. dimenzionální arkturiánská rada. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: You Are Expressions of Source, The 9th Dimensional Arcturian Council - Here. Article - Here.
* Vy jste tvůrci Nové Doby! Uvedeno ZDE.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* Chcete změnit svou realitu? Stačí změnou své pozornosti (přeladěním své osobní frekvence) přepnout kanál z jednoho holografického projevu existence na jiný. (funguje to na stejném principu, jako když změnou frekvence přepínáte TV stanice - kanály). Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: Want to Change Your Reality? Just Switch the Channel - Here. Article - Here.
* Dávejte pozor na co myslíte, neboť dříve než se nadějete se to stene vaší realitou. Uvedeno ZDE.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Pokud
si přejete, aby lidé nevolili zloducha Drahoše, dostaňte se do mozku, :-) čili do vědomí propagandou zmanipulovaných voličů!
Jak?
No přeci tak, že do kolektivního vědomí lidstva vložíte představu, že lidé volí někoho jiného než Dahoše a do záměru proč volit někoho jiného než Drahoše vložíte program, ve kterém je uloženo z jakého důvodu nevolit Drahoše a jeho zlo-ne-řád. :-) Úzce související článek: Obrovská síla představivosti aneb jak z představ vytvářet příjemné radostné a povznášející věci, události a všestrannou hojnost Uvedeno ZDE.
Tak co, pustíte se do toho, nebo raději počkáte až na soudný den? :-)
Až si uvědomte, že jste/jsme v prvé řadě vědomí, neboli živé tvořivé světlo, které si tvoří vně projevený svět dle toho, čemu u-věří, tak Vám na tom nebude připadat nic divného a nemožného.
Začněte konečně brát na vědomí, že nejen Titanik, ale i vejce, slepice a kohout byli nejdříve pouhou nehmotnou mentální představou. Více v článku: Víte proč se zdánlivě neškodný román stal skutečností i ve hmotné úrovni existence? Uvedeno ZDE.
* Vy jste ti Blaničtí rytíři, kteří před cizáky a vlastizrádci začnou bránit nejen svou vlast a ostatní Slovanské národy, ale i celou tuto naši planetu. Nadešel čas spojit naše všemocné duchovní síly! Uvedeno ZDE.
* Čím rychleji pochopíte, že jste především vědomí a teprve potom fyzický projev existence, tím rychleji budete moci začít dělat zdánlivě nemožné. Uvedeno ZDE.

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na Trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!

* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.


Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální teploty kdekoliv ve světe - ZDE a ZDE.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.


Fio banka v Kč, č.účtu: 2800690360/2010 IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC kód/SWIFT: FIOBCZPPXXX
(uveďte prosím své jméno nebo svůj nick, aby bylo rozeznat od koho co přišlo). Seznamy přispívajících jsou ZDE.


Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout zdarma menší pozemek, nebo pronajmout třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.


Podpořit výše jmenované můžete též tím, že si přes nás sjednáte povinné ručení na motorové vozidlo. Podrobnosti ZDE.


Předem Vám za to velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle:
Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu Uvedeno ZDE.


10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.


* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.


* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Śtěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.

* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.

* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.
* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.

Nejnovější aktivity

Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

Féwa: Info - kód 23.6.2018

Info - kód ......práve teraz..... Zem je vpravo hore:Navyšovanie hustoty (zahusťovanie) Zeme esenciou božského prítomna skrz hviezdne centrá a hvieznu prítomnosť na planéte. …Zobrazit další
před 15 hodinami
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

Féwa: Info + kód 22.6.2018

Som Slnkom, ktoré jednoducho JE a svojou prítomnosťou harmonizuje, lieči, vyživuje. Som Slnkom, ktoré svieti, žiari, miluje, má rado, ľúbi. To jediné rezonuje so všetkým čo sa práve deje /začína diať/.Skúste si to povedať.*****Info -…Zobrazit další
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Vzestup do Nové Země (a jak to na Nové Zemi vypadá a funguje) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* THE EVENT⚡NEW EARTH is coming - Here.* winflames & New Earth 5D- Council of 9 - Here."
včera
Jiří je nyní členem Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.
pátek
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
čtvrtek
Arnika Berkana ...ano, souhlasím je nyní členem Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.
středa
Uživatel Jakub Janderka přidal komentář k příspěvku do blogu Život uživatele Jurijan.
"Kazda idea se kterou se ztotoznujes, je tvym vezenim, a dela s tebe otroka. At uz blazniveho nebo jineho."
středa
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Důkaz, že vědomí tvoří realitu: Vítejte v matrixu! (rozpadajícím se matrixu) :-) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* The Simulation Hypothesis - FULL PROGRAM - HD (Original) - Here."
pondělí
Uživatel A.Z. odpověděl do diskuse ZAKÁZANÁ HISTÓRIA SLOVANOV - Slobodný vysielač (vynikající, oči otevírající video) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Další pokus o výplach Vašeho mozku někým, kdo je téměř s určitostí placen nadnárodní korporátní elitou, která se snaží zničit kulturu jednotlivých…"
18.6.
Uživatel A.Z. přidal komentář k příspěvku do blogu Tohle by se mělo uveřejnit v novinách po celý Evropě! Jiří Kobza, bývalý diplomat, který dlouhé roky působil v islámských zemích a skutečně ví, o čem mluví, nám vzkazuje: uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Další pokus o výplach Vašeho mozku někým, kdo je téměř s určitostí placen nadnárodní korporátní elitou, která se snaží zničit kulturu jednotlivých…"
18.6.
Uživatel A.Z. přidal komentář k příspěvku do blogu Kalergiho plán: legální genocida evropských národů pomocí míšení ras + úzce související info uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Další pokus o výplach Vašeho mozku někým, kdo je téměř s určitostí placen nadnárodní korporátní elitou, která se snaží zničit kulturu jednotlivých…"
18.6.
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
18.6.
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
16.6.
Příspěvek do blogu uživatele Iva Kotásková

Přeprogramování podvědomí aneb mocná Já Jsem Přítomnost (vysokovibrační jazyk)

Slovo je mocný nástroj, směruje energii. A vědomé směrování energie je princip sebe-zvládnutí, sebe-řízení. Princip tvoření. Tvořme si svůj vysokovibrační prostor, nikoliv svět, který jsme tu tvořili tisíce let a který se rozpadá/rozpadl (a nás to…Zobrazit další
15.6.
Uživatel Král Králů přidal komentář k příspěvku do blogu FÉWA: INFO 14.6.2018 uživatele Ina Obr.
"https://tadesco.cz/cia-kolaps-dolar/ Chtělo by to konečně zrealizovat to společné bytí tady a teď někde v horách a vytvořit tak Šambalu, Shangrilá, Eldorádo, ráj na zemi. -)"
15.6.
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
14.6.
Uživatel Král Králů přidal komentář k příspěvku do blogu Féwa-Info + kód 13.6.2018 (kód se nezobrazil předtím, proto dávám ještě jednou) uživatele Ina Obr.
"Já viděl svůj příchod již před třemi lety. Na obloze. -"
14.6.
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

Féwa - Info 13.6.2018 + kód

Aktuálne info. Stručne dvoma vetami: Keď ružová úraduje. Tak tomu odteraz je /začalo byť/. Ženský princíp Ježíša​Planetárny info-kód, na ktorom sú vyznačené zmeny počas deviatich dní, ktoré máme /vrátane prebiehajúceho deviateho/…Zobrazit další
13.6.
Uživatel Král Králů přidal komentář k příspěvku do blogu Féwa: Info + kód 11.6.2018 uživatele Ina Obr.
"Dordže: moudryčlověk chape a cití že síla ale jeho vlastní,ale v nitru lidství ho použiva jako nastroj a že je vznešenějši než ego a dava se ji proto k dispozici..tak je človek spřizněn s Bohem a když…"
13.6.

© 2018   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby