MOŽNOST PŘIVÝDĚLKU a tím současně i poskytnutí dotace na provoz těchto stránek i na projekt: Mmáte zájem ... zde

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Předmluva:

Problémy vytvořené na jedné úrovni vědomí, nelze na té samé úrovni vědomí vyřešit. Albert Einstein.

Život vyžaduje neustálou změnu, změna je podstata života, nelze se zastavit a přitom žít, nerosteme-li do Lásky rosteme do Stínu, jiná možnost není. Při růstu do Stínu se tendence k oddělenosti stane časem silnější než je přitažlivá  síla duše a entita se rozpadne. To je duchovní smrt, nevratný a totální zánik osobnosti, ega, v důsledku mnoha životů prožitých v upřednostňování Stínu. Budeme-li upřednostňovat Lásku a Světlo, dojdeme časem k rozhodnutí  dobrovolně odevzdat osobnost do služeb srdce. I zde dojde k zániku osobnosti, ale ne ve smyslu neexistence. Naše osobnost bude dále existovat, jen splyne s Vyšším Já, které ji vytvořilo.

Fotonový pás

Každých 25 920 let je planeta Země plně prostoupena energií, tak zvaného fotonového pásu. Tato energie obnovuje vnitřní strukturu všeho co je možno obnovit a rozloží vše co obnovit nelze. Zemi trvá průchod touto energií 3,5 dne. Číslo 25 920 vznikne, když základní frekvenci vesmíru 432Hz vynásobíme 60ti,  432 x 60 = 25 920. Zároveň je to doba během které Sluneční soustava projde všemi znameními zvěrokruhu. Je mnoho dohadů odkud energie přichází. Jedno tvrzení říká, že fotonová energie přichází z centrálního slunce, další, že fotonový pás existuje trvale a Země touto oblastí periodicky prochází. Jiné říká, že je výsledkem působení masivní černé díry, se kterou je naše sluneční soustava nějakým způsobem synchronizována.


Opět platí, že vnější svět je jen projekcí světa vnitřního a vnitřní řád vytváří zdání dějů ve vnějším kosmu. Existuje jen vědomí (viz kapitola “Vědomí” ) a vědomí používá různé nástroje pro svůj růst, fotonový pás je jedním z nich, ať už se materializuje ve vnějším světě jakkoliv..

Jednou za 25 920 se otevírá brána a člověku se nabízí příležitost přejít z této reality do reality mnohem harmoničtější. Přijede “autobus” a kdo chce ten nastoupí, někdo však nebude chtít nastoupit a zůstane. Na hranicích obou realit musí všichni cestující předložit svůj pas - vibrační otisk. Ti kteří mají málo negativity se mohou na hranicích očistit, ale ti co mají negativity mnoho se nemohou očistit, jejich těla by se rozpadla, a tak se musí vrátit. Po té co fotonový pás pomine, někteří lidé na Zemi schází - odešli do vyšších světů. Ostatní zůstali na Zemi.

Tak to bylo až dosud ve všech předešlých průchodech fotonovým pásem. Země zůstávala ve třetí dimenzi a ten, kdo byl připraven, mohl přejít do vyšších světů - zmizel. Kdo připraven nebyl, ten zůstal. Tentokrát jsme však v jiné situaci, planeta Země dokončila vývoj svého vědomí ve třetí dimenzi a sama přechází do vyššího světa a tak všichni již v tomto “autobusu” sedíme. Budeme přecházet spolu s Matkou Zemí, a budeme se jí moci přidržet. To je velká pomoc. (viz kapitola “Vize”) Výsledek je, že tentokrát zmizí ti kdo připraveni nejsou a kdo připraven je, ten zůstane.

Záležitost vlastního přechodu před časem velmi zaměstnávala moji mysl a mé emoce.  “Vyslovil” jsem intenzivní přání-pocit tuto transformační energii poznat a mé přání bylo rychle splněno. Bylo to při procházce a ušel jsem asi tři, čtyři kroky od místa, kde jsem přání-pocit vyslal, když jsem pocítil, jako by se do mě zezadu něco opřelo, do oblasti srdce a začalo se to rozprostírat po celé páteři. Protože jsem hodně pracoval s energiemi, mé naučené chování ihned chtělo začít tuto energii rozvádět po těle, ale nešlo to. Místo toho mi energie poskytla hned několik zrcadel. První poznání bylo, že jsem neurvalý a že si bez dovolení dovoluji manipulovat touto inteligentní energií, nezajímá mě její názor a že vůbec nerozumím tomu co dělám a že vše má své vlastní pořadí. Jen toto samo o sobě, osekalo mnoho ostnů mému egu. Další poznání bylo, že moje mysl je příliš hrubá a tato energie příliš jemná na to, aby se vzájemně setkaly. Měl jsem také pocit, že mám co do činění s velikým divokým zvířetem, které mě miluje, ale které se mě nepodvolí a bude trpělivě učit mojí mysl jak se s ním sejít.  Z působení této energie jsem nabyl dojem, že je zcela neuchopitelná, zcela nad úrovní třetí dimenze, že v sobě nemá nic ze 3D. Dospěl jsem k názoru, že zdroj této energie je ve světě, který nejsme schopni vnímat.

Energie fotonového pásu je energie velmi vysoké frekvence a to co je nám známé a k čemu by ji bylo možné alespoň částečně přirovnat je energie gama. Jediný způsob jak naše věda dokáže energii gama uvolnit, je rozpadem atomů, nebo bombardováním hmoty elementárními částicemi. Tím vznikají mini exploze jednotlivých částic a vibrace uvolněné tímto způsobem mají charakter destrukce. Frekvence obsažené v jakékoliv explozi jsou vždy chaotické a jako takové chaos také vytváří. Proto lidmi uvolněné gama záření je pro život destruktivní.


Naproti tomu energie fotonového pásu je vytvořena primárním zvukem Stvoření, tónem, respektive množstvím harmonických tónů, které daly vzniknout Životu a které ho udržují. Jedná se o frekvence, které vtiskují strukturu všemu s čím přijdou do styku. Člověkem uvolněná gama energie strukturu Života rozbíjí, fotonová energie strukturu Života vytváří a opravuje tu strukturu, která byla poškozena chaotickými vibracemi.

Energie fotonového pásu způsobí vtisknutí vyššího řádu jak na buněčné úrovni, tak na úrovni emocí a mysli. Naše nepoužité sekvence DNA se zapojí do činnosti. Člověk v současnosti používá asi 10% mozkových neuronů. Harmonická gama frekvence způsobí na molekulární úrovni zapojení téměř všech neuronů. Na úrovni elementárních částic přidá vibraci, která zde na Zemi neexistuje a která nám umožní vibračně vstoupit do vyššího světa - spojí nás s Časem. Namísto okamžité destrukce, která provází ozáření technickou gama energií z jaderného štěpení, gama energie fotonového pásu, vibrující na harmonických frekvencích života přinese okamžitou restrukturalizaci všech životních procesů, okamžité vyléčení mentálních, emočních a tělesných traumat.

Další charakteristikou této kosmické energie je, že mimo Světla vysoké frekvence obsahuje rotace energie v našem světě dosud nepřítomné. Jedná se o rotace podle časové osy, tedy určitý druh komplexního magnetizmu, proto tato energie proniká vším. Energii fotonového pásu nelze odstínit, neboť se pohybuje mimo naší realitu a z této vyšší reality má přístup kamkoliv, do libovolného bodu naší reality. Proto může být celá planeta urychlena do vyššího světa.  

Tato energie je za určitých okolností bio-vstřebatelná a každý máme možnost ji v sobě zakotvit. Tím umožníme aby, mohla kmitat mezi naším prostorem a prostory vyšší reality a vytvořila jakýsi most, po kterém následně vibračně přejdeme spolu se Zemí na vyšší úroveň bytí.

Energie fotonového pásu rozloží vše co nemá strukturu slučitelnou s touto energií, tedy vše co je cizí vibracím Života. Z věcí jde především o umělé hmoty, které se rozpadnou jako první a mnoho dalších výrobků bude následovat. To může být jeden z důvodů, proč se tak málo dochovalo z předešlých pozemských civilizací i když mnohé byly na podobné technologické úrovni jako jsme dnes my. V člověku tyto vibrace rozloží vše co je nepravdivé v našem fyzickém, emočním, mentálním a duchovním těle.

Energie fotonového pásu je záchranou pro tento nefunkční svět, neboť kdybychom byli ponecháni sami sobě, zanikli bychom v několika následujících desetiletích, ne-li dříve. Již nyní přichází předvoj energií, které nás zvolna připravují na hlavní příval, který má začít v prosinci 2012. Ten kdo s těmito přípravnými energiemi souzní a postupně mění svůj způsob života, myšlení, cítění a jednání, si vytváří vnitřní čistotu a pomáhá tak spolu- vytvářet bio-rezonanci mezi námi-lidmi - kolektivně, a fotonovou energií. Toto bio- rezonanční pole způsobí, že energie fotonového pásu bude stále více vstřebávána a začne transformovat nás, Matku Zemi a všechen život na Zemi. Budeme urychleni do vyšší reality zevnitř, to znamená, že každá elementární částice, ze kterých jsou složeny atomy našeho těla bude urychlena v harmonii s ostatními částicemi, bez toho, aby se celek rozpadl.

Kdo však změny ve způsobu života odmítá a trvá na starém, kdo se odmítá připravit, ten žádné bio-resonanční pole mezi sebou a fotonovou energií vytvořit nemůže a až přijde energie fotonového pásu, nebude s ní v rezonanci, nebude moci vstoupit do její vibrační struktury pokud sám vibruje jinak. Fotonová energie ho začne urychlovat z venku, což je  subjektivně velmi nepříjemné a fyzické tělo se rozpadne.

I zde platí svobodná vůle, kdo chce být urychlen bude, kdo nechce, nebude. Každý se musí rozhodnout a i váhání je rozhodnutí.

Jak vše proběhne závisí na nás lidech a na postojích, které v sobě máme. Proto je jakékoliv předvídání bezcenné. Jediné co je jisté, je to, že transformační energie přijde. To, kdy přijde není podle mého chápání tak jednoznačné, neboť čas i prostor je iluze a obojí je závislé na kolektivním vědomí lidstva. Stín se snaží její příchod oddálit, zatímco Světlo se ho snaží urychlit. Použijte proto svoji vlastní intuici. Až přijde ten správný čas budete vědět. Zatím to vypadá tak, že okno ve kterém transformační energie přijde je mezi prosincem 2012 a březnem 2013. Důležité, je postarat se o to, abychom byli v pohodě, abychom se otevřeli novému, abychom věřili, že vše je v pořádku a že o každého z nás bude postaráno, abychom se připravili a zpracovali své Stíny, abychom měli v srdcích lásku a důvěru ve své Vyšší Já a abychom zapomněli co je strach. Čím více lidí bude připraveno, tím jednodušší to bude kolektivně.

Každý z nás je v této hře aktivním článkem, který spolu-rozhoduje o průběhu kolektivní transformace, ale nejvíce o zdaru nebo nezdaru své osobní transformace. Není třeba čekat až energie přijde v plné síle, už nyní může každý požádat transformační energii aby přišla, a ona přijde. Přijde v míře jaká je pro každého únosná a začne vás připravovat na přechod. Přijde pomoci s problémy a s odstraněním bloků. Stačí spojit srdce s rozumem a požádat. Až přijde poznáte její vznešenost a suverenitu, sami se tak začnete cítit a chovat. Přestanete dělat to co nechcete, začnete být trpěliví a jemní. Bude zjemňovat vaší mysl, aby vaše mysl mohla tuto energii pochopit a začít s ní spolupracovat. Nedovolí vám, aby jste s ní manipulovali, bude vás učit spolupráci.

Budoucnost není o ovládání, moci a penězích,  je o spolupráci. Spolupráci lidí s lidmi a lidí s ostatními formami života, pozemskými i mimozemskými. Pochopíme, že jsme součást celku, součást Života.

Zdroj je uveden ZDE.

Související video v angličtině s názvem: "Earth is Becoming a Star | 21 Dec 2012 - 21 Mar 2013" je uvedeno ZDE.

Vynikající, úzce související videa:

* Vědomí řídí Vesmír – (CZ titulky) / Consciousness Drives the Universe – CZ. Uvedeno ZDE.
* Osvietené čakry- vizionárska cesta do vnútorného světa (SK titulky) Uvedeno ZDE.
* MŠŽ 006. Cesta vzostupu (ve Slovenštině) Uvedeno ZDE.

* Úzce související článek s názvem: "DNA aktivace a rok 2012" je uveden ZDE.

Další úzce související články:

* "Konec pátého slunce bylo 21.12.2012 a začátek šestého slunce začne 28.03.2013", uvedeno ZDE.

* "Březen 2013: Probuzení. Další velká událost!", uvedeno ZDE.

* "Dolores Cannon: Mayský kalendář, 2012 a 5D Země", uvedeno ZDE.

* "Přechod do jiné dimenze-jak?", uvedeno ZDE.

* "2012-co je myšleno tím, že odchází třetí dimenze", uvedeno ZDE.

* "Letos dojde k dělení tohoto světa na tři frekvenční pásma, čili na 3 planety, každá v jiné dimenzi, tzn. v jiném frekvenčním rozsahu", uvedeno ZDE.

* "Lidičky proberte se, je na čase vědět jakým způsobem jsou konstruovány tzv. hmotné světy a jejich reality", uvedeno ZDE.

* Právě dochází k přeměně - transmutaci do světelného projevu existence, čili do úrovně páté a vyšších dimenzí. Uvedeno ZDE.

* Co je to pátá dimenze, na jakém principu funguje, jaké nekonečné možnosti poskytuje a proč je podrobně vysvětleno ZDE.

* Co znamená transmutace hmoty do podoby zkrystalizovaného světla a kdy jak a proč k tomu dojde. Uvedeno ZDE.

* Co nás čeká v páté dimenzi..... Uvedeno ZDE.

* Jak se stát VĚDOMÝM tvůrcem svého světa a jeho realit a neomezeným pánem svého osudu. Uvedeno ZDE.


Dnes je již zcela jisté a nezvratné, že dojde k vzestupu celé planety, se všemi a vším kteří si přejí na ni zůstat a společně s ní se vrátit nazpět do světů jednoty a harmonie - lásky.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Shlédněte tohle video s názvem: "Watch this and you will know we're in END TIMES!" a zjistíte, že starý svět v projevu 3.D se již hroutí. (Není třeba umět anglicky, neboť vyobrazení událostí, které se letos již odehrály, mluví samo za sebe.) Nezoufejte ale, neboť s kolabujícím starým světem se současně rodí nový, mnohem lepší svět než byl ten dosavadní.

"Keisha mluvila o posunu pólů, světová letiště už musela poprvé v historii předělat navigační systémy, protože sever už není na severu. Zmatení ptáci ztrácejí orientaci, umírají hejna velryb, která nemohou najít cestu. O pohybu severního pólu se sem tam něco ví, ale o jižním pólu se mlčí. Je přísně zakázáno pořizovat jakékoli snímky Antarktidy, satelity byly odkloněny, nesmí se zveřejňovat žádné fotografie ani filmy… (...) Kdysi dávno tu bylo vědomí lásky ze srdce, ale zničila ho náboženství, potažmo církve. Předchozí civilizace uctívaly všechny Matku přírodu, Gaiu, Zemi, byly napojené, komunikovaly s ní, naslouchaly, soucítily. To se změnilo, nikdy nebylo zabito tolik lidí ve jménu Boha, jako s nástupem různých církví, které stanovily, co je dobré a co špatné. (...) Tyto informace samozřejmě Keisha neříká proto, aby nás vyděsila už úplně, ale proto, aby se probral ten zbytek chrápajících lidí (...) Póly se letos posouvají 8 x rychleji než dosud, energie samotné planety je 3x silnější. Znamení, o němž se zmińují po staletí proroctví, jsou modré spirály na obloze, které se teď objevují nad každým světadílem. Na Zemi přicházejí nové energie, které nám pomáhají transformovat vědomí z ega do srdce. Přicházejí ve vlnách, aby nám umožnily se na ně adaptovat – tedy těm, kdo chtějí, zase každý musí zvolit sám za sebe. Na druhé straně, aby zvolit mohl, musí tyto informace MÍT." Celý čánek s názvem: "Keisha Little Grandmother v Praze – to nejdůležitější z přednášky" je uveden ZDE.

Neberte na lehkou váhu to, co se při protnutí galaktického rovníku bude dít. Podrobnosti ZDE.

.

Zobrazení: 12560

Odpovědět

Odpovědi do této diskuse

Pro mnohem lepší pochopení toho jak a z čeho je tvořena veškerá tzv. hmota bude prospěšné, když si přečtete článek s názvem: "Vesmír jako HOLOGRAM! Science fiction?", uvedený ZDE a taktéž bude velice dobré nejdříve shlédnout níže uvedená videa.

Dokonce už i vědci začínají přicházet na to, že naprosto vše v existenci je stvořeno z vědomí, čili z vnitřní, duchovní energie. Podrobnosti jsou na videu s názvem: Holografický vesmír (CZ titulky) http://www.youtube.com/watch?v=_H0mPzBtbjE

Osvietené čakry- vizionárska cesta do vnútorného světa (SK titulky)
http://www.youtube.com/watch?v=Cp0uZVo2Z9Y&feature=related
V anglickém originálu se to samé video jmenuje Process Probuzení Kundalini
http://www.youtube.com/watch?v=wXg10MsVRX0&feature=related

Tajemství všech tajemství - uhlík (CZ titulky)
http://www.youtube.com/watch?v=UlrvE9FFdrU&feature=related

Z čeho a jakým způsobem je tvořena veškerá tzv. hmota, včetně toho jak vzniká vně projevené světlo, je velice pěkně vyobrazeno na níže uvedeném videu. Není třeba znát anglicky, neboť vyobrazení, která začínají od třicáté vteřiny, mluví sama za sebe.
PROBUĎTE SE POMOCÍ TAJNÉ GEOMETRIE! / AWAKEN WITH SACRED GEOMETRY!
http://www.youtube.com/watch?v=QrvpqmIWSAI&feature=fvsr

Fibonacci's Fractals http://www.youtube.com/watch?v=bE2EiI-UfsE&feature=related

Překlad anglických slov uvedených v první části videa s názvem: PROBUĎTE SE POMOCÍ... .

Příběh tvoření: the word = slovo (čili vibrace), the light = vně projevené světlo (polarizované na Jin a Jang), genesis = zrod, egg of life = vejce života, flower of life = květ života, fruit of life = ovoce života (čili tzv. hmotný projev existence), creation = tvoření,

Z tohoto základu jsou zrozeny elementy: earth = zem, fire = oheň, air = vzduch, water = voda, spirit = spirituální - duchovní podstata.

Tvoření expanduje a nekonečně tvoří. My všichni jsme tvoření, my všichni jsme spolutvůrci. Připravte se na probuzení do velkolepé duchovnosti (Božskosti) - TEĎ !!!

Další podrobnosti jsou uvedeny v článku s názvem: "My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho co je - existuje", který je uveden ZDE.

TRANSFORMACE z dosavadního (uhlíkového) projevu existence na světelný projev existence, s 12 + 1 vlákny DNA. (3x4 = 12 + 1 středové =13)

VIDEO s názvem: 2012 NOVÉ KRUHY V OBILÍ ZOBRAZUJÍCÍ ZMĚNY DNA

Podrobnosti v článku s názvem: "Co to znamená dualitní projevy existencí a proč dojde 21. 12. 2012, v 11 hodin 11 minut, k jejich zániku", který je uveden ZDE.

Cesta do vyšších dimenzí se otevírá, neboť uhlík 6-6-6 končí. Tím transformace do světů jednoty a harmonie začíná nabírat na obrátkách. Podrobnosti jsou uvedeny na vynikajícím videu s názvem: Uhlík 6-6-6 končí

Bojíte se vzestupu do páté dimenze? Tak se už nebojte, ale naopak se na to těšte. :-) Uvedeno ZDE.

Mnohem více je uvedeno v článku s názvem: "Právě dochází k přeměně - transmutaci do světelného projevu existence, čili do páté a vyšších dimenzí", který je uveden ZDE.

Co se bude od 21. 12. do 23. 12. 2012 dít a proč je znázorněno na níže uvedeném videu.

Při zažehnutí a aktivaci planetární Merkaby (viz. níže přiložené video), k čemuž 21. 12. 2012 dojde (z důvodu zásahu vlnou světla pramenící z galaktického středu - srdce) začne vzestup, čili transmutace této planety do světelného projevu její existence, který bude trvat zhruba 3 dny, tj. zhruba do 23. 12. 2012.

Během tohoto období dojde k zažehnutí osobní Merkaby u všeho a všech kteří si přejí vzestoupit do světelného projevu existence společně s planetou. To znamená, že pokud nevzestoupí dříve, tak vzestoupí společně s planetou všichni ti, kteří si přejí přejít do světů jednoty a harmonie, čili do světů ve kterých si bytosti vzájemně pomáhají a tvoří jen to, co je pro dobro všech zúčastněných.

Světelné tělo, merkabah, merkavah, merkaba, 2012vzestup, duše
Lightbody, merkabah, merkavah, merkaba, 2012ascension, soul
http://www.youtube.com/watch?v=QBYXIXZhZrg&feature=related

Jak bude 21. 12. 2012 vypadat průběh přerodu do páté, pozitivně polarizované dimenze, čili návrat nazpět do jednoty a harmonie je uvedeno ZDE.

Individualni kosmicke nanebevzestoupeni versus planetární nanebevzestoupeni.
http://www.inner-light.ning.com/profiles/blogs/individualni-kosmick...

Časová vlna nula, odpočítávání do protnutí galaktického nulového bodu - času, ve kterém se naše sluneční soustava spojí se svým pravým párovým dvojčetem, čímž zde zanikne veškerá dualita. Timewave Zero - odpočítavanie do prechodu. Diskuze je uvedena ZDE.


.

.
Jak bude 21. 12. 2012 vypadat průběh přerodu do páté, pozitivně polarizované dimenze, čili návrat nazpět do jednoty a harmonie. Uvedeno ZDE.

Při aktivaci se změní počet chromozomů ze 46 na 144. Většina lidí na Zemi nese matrix, který se nazývá Diamond Sun DNA a který dovoluje aktivaci 12 řetězců a vtělení 12 dimenzionálního vědomí, transmutaci těla z uhlíkové báze na bázi křemíkovou a následně přeměnu v tekuté světlo. Takové tělo nepodléhá zkáze a neumírá. V současnosti má většina lidí úroveň aktivace 3 až 3.5 řetězce, tudíž mají 3 dimenzionální vědomí.

Celý, velice zajímavý článek je uveden ZDE.

Další články úzce související s právě probíhající transformací do 5. D jsou uvedeny zde:

* Proč a z jakého důvodu dojde u všeho a všech k transmutaci - přerodu do podstatně vyšší, světelné úrovně projevu existencí je uvedeno ZDE.
* Co je to pátá dimenze, na jakém principu funguje, jaké nekonečné možnosti poskytuje a proč je podrobně vysvětleno ZDE.
* Právě dochází k přeměně - transmutaci do světelného projevu existence, čili do úrovně páté a vyšších dimenzí. Uvedeno ZDE.

Podobnú správu uviedol aj Solara na http://www.andelebezhranic.estranky.cz/clanky/stav-soucasneho-deni/..., je tam synchronne aj podobný článok o vzostupe 2012.

Chápej to tak, že mocipáni tohoto světa by si rádi udrželi svou moc a proto se snaží vzestup planety všemožnými způsoby zmařit, či ho sabotovat, aby planta postoupila max. do dimenze čtvrté, čímž by si udrželi svá mocenská postavení. Z toho důvodu všemožně mlží, překrucují fakta a snaží se pomocí techniky vytvořit časovou smyčku a planetu a lidstvo do vyšší dimenze nepustit.

To se jim již ale v žádném případě nepovede, neboť dnes je již probuzeno dostatečné množství lidí, jejichž tvořivá síla je nesčíslněkrát mocnější než oni všichni dohromady, včetně veškeré jejich techniky, která pracuje na podstatně nižších frekvencích než vědomí probuzené bytosti.

Více podrobností je v textech, které jsou uvedeny ZDE. (po kliknutí je třeba chvíli počkat na to, až se stránka ustálí na požadovaném textu)

Tak dejlej jak myslis :-) ...... Osobne bych Ti to nedoporucovala. :)

Mozes byt aj ozralej ale musis si davat bacha sa svetelne bytosti lebo pri takychto velkych prechodovych akciach do vysich dimenzii davaju fukat :D

A plejadanky tiez nemaju rady ozralych pozemstanov :D

A teraz vazne... ja si myslim ze ozralost nema ziadny dopad na prechod... to je moj nazor... co by potom bolo s tymi dobrymi ludmi ktori budu ozrali :) mne to nedava zmysel

Ja chcem previbrovat s flasou Jacka :D

Vis co znamena mit kristalove cistou a nicim nezkreslenou mysl?

Ja naopak volim transformaci za takovych okolnosti. :)

Ale vzdyt delej jak myslis.......

Semangat uc sa od majstrov :D

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na Trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.

* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.


Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální teploty kdekoliv ve světe - ZDE a ZDE.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.


Fio banka v Kč, č.účtu: 2800690360/2010 IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC kód/SWIFT: FIOBCZPPXXX
(uveďte prosím své jméno nebo svůj nick, aby bylo rozeznat od koho co přišlo). Seznamy přispívajících jsou ZDE.


Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout k užívání zdarma menší pozemek, nebo pronajmout třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.


Podpořit výše jmenované můžete též tím, že si přes nás sjednáte povinné ručení na motorové vozidlo. Podrobnosti ZDE.


Předem Vám za to velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle:
Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu Uvedeno ZDE.


10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.


* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.


* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Śtěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Uživatel Naren Sahava sdílel svůj příspěvek do blogu v komunitě Facebook.
před 5 hodinami
Uživatel Naren Sahava sdílel svůj příspěvek do blogu v komunitě Facebook.
před 5 hodinami
Uživatel Naren Sahava sdílel svůj příspěvek do blogu v komunitě Facebook.
před 6 hodinami
Příspěvek do blogu uživatele Naren Sahava

Progresivní energetické vlny Únor - Květen

Dnes při úplňku se sjednotili brány.Okamžité spuštění Gaia jádra, nyní pracující s novým magnetem, uvolnilo obrovské…Zobrazit další
před 6 hodinami
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
před 9 hodinami
Uživatel Král Králů přidal komentář k příspěvku do blogu Féwa: Info + kódy 18.2.2019 uživatele Ina Obr.
"Třeba jsi ten druhý plamen zrovna ty. -) Protože co se škádlívá, to se rádo má. -) "
včera
Uživatel Maxim přidal komentář k příspěvku do blogu Féwa: Info + kódy 18.2.2019 uživatele Ina Obr.
"lul zakodovana a zabugovana fewa. Asi by to chtelo dvojplamen :D"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Proč je matematickou jistotou, že peníze nebudou mít žádnou hodnotu a že o ně přijdete a že světová ekonomika již brzo zkolabuje. Jste na nezadržitelné změny připraveni a víte vůbec, co je potřeba? uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Duch doby: Dodatek (Zeitgeist: Addendum) s českým dabingem Uvedeno ZDE nebo ZDE. (Takto to funguje v celém světě, tady i v Česko-Slovensku) * Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Tajemství peněz - největší podvod v historii lidstva (proč je to gigantický podvod, jak jej bojkotovat a proč dříve či později tak jako tak zkolabuje) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Duch doby: Dodatek (Zeitgeist: Addendum) s českým dabingem Uvedeno ZDE nebo ZDE. * Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse 1. Peníze jsou podvod 2. Dluh je fikce 3. Média jsou manipulace 4. Vláda je korporace. (4 kruté pravdy, které vás probudí z iluze) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Duch doby: Dodatek (Zeitgeist: Addendum) s českým dabingem Uvedeno ZDE nebo ZDE. "
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k videu uživatele Devi
Náhled

Duch doby: Dodatek Drtivě pravdivý dokument CZ HD

"* Shora uvedený odkaz nefunguje, ale tyto dva následující odkazy fungují. ZDE a ZDE. Našel jsem to pomocí googlu, pod trochu jiným názvem."
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Svět po Události uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Důkaz o meziplanetární změně klimatu a blížícím se slunečním pulzu Uvedeno ZDE. ... Multidimenzionální portál solárního záblesku (k čemuž údajně dojde…"
včera
Příspěvek do blogu uživatele Zlaté Živé Světlo

Svět po Události

Svět po Události(Článek 177)Pouze tím, že lidé budou žít nějakou dobu v reálné svobodě, bez dluhů, bídy, vykořisťování, manipulace, válek, zločinu, lží, podvodů a velezrady, si plně uvědomí, jaký obrovský pozitivní skok a neuvěřitelnou změnu…Zobrazit další
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Amerika miluje domky na kolečkách, lidé v nich i bydlí uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* What is the world's most advanced off-grid tiny house? Here. * Tiny House Tour in the Mojave Desert Here."
včera
Uživatel Král Králů zveřejnil stav.
"Zdravím. Už desátý den mám hadí sílu ve vyšších čakrach. Určitě v Adžně. V Sahasráře možná. -"
včera
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
neděle
Uživatel Aveni uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Plán Vzestupu - část 1 (Astharovo velitelství via. Erik Klein) uživatele Naren Sahava
sobota
Uživatel Naren Sahava sdílel svůj příspěvek do blogu v komunitě Facebook.
sobota
Příspěvek do blogu uživatele Naren Sahava

Plán Vzestupu - část 1 (Astharovo velitelství via. Erik Klein)

Plán Vzestupu - část 1channelováno Erikem KleinemDvojplamen je, dalo by se říct, vaším rovnoprávným či opozitním dvojníkem či dalším aspektem vašeho Vyššího Já. Je to bytost, která je s vámi neoddělitelně spojena, je to bytost, která pochází ze…Zobrazit další
sobota
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Příběh o vzniku člověka, který nedokázala vymyslet dokonce ani církev, a to je co říci. :-) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Projekt kompletního odhalení doposud utajovaných skutečností. * Převyšující Majestic (12) film s cz titulky: Above Majestic ZDE. * Full Disclosure Project Expands Focus into New Powerful Arenas…"
pátek

© 2019   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby