* Jak se bránit proti psychickému, nebo třeba i EMP útoku, směrovaného někým či něčím na vás, nebo na vaši elektroniku Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Světelný hologram, na němž si tvoříme svůj svět a jeho všemožné reality.
*

*

Pokud chcete žít v překrásném světě, tak nehledejte žádnou jinou či Novou Zemi než tu, na které právě jste, neboť právě tato planeta, na které právě jste, se transformuje do nové zaslíbené země, na které si bytosti vytváří tzv. Ráj a jeho Zlatý Věk. Jakmile totiž v galaktickém nulovém čase dojde u jednotlivých bytostí ke spojení se svou druhou polovinou duše (se svým dvoj- plamenem), čili i ke spojení této planety se svou párovou duší, tak tím u všech bytostí dojde k propojení Jing&Jang tvořivého plamene a aktivaci - Merkaby a tím i opětovnému obnovení PLNÉHO vědomí.


Sjednocení Jing & Jang vytváří tvořivý dvojplamen, čili Mer-Ka-Bu, čímž se obnovuje funkce plného vědomí.
*

*

Tímto obnovením tvořivého Jing&Jang plamene budou bytosti opět schopny si začít samy tvořit opravdový Ráj na Zemi, jako tomu kdysi bývalo, kde je pro všechny zúčastněné radost pobývat a žít. Bez tohoto propojení se svou párovou duší totiž není možné, aby bytost v sobě obnovila trojitý tvořivý plamen (skládající se z polarit Jing/Jang v rovnovážném souznění a osobního vědomí) a tím se opět stala tvůrcem a bohem svého vlastního světa a jeho realit, jako tomu kdysi bývalo.


Duše, a její trojitý tvořivý princip, skládající se z Jing - lásky + Jang - síly + individualizovaného vědomí.
*

*

Tímto propojením dojde také k tomu, že se hmota (částice hmoty polarizované na Jing) propojí s antihmotou (frekvencemi světla polarizovaného na Jang), čímž se VEŠKERÁ hmota (jak planety tak všeho co na ni a uvnitř jí je) stane tekutými světelnými krystaly (což se již začíná dít), které se formují do požadovaného tvaru a projevu existence pomocí představ. Jistě znáte různé "pohádky", kde se hovoří např. o kouzelné lampě (která v nás bude propojením hmoty s antihmotou aktivována), nebo o ubrousku prostři se či mnohých jiných zdánlivých nemožnostech. No a přesně o tomhle je tzv. Zlatý Věk, který přibližováním se k ose galaktického středu (a jeho nulovému času) již začíná čím dál tím více bušit na dveře. :-)


Aura hmoty, proměňující se do formy v projevu tekutých krystalů.
*

*

Aby mohlo u čehokoliv k takovémuto harmonickému stavu mezi Jing a Jang dojít, je zapotřebí u toho sjednotit a vyvážit (a tím i zharmonizovat) mužský a ženský princip, jelikož jedině tímto vyvážením obou polarit dochází k tomu, že tyto dvě polarity proti sobě již nebojují, ale naopak spolu opět harmonicky spolupracují a vzájemně se doplňují. Disharmonie je totiž všude tam, kde není vyvážen mužský a ženský princip a to z toho důvodu, že převažující polarita -princip se vždy snaží ten druhý princip nějak podmanit a ovládat jej.


Vzájemná interakce polarit Jing a Jang na nichž je založeno veškeré tvoření, pohyb, vzájemná přitažlivost a podstata i funkce projevu veškerého života a existencí.
*

*

Tam kde nejsou tyto dvě polarity v rovnováze, vypadá to takto: pokud převažuje mužský princip (tvořivá síla - vůle, čili projekce) světle modrá, tak se bytost uchyluje k násilí a agresivitě a naopak, všude tam, kde převažuje ženský princip (sdružující láska - touha, čili gravitace) růžová, tak se bytost uchyluje k přecitlivosti a touze vlastnit. Toto jsou pravé příčiny dualistického nesváru mezi těmito polaritami, které se následně vyhrocují do všemožných šarvátek! Proto je třeba v každém z nás čím dál tím více vyvážit tyto dva principy, neboť čím více jsou tyto dvě polarity vyváženy, tím méně mezi nimi dochází k napětí a tím více mezi nimi vzniká čím dál tím větší harmonické souznění, obsahující v sobě vědomí kosmické moudrosti - zlatá.


Extáze mezi polaritami Jing a Jang, které jsou v harmonickém souznění.
*

*
Pokud máte přání najít si své duchovní dvojče, tak vám doporučuji se s ním nejdříve propojit na mentální úrovni existence, pomocí požádání "andílků" a vizualizace (viz níže uvedený odkaz) a teprve až budete se svým dvojčetem energeticky propojeni a spjati, tak teprve potom si začněte hledat své dvojče i na hmotné úrovni existence, pokud v ní tedy vůbec existuje. Potom se se svým PRAVÝM párovým dvojčetem velice snadno sejdete, neboť k sobě budete přitahováni takovou přitažlivostí, kterou si ve své vizualizaci v energetickém propojení vytvoříte.

Vaše skutečné dvojče ve hmotném projevu existence však nemusí ani vůbec být, neboť u mnohých je toto dvojče jen v antihmotě, čili světelné úrovni existence a dělá té druhé části sebe sama (druhé polovině své duše, čili svého dvojplamene) duchovního průvodce. Toto antihmotné světlo však není duchovní NEPOLARIZOVANÉ pra-světlo, ale světlo polarizované na Jang - antihmotu, které je protějškem polarity Jing, čili hmoty. Tato antihmota je živá světelná geometrie (osobních a kolektivních představ), které jsou zrcadlovým protějškem a protipólem hmoty.

Jelikož ale naprosto všechno má nesčíslné množství paralelních existencí, tak i dvojčata existují ve hmotné existenci (čili dualitě) mohou mít zde na Zemi mnoho svých paralelních existencí, (které vedou do nejrůznějších vývojů a budoucností) a tak z toho důvodu se propojte nejdříve na nehmotné úrovni existence, abyste našli své pravé dvojče. Toto je to důležité, neboť vše se vrací do nulového bodu tvoření, čímž se naprosto všechny časoprostory (jak minulé, tak ty budoucí a paralelní) vrací do jednoho nyní, čili do nekonečného přítomného okamžiku, ze kterého je přístup do naprosto všech našich jiných paralelních životů.

No a pátá dimenze je o tom, že v nulovém bodě tyto dva protipóly spolu splynou opět v jeden celek a vytvoří jednotu. To nastane tím, že se v bytostech obnoví jak plné vědomí, (neboť spolu splyne ta hmotná část s tou antihmotnou), tak tvořivý dvoj-plamen (Mer-Ka-Bah) umožňující spolu s obnoveným plným vědomím (vytvářející tvořivý trojplamen) sjednotit obě vědomí (z hmoty a antihmoty) do jednoho celku, čímž se každá bytost opět stane tvořivým bohem, tvořící si své vlastní světy a jejich reality.


Mystická svatba, čili energetické propojení párových duší a sjednocení jejich Jing & Jang polarit do jedné společné merkaby. Tímto propojením se v obou dvou bytostech obnoví tvořivý troj-plamen, což je Jing + Jang + vědomí (tvořící společně tzv. svatou trojici), čímž se takovéto dvě bytosti opět stávají tvořivými bohy, kterými původně všichni byli.
*

*

Náš Božský doplněk, neboli náš dvoj-plamen neboli dvoj-paprsek.
http://www.inner-light.ning.com/forum/topics/nas-bozsky-doplnek-neboli

Mistr Kuthumi - Energie brány - naše Božské dvojče
http://www.inner-light.ning.com/forum/topics/mistr-kuthumi-energie-...

Víte, kdo je vaše pravá párová duše a pokud ne, tak jakým způsobem ji najít?
http://www.inner-light.ning.com/forum/topics/vite-kdo-je-vase-prava...Davidova hvězda neboli Mer-Ka-Bah jsou dva opačně směrované světlené čtyřstěny posvátné geometrie (vytvářející tvarovou vysokofrekvenční anténu&zářič), fungující jako nosič osobního vědomí.
*

*
Jak sami vidíte, Davidova Hvězda se skládá z osmi rovnostranných trojúhelníků, ve kterých každý z těchto trojúhelníků má 3 úhly po 60° a protože rovnostranný trojúhelník otevírá bránu do
nehmotných pravých duchovních úrovní existencí, tak z toho důvodu mocipáni tohoto světa záměrně vytvořili mýtus o čísle "666", abyste se toho lidé báli a nehledali skutečnou pravdu. Více podrobností naleznete v následujícím textu.

Záměrně utajované skutečnosti o čísle 666. Nebojte se techto tří šestek, neboť neznamenají nic negativního, ale právě naopak něco velice pozitivního. Tři šestky totiž značí rovnostranný trojúhelník, mající tři stejné úhly o 60°, což právě symbolizují ty 3 šestky! Ti, co v tomto světě vládnou (ale velice brzy již nebudou) nechtějí, aby se lidstvu podařilo tuto skutečnost odhalit a proto vytvořili mýtus o démonech, aby se tohoto symbolu lidstvo bálo a neexperimentovalo s tím.

Rovnostranný trojúhelník se třemi stejně dlouhými stranami totiž vytváří časoprostorovou a dimenzionální bránu vedoucí do jiných světů a dimenzí. Proto je také Boží oko znázorňované jako trojúhelník! Navíc tyto 3 strany znázorňují Jing a Jang v rovnovážném souznění, neboť jsou stejně dlouhé a třetí strana je ten duchovní element, který spojuje Jing&Jang do jednoty a vytváří tzv. svatou trojici, neboli tvořivý dvouplamen.

Z takovýchto osmi rovnostranných trojúhelníků je také sestavena tzv. Mer-Ka-Bah (čili tvořivý Jing&Jang dvojplamen + osobní vědomí) slouží jako nosič celistvého vědomí, čili vědomí z hmotné i antihmotné úrovně existence. Z tohoto důvodu je třeba se energeticky spojit se svým párovým dvojčetem, jelikož spojením zemského ohně Jing a kosmického ohně Jang se obnoví merkaba. Tím dojde k obnovení funkce tvořivého dvoj-plamene, čímž dojde ke spojení hmoty s antihmotou a opětovnému obnovení PLNÉHO vědomí a dosažení úrovně vědomí páté dimenze.Lightbody, merkabah, merkavah, merkaba, 2012ascension, soul
http://www.youtube.com/watch?v=QBYXIXZhZrg&feature=related

AWAKWNING WITH SACRED GEOMETRY!
http://www.youtube.com/watch?v=QrvpqmIWSAI&feature=related

Aktivace Krystalu v jádru Země - Earth Crystal Activation
http://www.youtube.com/watch?v=Imy92lybdRgEnergetické propojení a sjednocení párových duší přes jednotlivé čakry, fungující každá jako duchovní srdce (čili kolektivní vědomí, tvořící si každé svou vlastní dimenzi, čili úroveň vědomí v projevu multidimenzionálního kosmického vše-vědomí) a obnovení napojení se zpět na své multidimenzionální kosmické JÁ.
*

*
Toto kosmické JÁ (nebo Bůh, chcete-li) jsou jiskry kosmického vše-vědomí, které se v jednotlivých dimenzích, světech a jejich realitách promítají do nejrůznějších jednotlivých JSEM (to či ono), čímž se individualizuje do projevu nejrůznějších forem a jejich projevů existencí.

Hu (hjů) putování duše - Soul travel 5 of 17 (Hu, čili hjůůůůů = zvuk zvuků)
http://www.youtube.com/watch?v=wyE6vsezo2ASouvisející informace:

Pokud se člověk chce opět stát naprosto svobodnou bytostí, kterou již nebude moci nikdo nikdy nijak a ničím ovládat a manipulovat s ní (dokonce ani tou nejmodernější technologií), tak je nutno si uvědomit, že naprosto vše zdánlivě hmotné obsahuje vnitřní energetický, čili duchovní základ, čímž je vnitřní program pasivního či aktivního individuálního vědomí (individualizovaného do nějakého specifického JSEM to či ono, tvořící svou aktivitou živé tvořivé světlo), které je pravou podstatou veškeré tzv. hmotné existence.

Veškerá tzv. hmota totiž není nic jiného než vnější projekce vnitřních osobních a kolektivních představ těchto jednotlivých vědomí. To znamená, že naprosto vše hmotné vytváří, zhmotňuje a přetváří samo sebe dle změn vnitřního osobního přesvědčení (u živých bytostí) nebo dle změn vloženého programu (u věcí neživých) a to tím způsobem, že se nesčíslněkrát v každé milisekundě mění vnější obraz projevu existence v závislosti na změnách vnitřního přesvědčení či změně vloženého programu.

Na tomto principu, čili na změnách jednotlivých obrázků, projektovaných navenek vnitřními vědomími jednotlivých věcí či bytostí (dle jejich specifických přesvědčení či programů) je založeno tvoření veškeré tzv. hmoty, její pohyb (čili tvoření událostí) a tímto pohybem, čili změnou lokality v prostoru je tvořena i iluze plynoucího času. To znamená, že existence naprosto veškeré pevné hmoty a plynoucího času je pouhá iluze, tvořená osobním a kolektivním přesvědčením, které lze kdykoliv jakkoliv měnit!

V kolektivním vědomí třetí a čtvrté dimenze (tvořící si pomocí svého vyššího vědomí své světy a jejich události) je vložen program (matrix), který udržuje vědomí jednotlivých bytostí zaostřené fokusem své pozornosti na hmotu a plynoucí čas nějakého jednoho specifického světa a proto si jednotlivé bytosti neuvědomují, že jsou především tvořivé vědomí (které je nezávislé na jakékoliv hmotě, čase a prostoru), které se změnou svého osobního přesvědčení může kdykoliv přesunout do jakýchkoliv jiných světů prostorů a událostí, se kterými změnou svého osobního přesvědčení začnou souznít, nebo na které se fokusem své pozornosti zaměří.

Jakmile si tedy bytost uvědomí podstatu toho, jak a čím jsou tvořeny veškeré existence, tedy jak čas a prostor, tak existence a události v nich probíhající, tak je takováto bytost již schopna se změnou fokusu své pozornosti odpojit od programu matrixu a přizpůsobením se vyšším frekvencím začít fungovat v úrovni vědomí páté, či ještě vyšších dimenzích, neboť si začíná uvědomovat, že veškerá hmota čas a pohyb v něm probíhající není nic jiného než INFORMACE o existenci předmětu v prostoru a že veškerá hmota, prostor, čas a události v něm probíhající je vlastně ve své podstatě jen pouhá iluze, tvořena osobními přesvědčeními a programy, které lze kdykoliv jakkoliv změnit.

Čím více si bytosti toto uvědomují, tím více se napojují na centrální zdroj, čili na centrální slunce jednotlivých úrovní - dimenzí kosmického vše-vědomí (v projevu centrálních sluncí), čímž si zvyšují své vnitřní frekvence - vibrace a čím více takovýchto bytostí je, tím rychleji se mění jak kolektivní vědomí časoprostoru ve kterém existují, tak i celý matrix, který se transformuje do vyšší úrovně existence spolu se vším, co v něm existuje. Tím dochází i u všech ostatních jednotlivců ke změně vědomí zevnitř, z podvědomé úrovně existence a matrix se proti tomu nemůže nijak bránit!

Takže, jakmile si bytost uvědomí, že je především duchovní podstata, čili tvořivé vědomí, neboli frekvence světla (vnitřní - duchovní energie), které mají nesčíslněkrát vyšší kmitočet než jakákoliv uměle stvořená ovládací technika, tak ji již není schopna ovládat ani ta nejdokonalejší technika, neboť vědomí, čili duchovní podstata v každé bytosti, funguje na nesčíslněkrát vyšší frekvenci než jakýkoliv ovládací program, který díky své ovládací podstatě (tvořící vnitřní disharmonii) nemůže NIKDY mít vyšší frekvenci, než duchovní podstata osobního vědomí, a proto je naprosto vše, co je uměle vytvořené svou funkcí podřadné a tudíž i podřízené frekvencím a programu osobního vědomí.

Pravý důvod toho, proč se ve Vás vládci a pomocníci matrixu snaží všemi možnými způsoby vyvolávat všemožné obavy, čili disharmonii, je to, že dobře ví, že tím ve vás snižují vnitřní vibrace a pak vás mohou mnohem snadněji ovládat. Takže si uvědomte svou duchovní podstatu (kterou nelze nikdy nijak a ničím ovládat) a nebojte se již vůbec žádných ovládacích zařízení a to ani těch nejdokonalejších, neboť vaše vědomí je nesčíslněkrát mocnější a může (pokud tomu budete věřit) vyřadit z funkce i tu nejdokonalejší techniku, nebo ji dokonce může obrátit proti jejich tvůrcům.

PS: Pokud nechcete žít na nějaké nové zemi a být tam pak třeba jako nutrie v kleci, či jako papoušek ve voliéře, tak se raději na žádnou jinou novou Zem nehrňte, neboť nevíte, kdo ji stvořil, za jakým účelem a co Vás tam může čekat. Též si uvědomte, že žlutá barva je barvou intelektu, čili ega a to již samo o sobě znamená, že tam NENÍ vyvážen ženský a mužský princip, tedy vůle a jeho tvořivá síla s dostatečnou mírou sou-citu, což je zapotřebí k tomu, aby bylo zaručeno tvoření harmonických věcí, bytostí, světů, realit a událostí v nich probíhajících.Zasvěcení harmonizujícím a transmutačním fialovým plamenem.
http://www.youtube.com/watch?v=KFnFHaDV9Rg

Meditace na fialový harmonizující plamen.
http://www.youtube.com/watch?v=VYHaMm3GeEI&feature=relatedSouvisející diskuze či blogy:

Pouhým uvědoměním si, že jsme především vědomí, čili duchovní tvořívá energie, lze mentálně požádat o trvalé propojení se svým dvoj-plamenem (čili s druhou polovinou své vlastní duše - svého já) a následně s jeho spoluprací začít vytvářet harmonický svět, ve kterém je pro všechny radost pobývat a žít. Ti z Vás, co na toto propojení potřebují něco více hmatatelného mohou použít meditaci, kterou naleznete na tomto odkazu:
http://www.inner-light.ning.com/forum/topics/archandel-gabriel-medi...
Též je velice dobré si k tomu přečíst i článek uvedený na tomto odkazu:
http://www.inner-light.ning.com/forum/topics/archandel-anael-posels...Nastává transformace a vzestup hmotné struktury do projevu tekutých světelných krystalů, čili z naší planety (a všeho co na ní je), se stává hvězda.
http://www.inner-light.ning.com/forum/topics/nastava-transformace-a...

Lví brána otevřena! (26.7.-12.8.)
http://novazeme.ning.com/forum/topics/lvi-brana-otevrena-267128

Naléhavá zpráva od Saint Germana - An Urgent Message from Saint German
http://www.inner-light.ning.com/profiles/blogs/nalehava-zprava-od-s...

Aktivací a harmonizací své srdeční čakry se dostáváme ke zlatému klíči, který odemyká brány umožňující přístup k celému všemocnému, láskyplnému a moudrému Univerzu:
http://www.inner-light.ning.com/profiles/blogs/aktivaci-a-harmoniza...

Jak přetvářet, vytvářet a harmonizovat svou osobní i kolektivní realitu a události v ní probíhající a jak se stát vědomím tvůrcem a pánem své reality a osudu.
http://www.inner-light.ning.com/profiles/blogs/jak-pretvaret-vytvar...

Návod jak zharmonizovat tento matrix a tím i naprosto vše, co v něm existuje.
http://www.inner-light.ning.com/forum/topics/navod-jak-zharmonizova...


Životy které žijeme jsou a budou naprosto vždy jen a jen tím, co si v nich sami stvoříme a to z toho důvodu, že veškeré jednotlivé události, které prožíváme, jsou tvořeny našimi vnitřními přesvědčeními a z nich se vytvářejících představ. Proto si kdykoliv můžeme vytvořit takový svět a takové osobní a kolektivní reality, ve kterých je radost pobývat a žít pro všechny zúčastněné. Pomocí svých tvořivých představ máme totiž neomezenou moc si kdykoliv vytvořit jakoukoliv realitu, jakou si jen přejeme, anebo můžeme kdykoliv libovolně přetvořit všechny ty původní, které se nám něčím nelíbí. Je třeba si uvědomit, že vše, čemu člověk bez jakýchkoliv sebemenších pochyb věří, se stává jeho vnitřní osobní pravdou a následně i navenek projevenou realitu.
Tvořivá meditace: Sen, který žijete, tvoříte vy! (NOVÝ SEN - Nebe na Zemi) http://www.youtube.com/watch?v=V7ABSswHMLA&feature=share


Ve své představě se zmenšujte a zmenšujte, až se zmenšíte natolik, že se stanete tak malincí, že budete pozorovatelem struktury buňky ve vašem těle. Tam si svou představou přeprogramujte krystalickou strukturu dvou světelných vláken DNA a rozmnožte je na 12 vláknové DNA, jejíž vlákna jsou spirálovitě ovinutá okolo středového, centrálního paprsku světla (fungujícího jako dimenzionální páteř, či středové vlákno stromu života), který vede z centrálního slunce do jádra země. DNA Meditation
http://www.youtube.com/watch?v=CIynVsbSWcM


Budete-li dělat tuto níže uvedenou meditaci, tak zaměřte svou pozornost přinejmenším na galaktické centrální slunce, neboť tím bude do vás proudit energie skrz slunce naší sluneční soustavy (čímž jej budete transformovat na vyšší úroveň vesmírného vědomí), nebo se zaměřte rovnou na centrální slunce našeho vesmíru. Centrální slunce jsou naše vyšší já a chcete-li se na ně napojit, tak se při západu slunce dívejte do slunce a představujte si, že se skrze něj díváte do nějakého centrálního slunce, se kterým si přes světelné vlákno vytváříte přímé spojení.
Fire the Grid with Solar Angels Connection!
http://www.youtube.com/watch?v=RTUidTTyRuI&feature=relatedCentrální slunce jednotlivých úrovní kosmického vědomí jsou naše vyšší já, tvořící jednotlivé dimenze, čili "patra" kosmického multidimenzionálního vše-vědomí, neboli prvotního stvořitele všeho a všech, jehož jsou všichni a všechno nedílnou součástí.
*

*

Naším vyšším já je živé tvořivé nepolarizované vnitřní světlo, které svými mentálními aktivitami tvoří centrální slunce, čili nulové body počátku veškerých vně projevených existencí určité dimenze, neboli úrovně kosmického vědomí a veškerých jejích existencí, přičemž každá dimenze (v jejímž jádru je centrální slunce) je tím vyšší a větší, čím vyšší jsou její vnitřní frekvence. Každé jednotlivé centrální slunce (neboli vyšší já) je tedy nejen tvůrcem všech světů a jejich realit naprosto všeho a všech, co ve svém systému tvoření obsahuje, ale zároveň funguje i jako srdce (pumpa), která do veškerého svého stvoření vdechuje část svého aktivního, čili tvořivého vědomí. Tímto jsou tedy tvořeny veškeré projevy existencí, jelikož všichni a všechno jsou nižšími já těchto vyšších já, které je ve svých představách vytváří. Naprosto vše, co se v tomto tvoření odehrává, se navíc odehrává v přítomném okamžiku (tedy jak minulost tak budoucnost a veškeré jejich paralelní existence), jelikož v mentálních, čili duchovních světech čas a prostor neexistuje a ani existovat nemůže.
Naprosto vše než se ale odehraje na hmotné, vně projevené úrovni existence jsou tedy nejprve pouhé vnitřní mentální představy, tvořené naším vyšším já, které jsou vytvářeny na základě jednotlivých osobních přání, požadavků a přesvědčení svých nižších já, přičemž paralelních světů, realit i existencí je tolik, kolik je všech jednotlivých myšlenek. To znamená, že naprosto vše, tedy i my a tato planeta má své paralelní existence, neboť vše, co si dovedeme představit, je již stvořeno a tedy již existuje přinejmenším ve vnitřních mentálních světech. No a jelikož veškeré vně projevené světy a jejich reality jsou pouhé jednotlivé vnější holografické obrázky našich jednotlivých i společných vnitřních představ (které se navzájem všemožně prolínají), tak má každá bytost možnost si změnou svého přesvědčení či fokusu své pozornosti k sobě, do své reality přitáhnout takovou realitu, která se jí líbí, nebo se z tohoto světa promítnout do takového světa a reality, která se jí líbí (čímž by z tohoto světa zcela zmizela) anebo se prolnout s takovou realitou, která se jí líbí a vytvořit tím zcela novou realitu, která je paralelní odnoží nějaké původní.

Je na čase si již uvědomit, že my i planeta a jednotlivé události, tedy my i prostor, čas a události v něm probíhající (a to v kterémkoliv světě či realitě) jsou ve své podstatě jen pouhé jednotlivé osobní a kolektivní mentální představy skládající se z jednotlivých mentálních obrázků (jež se každou vteřinu nesčíslněkrát mění), ze kterých je tvořena pouhá iluze projevu prostoru a plynoucího času. Z tohoto jasně vyplývá, že si každá bytost z těchto stvořených obrazů může dle svého přání libovolně vybírat jednotlivé obrázky a skládat a tvořit si z nich svůj vlastní svět a jeho realitu. Vše, co si dovedeme představit, jsou tedy již existující stvořené obrázky, ze kterých si můžeme vybrat jen ty, které se nám líbí a jsou nám příjemné (a ty ostatní vynechat) a poskládat si z nich ve hmotné úrovni existence takový děj, neboli sled událostí, které si přejeme prožívat.

Klíčem ke schopnosti tvořit si vlastní svět a jeho reality je ukotvit se svým osobním vědomím v přítomném okamžiku (v tady a teď), čímž se spojíme nejen s naším vyšším vědomím (sídlícím v centrálním slunci) a jeho nulovým časem, odkud veškeré tvoření existencí pramení, ale zároveň se nám tím otevře i přístup do veškerých našich paralelních existencí. No a přesně o tomhle je pátá dimenze, neboť v 5. D se bytosti učí svým osobním přesvědčením nebo fokusem své pozornosti vybírat si takové obrázky, které se jim líbí a vědomě si z nich tvořit takové světy a reality, které si přejí prožívat. Takže se spojte přes svou srdeční čakru se svou duchovní čarou, svým osobním nulovým bodem tvoření své existence, čímž se napojíte na harmonizující frekvence prasvětla, obsahující vědomí bezčasové všemocné inteligence, moudrosti a bezpodmínečné lásky Univerza.

Prah do piatej dimenzie
http://www.inner-light.ning.com/profiles/blogs/prah-do-piatej-dimenzie

Vy jste tvůrci Nové Doby!
http://www.inner-light.ning.com/profiles/blogs/vy-jste-tvurci-nove-...

Nastává transformace a vzestup hmotné struktury do projevu tekutých světelných krystalů, čili z naší planety (a všeho co na ní a uvnitř ní je) se stává hvězda. Uvedeno ZDE.

Affirmations To Rays Eight To Twelve
http://www.youtube.com/watch?v=cKaSWrIFBoY&feature=related
Creating the Essence of the 5th Dimension
http://www.youtube.com/watch?v=Ft4oXSHV6eE
Return of Super Consciousness
http://www.youtube.com/watch?v=Bf8YxDZz-Fo&feature=player_embedded

Zobrazení: 14365

Odpovědět

Odpovědi do této diskuse

Sjednocování párových existencí.


Nalaďte se na své vnitřní, křišťálové čisté světlo (na svou duchovní - spirituální podstatu), ze kterého je naprosto vše (tedy i vaše zdánlivě hmotné tělo) stvořeno.


* Osobní nulový bod, neboli duchovní srdce, je dimenzionální brána do nekonečna, přes kterou se můžete protáhnout kamkoliv si jen přejete a stát se tak opět svobodnými. Uvedeno ZDE.


* Duchovní srdce nebo-li osobní nulový bod není emoční srdce, které koresponduje s naší čtvrtou čakrou. Duchovní srdce, vytvářené aktivní Merkabou, je aktivní miniaturní černá/bílá díra, vytvářející tvořivý dvou-plamen. Dvou-plamen, společně s harmonickou duchovní podstatu celého Univerza, vytváří tvořivý troj-plamen.


* V duchovním srdci je vakuum, ve kterém je teplota 540°C. Více podrobností najdete pod článkem: Žijeme z energie, jsme energie.


Pro obnovení funkce svého tvořivého troj-plamene (který máme ve svém duchovním srdci, které nedělá chyby) je třeba propojit pravou a levou hemisféru svého mozku do svého třetího oka (6.D - dimenze), ve kterém je mezi polaritami Jin a Jang již rovnovážný, čili nulový stav. Též je třeba své osobní vědomí (čili své ego) svým záměrem přesunout a ukotvit ve svém osobním nulovém bodě, nebo-li ve svém duchovním srdci (ve kterém máme tvořivý troj-plamen), ve kterém je jednota a harmonie.

Na to je ovšem potřeba být v míru a harmonii se všemi a vším. Toho lze dosáhnout tím, že všechny a všechno slušně požádáte o odpuštění (stačí jen mentálně) a všemu a všem upřímně odpustíte. Též je dobré si představit, že všechny, tedy i nehmotné omezující, svazující, ovládající a všechny ostatní smlouvy, sliby, dohody atd. (které vám berou vaší absolutní volnost a svobodu) pálíte, čímž přetrháváte veškeré disharmonické vazby udržující v existencí vaší karmu, nebo-li zákon příčiny a následku.

Vše čemu uvěříte se stane nejen vaší vnitřní pravdou, ale následně i vně projevenou realitou, neboť v co u-věříte, to se stává vaším vnitřním programem, podle kterého si ze svého duchovního - posvátného srdce (osobního nulového bodu) vytváříte svou osobní, vně projevenou realitu.


Tvoření z duchovního - posvátného srdce, nebo-li ze svého nulového bodu (ve kterém máme tvořivý troj-plamen), znamená tvořit z vědomí JEDNOTY, nikoliv z vědomí polarizované duality. V duchovním srdci (které funguje jako černá&bílá díra) je nejen Jin a Jang v rovnovážném souznění, ale je v něm i Vědomí a Moudrost Celého Univerza, vytvářející s tvořivým dvou-plamenem tvoří troj-plamen. Proto bytosti které tvoří ze svého duchovního srdce nedělají v ničem žádné chyby. * TVOŘENÍ Z POSVÁTNÉHO SRDCE – Vaši hojnost ve všech oblastech máte na dosah ruky. - ZDE.

Související články:

My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho co je - existuje.
http://www.inner-light.ning.com/forum/topics/my-jsme-tvurci-svych-s...

Nastává transformace a vzestup hmotné struktury do projevu tekutých světelných krystalů, čili z naší planety (a všeho co na ní je), se stává hvězda.
http://www.inner-light.ning.com/forum/topics/nastava-transformace-a...

AA Michael - Světelné frekvence pro rok 2011
http://www.inner-light.ning.com/forum/topics/aa-michael-svetelne-fr...

AA Michael - Světelné frekvence pro rok 2011
http://www.inner-light.ning.com/forum/topics/aa-michael-svetelne-fr...

Jak do páté dimenze.
http://www.inner-light.ning.com/profiles/blogs/jak-do-pate-dimenze

Prorokované obrovské katastrofické scénáře se již konat nebudou !!!
http://www.inner-light.ning.com/profiles/blogs/prorokovane-obrovske

K čemu 21. 12. 2012 doopravdy dojde.
http://www.inner-light.ning.com/profiles/blogs/k-cemu-21-12-2012-do...

Jak bude vypadat průběh transformace - přerodu do 5. D a co se přitom bude dít.
http://www.inner-light.ning.com/forum/topics/jak-bude-vypadat-prubeh

Co se to vlastně děje a proč? http://www.inner-light.ning.com/forum/topics/co-se-to-vlastne-deje-...

Staňte se zářivými (přijímači a vysílači vnitřního, duchovního pra-světla), neboť 21. 12. 2012 tady bude již velice brzy.
Nevadí pokud neumíte anglicky, neboť i pouhé shlédnutí vám pomůže si rozpomenout kdo jste a proč jste v tomto světě.
Become the shineing one, since the 12. 21. 2012 will be here very soon.
SOLSTICE INITIATION: For All World Light Servers
http://www.youtube.com/watch?v=4v-ORabBI0s
Return of Super Consciousness
http://www.youtube.com/watch?v=Bf8YxDZz-Fo
Platinum Light Activation
http://www.youtube.com/watch?v=QwFx6YXYMCU

Jak sami vidíte, Davidova Hvězda se skládá z osmi rovnostranných trojúhelníků, ve kterých každý z těchto trojúhelníků má 3 úhly po 60° a protože rovnostranný trojúhelník otevírá bránu do nehmotných pravých duchovních úrovní existencí, tak z toho důvodu mocipáni tohoto světa záměrně vytvořili mýtus o čísle "666", abyste se toho lidé báli a nehledali skutečnou pravdu. Více podrobností naleznete v následujícím textu.


Záměrně utajované skutečnosti o čísle 666. Nebojte se techto tří šestek, neboť neznamenají nic negativního, ale právě naopak něco velice pozitivního. Tři šestky totiž značí rovnostranný trojúhelník, mající tři stejné úhly o 60°, což právě symbolizují ty 3 šestky! Ti, co v tomto světě vládnou (ale velice brzy již nebudou) nechtějí, aby se lidstvu podařilo tuto skutečnost odhalit a proto vytvořili mýtus o démonech, aby se tohoto symbolu lidstvo bálo a neexperimentovalo s tím.


Rovnostranný trojúhelník se třemi stejně dlouhými stranami totiž vytváří časoprostorovou a dimenzionální bránu vedoucí do jiných světů a dimenzí. Proto je také Boží oko znázorňované jako trojúhelník! Navíc tyto 3 strany znázorňují Jing a Jang v rovnovážném souznění, neboť jsou stejně dlouhé a třetí strana je ten duchovní element, který spojuje Jing&Jang do jednoty a vytváří tzv. svatou trojici, neboli tvořivý dvouplamen.


Z osmi rovnostranných trojúhelníků je také sestavena tzv. Mer-Ka-Bah (čili tvořivý Jing&Jang dvojplamen + osobní vědomí) slouží jako nosič celistvého vědomí, čili vědomí z hmotné i antihmotné úrovně existence. Z tohoto důvodu je třeba se energeticky spojit se svým párovým dvojčetem, jelikož spojením zemského ohně Jing a kosmického ohně Jang se obnoví funkce Merkaby. Tím dojde k obnovení funkce tvořivého dvoj-plamene, čímž dojde ke spojení hmoty s antihmotou a opětovnému obnovení PLNÉHO vědomí a dosažení úrovně vědomí páté a vyšších dinenzí. Celý článek s názvem: Návrat do jednoty, naprosté svobody a harmonie, čili opravdové lásky je uveden ZDE.


V průsečíku energie Jin a Jang v rovnováze je díky interakci opačných polarit vytvářena světelná tvořivá plazma, ze které je stvořeno naprosto vše, tzn. jak to dobré, tak to nedobré, přičemž ZÁMĚR určuje, jak se stvořené bude chovat. V dualitě lze naprosto VŠE použít jak negativně, tak i pozitivně! Proto se neobávejte např. čísel 666, ani ničeho jiného zdánlivě negativního. To, co určuje jak se stvořený projev existence má a bude chovat je záměr (7.D), který lze pochopitelně jiným záměrem kdykoliv jakkoliv přeprogramovat. To znamená, že pokud chcete, aby něco sloužilo např. pro dobro všech zúčastněných, tak se to tak chovat bude, neboť záměr vytváří program uvnitř stvořené věci či bytosti, podle kterého stvořený projeve existence jedná.


Související články:
* Rozdíly mezi dvou-plamenem (twin flame), párovou duší - dvojčetem duše (twin soul) a spřízněnou duší (soul mate) a související informace + jak se lze vymanit z dualitních, čili z disharmonických světů Uvedeno ZDE.
* Víte, že zvyšující se frekvence jádra Země způsobují metamorfózu, čili trans-mutaci veškeré hmoty do jiného, vyššího projevu existence? Je potvrzeno, že nyní dochází k mutaci i u lidské tkáně. Uvedeno ZDE.
* Tajemství uhlíku 7. Uvedeno ZDE.
* Právě dochází k přeměně - transmutaci do světelného projevu existence, čili do úrovně páté a vyšších dimenzí. Uvedeno ZDE.
* Potvrzeno! Lidská tkáň nyní mutuje! Vědci s Nobelovou cenou mluvili Uvedeno ZDE.

* 12 vrstev DNA Uvedeno ZDE.
* Vynoření světelného těla Uvedeno ZDE.
* Světelné tělo, merkabah, merkavah, merkaba, 2012 vzestup duše Vyobrazeno ZDE.
* Metatron – Monoatomické Kryštalické Tělo. Uvedeno ZDE.

* Living number patternings and the 666 - Here.

Co vytváří dualitu, jako kupř. dobro versus zlo, jak dualitu vynulovat a proč je nyní možné, aby nejen celá planeta, ale i celá naše sluneční soustava přešla nejen do jiné, vyšší dimenze a projevu existence, ale i nazpět do jednoty a harmonie.
K tomu, aby se bytost mohla dostat nazpět do světů jednoty a harmonie (čili pryč z duality), k tomu je třeba
propojit a sjednotit mužský a ženský princip. Související článek: Co je to dualita, jak vznikla, jak se lze vrátit nazpět do jednoty a harmonie, co je to tvořivý dvou-plamen a troj-plamen a jak je v sobě aktivovat a stát se vědomým tvůrcem svého světa a jeho realit - ZDE.
Ten horizontální kruh - rovník (namalovaný jako elipsa kolem středu Merkaby) vyznačuje vyvážený, čili nulový stav energie mezi energií Jin (dostředivá, magnetická síla), gravitace - vytvářející černou díru a energií Jang (odstředivá, elektrická síla), projekce - vytvářející bílou díru. (Na spodním obrázku to je ten červený kroužek, vyznačující střed - Jádro Merkaby.) Související článek: Vesmírné perpetum mobile. Uvedeno ZDE.
Vše hmotné v tomto vesmíru (co je založené na uhlíku 666) je ve své podstatě jen taková hra projekčních Jang a gravitačních Jin sil (vytvářených posvátnou geometrií), jejich interakce vytváří pohyb a tím i časo-prostory (3.D) a prostoro-časy (4.D). Související článek: Jakým způsobem jsou v tomto vesmíru pomocí černých/bílých děr, čili duchovního srdce (v jehož jádru je aktivní osobní Merkaba) vytvářeny hologramy jednotlivých existencí, tedy i světů a jejich realit Uvedeno ZDE.
Přes nulový stav - bod (ve kterém je Jin a Jang v rovnovážném sou-znění), který se nachází kupř. i na galaktickém rovníku, se dá změnou frekvence přecházet z jedné dimenze do druhé a to od té nejnižší dimenze, až po tu nejvyšší. Jelikož nyní stále ještě galaktický rovník protínáme, proto nyní mohou všechny bytosti celkem bez problému přejít do vyšší dimenze a projevu existence. Ovšem je třeba si uvědomit, že: Zrovna tak, jako je mezi jednotlivými TV stanicemi (frekvencemi) prd, :-) zrovna tak je mezi dimenzemi nicota. Víte co to pro vás znamená? Být vámi, tak si ve vlastním zájmu přečtu toto: Uvedeno ZDE.
Jednotlivá ramena kupř. galaxie (ve kterých jsou nejrůznější světy) jsou taktéž na rovníku Merkaby, v tomto případě na rovníku Merkaby galaktického centrálního slunce, které si pomocí své Merkaby (čili pomocí odstředivých Jang a dostředivých Jin sil) tvoří svou vlastní galaxii. Ten nulový bod mají ale úplně všechny organické bytosti i ve svém osobním duchovním srdci, neboť to je nulová, nepolarizovaná oblast ve středu - Jádru jejich osobní Merkaby, která funguje jako nosič osobního vědomí. Proto jádro každé osobní Merkaby, z důvodu neexistence polarity v jejím středu, funguje též jako dimenzionální brána, umožňující vstup do hyperprostoru, čili do nekonečného tady a teď - nyní. Související článek: Princip způsobu vytváření struktury veškeré hmoty, aneb jak se můžete stát VĚDOMÝM tvůrcem své reality a tím pádem i pánem svého osudu (pravda Vás osvobodí) Uvedeno ZDE.
Z důvodu, že nyní končí galaktický rok (trvající necelých 26.000 let), proto naše sluneční soustava protíná galaktický rovník, čili galaktický nulový bod. Na tomto galaktickém rovníku, ve kterém je Jin & Jang v rovnovážném stavu (a proto vytváří dimenzionální bránu) je dimenzionální koridor (světelný "tunel"), spojující všech 12 úrovní vědomí a existencí této galaxie (čili tohoto pod-vesmíru) do jednoho nekonečného tady a teď. Přes ten rovníkový koridor se může každá bytost, čili jak vy, tak i tato planeta, či celá tato sluneční soustava, promítnout o třeba i několik spirál blíže ke středu galaktické Merkaby. Čím blíže bytost bude, tím ve vyšší dimenzi se ocitne. Pokud teleportační přesun přes koridor neproběhne okamžitě, tak možná nastanou 3 dny temnoty. Jak by to probíhalo, co by se přitom dělo a proč je popsáno v článku: Proč při protnutí galaktického nulového bodu nastanou 3 dny temnoty Uvedeno ZDE.
Transformace a vzestup do 5. a vyšších dimenzí je o propojení a sjednocení částic hmoty Jin (ženský princip gravitace) s frekvencemi světla polarizovaného na Jang (mužský princip - projekce) Uvedeno ZDE. Tím se dostanou projekční a gravitační síly do rovnovážného stavu, což vám umožní vstup do nekonečného nyní (hyperprostoru) odkud je změnou frekvence a fokusu pozornosti možný vstup nejen do kteréhokoliv času a prostoru, ale i do kterékoliv dimenze.
Vezměte na vědomí, že hmota je v projevu ženského - magnetického principu Jin gravitace, kdežto energetická podstata, ze které je hmota tvořena, je v projevu mužského - elektrického principu Jang - projekce. Z toho jasně vyplývá, že pravá párová duše nemůže existovat ve hmotě. Více v článku: * Co je to naše PRAVÁ párová duše, proč nemůže existovat v tom samém dualitním světě, ve kterém jsme my a kde a kdy se s ní můžeme spojit. Uvedeno 
ZDE. Zdánlivě nesouvisející článek: * Tajemství uhlíku 7. (MONO atomického uhlíku) Uvedeno ZDE. * Rozdíly mezi dvou-plamenem (twin flame), párovou duší - dvojčetem duše (twin soul) a spřízněnou duší (soul mate) a související informace + jak se lze vymanit z dualitních, čili z disharmonických světů Uvedeno ZDE.
Jang - Shiva (odstředivá projekce)    Jin - Shakti (dostředivá gravitace)

* Osobní nulový bod, neboli duchovní srdce (ve kterém jsou energie Jin a Jang v rovnovážném sou-znění), je dimenzionální brána do nekonečna, přes kterou se můžete protáhnout kamkoliv si jen přejete a stát se tak opět zcela svobodnou bytostí Uvedeno ZDE.
* Potvrzeno! Lidská tkáň nyní mutuje! Vědci s Nobelovou cenou mluvili Uvedeno ZDE.
* Metatron – Monoatomické Kryštalické Tělo. Uvedeno ZDE.
* Co znamená transmutace hmoty do podoby zkrystalizovaného světla a kdy jak a proč k tomu dojde. Uvedeno ZDE.
* Nastává transformace a vzestup hmotné struktury do projevu tekutých světelných krystalů, čili z naší planety (a všeho co na ní a uvnitř ní je) se stává hvězda. Uvedeno ZDE.
* Vynoření světelného těla Uvedeno ZDE.
Být Vámi, tak až sluníčko konečně pořádně "pšoukne" a přepošle nám pořádný příděl nepolarizované energie pramenící z galaktického středu (spojující všech 12 úrovní vědomí do jednoho tady a teď), tak se zaměřte na vědomí galaktického centrálního slunce (čili na 12tou úroveň Vědomí vašeho multidimenzionálního Já Jsem) a přejte si propojit si všech těchto 12 úrovní vědomí a existencí vašeho Já Jsem (existujících v této galaxii) do jednoho tady a teď. Tím se stanete bytostí zcela nezávislou na hmotě, času a prostoru a budete se konečně moci opět libovolně přemisťovat do všech úrovní vědomí a existencí existujících v této galaxii. Pokud vás to v této galaxii již nebude bavit, tak můžete tuto galaxii natrvalo opustit, přes nulový bod galaktické Merkaby, nebo přes svůj osobní nulový bod, který máte ve svém duchovním srdci, ve kterém máte svou osobní Merkabu. Související článek: Obrovská síla představivosti aneb jak z představ vytvářet příjemné radostné a povznášející věci, události a všestrannou hojnost - ZDE.
* Jak vypadají vaše vyšší já a vaše energetická - duchovní podstata a jak se s nimi můžete propojit a stát se opět zcela svobodnou bytostí - ZDE.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Doporučuji všem přečíst si, nebo poslechnout si i tohle:
* Vzestupující Gaia pro Gaiu -- Arkturiáni Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: The Arcturians -- Ascending Gaia for Gaia Here. Article Here.
* Nastává transformace a vzestup hmotné struktury do projevu tekutých světelných krystalů, čili z naší planety (a všeho co na ní a uvnitř ní je) se stává hvězda. Uvedeno ZDE.
* Archanděl Michael ~ Zůstaňte stabilní, milovaní. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: Archangel Michael ~ Hold Steady, Beloveds Here. Article Here.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* Božský proud hojnosti | DNA světelného těla a zákryt s kvantovým polem jednoty | Opětovné uspořádání začíná. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: Divine Abundance Flow|DNA Light Body & Quantum Unified Field Alignment|Reconfigurations Begin Here. Article Here.
* Návrat do jednoty, naprosté svobody a harmonie, čili opravdové lásky je o rovnovážném stavu energií Jin&Jang ZDE.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Archanděl Michael ~ omezování nebo osvobození - co z toho si vyberete? Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: Archangel Michael ~ Limitation or Liberation - Which Do You Choose Here. Article Here.
* NOVÝ SEN (Sen, který žijete, tvoříte vy!) Video ZDE. zapněte si titulky
Archangel Michael ~ Jsi uprostřed duchovní revoluce. Strojový překlad článku - Article lze udělat pomocí google překladače. To samé v angličtině je na videu: Archangel Michael ~ You Are In The Midst Of A Spiritual Revolutio Here. Article Here.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* Chcete se regenerovat, ozdravovat, revitalizovat, a současně prožít blažené pocity a být šťastni? Pokud ano, můžete spojit příjemné s užitečným! Podrobnosti ZDE..
* Chcete být zdraví, vitální a začít mládnout?! Uvedeno ZDE.* Neuvěřitelné, avšak vědecky podložené skutečnosti Uvedeno ZDE.
* Pink Floyd - Time (2011 Remastered) ZDE.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Proč je třeba se zbavit veškerých svých obav a zvýšit si své frekvence. Uvedeno ZDE.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tohle si ve vlastním zájmu poslechněte celé. Není to ale povinné! :-)
* Ramona Siringlen – Využití magické moci našeho podvědomí pro zázračný a tvořivý život Uvedeno ZDE.
 Když připustíte, že naprosto vše, tedy i vy jste zhmotněná mentální představa toho, jak o sobě smýšlíte, tak si uvědomíte, že změnou osobního přesvědčení, čili změnou vnitřního osobního programu lze změnit cokoliv, tedy nejen např. Vaši osobní realitu a třeba i Vaše zdraví a Váš vzhled, ale např. i Vaši fyziologickou strukturu kostry Vašeho těla. (Pak se při hubnutí už nebudete moci vymlouvat na nic, ani kupř. na to, že máte příliš silnou kostru, či moc širokou pánev.) Související článek: Zbavte se nadváhy jednou pro vždy a vytvarujte si své tělo dle svých představ. Jak na to je uvedeno ZDE.
Související video a články:
* Vědecký důkaz, že energie Vědomí (čili živého tvořivého světla tvořící veškerou hmotu) je jen nehmotná FREKVENCE světla, která se změní v ČÁSTICE hmoty teprve až na ni upneme pozornost Video ZDE.
* Z čeho a jakým způsobem jsou tvořeny veškeré hmotné projevy existencí, aneb jak si stvořit překrásný svět, ve kterém je pro všechny zúčastněné radost pobývat a žít je uvedeno ZDE.
* Čím rychleji pochopíte, že jste především vědomí a teprve potom fyzický projev existence, tím rychleji budete moci začít dělat zdánlivě nemožné. Uvedeno ZDE.
* Zmiňovaný film: Počátek, Leonardo Di Caprio 2010 SUPER film cz avi dabing akcni drama scifi. Je ke stažení ZDE. (Po zhlédnutí tohoto filmu pochopíte, proč je třeba být svými představami tvůrcem a tím pádem i pánem svého vlastního snu, čili i svého vlastního osudu.)
3./4.D světy a jejich reality jsou ve skutečnosti taktéž snové reality (jako je uvedeno ve zmiňovaném filmu), ve kterých jsou skutečné jen prožitky. Tyto světy a jejich reality jsou formovány a vytvářeny tím, čemu jste ochotni u-věřit. Z toho vyplývá, že změnou svého osobního přesvědčení, čili osobního programu, změníte i svou osobní vně projevenou realitu.
Pokud Vám nejde do hlavy jak je něco takového možné, tak Vám doporučuji přečíst si kupř. tyto články: * Důkaz, že veškeré 3.D (Jin) ČÁSTICE hmotných projevů existencí jsou tvořeny ze 4.D (Jang) FREKVENCÍ světla, které krystalizuje do hmotných projevů existencí dle programů do nich vložených Uvedeno ZDE. * Důkaz, že vědomí tvoří realitu: Vítejte v matrixu! (rozpadajícím se matrixu) :-) Uvedeno ZDE. * Neuvěřitelné, avšak vědecky podložené skutečnosti Uvedeno ZDE.
Až Vám po shlédnutí filmu a přečtení článků dojde, že i tento svět je pouhou mentální projekcí, snem - Matrixem snících bezduchých negativních entit, tak Vám dojde nejen to, proč nás rádoby mocní stále "krmí" násilím a všemožnou negativitou, která v lidech vytváří negativní, agresivní myšlenky a představy, vytvářející scénáře pro tvoření zdánlivě vně projevených, hmotných světů a jejich realit (tvořených vašimi představami - sny vtištěných do jejich snu, tvořícího tento Matrix), ale i to, jak lze tento Matrix - sen tohoto světa a souvisejících světů od základu přetvořit k obrazu svému a vytvořit z něj Rajskou zahradu, ve které je pro všechny zúčastněné radost pobývat či žít. Čím vyšší frekvence tohoto světa jsou, tím rychleji a snadněji to jde!
* Uplatněme fenomén sté opice a pojďme společně zharmonizovat nejen tuto planetu, ale všechny a všechno co na ní a uvnitř ní existuje. Uvedeno ZDE.
* Obrovská síla představivosti aneb jak z představ vytvářet příjemné radostné a povznášející věci, události a všestrannou hojnost - ZDE.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Podmínky pro registraci.
Pokud se tu chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše datum narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk (určený webhostingem Ning) je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím, že veškeré Vámi uvedené data a údaje (včetně osobních), které jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.Účet je v Kč i v Eurech.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX

(do zprávy napište DAR od: Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
Předem Vám mnohokrát děkujeme za Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. Výpisy všech příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech ZDE.)
* Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDEZDE, ZDE, ZDE, ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE. ❤ ❤ ❤

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
* Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí Více ZDE.

* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.

* Nejlevnější státy světa kde se dá levně žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

Nejnovější aktivity

Příspěvek do blogu uživatele Uno Universus
před 6 hodinami
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Zlobil Zlobivej v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Zlobil Zlobivej v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Zlobil Zlobivej v komunitě Facebook.
včera
Příspěvek do blogu uživatele Zlobil Zlobivej

Důležitá meditace 1. květen 2023, 19:06 (CoBra)

Meditace: PORTÁL SVĚTELNÉ AKTIVACE 1. KVĚTNA 2023            Je čas znovu jednat! Je čas vzít osud našeho světa do vlastních rukou! Všichni souhlasíme s tím,…Zobrazit další
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Naren Sahava v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Naren Sahava v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Psycho duchovní válka uživatele Naren Sahava
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Naren Sahava v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Naren Sahava v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Naren Sahava v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Meditace a přínosy praxe uživatele Naren Sahava
čtvrtek
Uživatel Naren Sahava sdílel svůj příspěvek do blogu v komunitě Facebook.
čtvrtek
Příspěvky do blogu uživatele Naren Sahava
čtvrtek
Uživatel Naren Sahava sdílel svůj příspěvek do blogu v komunitě Facebook.
středa
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
úterý
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
úterý
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
úterý
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu ❗Mezinárodní trestní soud (ICC) je v rukou zločinců ❗ uživatele Ina Obr
úterý

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

* 10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se oprostit od ovládacích chapadel zkorump. zotročujícího vládnoucího systému) Podrobnosti ZDE.

* Stačí tak málo. Už to chápem. Více ZDE.

* Co permakultura přesně vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.

* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.

* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.
* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.

Štěstí přeje připraveným. Proto by bylo dobré založit neziskovou organizaci již dnes.

Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory ZDE.
* Příběh Aleny Suchánkové, nadšené permakulturistky a zakladatelky LETSystémů, Růžďka - ZDE.

* Nechcete-li už být zaslepeným hlupákem, který otročí pro prohnilý systém, poslechněte si ve vlastním zájmu celé video: Uvedeno ZDE.

* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

© 2023   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby