MOŽNOST PŘIVÝDĚLKU a tím současně i poskytnutí dotace na provoz těchto stránek i na projekt: Mmáte zájem ... zde

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Světelný hologram, na němž si tvoříme svůj svět a jeho všemožné reality.
*

*

Pokud chcete žít v překrásném světě, tak nehledejte žádnou jinou či Novou Zemi než tu, na které právě jste, neboť právě tato planeta, na které právě jste, se transformuje do nové zaslíbené země, na které si bytosti vytváří tzv. Ráj a jeho Zlatý Věk. Jakmile totiž v galaktickém nulovém čase dojde u jednotlivých bytostí ke spojení se svou druhou polovinou duše (se svým dvoj- plamenem), čili i ke spojení této planety se svou párovou duší, tak tím u všech bytostí dojde k propojení Jing&Jang tvořivého plamene a aktivaci - Merkaby a tím i opětovnému obnovení PLNÉHO vědomí.


Sjednocení Jing & Jang vytváří tvořivý dvojplamen, čili Mer-Ka-Bu, čímž se obnovuje funkce plného vědomí.
*

*

Tímto obnovením tvořivého Jing&Jang plamene budou bytosti opět schopny si začít samy tvořit opravdový Ráj na Zemi, jako tomu kdysi bývalo, kde je pro všechny zúčastněné radost pobývat a žít. Bez tohoto propojení se svou párovou duší totiž není možné, aby bytost v sobě obnovila trojitý tvořivý plamen (skládající se z polarit Jing/Jang v rovnovážném souznění a osobního vědomí) a tím se opět stala tvůrcem a bohem svého vlastního světa a jeho realit, jako tomu kdysi bývalo.


Duše, a její trojitý tvořivý princip, skládající se z Jing - lásky + Jang - síly + individualizovaného vědomí.
*

*

Tímto propojením dojde také k tomu, že se hmota (částice hmoty polarizované na Jing) propojí s antihmotou (frekvencemi světla polarizovaného na Jang), čímž se VEŠKERÁ hmota (jak planety tak všeho co na ni a uvnitř jí je) stane tekutými světelnými krystaly (což se již začíná dít), které se formují do požadovaného tvaru a projevu existence pomocí představ. Jistě znáte různé "pohádky", kde se hovoří např. o kouzelné lampě (která v nás bude propojením hmoty s antihmotou aktivována), nebo o ubrousku prostři se či mnohých jiných zdánlivých nemožnostech. No a přesně o tomhle je tzv. Zlatý Věk, který přibližováním se k ose galaktického středu (a jeho nulovému času) již začíná čím dál tím více bušit na dveře. :-)


Aura hmoty, proměňující se do formy v projevu tekutých krystalů.
*

*

Aby mohlo u čehokoliv k takovémuto harmonickému stavu mezi Jing a Jang dojít, je zapotřebí u toho sjednotit a vyvážit (a tím i zharmonizovat) mužský a ženský princip, jelikož jedině tímto vyvážením obou polarit dochází k tomu, že tyto dvě polarity proti sobě již nebojují, ale naopak spolu opět harmonicky spolupracují a vzájemně se doplňují. Disharmonie je totiž všude tam, kde není vyvážen mužský a ženský princip a to z toho důvodu, že převažující polarita -princip se vždy snaží ten druhý princip nějak podmanit a ovládat jej.


Vzájemná interakce polarit Jing a Jang na nichž je založeno veškeré tvoření, pohyb, vzájemná přitažlivost a podstata i funkce projevu veškerého života a existencí.
*

*

Tam kde nejsou tyto dvě polarity v rovnováze, vypadá to takto: pokud převažuje mužský princip (tvořivá síla - vůle, čili projekce) světle modrá, tak se bytost uchyluje k násilí a agresivitě a naopak, všude tam, kde převažuje ženský princip (sdružující láska - touha, čili gravitace) růžová, tak se bytost uchyluje k přecitlivosti a touze vlastnit. Toto jsou pravé příčiny dualistického nesváru mezi těmito polaritami, které se následně vyhrocují do všemožných šarvátek! Proto je třeba v každém z nás čím dál tím více vyvážit tyto dva principy, neboť čím více jsou tyto dvě polarity vyváženy, tím méně mezi nimi dochází k napětí a tím více mezi nimi vzniká čím dál tím větší harmonické souznění, obsahující v sobě vědomí kosmické moudrosti - zlatá.


Extáze mezi polaritami Jing a Jang, které jsou v harmonickém souznění.
*

*
Pokud máte přání najít si své duchovní dvojče, tak vám doporučuji se s ním nejdříve propojit na mentální úrovni existence, pomocí požádání "andílků" a vizualizace (viz níže uvedený odkaz) a teprve až budete se svým dvojčetem energeticky propojeni a spjati, tak teprve potom si začněte hledat své dvojče i na hmotné úrovni existence, pokud v ní tedy vůbec existuje. Potom se se svým PRAVÝM párovým dvojčetem velice snadno sejdete, neboť k sobě budete přitahováni takovou přitažlivostí, kterou si ve své vizualizaci v energetickém propojení vytvoříte.

Vaše skutečné dvojče ve hmotném projevu existence však nemusí ani vůbec být, neboť u mnohých je toto dvojče jen v antihmotě, čili světelné úrovni existence a dělá té druhé části sebe sama (druhé polovině své duše, čili svého dvojplamene) duchovního průvodce. Toto antihmotné světlo však není duchovní NEPOLARIZOVANÉ pra-světlo, ale světlo polarizované na Jang - antihmotu, které je protějškem polarity Jing, čili hmoty. Tato antihmota je živá světelná geometrie (osobních a kolektivních představ), které jsou zrcadlovým protějškem a protipólem hmoty.

Jelikož ale naprosto všechno má nesčíslné množství paralelních existencí, tak i dvojčata existují ve hmotné existenci (čili dualitě) mohou mít zde na Zemi mnoho svých paralelních existencí, (které vedou do nejrůznějších vývojů a budoucností) a tak z toho důvodu se propojte nejdříve na nehmotné úrovni existence, abyste našli své pravé dvojče. Toto je to důležité, neboť vše se vrací do nulového bodu tvoření, čímž se naprosto všechny časoprostory (jak minulé, tak ty budoucí a paralelní) vrací do jednoho nyní, čili do nekonečného přítomného okamžiku, ze kterého je přístup do naprosto všech našich jiných paralelních životů.

No a pátá dimenze je o tom, že v nulovém bodě tyto dva protipóly spolu splynou opět v jeden celek a vytvoří jednotu. To nastane tím, že se v bytostech obnoví jak plné vědomí, (neboť spolu splyne ta hmotná část s tou antihmotnou), tak tvořivý dvoj-plamen (Mer-Ka-Bah) umožňující spolu s obnoveným plným vědomím (vytvářející tvořivý trojplamen) sjednotit obě vědomí (z hmoty a antihmoty) do jednoho celku, čímž se každá bytost opět stane tvořivým bohem, tvořící si své vlastní světy a jejich reality.


Mystická svatba, čili energetické propojení párových duší a sjednocení jejich Jing & Jang polarit do jedné společné merkaby. Tímto propojením se v obou dvou bytostech obnoví tvořivý troj-plamen, což je Jing + Jang + vědomí (tvořící společně tzv. svatou trojici), čímž se takovéto dvě bytosti opět stávají tvořivými bohy, kterými původně všichni byli.
*

*

Náš Božský doplněk, neboli náš dvoj-plamen neboli dvoj-paprsek.
http://www.inner-light.ning.com/forum/topics/nas-bozsky-doplnek-neboli

Mistr Kuthumi - Energie brány - naše Božské dvojče
http://www.inner-light.ning.com/forum/topics/mistr-kuthumi-energie-...

Víte, kdo je vaše pravá párová duše a pokud ne, tak jakým způsobem ji najít?
http://www.inner-light.ning.com/forum/topics/vite-kdo-je-vase-prava...Davidova hvězda neboli Mer-Ka-Bah jsou dva opačně směrované světlené čtyřstěny posvátné geometrie (vytvářející tvarovou vysokofrekvenční anténu&zářič), fungující jako nosič osobního vědomí.
*

*
Jak sami vidíte, Davidova Hvězda se skládá z osmi rovnostranných trojúhelníků, ve kterých každý z těchto trojúhelníků má 3 úhly po 60° a protože rovnostranný trojúhelník otevírá bránu do
nehmotných pravých duchovních úrovní existencí, tak z toho důvodu mocipáni tohoto světa záměrně vytvořili mýtus o čísle "666", abyste se toho lidé báli a nehledali skutečnou pravdu. Více podrobností naleznete v následujícím textu.

Záměrně utajované skutečnosti o čísle 666. Nebojte se techto tří šestek, neboť neznamenají nic negativního, ale právě naopak něco velice pozitivního. Tři šestky totiž značí rovnostranný trojúhelník, mající tři stejné úhly o 60°, což právě symbolizují ty 3 šestky! Ti, co v tomto světě vládnou (ale velice brzy již nebudou) nechtějí, aby se lidstvu podařilo tuto skutečnost odhalit a proto vytvořili mýtus o démonech, aby se tohoto symbolu lidstvo bálo a neexperimentovalo s tím.

Rovnostranný trojúhelník se třemi stejně dlouhými stranami totiž vytváří časoprostorovou a dimenzionální bránu vedoucí do jiných světů a dimenzí. Proto je také Boží oko znázorňované jako trojúhelník! Navíc tyto 3 strany znázorňují Jing a Jang v rovnovážném souznění, neboť jsou stejně dlouhé a třetí strana je ten duchovní element, který spojuje Jing&Jang do jednoty a vytváří tzv. svatou trojici, neboli tvořivý dvouplamen.

Z takovýchto osmi rovnostranných trojúhelníků je také sestavena tzv. Mer-Ka-Bah (čili tvořivý Jing&Jang dvojplamen + osobní vědomí) slouží jako nosič celistvého vědomí, čili vědomí z hmotné i antihmotné úrovně existence. Z tohoto důvodu je třeba se energeticky spojit se svým párovým dvojčetem, jelikož spojením zemského ohně Jing a kosmického ohně Jang se obnoví merkaba. Tím dojde k obnovení funkce tvořivého dvoj-plamene, čímž dojde ke spojení hmoty s antihmotou a opětovnému obnovení PLNÉHO vědomí a dosažení úrovně vědomí páté dimenze.Lightbody, merkabah, merkavah, merkaba, 2012ascension, soul
http://www.youtube.com/watch?v=QBYXIXZhZrg&feature=related

AWAKWNING WITH SACRED GEOMETRY!
http://www.youtube.com/watch?v=QrvpqmIWSAI&feature=related

Aktivace Krystalu v jádru Země - Earth Crystal Activation
http://www.youtube.com/watch?v=Imy92lybdRgEnergetické propojení a sjednocení párových duší přes jednotlivé čakry, fungující každá jako duchovní srdce (čili kolektivní vědomí, tvořící si každé svou vlastní dimenzi, čili úroveň vědomí v projevu multidimenzionálního kosmického vše-vědomí) a obnovení napojení se zpět na své multidimenzionální kosmické JÁ.
*

*
Toto kosmické JÁ (nebo Bůh, chcete-li) jsou jiskry kosmického vše-vědomí, které se v jednotlivých dimenzích, světech a jejich realitách promítají do nejrůznějších jednotlivých JSEM (to či ono), čímž se individualizuje do projevu nejrůznějších forem a jejich projevů existencí.

Hu (hjů) putování duše - Soul travel 5 of 17 (Hu, čili hjůůůůů = zvuk zvuků)
http://www.youtube.com/watch?v=wyE6vsezo2ASouvisející informace:

Pokud se člověk chce opět stát naprosto svobodnou bytostí, kterou již nebude moci nikdo nikdy nijak a ničím ovládat a manipulovat s ní (dokonce ani tou nejmodernější technologií), tak je nutno si uvědomit, že naprosto vše zdánlivě hmotné obsahuje vnitřní energetický, čili duchovní základ, čímž je vnitřní program pasivního či aktivního individuálního vědomí (individualizovaného do nějakého specifického JSEM to či ono, tvořící svou aktivitou živé tvořivé světlo), které je pravou podstatou veškeré tzv. hmotné existence.

Veškerá tzv. hmota totiž není nic jiného než vnější projekce vnitřních osobních a kolektivních představ těchto jednotlivých vědomí. To znamená, že naprosto vše hmotné vytváří, zhmotňuje a přetváří samo sebe dle změn vnitřního osobního přesvědčení (u živých bytostí) nebo dle změn vloženého programu (u věcí neživých) a to tím způsobem, že se nesčíslněkrát v každé milisekundě mění vnější obraz projevu existence v závislosti na změnách vnitřního přesvědčení či změně vloženého programu.

Na tomto principu, čili na změnách jednotlivých obrázků, projektovaných navenek vnitřními vědomími jednotlivých věcí či bytostí (dle jejich specifických přesvědčení či programů) je založeno tvoření veškeré tzv. hmoty, její pohyb (čili tvoření událostí) a tímto pohybem, čili změnou lokality v prostoru je tvořena i iluze plynoucího času. To znamená, že existence naprosto veškeré pevné hmoty a plynoucího času je pouhá iluze, tvořená osobním a kolektivním přesvědčením, které lze kdykoliv jakkoliv měnit!

V kolektivním vědomí třetí a čtvrté dimenze (tvořící si pomocí svého vyššího vědomí své světy a jejich události) je vložen program (matrix), který udržuje vědomí jednotlivých bytostí zaostřené fokusem své pozornosti na hmotu a plynoucí čas nějakého jednoho specifického světa a proto si jednotlivé bytosti neuvědomují, že jsou především tvořivé vědomí (které je nezávislé na jakékoliv hmotě, čase a prostoru), které se změnou svého osobního přesvědčení může kdykoliv přesunout do jakýchkoliv jiných světů prostorů a událostí, se kterými změnou svého osobního přesvědčení začnou souznít, nebo na které se fokusem své pozornosti zaměří.

Jakmile si tedy bytost uvědomí podstatu toho, jak a čím jsou tvořeny veškeré existence, tedy jak čas a prostor, tak existence a události v nich probíhající, tak je takováto bytost již schopna se změnou fokusu své pozornosti odpojit od programu matrixu a přizpůsobením se vyšším frekvencím začít fungovat v úrovni vědomí páté, či ještě vyšších dimenzích, neboť si začíná uvědomovat, že veškerá hmota čas a pohyb v něm probíhající není nic jiného než INFORMACE o existenci předmětu v prostoru a že veškerá hmota, prostor, čas a události v něm probíhající je vlastně ve své podstatě jen pouhá iluze, tvořena osobními přesvědčeními a programy, které lze kdykoliv jakkoliv změnit.

Čím více si bytosti toto uvědomují, tím více se napojují na centrální zdroj, čili na centrální slunce jednotlivých úrovní - dimenzí kosmického vše-vědomí (v projevu centrálních sluncí), čímž si zvyšují své vnitřní frekvence - vibrace a čím více takovýchto bytostí je, tím rychleji se mění jak kolektivní vědomí časoprostoru ve kterém existují, tak i celý matrix, který se transformuje do vyšší úrovně existence spolu se vším, co v něm existuje. Tím dochází i u všech ostatních jednotlivců ke změně vědomí zevnitř, z podvědomé úrovně existence a matrix se proti tomu nemůže nijak bránit!

Takže, jakmile si bytost uvědomí, že je především duchovní podstata, čili tvořivé vědomí, neboli frekvence světla (vnitřní - duchovní energie), které mají nesčíslněkrát vyšší kmitočet než jakákoliv uměle stvořená ovládací technika, tak ji již není schopna ovládat ani ta nejdokonalejší technika, neboť vědomí, čili duchovní podstata v každé bytosti, funguje na nesčíslněkrát vyšší frekvenci než jakýkoliv ovládací program, který díky své ovládací podstatě (tvořící vnitřní disharmonii) nemůže NIKDY mít vyšší frekvenci, než duchovní podstata osobního vědomí, a proto je naprosto vše, co je uměle vytvořené svou funkcí podřadné a tudíž i podřízené frekvencím a programu osobního vědomí.

Pravý důvod toho, proč se ve Vás vládci a pomocníci matrixu snaží všemi možnými způsoby vyvolávat všemožné obavy, čili disharmonii, je to, že dobře ví, že tím ve vás snižují vnitřní vibrace a pak vás mohou mnohem snadněji ovládat. Takže si uvědomte svou duchovní podstatu (kterou nelze nikdy nijak a ničím ovládat) a nebojte se již vůbec žádných ovládacích zařízení a to ani těch nejdokonalejších, neboť vaše vědomí je nesčíslněkrát mocnější a může (pokud tomu budete věřit) vyřadit z funkce i tu nejdokonalejší techniku, nebo ji dokonce může obrátit proti jejich tvůrcům.

PS: Pokud nechcete žít na nějaké nové zemi a být tam pak třeba jako nutrie v kleci, či jako papoušek ve voliéře, tak se raději na žádnou jinou novou Zem nehrňte, neboť nevíte, kdo ji stvořil, za jakým účelem a co Vás tam může čekat. Též si uvědomte, že žlutá barva je barvou intelektu, čili ega a to již samo o sobě znamená, že tam NENÍ vyvážen ženský a mužský princip, tedy vůle a jeho tvořivá síla s dostatečnou mírou sou-citu, což je zapotřebí k tomu, aby bylo zaručeno tvoření harmonických věcí, bytostí, světů, realit a událostí v nich probíhajících.Zasvěcení harmonizujícím a transmutačním fialovým plamenem.
http://www.youtube.com/watch?v=KFnFHaDV9Rg

Meditace na fialový harmonizující plamen.
http://www.youtube.com/watch?v=VYHaMm3GeEI&feature=relatedSouvisející diskuze či blogy:

Pouhým uvědoměním si, že jsme především vědomí, čili duchovní tvořívá energie, lze mentálně požádat o trvalé propojení se svým dvoj-plamenem (čili s druhou polovinou své vlastní duše - svého já) a následně s jeho spoluprací začít vytvářet harmonický svět, ve kterém je pro všechny radost pobývat a žít. Ti z Vás, co na toto propojení potřebují něco více hmatatelného mohou použít meditaci, kterou naleznete na tomto odkazu:
http://www.inner-light.ning.com/forum/topics/archandel-gabriel-medi...
Též je velice dobré si k tomu přečíst i článek uvedený na tomto odkazu:
http://www.inner-light.ning.com/forum/topics/archandel-anael-posels...Nastává transformace a vzestup hmotné struktury do projevu tekutých světelných krystalů, čili z naší planety (a všeho co na ní je), se stává hvězda.
http://www.inner-light.ning.com/forum/topics/nastava-transformace-a...

Lví brána otevřena! (26.7.-12.8.)
http://novazeme.ning.com/forum/topics/lvi-brana-otevrena-267128

Naléhavá zpráva od Saint Germana - An Urgent Message from Saint German
http://www.inner-light.ning.com/profiles/blogs/nalehava-zprava-od-s...

Aktivací a harmonizací své srdeční čakry se dostáváme ke zlatému klíči, který odemyká brány umožňující přístup k celému všemocnému, láskyplnému a moudrému Univerzu:
http://www.inner-light.ning.com/profiles/blogs/aktivaci-a-harmoniza...

Jak přetvářet, vytvářet a harmonizovat svou osobní i kolektivní realitu a události v ní probíhající a jak se stát vědomím tvůrcem a pánem své reality a osudu.
http://www.inner-light.ning.com/profiles/blogs/jak-pretvaret-vytvar...

Návod jak zharmonizovat tento matrix a tím i naprosto vše, co v něm existuje.
http://www.inner-light.ning.com/forum/topics/navod-jak-zharmonizova...


Životy které žijeme jsou a budou naprosto vždy jen a jen tím, co si v nich sami stvoříme a to z toho důvodu, že veškeré jednotlivé události, které prožíváme, jsou tvořeny našimi vnitřními přesvědčeními a z nich se vytvářejících představ. Proto si kdykoliv můžeme vytvořit takový svět a takové osobní a kolektivní reality, ve kterých je radost pobývat a žít pro všechny zúčastněné. Pomocí svých tvořivých představ máme totiž neomezenou moc si kdykoliv vytvořit jakoukoliv realitu, jakou si jen přejeme, anebo můžeme kdykoliv libovolně přetvořit všechny ty původní, které se nám něčím nelíbí. Je třeba si uvědomit, že vše, čemu člověk bez jakýchkoliv sebemenších pochyb věří, se stává jeho vnitřní osobní pravdou a následně i navenek projevenou realitu.
Tvořivá meditace: Sen, který žijete, tvoříte vy! (NOVÝ SEN - Nebe na Zemi) http://www.youtube.com/watch?v=V7ABSswHMLA&feature=share


Ve své představě se zmenšujte a zmenšujte, až se zmenšíte natolik, že se stanete tak malincí, že budete pozorovatelem struktury buňky ve vašem těle. Tam si svou představou přeprogramujte krystalickou strukturu dvou světelných vláken DNA a rozmnožte je na 12 vláknové DNA, jejíž vlákna jsou spirálovitě ovinutá okolo středového, centrálního paprsku světla (fungujícího jako dimenzionální páteř, či středové vlákno stromu života), který vede z centrálního slunce do jádra země. DNA Meditation
http://www.youtube.com/watch?v=CIynVsbSWcM


Budete-li dělat tuto níže uvedenou meditaci, tak zaměřte svou pozornost přinejmenším na galaktické centrální slunce, neboť tím bude do vás proudit energie skrz slunce naší sluneční soustavy (čímž jej budete transformovat na vyšší úroveň vesmírného vědomí), nebo se zaměřte rovnou na centrální slunce našeho vesmíru. Centrální slunce jsou naše vyšší já a chcete-li se na ně napojit, tak se při západu slunce dívejte do slunce a představujte si, že se skrze něj díváte do nějakého centrálního slunce, se kterým si přes světelné vlákno vytváříte přímé spojení.
Fire the Grid with Solar Angels Connection!
http://www.youtube.com/watch?v=RTUidTTyRuI&feature=relatedCentrální slunce jednotlivých úrovní kosmického vědomí jsou naše vyšší já, tvořící jednotlivé dimenze, čili "patra" kosmického multidimenzionálního vše-vědomí, neboli prvotního stvořitele všeho a všech, jehož jsou všichni a všechno nedílnou součástí.
*

*

Naším vyšším já je živé tvořivé nepolarizované vnitřní světlo, které svými mentálními aktivitami tvoří centrální slunce, čili nulové body počátku veškerých vně projevených existencí určité dimenze, neboli úrovně kosmického vědomí a veškerých jejích existencí, přičemž každá dimenze (v jejímž jádru je centrální slunce) je tím vyšší a větší, čím vyšší jsou její vnitřní frekvence. Každé jednotlivé centrální slunce (neboli vyšší já) je tedy nejen tvůrcem všech světů a jejich realit naprosto všeho a všech, co ve svém systému tvoření obsahuje, ale zároveň funguje i jako srdce (pumpa), která do veškerého svého stvoření vdechuje část svého aktivního, čili tvořivého vědomí. Tímto jsou tedy tvořeny veškeré projevy existencí, jelikož všichni a všechno jsou nižšími já těchto vyšších já, které je ve svých představách vytváří. Naprosto vše, co se v tomto tvoření odehrává, se navíc odehrává v přítomném okamžiku (tedy jak minulost tak budoucnost a veškeré jejich paralelní existence), jelikož v mentálních, čili duchovních světech čas a prostor neexistuje a ani existovat nemůže.
Naprosto vše než se ale odehraje na hmotné, vně projevené úrovni existence jsou tedy nejprve pouhé vnitřní mentální představy, tvořené naším vyšším já, které jsou vytvářeny na základě jednotlivých osobních přání, požadavků a přesvědčení svých nižších já, přičemž paralelních světů, realit i existencí je tolik, kolik je všech jednotlivých myšlenek. To znamená, že naprosto vše, tedy i my a tato planeta má své paralelní existence, neboť vše, co si dovedeme představit, je již stvořeno a tedy již existuje přinejmenším ve vnitřních mentálních světech. No a jelikož veškeré vně projevené světy a jejich reality jsou pouhé jednotlivé vnější holografické obrázky našich jednotlivých i společných vnitřních představ (které se navzájem všemožně prolínají), tak má každá bytost možnost si změnou svého přesvědčení či fokusu své pozornosti k sobě, do své reality přitáhnout takovou realitu, která se jí líbí, nebo se z tohoto světa promítnout do takového světa a reality, která se jí líbí (čímž by z tohoto světa zcela zmizela) anebo se prolnout s takovou realitou, která se jí líbí a vytvořit tím zcela novou realitu, která je paralelní odnoží nějaké původní.

Je na čase si již uvědomit, že my i planeta a jednotlivé události, tedy my i prostor, čas a události v něm probíhající (a to v kterémkoliv světě či realitě) jsou ve své podstatě jen pouhé jednotlivé osobní a kolektivní mentální představy skládající se z jednotlivých mentálních obrázků (jež se každou vteřinu nesčíslněkrát mění), ze kterých je tvořena pouhá iluze projevu prostoru a plynoucího času. Z tohoto jasně vyplývá, že si každá bytost z těchto stvořených obrazů může dle svého přání libovolně vybírat jednotlivé obrázky a skládat a tvořit si z nich svůj vlastní svět a jeho realitu. Vše, co si dovedeme představit, jsou tedy již existující stvořené obrázky, ze kterých si můžeme vybrat jen ty, které se nám líbí a jsou nám příjemné (a ty ostatní vynechat) a poskládat si z nich ve hmotné úrovni existence takový děj, neboli sled událostí, které si přejeme prožívat.

Klíčem ke schopnosti tvořit si vlastní svět a jeho reality je ukotvit se svým osobním vědomím v přítomném okamžiku (v tady a teď), čímž se spojíme nejen s naším vyšším vědomím (sídlícím v centrálním slunci) a jeho nulovým časem, odkud veškeré tvoření existencí pramení, ale zároveň se nám tím otevře i přístup do veškerých našich paralelních existencí. No a přesně o tomhle je pátá dimenze, neboť v 5. D se bytosti učí svým osobním přesvědčením nebo fokusem své pozornosti vybírat si takové obrázky, které se jim líbí a vědomě si z nich tvořit takové světy a reality, které si přejí prožívat. Takže se spojte přes svou srdeční čakru se svou duchovní čarou, svým osobním nulovým bodem tvoření své existence, čímž se napojíte na harmonizující frekvence prasvětla, obsahující vědomí bezčasové všemocné inteligence, moudrosti a bezpodmínečné lásky Univerza.

Prah do piatej dimenzie
http://www.inner-light.ning.com/profiles/blogs/prah-do-piatej-dimenzie

Vy jste tvůrci Nové Doby!
http://www.inner-light.ning.com/profiles/blogs/vy-jste-tvurci-nove-...

Nastává transformace a vzestup hmotné struktury do projevu tekutých světelných krystalů, čili z naší planety (a všeho co na ní a uvnitř ní je) se stává hvězda. Uvedeno ZDE.

Affirmations To Rays Eight To Twelve
http://www.youtube.com/watch?v=cKaSWrIFBoY&feature=related
Creating the Essence of the 5th Dimension
http://www.youtube.com/watch?v=Ft4oXSHV6eE
Return of Super Consciousness
http://www.youtube.com/watch?v=Bf8YxDZz-Fo&feature=player_embedded

Zobrazení: 11955

Odpovědět

Odpovědi do této diskuse

Sjednocování párových existencí.

Staňte se zářivými (přijímači a vysílači vnitřního, duchovního pra-světla), neboť 21. 12. 2012 tady bude již velice brzy.
Nevadí pokud neumíte anglicky, neboť i pouhé shlédnutí vám pomůže si rozpomenout kdo jste a proč jste v tomto světě.
Become the shineing one, since the 12. 21. 2012 will be here very soon.
SOLSTICE INITIATION: For All World Light Servers
http://www.youtube.com/watch?v=4v-ORabBI0s
Return of Super Consciousness
http://www.youtube.com/watch?v=Bf8YxDZz-Fo
Platinum Light Activation
http://www.youtube.com/watch?v=QwFx6YXYMCU
Nalaďte se na své vnitřní, křišťálové čisté světlo (na svou duchovní - spirituální podstatu), ze kterého je naprosto vše (tedy i vaše zdánlivě hmotné tělo) stvořeno.

Související články:

My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho co je - existuje.
http://www.inner-light.ning.com/forum/topics/my-jsme-tvurci-svych-s...

Nastává transformace a vzestup hmotné struktury do projevu tekutých světelných krystalů, čili z naší planety (a všeho co na ní je), se stává hvězda.
http://www.inner-light.ning.com/forum/topics/nastava-transformace-a...

AA Michael - Světelné frekvence pro rok 2011
http://www.inner-light.ning.com/forum/topics/aa-michael-svetelne-fr...

AA Michael - Světelné frekvence pro rok 2011
http://www.inner-light.ning.com/forum/topics/aa-michael-svetelne-fr...

Jak do páté dimenze.
http://www.inner-light.ning.com/profiles/blogs/jak-do-pate-dimenze

Prorokované obrovské katastrofické scénáře se již konat nebudou !!!
http://www.inner-light.ning.com/profiles/blogs/prorokovane-obrovske

K čemu 21. 12. 2012 doopravdy dojde.
http://www.inner-light.ning.com/profiles/blogs/k-cemu-21-12-2012-do...

Jak bude vypadat průběh transformace - přerodu do 5. D a co se přitom bude dít.
http://www.inner-light.ning.com/forum/topics/jak-bude-vypadat-prubeh

Co se to vlastně děje a proč?
http://www.inner-light.ning.com/forum/topics/co-se-to-vlastne-deje-...
My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho co je - existuje.
http://www.inner-light.ning.com/forum/topics/my-jsme-tvurci-svych-s...

Jak sami vidíte, Davidova Hvězda se skládá z osmi rovnostranných trojúhelníků, ve kterých každý z těchto trojúhelníků má 3 úhly po 60° a protože rovnostranný trojúhelník otevírá bránu do nehmotných pravých duchovních úrovní existencí, tak z toho důvodu mocipáni tohoto světa záměrně vytvořili mýtus o čísle "666", abyste se toho lidé báli a nehledali skutečnou pravdu. Více podrobností naleznete v následujícím textu.


Záměrně utajované skutečnosti o čísle 666. Nebojte se techto tří šestek, neboť neznamenají nic negativního, ale právě naopak něco velice pozitivního. Tři šestky totiž značí rovnostranný trojúhelník, mající tři stejné úhly o 60°, což právě symbolizují ty 3 šestky! Ti, co v tomto světě vládnou (ale velice brzy již nebudou) nechtějí, aby se lidstvu podařilo tuto skutečnost odhalit a proto vytvořili mýtus o démonech, aby se tohoto symbolu lidstvo bálo a neexperimentovalo s tím.


Rovnostranný trojúhelník se třemi stejně dlouhými stranami totiž vytváří časoprostorovou a dimenzionální bránu vedoucí do jiných světů a dimenzí. Proto je také Boží oko znázorňované jako trojúhelník! Navíc tyto 3 strany znázorňují Jing a Jang v rovnovážném souznění, neboť jsou stejně dlouhé a třetí strana je ten duchovní element, který spojuje Jing&Jang do jednoty a vytváří tzv. svatou trojici, neboli tvořivý dvouplamen.


Z osmi rovnostranných trojúhelníků je také sestavena tzv. Mer-Ka-Bah (čili tvořivý Jing&Jang dvojplamen + osobní vědomí) slouží jako nosič celistvého vědomí, čili vědomí z hmotné i antihmotné úrovně existence. Z tohoto důvodu je třeba se energeticky spojit se svým párovým dvojčetem, jelikož spojením zemského ohně Jing a kosmického ohně Jang se obnoví funkce Merkaby. Tím dojde k obnovení funkce tvořivého dvoj-plamene, čímž dojde ke spojení hmoty s antihmotou a opětovnému obnovení PLNÉHO vědomí a dosažení úrovně vědomí páté a vyšších dinenzí. Celý článek s názvem: Návrat do jednoty, naprosté svobody a harmonie, čili opravdové lásky je uveden ZDE.


V průsečíku energie Jin a Jang v rovnováze je díky interakci opačných polarit vytvářena světelná tvořivá plazma, ze které je stvořeno naprosto vše, tzn. jak to dobré, tak to nedobré, přičemž ZÁMĚR určuje, jak se stvořené bude chovat. V dualitě lze naprosto VŠE použít jak negativně, tak i pozitivně! Proto se neobávejte např. čísel 666, ani ničeho jiného zdánlivě negativního. To, co určuje jak se stvořený projev existence má a bude chovat je záměr (7.D), který lze pochopitelně jiným záměrem kdykoliv jakkoliv přeprogramovat. To znamená, že pokud chcete, aby něco sloužilo např. pro dobro všech zúčastněných, tak se to tak chovat bude, neboť záměr vytváří program uvnitř stvořené věci či bytosti, podle kterého stvořený projeve existence jedná.


Související články:
* Rozdíly mezi dvou-plamenem (twin flame), párovou duší - dvojčetem duše (twin soul) a spřízněnou duší (soul mate) a související informace + jak se lze vymanit z dualitních, čili z disharmonických světů Uvedeno ZDE.
* Víte, že zvyšující se frekvence jádra Země způsobují metamorfózu, čili trans-mutaci veškeré hmoty do jiného, vyššího projevu existence? Je potvrzeno, že nyní dochází k mutaci i u lidské tkáně. Uvedeno ZDE.
* Tajemství uhlíku 7. Uvedeno ZDE.
* Právě dochází k přeměně - transmutaci do světelného projevu existence, čili do úrovně páté a vyšších dimenzí. Uvedeno ZDE.
* Potvrzeno! Lidská tkáň nyní mutuje! Vědci s Nobelovou cenou mluvili Uvedeno ZDE.

* 12 vrstev DNA Uvedeno ZDE.
* Vynoření světelného těla Uvedeno ZDE.
* Světelné tělo, merkabah, merkavah, merkaba, 2012 vzestup duše Vyobrazeno ZDE.
* Metatron – Monoatomické Kryštalické Tělo. Uvedeno ZDE.

* Living number patternings and the 666 - Here.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na Trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!

* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.


Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální teploty kdekoliv ve světe - ZDE a ZDE.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.


Fio banka v Kč, č.účtu: 2800690360/2010 IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC kód/SWIFT: FIOBCZPPXXX
(uveďte prosím své jméno nebo svůj nick, aby bylo rozeznat od koho co přišlo). Seznamy přispívajících jsou ZDE.


Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout zdarma menší pozemek, nebo pronajmout třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.


Podpořit výše jmenované můžete též tím, že si přes nás sjednáte povinné ručení na motorové vozidlo. Podrobnosti ZDE.


Předem Vám za to velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle:
Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu Uvedeno ZDE.


10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.


* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.


* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Śtěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.

* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.

* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.
* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.

Nejnovější aktivity

Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
před 2 hodinami
Příspěvek do blogu uživatele Iva Kotásková

Tři přání: Uvědomování, Uvědomování, Uvědomování

Jak se dostat z energetického mišmaše, který jsme si tady připravili? Když se mě někdo ptá, vím, že žádná odpověď nebude dávat smysl. Ptá se totiž mysl, která o stavu bytí bez mišmaše nic neví, protože to prostě nemá v softwaru. A pokud ano, jde o…Zobrazit další
před 18 hodinami
Uživatel Maxim přidal komentář k příspěvku do blogu Féwa: Info - kódy 19.7.2018 uživatele Ina Obr.
"Fewa kod: 22255644. Portal 2135468. Rok 2512 ale nikde nic. Jen fewa s kodama. Tak nejak to vidim loool :D:D:D"
čtvrtek
Uživatel Maxim přidal komentář k příspěvku do blogu Féwa: Info - kódy 19.7.2018 uživatele Ina Obr.
"Fewa kod: 22255644. Portal 2135468. Rok 2512 a nikde nic. Jen fewa s kodama. Tak nejak to vidim loool :D:D:D"
čtvrtek
Uživatel Maxim přidal komentář k příspěvku do blogu Féwa: Info - kódy 19.7.2018 uživatele Ina Obr.
"Fewa kod: 22255644. Portal 2135468. Rok 2500 loool."
čtvrtek
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
čtvrtek
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
úterý
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
15.7.
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Amerika miluje domky na kolečkách, lidé v nich i bydlí uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Takto skončil jeden z vzácných českých rotelů (motel na kolečkách). Majitel si z něj udělal chatu Uvedeno ZDE."
15.7.
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Erotika a harmonie nejen mezi partnery. uživatele Lumír Živé Světlo SvětelnáTantra.
"* Masturbation: Man reveals 3 amazing masturbation SECRETS! Here.* 11 Exquisite Ways to Self Pleasure Here."
14.7.
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Erotika a harmonie nejen mezi partnery. uživatele Lumír Živé Světlo SvětelnáTantra.
"* Masturbation: Man reveals 3 amazing masturbation SECRETS! Here."
14.7.
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Co je to tzv. kosmický orgasmus, aneb jak aktivovat své čakry, aby energie Kundaliny mohla tělem volně proudit. uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Twin Flame Sacred Sexuality A Bridge to Higher Levels of Consciousness! Here."
14.7.
Tom je nyní členem Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.
14.7.
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

Féwa - Info 13.7.2018

Keď už môžem ukázať svetu novú anjelínku - " Kráľovná svojho života.".....Treba ešte podotknúť, že anjelka pomáha všetkým prejaviť svoje zadupávané potreby. Objať seba samých a povedať svojmu srdcu, telu, duši - mám Ťa rada / rád. Rovnakou…Zobrazit další
14.7.
Gita je nyní členem Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.
13.7.
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu ABSOLUTNÍ VÝZVA PRO CELÝ ČESKÝ NÁROD !!! uživatele Ina Obr.
"* Stojí za to si poslechnout: 2018-07-03 – M.Zelenka_Současná situace po letním slunovratu_Meditace na očistení prostoru_120min (podstatné začíná časem 11:20 a to nejdůležitější je…"
13.7.
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
12.7.
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Odkazy na články, videa, audia a různé zajímavosti z titulní strany jsou a budou postupně přesouvány sem uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Stojí za to si poslechnout: 2018-07-03 – M.Zelenka_Současná situace po letním slunovratu_Meditace na očistení prostoru_120min (podstatné začíná časem 11:20 a to nejdůležitější je…"
12.7.
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

Féwa : 10.7.2018 Info

Bytosti Lemúrie. Sme prvotným Duchom a Dušou, ktorá aktiváciou gigantického Portálu podľa individuálnej potreby búši do hlavy každého človeka, ktorý so sebou samým nie je v súlade.  Energia Portálu sa šíri cievnym systémom Zeme do všetkých…Zobrazit další
10.7.
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

FÉWA: INFO 9.7.2018

Slnečné zosúlaďovanie Zemou.​Zdroj: …Zobrazit další
9.7.

© 2018   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby