* Jak se bránit proti psychickému, nebo třeba i EMP útoku, směrovaného někým či něčím na vás, nebo na vaši elektroniku Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Trošku vzdělávání o naší skutečné historii (naši nibiruánští mentoři)

převzato z OSUD.cz, autorem je promovaný antropolog Ph.D. Sasha Lessin. Sasha Lessin, Ph.D. (Ph.D. z antropologie na U.C.L.A.)


Dávní obři, kteří se prohlašovali za bohy, vepsali do našich myslí nenávist, chamtivost, otroctví, zadlužení a náboženství. Byli potomky samozvaných „bohů“, pocházejících z planety Nibiru. Na Zemi přišli kvůli zlatu, nějakou dobu jí vládli a pak většina z nich odletěla. Oni a jejich potomci, vzešlí z křížení s domorodým obyvatelstvem, ovládají tuto planetu už 450 000 let.

To díky nim se zrodilo nutkavé, vražedné soupeření o moc.

Naučili nás, tedy zvláštní rasu, osobitou verzi jich samotných, adaptovanou pro pozemský život (za pomoci trochy mědi, hlíny a pra-yettiovských genů), abychom byli posedlí postavením, prestiží a abychom bojovali a konečně i zabíjeli - jednotlivě i ve skupinách.

Nutili nás do genocidních válek. Vypouštěli na nás smrtící epidemie, svrhávali na nás jaderné bomby.

Vytvořili jazykové bariéry a zakazovali vzdělání. Anunnakiové se svým nečistým potomstvem vymysleli vzájemně neslučitelná, nepřátelská náboženství - aby si zajistili naše rozdělení. Propagovali regulérní otroctví a za účelem jeho méně nápadné formy nás navykli na „služby“ úvěrových institucí.

Jsou mnohem vyšší než my a žijí daleko déle. Tvrdili, že nás vyšlechtili jako otroky a vojáky s krátkou životností. Zabíjeli jsme v jejich jménu, ať to byl Alláh (sumersky Marduk nebo Nannar), Jahve (jiná označení: Enlil, někdy Adad, příp. Enki) nebo Ištar (Inanna). Jedna velká těžařská expedice pod velením Nibiruánců. Vyšlechtili nás k otročení v dolech, armádách, podnicích, školách, vládách, na farmách, v továrnách, v bordelech a na stavbách.

Donutili nás, abychom sloužili jim a „královským“ rodům, dynastiím zabijáckých hybridních vládců a také kněžím, elitě, kterou sami zplodili. Vládnoucí elita, kterou zde „bohové“ nechali, aby nás ovládala, nás vytrvale zaměstnává válčením - pomocí zbraní i obchodu. Na zbraně i obchod dává elita úvěry všem zúčastněným stranám. Také provozuje náboženství, jehož cílem je vytváření dalších nesvárů mezi lidmi.

Pokud se fakta o našem původu dostanou do širokého povědomí, může to znamenat konec lží, jejichž prostřednictvím nás vládnoucí vrstva ožebračuje. Uvidíme, jak nás elita žene do válek. Jak nás matrix, který vytvořili, nutí bezhlavě drancovat nerostné zdroje a ničit životní prostředí. Jak dohlížejí na to, abychom nikdy nepocítili jednotu, nikdy na naší planetě nežili v míru.

Stát i církev před námi tají technologie, znalost našeho mimozemského dědictví a informace o Galaktické federaci.


Konečně je zřejmé, že Jahve a Alláh povraždili davy lidí; tito dva i Marduk nenáviděli ženy. Tito Nibiruánci neznali soucit ani lásku a zcela jistě neprokazovali žádné božství.

Až absolutně přijmeme jednotu všech pozemšťanů a přestaneme válčit, budou nám naši spojenci mezi bohy moci ukázat pokročilou astronomii, medicínu, energetiku, raketový výzkum a strategie přežití, které právě teď, kdy se k Zemi blíží kosmické smetí kosmické smetí, tolik potřebujeme. Můžeme jim odpustit a dosáhnout synergie našich i jejich darů.

Pocházíme z těch samých rodičů. Bohové Anunnaki a hybridi, míšenci, které nám určili za dohlížitele (elita), do nás vepsali tu samou chamtivost, zběsilou soutěživost a touhu po dominanci, jež ovládaly i je samotné.

Naši nibiruánští mentoři pro nás vymodelovali a následně nám vštěpovali hrabivost a sklony k dominanci, indoktrinovali nás nenávistí a násilím, zapříčinili naše genetické mísení. Když před cca 4000 lety většina z nich opouštěla Zemi, Nibiruánští vůdci nadiktovali svůj světonázor pozemským písařům. Jejich perverzní pohled na svět zde bude převažovat tak dlouho, dokud neprohlédneme matrix a pak jej neanulujeme. Potom vytvoříme civilizovaný svět, v němž se vědomí každého z nás dostane zaslouženého uznání.

Hliněné tabulky, které po sobě zanechali jejich písaři, nám sdělují, že na Nibiru vládla vojenská diktatura. Od doby před 450 000 lety do doby před 300 000 lety (tedy když nás stvořili, abychom dřeli v jejich zlatých dolech) provozovali Nibiruánci hierarchický, muži ovládaný monopol na těžbu zlata.

Jeden každý z naší pozemské rodiny pochází z těch samých vesmírných předků. Můžeme se zbavit mentálního matrixu, který nám bohové vnutili - mentality dominance, otroctví, nepřátelství. Můžeme přesáhnout odkaz bohů. Až si uvědomíme naši jednotu, tak dokážeme společně přežít. Vytvoříme si společný plán na další z periodických návratů Nibiru a s ní i bohů.

„Mimozemští formovači Země (terraformers) sem před milionem let nasadili hominidy. Měli v plánu to, že Anunnakiové později přidají do původního genomu nibiruánského homo sapiens pra-yettiovské geny za účelem vytvoření rasy pracovníků adaptovaných na pozemské prostředí. Nibiruánci tedy před 300 000 vytvořili to, co formovači plánovali: homo sapiens nibiruánského typu, ale adaptovaného na Zemi. Přímo na Zemi provedli genovou manipulaci nibiruánských pracovníků ve zlatých dolech, aby proběhla žádoucí adaptace na nové prostředí.“ [Pye, 2013].

Náš pokrok započal, když nám mimozemšťané z Nibiru začali předávat pokročilé technologie. Starověcí obyvatelé Iráku, později zvaní Sumeřané, písemně zaznamenali, že jim každých cca 3600 bohové Anunnaki dávali různá úžasná zařízení, astronomické, chemické a geologické informace, nové plodiny a účinnější, ještě více smrtící zbraně. To vedlo k náhlému růstu na poli architektury, vojenství a veřejné správy, začala se budovat nová města, stavět nové chrámy.

Starověcí Sumeřané si bohy, kteří je naučili psát a řekli jim co psát, nepředstavovali. Nešlo o představivost - Sumeřané viděli, slyšeli a dokonce se i dotýkali Anunnakiů, lidí, jako byli oni sami, i když dosahovali většího vzrůstu a žili déle. Sumeřané sledovali, jak tito obři ovládají složité stroje. Byli svědky toho, jak bohové používají zbraně hromadného ničení.

V Sumeru a pak po celé planetě předávali mimozemští bohové našim předkům vysoce pokročilé technologie a sociální modely, aby mohli vládnout, těžit, komunikovat, ukládat data, počítat, psát, stavět, obchodovat a válčit. Míšence (hybridy), kteří v sobě měli jejich i naše geny, nám bohové určili za vládce.

V každé další generaci bohové obcovali s našimi dávnými prabábami a plodili nové potomstvo. Naši předkové po celé Zemi viděli, slyšeli a dokonce i cítili bohy Anunnaki. Bohové nebyli fiktivní. A ani to nebyli bohové.

Mezopotámci, Egypťané, indiáni, seveřané, Číňané, Tibeťané, obyvatelé Střední a Jižní Ameriky - ti všichni hovořili o bozích, kteří jezdili na nebeských vozech, vrhali blesky a když se Nibiru přiblížila k Zemi, předávali lidem plodiny, stáda, nástroje, znalosti z medicíny, práva a jiných oblastí a navíc další nibiruánské geny.

Mocenské elity kontrolují Zemi a kolaborují, aby udržely v chodu kolotoč soupeření a válek. Gardner vystopoval jejich rodové linie až k Nibiruáncům, kteří založili Sumer a vytvořili právě tyto vládnoucí elity. Ty pocházejí z linie Enkiho, jehož Sumeřané považovali za boha, ačkoli z masa a kostí. Před 300 000 let spojil Enki za účelem vyšlechtění otroků své geny s geny předchůdce Yettiho. Před 13 000 let zplodil Enki Noeho, prapředka současné elity. Při ovládání lidstva tato elita stále využívá prazákon stojící na mentalitě pánů a otroků, bohů a jejich vyznavačů - s tím, že oni mají status pánů a my otroků, ač ekonomických.

Noeho potomci předávali svůj mandát k vládě „ze Sumeru a skrz Egypt do Izraele, prostřednictvím Davida a mesiášů, kteří vzešli z esénských komunit v Kanaánu. Ježíš byl Esén stejně jako jeho žena, Marie Magdalena, což je informace, kterou katolická církev tají. Místo toho katolíci podporovali otrocký kód strachu a podřízenosti. Skrývali pravdu o našem smíšeném původu, perzekvovali a tyranizovali lidskou část naší pokrevní linie, tedy většinu z nás.“ [Gardiner, L., 2000, Pokrevní linie Svatého grálu]


V roce 2000 nám Zecharia Sitchin ukázal reálný důkaz ve formě archeologických nálezů. Záznamy vytesané do kamene a vyryté do hliněných tabulek popisují znalosti z astronomie, geologie, zeměpisu, chemie a biologie - znalosti, které starým Sumeřanům údajně poskytli bohové a jichž naši vědci dosáhli až o mnoho tisíciletí později.

Sitchin vyvrátil dogma pozemské elity. Vyřešil záhadu chybějícího článku v evoluci člověka a zjistil důvod, proč dochází k pravidelným, náhlým pokrokům v našem sociálním a průmyslovém vývoji. Žádný chybějící článek neexistoval, protože jsme se objevili náhle, když Enki a jeho komplicové smísili svůj genom s genomem homo erectus. Lepší nástroje a silnější zbraně jsme získávali, kdykoli nám je sumerští „bohové“ předali.

Sumeřané označovali letadla, ponorky, helikoptéry, vesmírné lodě, zbraně a počítače Anunnakiů svými vlastními slovy a výrazy, které je bohové naučili. Naši předkové říkali letadlům a raketám nebeské lodě, nebeské vozy a draci, plivající oheň. Helikoptéry označovali jako vířivé ptáky. Velryba, která spolkla Jonáše = ponorka; zbraně = zářivý třpyt. Nibiruánské lékařské a vědecké úspěchy = zázraky.

Naši předkové také zaznamenávali historii, vědecké výrazy a koncepty, které je bohové učili. Měli výraz i pro to, co nazýváme počítačovými programy. Kultury našich předků pak ke slovům, která nám bohové dali, přidaly popisy, metafory, přirovnání a analogie. My teď můžeme rozluštit metafory, jimiž naši předkové opisovali Anunnaki a jejich technologie, místo toho, abychom vyprávění o těchto zbraních, dopravních prostředcích a osobnostech zavrhovali jako pověry a báje.

Moje kniha Anunnaki - už žádní bohové se zabývá přezkoumáním dějin starověku a našich vědomostí o tom, kdo jsme, jak jsme se sem dostali a jak nás nové paradigma naší genetiky osvobozuje od modelu, který nám mimozemšťané vnutili a který nás důsledně rozděluje na pány a otroky, bohy a jejich uctívače, šéfy a podřízené, majitele a nájemce.

Tento nový pohled na náš původ nás dokáže oprostit od fyzického i ekonomického otroctví, posedlosti hierarchií, pohrdání ženami, touhy po zlatě, netolerantních náboženství, rozdělení lidstva do jednotlivých národů - všeho, co vepsali do našich myslí Nibiruánci a míšenecká elita, kterou vytvořili.

Až se zbavíme nutnosti žít jen krátké životy plné zoufalství jako dosud, stvoříme si svoji budoucnost sami. Aktivujeme své latentní nibiruánské geny, zdokonalíme svůj genom a připojíme se ke galaktické civilizaci.

Článek je uveden na Facebooku zde: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10202171200495601&set=a...


* Související článek: Výsledky testů DNA z lebek Nephilim Uvedeno ZDE.
* Nephilim pictures, real evidence, proof of the bible. ( read info please ) Uvedeno ZDE.
* Video v angličtině: UFOS - Nibiru / Anunnaki / Reptilians - The Secret Alien Race War - Warning! Graphic Evidence - Here.
* Další video v angličtině: ON THE PATH OF THE IMMORTALS - Here.Víše uvedené informace jsou Tajemství Amenti ve zkrácené, hodně stručné podobě, ale dá se říct, že podstatné info jsou zachovány - k tomu dospěl už i Zecharia Sitchin a Erich Dänniken - je dobré říct, že původní spojení DNA byla pouze přerušena, zajištěna pečetěmi, ale zůstala - vše se nyní obnovuje k novému restartu. Mnohem více podrobností najdete v článcích Tajemství Amenti.


Úzce související články:
* Historie vzniku nynější lidské rasy, aneb kdo stvořil člověka a kdo ho zotročil a proč. Uvedeno ZDE.
* Prababičkou nynějšího lidského druhu byla ještěrka, nikoliv opičák, :-) jak se nám snaží namluvit! Uvedeno ZDE.
* Záhadný a zřejmě velice nebezpečný muž se jménem Barack Obama. Uvedeno ZDE.


Ilumi-hnáti, :-) kteří tomuto světu zpozascény prozatím pořád
ještě částečně vládnou, dlouho již ale vládnout nebudou, jsou potomci těchto padlých andělů zkřížených s lidskou rasou. Proto jsou to tací krvelační psychopati, kteří by lidskou rasu nejraději vyhubili. Úzce související článek: Pokud chcete být a setrvat nejen zdraví, řiďte se ve vlastním zájmu informacemi uvedenými např. ve videu s názvem: Nie sme chorí, sme trávení Uvedeno ZDE.


Další úzce související články:
* „Oni žijí“ – Podivný film se silným vzkazem Uvedeno ZDE.
* Příčinou zvrhlostí, zvráceností a násilí které se ve světě dějí je, že nám vládnou psychopati, sexuální úchyláci a satanisti. Je nejvyšší čas se tomu začít bránit, jinak z lidí vytvoří úchyly! Uvedeno ZDE.
* Víte, že jste členy té nejhorší sekty, aniž si to uvědomujete? Co je to sekta a jakými fikanými způsoby získávají nové ovečky i mezi umělci a velice chytrými a vzdělanými lidmi Uvedeno ZDE.
* Víte proč demokracie nejenže neexistuje, ale nikdy ani neexistovala? Víte jak se diktatuře ne-mocných bránit? Je třeba se doz-vědět co a proč je třeba proti tomu začít konečně dělat! Uvedeno ZDE.
* Čím více lidí se dozví skutečnou pravdu, tím dříve zkorumpovaný systém konečně padne! Nepotřebujeme novou vládu, potřebujeme nový systém! (pošli to dál) Uvedeno ZDE.
* Stále se domníváte, že energii nelze získávat zdarma a dokonce několika způsoby? Přesvědčte se o tom tedy na vlastní oči! Uvedeno ZDE.
* Mnohem více než jen 100% důkazy mimozemské civilizace-UFO Informace na videu otevřou oči a rozjasní mysl nejen úplným zaslepencům Uvedeno ZDE.

* Víte to, že jste mnohem větší hlupáci, než si vůbec dovedete představit? Nemáte tušení proč? Tak se na to mrkněte a konečně prozřete! Uvedeno ZDE.
* Jak se dělala a dělá světová politika, jak se proti tomu bránit a proč je třeba skutečných odborníků a ne zkorumpovaných zaprodaných politiků. Uvedeno ZDE.
* Nepotřebujeme novou vládu, potřebujeme nový systém! (několik vynikajících, oči otevírajících informací) Uvedeno ZDE.
* Proč je třeba upozorňovat na zlo a jakým způsobem na něj upozorňovat abychom ho nijak nepodporovali a energeticky nepřiživovali Uvedeno ZDE.


* Mocenská struktura ne-mocných reptošů se již nezadržitelně hroutí v základech, takže zachovejte klid a užívejte si krás života. Uvedeno ZDE.
* 19.10.2014 došlo na Marsu k obrovské explozi (viz. přiložená videa), která byla způsobena údajně kometou, jež Mars míjela. Byla to ale skutečně jen pouhá kometa, nebo...? Uvedeno ZDE.
* 10 příznaků, že globální elita ztrácí kontrolu Uvedeno ZDE.

* Komentár Ľuboša Blahu - Koniec Európy: rútime sa do pekla! Uvedeno ZDE.
Žádný "strom" neroste do nebe a na každou svini se již vaří voda.
* 250 milionů protestů po celém světě od 1979 - 2013, zobrazené v jednom postoupném časovém zobrazení. Všimněte si jak se protesty po celém světě rok od roku rapidně zvyšují. Uvedeno ZDE. Ma videu s názvem: Protest on the planet from 1979 to 2013 (re-upload) (toto a některá jiná videa mažou, takže pokud odkaz již nebude fungovat, tak si ho pod tímto názvem pomocí Gogol vyhledávače nejděte někde jinde)
* Mezi kabalou se šíří chaos a panika, brzy padnou další hlavy. Uvedeno ZDE.
* Nedejme se semkněme se a nenechme si nic nežádoucího líbit - petice a vzájemná podpora a spolupráce fungují! Uvedeno ZDE.
* Víte, že státu již není co sebrat, takže teď jsou na řadě ovčané, ze kterých zkorumpovaní politici budou chtít vyždímat maximum co se jen dá! Necháme si to líbit, nebo …? Uvedeno ZDE.
* Kde se/lže stát, tam promlouvají ulice. Uvedeno ZDE.
* Proč je třeba usilovat o to abychom všichni co nejdříve vystoupili z Evropské Unie. Uvedeno ZDE.

* Petice za vystoupení ČR z EU a NATO. Kálíme vám NA-TO :-) Uvedeno ZDE.


Zachovejte ale klid, neboť z důvodu, že se dostáváme do fotonového pásu dochází k tomu, že jsme prozařováni nepolarizovaným světlem pramenícím z centrálního slunce. Tím dochází k tomu, že se v nás obnovuje 12ti vláknové DNA. To nám umožňuje spojit se se svým multidimenzionálním Já a obnovit si tím své nekonečné možnosti a schopnosti. Úzce související video s názvem: * Vy sami jste BŮH - Bashar & Abraham (CZ titulky) Uvedeno ZDE.


* Sen, který žijete, tvoříte vy! NOVÝ SEN - Nebe na Zemi (CZ titulky) Uvedeno ZDE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Jisté entity, které navštívily tuto planetu v minulosti, ji už dnes navštívit nemohou. Slyšeli jste to? Nemohou vstoupit! Fyzika vytváří bariéru a oni ji nemohou překročit. Existují temné energie a myšlenky temnoty, které by chtěly vstoupit a hrát si s vaším vědomím. Někteří je nazývají zlem. Ovlivňují lidi a tito lidé s nimi pracují. Pomáhají jim získat moc a kontrolu a v tom, jak ji získávají, není žádný půvab. Ale dveře se zavírají! Zlo, tak jak je znáte, začne slábnout. Zlo je energie, která je nasávána určitými lidmi. Potom se tito lidé opravdu stávají zlými, ale je to jejich volba. To je staré vědomí. To je nejlepší vysvětlení, jaké máme pro to, co se v budoucnu stane.

Plejáďané teď poskakují, protože vědí, co se zde děje. Je to téměř jako exponenciální evoluce, jestli chcete. Jedna věc vede k další a staví se jedna na druhou. Nakonec nebudete muset znovu začínat pokaždé, když se narodíte, díky tomu, co již můj partner dnes popsal. Duchovní evoluce začíná, a vy začínáte přicházet na planetu se znalostí faktorů, které jste se dnes naučili a budete na nich stavět ve vašem příštím životě. Kdybych mohl použít nějaké označení, pak to, že se narodíte moudří.

Později, až vám bude odhalena fyzika, porozumíte nástrojům, které mohou pracovat s vědomím. Konec konců, je to jen fyzika. Co byste si nemysleli je, že to nemusí být nutně stroje, ale spíše biologičtí pomocníci. Ale nebudete je mít během chvilky. „Kolik generací to potrvá, Kryone?“ Neřeknu vám to. Důvod je ten, že vám nechci dávat nastavení, které by pokazilo party. Každá jednotlivá planeta má svůj vlastní časový cyklus s ohledem na rychlost svého vlastního vývoje.

 „Jak to funguje? Jak rychle to funguje? Jak to začne?“ Už to začalo! Jste na hranici bariéry a prolamujete se dovnitř. Jakmile tam jednou jste, tak bych vám chtěl říci, že dosažené výkony všech planet, které dosáhly tohoto bodu, jsou stejné. Všechny se posunuly vpřed, každá z nich. Je to, jako by do toho bylo zapojeno kolektivní vědomí celé planety. Je to, jako byste zahodili vypínač a žádné množství temné energie by to nemohlo zastavit. Ach, bude se snažit! Už jsem vám to řekl dříve. Lidé, kteří do staré energie tolik investovali, jsou jako děti na hřišti, nechtějí vyrůst. Budou kopat a křičet a mlátit kolem sebe. Vědí, že světlo všechno změní a že nedostanou šanci fungovat tak, jak fungovali dříve.

A to je to, o čem mluvíme. Benevolentní (laskavý) faktor a bariéra moudrosti pracují v rámci zákonů vědomí fyziky způsobem, který opravdu spočítáte. Zakončíte to tím, že se zvýší procento efektivity vaší DNA, a to pozvedne generaci za generací. Nakonec budete mít lidskou bytost, která dokáže zacházet s hmotou a zdánlivě tvořit věci z ničeho. Proč je to tak zvláštní? Je to jen fyzika! Nedává smysl, že multidimenzionální fyzika dokáže kontrolovat nižší druh fyziky? Nejvyšším druhem fyziky je vědomí a tato fyzika může kdykoli kontrolovat 3D fyziku.

Celý článek s názvem: Kryon - „Fyzika vědomí – odhalená budoucnost“ je uveden ZDE.


.

Zobrazení: 5357

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 1.Listopad.2017 v 0:31

Více o skutečné historii této planety a jejich obyvatel (nejen té lidské, ale i té reptilní populace) najdete v článku: Michael Salla, Cobra & Unknown Lightwarrior na rádiu Ground Crew Command: část I Uvedeno ZDE.
* Kdo jsou to Babyloňané - Ilumináti a jejich pokrevní linie a jak jim zabránit v uskutečnění jejich hrůzných plánů. Uvedeno ZDE.
* Trošku vzdělávání o naší skutečné historii (naši nibiruánští mentoři) Uvedeno ZDE.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 26.června.2018 v 15:59

* Complete History of the Anunnaki/Pleiadian Gods !!! - Here. (Anunnaki = ještěrky = lizards)
* The Reptilians - A Humanoid Snake Creature and conspiracy theory of The Reptoids Races - Here.
* Secret Book of Enoch - Fallen Angels, Nephilim Giants & Aliens - Here.
* Agharians Alien Races and 4 Alien Species are Control Earth - Here.
* Many Races and civilizations living on the planet Nibiru - Here.
* The Arcturians ~ Continual Upgrading, Downloads and Activations - Here.
* Co je to vzestup a co to všechno znamená. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: What Is Ascension And What Does All Of This Mean Here. Article Here.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 7.Březen.2019 v 9:25

* It's Just A Matter Of Time Before This Happens? The Final Stage Is Set! (2019-2020) Here.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 21.Září.2019 v 22:10

* Negative Souls from Alpha Draconis, Draconians, Reptilians, Draco Reptoids Here.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 27.Září.2020 v 16:39

Člověk byl stvořen geneticky, padlými, prdlými, egoistickými "anděli". Pokud by člověk byl skutečně stvořen nejvyšší inteligencí Univerza, tzn. tzv. "Bohem" s velkým B, musel by se za svou práci stydět! Ne-myslíte? :-) (doporučuji vám shlédnout níže uvedená videa, neboť vám odhalí např. i to, kdo a proč stojí za snahou eliminovat většinu lidské populace)
* Ivo Wiesner: Byli Adam s Evou skutečně prarodiči lidstva? 1. část Video ZDE.
* Ivo Weisner: Byli Adam s Evou skutečně prarodiči lidstva? 2. část Video ZDE.
* Ztracená evangelia - pravda o křesťanství Video ZDE.
* Vesmír o nás: Zakázaná historie lidstva Video ZDE.
* Jaký je svět - Aneb vše je jinak než nás učili Video ZDE.

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE.

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí - ZDE.

Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDE, ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Nejlevnější státy světa kde se dá žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
před 9 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Zlaté Živé Světlo v komunitě Facebook.
před 9 hodinami
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
před 20 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Kdo má oči uvidí, kdo má uši, uslyší a kdo nemá už totálně vypláchnutý mozek masmediální masáží, ten snad i pochopí. Budeš to i ty? :-) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Z lidí se stali bezohlední, sebestřední sobci. To je z nich ale děláno záměrně a to z důvodu: rozděl a panuj! Dobře to popisují přiložená videa. * Konzumní děti aneb Komercionalizace…"
před 23 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Kdo má oči uvidí, kdo má uši, uslyší a kdo nemá už totálně vypláchnutý mozek masmediální masáží, ten snad i pochopí. Budeš to i ty? :-) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* MP 2 COVID-19 Vakcína způsobuje ochrnutí! Šílenci Ken a Prymula ji objednali na Čechy! Teď lžou! Podrobnosti ve videu ZDE.* Pravda o OČKOVÁNÍ - skutečné příběhy dětí, rodin i…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Kdo má oči uvidí, kdo má uši, uslyší a kdo nemá už totálně vypláchnutý mozek masmediální masáží, ten snad i pochopí. Budeš to i ty? :-) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"... Moderna je ve třetí a poslední fází vývoje vakcíny. A zde je něco, co mnozí z vás neví, hádejte kdo byl prvním generálním ředitelem Moderny? Absolvent…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Kdo má oči uvidí, kdo má uši, uslyší a kdo nemá už totálně vypláchnutý mozek masmediální masáží, ten snad i pochopí. Budeš to i ty? :-) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* “Čím víc roušek, tím víc nakažených,” šokuje významný lékař MUDr. Jan Hnízdil. “Psychopati v čele státu zkouší, co vydržíme.…"
včera
Uživatel A.Z. přidal komentář k příspěvku do blogu Kdo má oči uvidí, kdo má uši, uslyší a kdo nemá už totálně vypláchnutý mozek masmediální masáží, ten snad pochopí. Budeš to i ty? :-) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"V Listině základních práv a svobod je mimo jiné uvedeno i tohle: Státní moc lze uplatňovat jen v případech a v mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který zákon…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Kdo má oči uvidí, kdo má uši, uslyší a kdo nemá už totálně vypláchnutý mozek masmediální masáží, ten snad pochopí. Budeš to i ty? :-) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Vyjádření k plošnému testování - MUDr. Andrej Janco, prezident SLÚŠ Video ZDE. (plošné testování by rádi zavedli i v ČR)Testovat se též raději…"
včera
Příspěvek do blogu uživatele Zlaté Živé Světlo

Kdo má oči uvidí, kdo má uši, uslyší a kdo nemá už totálně vypláchnutý mozek masmediální masáží, ten snad i pochopí. Budeš to i ty? :-)

Kdo nemá ještě úplně vypláchnutý mozek masmediální masáží, ten nemusí klikat na odkazy, neboť mu postačí přečíst si jen názvy níže uvedených odkazů na články a videa. V každém případě ale doporučuji poslechnout si video: Jak vymýt mozek celému…Zobrazit další
včera
Uživatel A.Z. přidal komentář k příspěvku do blogu Důkazy, že Koronavirová epidemie je velký a miliardový podvod. (ten vir tu byl vždy) Statistiky mrtvých jsou vymyšlené. Víte, kdo za tím je, a co je jejich záměrem? uživatele Zlaté Živé Světlo.
"V Listině základních práv a svobod je mimo jiné uvedeno i tohle: Státní moc lze uplatňovat jen v případech a v mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který zákon…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Prohlášení Institutu Václava Klause k výhružkám a strašení pánů Babiše a Prymuly uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Teď něco opravdu VELICE pozitivního a uklidňujícího: * Svět se dal do pohybu. Ledy se lámou, říká MUDr. Jan Hnízdil Uvedeno ZDE. * SESTŘIH: Reiner Fuellmich - Zločiny proti lidskosti Video ZDE. Text…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Důkazy, že Koronavirová epidemie je velký a miliardový podvod. (ten vir tu byl vždy) Statistiky mrtvých jsou vymyšlené. Víte, kdo za tím je, a co je jejich záměrem? uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* “Čím víc roušek, tím víc nakažených,” šokuje významný lékař MUDr. Jan Hnízdil. “Psychopati v čele státu zkouší, co vydržíme.…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Prohlášení Institutu Václava Klause k výhružkám a strašení pánů Babiše a Prymuly uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* MP 2 COVID-19 Vakcína způsobuje ochrnutí! Šílenci Ken a Prymula ji objednali na Čechy! Teď lžou! Podrobnosti ve videu ZDE.* Pravda o OČKOVÁNÍ - skutečné příběhy dětí, rodin i…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Prohlášení Institutu Václava Klause k výhružkám a strašení pánů Babiše a Prymuly uživatele Zlaté Živé Světlo.
"... Noční návštěva restaurace bude stát ministra zdravotnictví Romana Prymulu hlavu. Premiér Babiš jej vyzval k rezignaci, jinak jej odvolá. ... Podrobnosti v článku: Okamžitě odstupte.…"
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Krutý experiment s Čechy. (přečtěte si to, je třeba být v obraze) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* * *- Níže uvedené video o zaprodání Česko-Slovenska by si měl poslechnout naprosto každý, obzvláště všichni mladí, kteří se o tomto období dozvěděli jen z…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Co nesmíte vědět: Pravda o kolosální manipulaci lidstva již prosákla ven. uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* * *- Níže uvedené video o zaprodání Česko-Slovenska by si měl poslechnout naprosto každý, obzvláště všichni mladí, kteří se o tomto období dozvěděli jen z…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Co že to bylo v roce 1989 za revoluci, kam se poděl všechen státní majetek, aneb pokud bychom to nechali jít takto dál, kam bychom se dostali? uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* * *- Níže uvedené video o zaprodání Česko-Slovenska by si měl poslechnout naprosto každý, obzvláště všichni mladí, kteří se o tomto období dozvěděli jen z…"
včera
Uživatel A.Z. přidal komentář k příspěvku do blogu Prohlášení Institutu V. Klause uživatele Zlaté Živé Světlo.
"V Listině základních práv a svobod je mimo jiného uvedeno i tohle: Státní moc lze uplatňovat jen v případech a v mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který…"
čtvrtek

© 2020   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby